Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 22.1.2007

 

 

 

                                                           Zápis

 

ze schůze zastupitelstva,konané dne 22.1.2007 v 17.00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Křinice.

 

Přítomni zastupitelé : paní Rosová,Černý,Vítová,Matějů, Plná, Vítová,Král,

Občané : viz prezenční listina

 

Ověřovatelé zápisu : pan Borna Petr , pan Černý Jan

Zapisovatel: Simonová Jana

 

Program :Kontrola zápisu z minulé schůze

                Vytipování místa pro hřiště      

                 Smlouva o pronájmu školy-projednání

                 Došlá pošta-

                 Diskuze, usnesení, závěr

 

 

                 Diskuze, usnesení, závěr

 

1) Kontrola zápisu z minulého zatupitelstva - k zápisu nebyly připomínky, zápis paní Plná a pan Borna podepsali

2) Pozemky k využití na hřiště pro děti - do jednání OZ se dostavil pan Filipčík, majitel pozemků kolem hal   -  pan Filipčík odkoupil od pana Šimona   haly , pozemky mezi halami jsou pana Macha, stavební parcely  pod halama Pozemkového fondu  - p.Filipčík bude haly  využívat  k podnikání - skladové prostory -

- pan Černý  - dotaz, kam  ukládá   nebezpečný odpad - p. Filipčík  ujistil, že provádí odvoz do Dobrušky na skládku (doklady o uskladnění může na požádání  předložit ) -

- pan Černý - pronájem louky u transformátoru

- pan Filipčík -  pokud bude mít obec zájem , lze se dohodnout o využití pozemků

- paní Rosová- doporučuje utvořit komisi , která prošetří a  zjistí  majitele pozemků a další využití ve spolupráci s ostatními uživateli

- Dohoda  o provedení příček v ložnici ve  škole  - vybudování 3 menších místností -  p.Filipčík po shlédnutí prostor, vypracuje  rozpočet na přestavbu

- Pozemky na hřiště kolem seníku  -  dohoda s panem Zálišem - zajistí p.starostka

- Pozemky u školy  v pronájmu  p.Novotný Petr

 

3) Využití školy  - nová nájemní smlouva od roku 2007 - vyjádření pana Uzla : nutné vyčkat na vyjádření valné hromady, která je až v měsíci únoru - dle jeho názoru je nájem ve výši 8000.- Kč neúměrný,

- využití školy bude předmětem jednání valné hromady, dne 2.2.2007 v 18.00 hod ve škole

- pan Černý - obec zodpovídá za  finanční  prostředy obce , dle OZ je  škola  nevyužitá  k pobytu dětí

- paní Rosová - nájem je nutný, k získání prostředků je nutné  plně využívat školy k pobytům  dětí - s ubytováním

- paní Šťovíčková - děti na programy platí pouze 35.- Kč a z toho není možné mít zisky -

- pan Uzel - vypracovat projekty a využít GRANDY - projekt na ozelenění zahrady -

Závěr -

- pan Černý - nová smlouva v plném znění - zastupitelé jednohlasně  souhlasí

- paní Rosová - závěr bude proveden  po jednání   valné hromady -

- paní Kopecká, Jiroušová - není nám známo, že bude OZ i když bylo uvedeno na úřední desce, nebylo v Občasníku , v Občasníku není rovněž  propagace  střediska, pak si občané myslí, že se nic nedělá -

- pan Rosa  Martin - ve škole  je neuklizeno a pokud je tam nějaká akce, tak ji k dalšímu pobytu odradí nepořádek

- pan Šleis - materiály,které nám předá středisku jsou v Občasníku zveřejněny, je třeba si jej přečíst -

dnešní zastupitelstvo bylo svoláno až po vyjití Občasníku,proto tam není uvedeno, připomínku bereme na vědomí,  schůzi zastupitelstva lze vyhlásit rozhlasem

                            

4) Nová nájemní smlouva u pana Michala Novotného - dohoda na donu neurčitou se zvýšeným nájemným od 1.1.2007 -   smlouvu sepsat na jméno :  Michal Novotný - OZ jednohlasně souhlasí                         

 5) Došlá pošta :

-  Nadační fond Gymnazium Broumov - žádost o peněžitou podporu - OZ odsouhlasilo 1000.- Kč - OZ jednohlasně odsouhlasilo

- KÚ HK -  schválený územní plán velkého územního celku - Adršpachsko-Broumovsko - k nahlédnutí na MěstÚ Broumov -

-  pan Smola Hronov -  žádost o souhlas s přeložením části MK - posunutí  od obytného domu  dle  plánku -  OZ souhlasí  s přeložením za podmínky návaznosti  na MK - obnovit zadní cestu -  bez finanční výpomoci obce -je však  nutné i  vyjádření  a  souhlas  sousedů  -

- pan Harviš - žádost o příspěvek do Domova důchodců  pro paní Harvišovou - jednání s panem Harvišem jak postupovat a  po umístění paní v DD bude jednáno o příspěvku - dále jednat na MěstÚ Broumov s panem Andršem o přístupu soc.pracovnice k obci Křinice

- Rozvoj Broumovska  - návrhy zastupitelů : likvidace VKK, vybudování hřiště, zpevnění a vyčištění potoka, rybník za školou   ( vyčištění a vybudování koupaliště )   ,  rozšíření cyklotrasy  - obnova památek , využití  volného času  mládeže (škola) , dořešení pozemkových vztahů - digitalizace , HTÚ půdy , sociální byty , Daškův statek , modernizace a úprava bytovek  - 271 a 45  - úprava zeleně, veřejné prostranství, oprava VO, (seřízení světel,posunout zapínání ráno ve 4,15 hod.) prořezávka větví kolem drátů a napnutí drátů -

- jízdní řády- změny  od března - náš požadavek  , aby spoje jezdily po dolejším konci, návaznosti na začátek pracovní doby - přizvat  k jednání pana Prokopce .

- DSO - zvýšení příspěvku ze 7 Kč na 10 Kč na občana od 1.1.2007, pevná částka 2000.- Kč na obec se nemění

 

Připomínky :

- pan Černý - návštěvy u důchodců - požadavky na dovážení obědů - vypracovat seznam a u každého uvést, zda je zájem či nikoli -

- paní Rosová - návštěva Polska - pozvání na ples Hasičů  -účast potvrdí 30.1.2007

 

Usnesení :

                        1) OZ  doporučuje ustanovení komise pro výběr pozemku na vybudování hřiště

                                               termín do 15.2.2007

                                               zodpovídá : starostka

 

                         2)  OZ  schvaluje návrh  nové nájemní smlouvy  se střediskem RUCE.

                                      Změnu  nájemní smlouvy  provést  k 1.3.2007

                                               termín  do 1.3.2007

                                               zodpovídá : starostka

 

 

 

 

Schůze skončena v 19.40 hod.

Zapisovatel: Simonová Jana

Ověřovatelé: Borna Petr, Černý Jan                                           starostka: Rosová Libuše

 

 

 

Datum sejmutí: 16. 2. 2007 Zodpovídá: Libuše Rosová