Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 15.1.2007

 

 

                                               Zápis

 

z pracovní  schůze zasedání zastupitelstva ,konané dne 15.1.2007 v 18.00 hod . v kanceláři Obce

Přítomni : paní Rosová,Černý,Vítová,Plná,Matějů, Borna,Král

 

Zapisovatel : Simnonová

Ověřovatelé : paní Plná, pan  Borna

Program : Rozvoj Broumovska

                Smlouva se Střediskem RUCE

                Zřízení hřiště

 

Zasedání v pondělí  22.1.2007 v 17.00 hod.

 

1) Rozvoj  Broumovska - předány materiály k prostudování -

2) Smlouva se střediskem RUCE  o pronájmu budovy čp. 167 - bývalá škola -  s platností od 1.1.2007 - předána všem zastupitelům k prostudování, připomínky a doplnění  smlouvy na příštím zastupitelstvu  dne 22.1.2007, kdy bude přítomen pan Uzel, vedoucí střediska -

- doplnění  o odpovědnost obsluhy kotle -

 

Provedení úprav ve škole -  úprava pokojů ze sádrokartonů  - 

- diskuze : pan Černý - nutné, vypracovat  rozpočet na úpravu jedné místnosti - zřízení pokojíků - 

                 paní Rosová - využití školní zahrady, středisko  vypracuje   projekt  na státní dotaci, s využitím pro veřejnost - v projektu počítat s vyřešením odpadních povrchových vod - OZ souhlasí,aby Středisko   zadalo  vypracování projektu  - náklady bude hradit středisko -  hlasování : 7 členů OZ pro zajištění projektu na úpravu  školní zahrady -

( Náklady  na vypracování projektu uhradí Středisko - Obec  Křinice prodloužilo splatnost úhrady za ele.proud do 31.3.2007 ) -

 

- dotační tituly na akce roku 2007 - dotace na opravu střechy na OÚ a zeleň  na veřejném prostranství -

OZ souhlasí   s podáním žádosti POV na rok 2007 - jednohlasně -

 

3)  pozemky  pro zřízení hřiště -  možnosti :

-   prostranství u drůbežáren   a  odstavné plochy  pro vozidla  při konání akcí Obce  -( dohoda :  Obec , Filipčík,  Holanďan  )   jedná se o náročnou akci,  -  prostory  u bývalých hal, nebo u školy - velmi náročné na likvidaci nebezpečného odpadu .

-  dohoda s panem  Zálišem o  odkoupení pozemku u Seníku - 

Rozhodnutí - pozvat pana Filipčíka do zasedání OZ , aby  sdělil svoje záměry,

                  - projednat s panem Zálišem, zda je možnost odkoupení pozemků

                  - projednat s panem Machem jeho záměry na výstavbu a odprodej pozemku po teletníku

                   - poslat žádost na PF Náchod o odkoupení pozemku za školou z důvodu veřejného zájmu -

 

4) Město Meziměstí - žádost o podporu při jednáních o bezpečnosti na Broumovsku a navýšení počtu příslušníků PČR v Broumovském výběžku -  OZ žádost podporuje s tím, že příslušníci Policie budou  pomáhat při i  zajišťování bezpečnosti v naší obci -

5) paní Rosová -  nákup materiálu do výše 50 000.- Kč lze provést se souhlasem rady OZ, není nutné svolávat mimořádné zastupitelstvo - o  nákupu  pak pouze  informovat OZ  - OZsouhlasí

6) paní Rosová - změny jízdního řádu - připomínky zaslat na OREDO Hradec Králové, argumenty,proč byl jízdní řád změněn , nejsou opodstatnělé, neodpovídají skutečnosti -

 

 

                                                                                                          OZ Křinice 15.1.2007

 

 

Usnesení :

                        1) OZ   souhlasí a doporučuje zařadit akce do programu obnovy venkova : 

                                   -  oprava střechy na budově Obecního úřadu, včetně výměny oken,oprava WC

                                   -   oprava WC v budově čp. 176 

                                   -  ozelenění veřejného prostranství

                                               termín : do 15.2.2007

                                               zodpovídá : starostka

 

                        2) OZ souhlasí s prováděním terénních úprav na školní zahradě, dle projektu " Strom                          života", vypracovaného pro středisko RUCE,  náklady spojené s úpravami  hradí                               ze svého rozpočtu středisko, vedoucí pan Uzel.

                                               termín : rok 2007

    

                        3) OZ souhlasí, aby nákupy pro Obec do výše 50 000.- Kč byly prováděny po dohodě s                              radními obce, k nákupu není třeba souhlasu OZ, které bude o pořízení                                                informováno v nejbližším zastupitelstvu.Při nákupech je  nutné dbát  na                                              hospodárnost, s přihlédnutím ke schválenému  rozpočtu obce.

                                               termín : do odvolání      .                                                                     

                                               zodpovídá : starostka         

 

 

Zapsala : Simonová

Ověřovatelé :

 

 

                                                             Libuše Rosová

                                                               starostka

 

 

Datum sejmutí: 31. 1. 2007 Zodpovídá: Libuše Rosová