Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Obec je od roku 1995 vesnickou památkou rezervací. Dochovaly se v ní zděné statky broumovského typu pocházející z konce 18. a první poloviny 19. století. Vesnicí prochází naučná stezka sdružující celkem 19 zastavení a informující o historii obce.

Historie

 • Vesnice byla založena r. 1255 jako součást klášterního panství. Křinice dokládají, stejně jako i ostatní vesnice Broumovska, selskou osidlovací strukturu ve formě uzavřených dvorů, tj. že k dvoru přináležející pozemky se táhnou v širokém pruhu od hospodářských budov směrem k hranicím obecního katastru. Na polnosti a louky navazovaly lesy.
 • Ještě r. 1677 byly Křinice největší selskou vesnicí v klášterním panství. Urbář uvádí 51 sedláků a 43 domkáře. Vystěhování obyvatel do zámoří a hlavně do průmyslových měst mělo za následek snížení počtu osob. Až do r. 1700 nalézal převážný počet obyvatel Křinic obživu v zemědělství, neboť byla ve 4 městu nejbližších obcích (Křinice, Hejtmánkovice, Velká Ves a Rožmitál) zapovězena řemesla. Zákaz se netýkal mlýnů a výčepů. Válka, nouze, nepříznivé počasí a požáry byly častými problémy vesnice.
 • Z pramene nad lesovnou od r. 1880 odebíralo město Broumov pitnou a užitkovou vodu. Četné prameny na úpatí zásobovaly nejen město a vesnici, ale i mlýny a rybníky. Dnes je kaskáda rybníčků, tzv. "Křinické rybníčky", chráněným územím. Již od r. 1706 vedlo z Křinic do broumovského kláštera dřevěné vodovodní potrubí. Teprve r. 1900 bylo nahrazeno železným.
 • Z vesnice pocházel pískovec, kvalitní stavební písek a do 2. pol. 19. st. jíl pro výrobu cihel.
 • V obci již několikrát působil mezinárodní pracovní tábor pořádaný Sdružením dobrovolných aktivit INEX-SDA Praha. Jeho činností je dokumentace a oprava drobných památek na katastru obce a další práce pro obec. Mezi významné aktivity patří obnova historické křížové cesty a výsadba stromů podél ní ve spolupráci s obcí a dalšími sdruženími a organizacemi. V květnu 2000 byla cesta znovu vysvěcena a tohoto májového procesí se zúčastnilo mnoho lidí z celé ČR.

Významné osobnosti

Richard Rosenberg: od dvacátých let 20. st. činný jako novinář, napsal mnoho odborných článků, redigoval týdeník "Oráč". Napsal příručku pro sedláky, zabýval se dějinami Křinic a selského stavu. Jeho práce jsou přínosem k hospodářské, sociální a kulturní historii severovýchodních Čech.

Pamětihodnosti

 • Sousoší Ukřižování se sochami svatého Jana Křtitele a svaté Barbory
 • Na hřebeni Broumovských stěn (Hvězda) stojí už na katastru Hlavňova mariánská kaple (P.Marie Sněžné), postavená za opata Othmara Daniela Zinkeho podle plánu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V její blízkosti se nachází výletní restaurace, postavená v roce 1853.
 • Historická Křížová cesta severozápadně od horní vsi byla obnovena v roce 2000. Vede ke kapli sv. Huberta, původním zasvěcením Panně Marii Hvězdě Jitřní, postavené roku 1802.
 • Venkovské usedlosti čp. 43, 91, 106, 116, 140, 152, 159, 194. Od roku 1995 tvoří vesnickou památkovou rezervaci.
 • Deset křížů podél cesty z Broumova k poutnímu místu na Hvězdě
 • Kaple Panny Marie Sněžné pod Hvězdou, která od roku 1709 stojí na začátku schodiště na Hvězdu
 • Obec je od roku 1995 vesnickou památkou rezervací. Dochovaly se v ní zděné statky broumovského typu pocházející z konce 18. a první poloviny 19. století. Vesnicí prochází naučná stezka sdružující celkem 14 zastavení a informující o historii obce.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Školení řidičů 1