Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení OZ č. 5/2013 ze dne 3.4.2013

Usnesení č. 5/2013 ze zasedání zastupitelů obce Křinice konaného dne 3. 4. 2013 na obecním úřadu v Křinicích od 18 hodin

Zastupitelé obce

I. schvalují

I./1. program schůze zastupitelů obce Křinice

I./2. ověřovatele zápisu p. Jana Černého a Jaromíra Gerega

I./3. rozpočtové opatření č. 1/2013

I./4. prodej dřeva z obecního lesa společnosti Lesní společnost Holding,a.s.

I./5. zveřejnění výzvy v občasníku obce k úhradě poplatků

I./6. zveřejnění záměru na pronájem pozemku č. 4326

I./7. zveřejnění záměru na pronájem pozemku č. 4290 a 4336

I./8. zveřejnění záměru na pronájem pozemku č. 4171

I./9. s opravou nájemní smlouvy u p. Geislera

I./10. objednání štěku na opravu obecních cest

II. berou na vědomí

II./1. informaci o nedobytných pohledávkách za odpady

II./2. informaci o možnosti prodeje akcií České spořitelny

II./3. informaci o přípravě a rozpočtu projektové dokumentace na přípojky ke kanalizaci k občanům.

II./4. informaci od firmy Telefonica na zřízení internetu v knihovně

II./5. pozvání Obč. sdružení invalidů na výroční schůzi 24. 4. 2013

II./6. poděkování Hospitalu Broumov

II./7. informaci o neposkytnutí dotace z Programu na obnovu venkova

II./8. informaci o zaměření cesty k zahrádkám

II./9. informaci o zahájení stavby firmou Elektrocom

II./10. informaci o energetickém auditu na školu

III. nesouhlasí

III./1. se zrušením některých autobusových spojů v dolní části obce

Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:

Jan Černý
Jaromír Gereg

Libuše Rosová
starostka

Datum sejmutí: 20. 6. 2013 Zodpovídá: Libuše Rosová