Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 19.3.2008

 

 

                                               Zápis

 

z  mimořádného zasedání obecního zastupitelstva  konaného dne 19.3.2008  v 18.00 hod v zaseddací místnosti Obecního úřadu v Křinicích

 

Přítomni : paní Rosová,Vítová,Černý, Matějů, Král

Nepřítomni : paní Plná, pan Borna

Ověřovatelé zápisu : paní Vítová, pan Král
Zapisovatel : Simonová

Program :  1) Kontrola zápisu

                   2) Územní plán obce

                   3)  Různé-došlá pošta

 

1) K zápisu ze dne 3.3.2008 nebyly připomínky

2) Paní starostka seznámul a zastupitele se Zadáním  územního plánu Křinice, zpracoval Městský úřad Broumov, úřad územního plánování ve spolupráci se starostkou obce - se Zadáním zastupitelé souhlasí s tím, že v průběhu příprav bude paní starostka konzultovat s Městským úřadem - úřadem  plánování -případné doplnění a námitky,které se vyskytnout  před schvalovacím řízením -                          

 

3)

-  Informace o jednání s SÚS - účast pan Lorenc - - připomínky pana Geislera ke stavu kluzké silnice

( pro koně) - z důvodu vysoké finanční náročnosti nelze provést, bude provedeno  vyčištěšní  příkopů a propustků u Vítků ,oprava mostu u Seifrtů - nutné projednat s panem Růčkou ,  u Steinerů - prohloubení příkopu, aby se zamezilo padání kamenů , přeložení sloupu TELECOMu  - zasahuje do silnice - (písemně upozornit) , u Romanů - zavežený příkop-nutné otevření   příkopu až po čp. 149, 

u Trnů - oprava , u Bažoutů - vyměřit - náklady na vyměření  podílet se Silnicemi,  křižovatka u Kovárny  velmi nebezpečná - stížnost  na nebezpečí ohrožení  provozu -na základě této stížnosti bude požádán KÚ o  provedení   zatrubení   s obrubníkem, propustky  

- Nabídka Kooperativy - pojištění zastupitelů ( hmotná odpovědnost ) -   OZ souhlasí -

-  Informace o úhradě nákladů za ele.energie ve středisku  RUCE -  vystavené faktury budou hrazeny postupně, dle možnosti střediska, v případě, že nebudou mít dostark financí, bude hrazeno jejich majetkem- chatičky na školní zahradě -                

 

Usnesení :

                        1) OZ souhlasí se zadáním Územního plánu obce, zpracovatel Městský úřad                               Broumov-úsek územního  plánování. Souhlas je vydán za předpokladu , že                                     zpracování  ÚP bude ve  spolupráci   se  starostkou obce .

                                               termín        : průběžně

                                               zodpovídá : starostka

 

 

Schůze skončena ve 20.15 hod.

Datum sejmutí: 6. 4. 2008 Zodpovídá: Libuše Rosová