Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 3.3.2008

 

 

 

                                               Zápis

 

z pracovního zasedání obecního zastupitelstva  konaného dne 3.3.2008 v 18.00  hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Křinicích

 

Přítomni : paní Rosová,Vítová,Černý, Plná,Borna,Král,Matějů

                 pan Šleis , Strnadová, Simonová

                 pan Švočík,  Kudera -Broumovské stavební sdružení Broumov

 

Ověřovatelé zápisu : paní Jitka Plná, pan Petr Borna

Zapisovatel : Simonová

 

Program :  1)  Odpadní vody v obci - informace  postupů

                   2)  Nástavba bytovky 271 

                   3)  Došlá pošta    

                   4)  Usnesení, závěr

 

1) Do jednání zastupitelstva byli přizváni zástupci Broumovského stavebního sdružení pan KuderaŠvorčík,kteří informovali zastupitele o postupu v oblasti vodního hospodářství - vybudování čističek odpadních vod v obcích a možnosti využití dotací na tuto akci - nejdříve nutnost vypracovat studii  pro optimální řešení vypouštění vod  a po projednání možných  úprav a připomínek zadat projekt - náklady na studii -cca 50 tis. Kč , projektová dokumentace cca 350 tis. Kč. Na projektovou dokumentaci je možnost získat finanční podporu z Královéhradeckého kraje, je však nutné zaslat žádost co nejdříve Informování občanů k vypouštění  odpadových vod v obci  na veřejném zasedání   za účasti zástupců Broumovského stavebního sdružení . Na  OZ přizvat paní Blanku Strnadovou, která občanům pomáhá k řešení  v oblasti odpadních vod.

OZ souhlasí s vypracováním studie  k optimálnímu vypouštění odpadních vod a podání žádosti na Krajský úřad o dotaci na vypracování projektové dokumentace. Přítomno 7 členů OZ, pro studii a projekt    všech 7 členů OZ - jednohlasně.

 

 2) Projektová dokumentace na nástavbu 2 bytů  v  domě  čp. 271 - rozpočet na projektovou dokumentaci cca  350.000.- Kč -   bylo diskutováno k projektu - OZ

 

3) Nájemní smlouva se Střediskem RUCE - OZ seznámeno se zněním smlouvy - byly provedeny opravy a doplňky dle dříve dohodnutých podmínek smlouvy - Schválená smlouva je jako příloha zápisu. Po provedených úpravách a doplňcích  byla Smlouva OZ schválena :    OZ  souhlasí jednohlasně se Smlouvou o pronájmu budovy školy pro středisko RUCE.

Provedení inventarizace z důvodu změny vedení OS  : Šleis,Plná,Král,Matějů,Simonová ,Rosová-   středa 5.3.2008 ve 13.00 hod -

 

 

 

4) Informace pro zastupitele :

- paní starostka informovala o daňových a majetkových přiznáních  pro členy zastupitelstev  za rok 2007. 

 

 

 

                                  

 

 

 

                                                2 strana - Zápis z OZ ze dne 3.3.2008

 

 

 

Usnesení :

-----------

                        1) OZ souhlasí s vypracováním studie k řešení vypouštění odpadních vod v obci Křinice  

                                    - studii vypracuje pan Řezníček a předloží  OZ .         

                                                                       termín :do 30.5.2008

 

 

                        2) OZ souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí finanční dotace u Krajského úřadu                              Hradec Králové  na vypracování projektové dokumentace k vypouštění                                             odpadových vod v obci Křinice.

                                              

                                                                       termín : do 15.3.2008

                                                                       zodpovídá : starostka

 

                        3)  OZ souhlasí s Nájemní smlouvou sepsanou mezi Obcí Křinice, zastoupenou                                              starostkou obce paní Libuší Rosovou a   Střediskem ruce, zastoupeným                                                  

                                    paní Povejšilovou o podmínkách provozu střediska     pro rok 2008  .

 

 

 

Schůze skončena ve 20.15 hod.

Zapisovatel :Simonová

Ověřovatelé : p. Černý, pan Borna

 

 

 

 

Datum sejmutí: 23. 3. 2008 Zodpovídá: Libuše Rosová