Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 28.11.2006

                                                Z á p i s

 

z schůze zastupitelstva, konané dne 28.11.2006 v 18.00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Křinicích

 

přítomni  zastupitelé  : paní Rosová, Černý, Vítová, Plná, Matějů, Král, Borna

čestný člen zastupitelstva  :  pan Šleis

 

Ověřovatelé : paní  Matějů, paní  Vítová

Zapisovatel : Simonová

 

Program : kontrola zápisu

                  příprava rozpočtu na rok 2007

                  rozprava

                  Usnesení

1) Kontrola zápisu

 

Návrh  rozpočtu :

- paní Matějů - využití  části  zahrady školy a louky PF  na  hřiště  - prostor vhodný na  hřiště s výhledem na odkoupení pozemku PF  se záměrem využití vybudování hřiště -  včetně zázemí ve škole - pan Borna projedná s panem Novotným  další využití pozemků ,které má pronajaté od PF -  OZ s návrhem jednohlasně souhlasí

Návrhy akcí roku 2007 :               

- pan Černý - oprava bytovky čp. 271 - oprava střechy ( cca 200 000.- Kč )

- pan Šleis – doporučení OZ oprava plotu u školy , střecha u OÚ , údržba MK- Kovárna-Krymz -

- pan Borna - oprava cesty u školy kolem rybníka - asfaltový povrch

- pan Černý - oprava kulturních památek -  u Huberta  - křížová cesta -

- pan Šleis - technické zázemí  - úklid  dílny ve škole  a využití   technického vybavení -

- využití klubobny u Machů - stolní tenis - zvolit zástupce mládeže, který bude odpovídat za provoz- kontrolu provádět i z obce - s mládeží projedná paní  Plná a Vítová -

- další část projektu na školu a projekt na  bytovku čp. 271 -  - náklady zahrnout do rozpočtu - cca 200 tis. Kč -

3) Vyhláška o místních poplatcích

- pes 60.- Kč, druhý a další pes  90.-  Kč - OZ souhlasí

- poplatek za odpadky  - na osobu trvale hlášenou k pobytu : 330.- Kč , chalupáři  rovněž 330.- Kč na osobu  - OZ souhlasí - 5 členů souhlasí,  2 se hlasování zdrželi ( Král,Černý) -

- poplatek za užívání veřejného prostranství - ( určení ploch - čísla parcel  ) - cena 10.- Kč/den - OZ jednohlasně souhlasí

- poplatek za výlep plakátů a reklam -  umístění  10.- Kč / ks , pokud se neodstraní  - 40.- Kč -  OZ jednohlasně  souhlasí -

- poplatek ze vstupného  - poplatek 50.- Kč za akci, splatnost do 3 dnů po akci - OZ souihlasí jednohlasně -

- poplatek za užívání veřejného rozhlasu - jednorázově 20.- Kč - OZ jednohlasně souhlasí

- poplatek za ubytování - 2.- Kč osoba/den - splatnost 1x ročně - dle skutečně ubytovaných osob - vyžádat živnostenský list - OZ jednohlasně souhlasí

 

4) Vyřízení žádostí a došlá pošta :

- OREDO - jízdní řády -  změna od 10.12. - viz příloha zápisu , na připomínky obce nebyly brány ohledy z důvodu návaznosti na další autobusy - nový jízdní řád nevyhovuje - podat nové připomínky do 28.2.2007 - (návrhy na jízdní řády podají zastupitelé v příštím zastupitelstvu  v měsíci lednu 2007 ) -

- Úřad práce Náchod - informace ke zřizování pracovních míst - OZ navrhuje přijmout 2 pracovníky

- Podnikatelský klub má záměr vydat knihu o Broumovsku - cena  cca  400.- Kč/kus - návrh nákupu pro obec 20 ks knih -  OZ souhlasí s nákupem 20 ks

- Regionservis - seminář  pro  řízení a financování  rozpočtů obcí - 19.12.2006 v Pardubicích -  účast paní Rosová a Šleis - cena semináře 2000.- Kč  uhradit, OZ souhlasí

-  MěÚ Broumov - vodoprávní dozor  ohledně vodní nádrže " u Křivky " -

-  zateplení hasičské zbrojnice - 3,500 Kč

-  VAK - sdělení o změně vodného na 23,52 á m2

-  žádost  Občanského sdružení  RUCE o odklad úhrady ele.energie – z důvodu plnění GRANDu - OZ jednohlasně souhlasí -

- žádost pana Steinera  Lad., Křinice čp. 103  o půjčku 200 000.- Kč na nákup stroje - paní starostka dala hlasovat o poskytnutí : jeden člen OZ  souhlasil, ostatní se zdrželi hlasování - pokud by žadatel předložil živnostenský list,ručení a smlouvu o výpůjčce sepsanou v Advokátní kanceláři OZ souhlasí s půjčkou se splatností do 4 měsíců s úrokem  5%, včetně nákladů , spojených s výběrem hotovosti ,pak OZ jednohlasně souhlasí  -  Jedná se o mimořádnou  půjčku  mladému   podnikateli.

- KÚ HK - územně plánovací dokumentace -  od 1.1.2007  nový stavební zákon - regulační plán -

 

Diskuze :

- v sobotu 2.12.2006 Vítání občánků, spojené s adventním koncertem - příprava sálu v pátek v 17.00 hod. -  účast paní Matějů, Rosová,Vítová 

-sobota od 13 hod. - loutkové divadlo, ve 14 hos. Vítání občánků, Adventní koncert - Mikulášská besídka - spoluúčast střediska RUCE -

 

 

 

Schůze skončena ve 21,10 hod.

Křinice 28.11.2006

Zapisovatel : Simonová

 

Ověřovatelé :                                                         starostka: Rosová Libuše

 

 

Datum sejmutí: 28. 4. 2006 Zodpovídá: Libuše Rosová