Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení OZ č. 3/2013 ze dne 1.3.2013

Usnesení č. 3/2013 ze zasedání zastupitelů obce Křinice konaného dne 1. 3. 2013

Zastupitelé obce:

I. schvalují

I/1. Program jednání, který přednesla paní starostka Libuše Rosová.

I/2. Ověřovatele zápisu p.Jana Černého a paní Janu Vítovou a schváleného programu jednání.

I/3. vzhledem k tomu, že se jednání zastupitelstva zúčastnila ing. Rutter ohledně projektu na kanalizaci bylo projednávána kanalizace.

I/4. Zrušit výběrové řízení na topení ve škole.

I/5. Zadat nového projektanta na projektovou dokumentaci na topení ve škole.

I/6. Vyhlášení nového poptávkového řízení na zhotovní topení ve škole. OZ pověřuje paní starostku zhotovit vývěrové řízení.

I/7. Poptávkové řízení na nový strop ve škole. Strop zhotoví firma Packo.OZ pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy o dílo.

I/8. Prodej pozemku č. 4707 za cenu 84 Kč/m2 tj. za 81 648,00 Kč panu B. a pověřují paní starostku Libuši Rosovou k uzavření a podpisu smlouvy o prodeji pozemku

I/9. Pronájem pozemku č. 4170, 4237 a poldru pro zemědělskou činnost p. Krbkovi a ukládá paní starostce uzavřít smlouvu o pronájmu pozemků s ročním nájmem 1000 Kč/ha.

I/10. Prodej pozemku (břeh u RD) manželům N. Cena pozemku bude 30 Kč/m2. Zastupitelé pověřují paní starostku k uzavření kupní smlouvy.

I/11. Zastupitelstva obce schválilo prodej 200 ks akcií Česká spořitelna, a.s., ISIN: CZ0008023736, v majetku obce Křinice panu Ing. Janu Machovi, rodné číslo: 431223/007, za cenu 480,- Kč/ks.

II. neschvalují

II/1. provést výběrové řízení na projektového manažera pro kanalizaci,

II/2. Prodej 4/10 pozemku KN č. 4185 (354 m2) a KN č.50674 (9384 m2)

II/3. Prodej pozemku č. 705 (rybník za Zítkovými)

II/4. Navrhované zrušení průjezdu některých autobusových spojů dolní částí obce Křinice (od kovárny ke Krymzu) – projednání v příštím zastupitelstvu.

III. Berou na vědomí

III/1. Informaci ing. Kubalíka „Návrh Zadání změny č. 1 územního plánu Křinice

III/2. Informaci o částečné uzavírce silnice přes Pasa z důvodu úprav

III/3. Informaci paní starostky o studii na domky pro přestárlé občany. Bude znovu jednat s projektantem, aby celý projekt opravil dle našeho požadavku.

III/4. Otázku zakoupení statku pana Kováře, kterou přednesla paní starostka Rosová. Zastupitelé navrhují prohlídku statku a zároveň zjistit možnost dotace na opravu budov od Ústavu památkové péče.

III/5. Informaci paní starostky o pozvání obce (člena) na výroční schůzi Honebního společenstva Křinice dne 23. 3. 2013

III/6. Informaci o konání příštího zasedání obecního zastupitelstva dne 22. 3. 2013 od 16,30 h, provede se kontrolní den na opravách ve škole.

Zasedání ukončeno: 21,15 hodin

Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:

Jan Černý
Jana Vítová

Datum sejmutí: 29. 4. 2013 Zodpovídá: