Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení OZ č. 9/2012 ze dne 19.9.2012

Usnesení obecního zastupitelstva obce Křinice č. 9/2012 ze dne 19.9.2012

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křinice, konaného dne 19.9.2012 na obecním úřadu v Křinicích.

Začátek:
18:00

1.          Zapisovatel a ověřovatelé zápisu
Návrh na zapisovatele z dnešního jednání:
Marie Steinerová
Návrh na ověřovatele zápisu:
Jan Černý
Jaromír Král

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

9

0

0

2.          Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na vydání publikace Broumovsko na historických zobrazeních a ukládá paní starostce podpis této smlouvy.

 

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

9

0

0

3.          Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o koupi nemovistosí mezi obcí Křinice a 2. BRABANT CZ za podmínek: prodej bude proveden 7.616 m2 za 6,22 Kč/m2 a 9.119 m2 za 5,25 Kč/ m2, které se skládá z bonity pozemků + 40% navýšení s tím, že katastr obce Křinice sousedí s katastrem Broumov (obec nad 5 tis. obyvatel) a ukládá paní starostce podpis této smlouvy.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

8

1
(Král)

0

4.          Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek č. 1936/12 mezi obcí Křinice s manžely B., záměr byl řádně vyvěšen a ukládají paní starostce, aby byla smlouva podepsána.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

9

0

0

5.          Zastupitelstvo rozhodlo, aby opravu střechy u čp. 271 (bytovka) provedl p. Zítko do konce listopadu 2012. Poptávkové řízení bylo řádně poptáno a poté vybráno výběrovou komisí.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

6

0

3

6.          Zastupitelé souhlasí s proplacením celé faktury VAK (byt + Oú) obecním úřadem v plné částce.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

9

0

0

7.          Zastupitelé obce souhlasí s prodejem pozemků za školou č. 302/4 za 90,- Kč/m2 přes realitní kancelář a ukládají paní starostce Libuši Rosové sepsání smlouvy o prodeji.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

9

0

0

8.          Zastupitelé vzali na vědomí informaci paní starostky o hospodaření za ro 2012 do 30.9. ve škole.

9.          Zastupitelé vzali na vědomí informaci o začátku oprav prováděných ve škole již od konce měsíce září 2012.

10.      Zastupitelé vzali na vědomí informaci paní starostky, že byla provedena oprava cesty od Ameriky k rybníkům, kterou zajistila firma Progles.

11.      Zastupitelé vzali na vědomí informaci paní starostky, která ukládá p. Pohlu o pomoc při zpracování navrácení historického majetku obce a požádat o jejich vydání, která musí být nejdéle do 31.3.2013 podána na PF ČR.

12.      Paní starostka požádala OZ, aby se započala příprava strategického plánu obce Křinice pro další práci OZ. Zastupitelé obce doporučili přípravu strategického plánu až potom, co bude známo, zda se bude realizovat kanalizace v obci či nikoliv.

13.      Zastupitelé doporučili paní starostce požádat CHKO o pomoc při nápravě ničení našeho majetku při ruční těžbě dřeva  Lesy ČR a Progles (schody na Hvězdu).

14.      Zastupitelé vzali na vědomí, že se začneme opravovat v bytě paní Pustayové, ať je to připravené pro elektro-kotel, přestože informaci z Elmonu o možnosti instalace obdrží přímo paní Pustayová.

15.      Informace o konání voleb dne 12. a 13. 10. 2012 volební místnost bude na obecním úřadu.

Konec jednání: 21.10 hod.
Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:
Jan Černý
Jaromír Král

Usnesení je také ke stažení zde.

Datum sejmutí: 31. 10. 2012 Zodpovídá: Libuše Rosová