Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 8.11.2006

 

 

                                                                                                          Zápis

ze schůzky zastupitelů obce Křinice ,konané dne  8.11.2006 v 17.00 hod. v  kanceláři OÚ  Křinice

 

Přítomni : paní Rosová, Vítová,Plná, Černý, Matějů, Borna,Král

 pan Šleis-čestný člen zastupitelstva

 

Zapisovatel : Simonová

Ověřovatelé zápisu : pan  Borna, paní Plná

Program : Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání

                Jednací řád

                Zimní údržba komunikace

                Nájemní smlouva se Sdružením RUCE

                 krátkodobé akce roku 2007

                 redakční rada Občasníku

                 Usnesení

                

1)  Kontrola zápisu : zápis schválen bez připomínek a podepsán ve třech stejnopisech  -

2)  Jmenování pana Šleise čestným členem zastupitelstva obce Křinice s hlasem poradním - jednohlasně přijato a pan Šleis souhlasí s tím, že bude všemi silami nápomocen k práci zastupitelstva

3)  Jednací řád a organizační řád  - byl projednán a doplněn o připomínky zastupitelů - návrh Jednacího a organizačního  řádu byl schválen - zastupitelé obdrží  Jednací a organizační řád s doplněním o úřední hodiny : pondělí 17.00 - 19.00 hod, středa 15.00.- 18.00 hod. - první sobotu v měsíci budou úřední hodiny od 9.00.do 11.00 hod. čestný  zastupitel pan Šleis,

4)  Zimní údržba Místní komunikace - sazba  250.- Kč za zimní období - sdělit v Občasníku  včeně čísla mobilu pana Rosy , který bude provádět prohrnování - pro případ kalamity využít oba obecní traktory  ( pan Matějů ) , starší občané ( nemocní,špatně pohybliví )  zdarma -

5)  Příprava  obecní Vyhlášky o odpadech , o místních poplatcích , veřejném prostranství - doplnit o údržbu  pozemků, údržba a úprava v okolí bytového  domu čp. 271, který je v majetku obce  - připomínky zastupitelů v příštím zasedání

6)  Nájemní smlouva s Občanským sdružením RUCE  od 1.1.2007 - určení výše pronájmu, návrh 8000.- Kč měsíčně - .

V měsíci  listopadu  sepsat smlouvu o údržbě a provozu  kotle ústředního topení - Smlouvu sepsat u JUDr paní Sedláčkové - zajistí paní Rosová -  

7)  Akce roku 2007 -  návrh  zastupitelů - vycházet z volebního programu  - ( pro zimní období zajistit prostory pro bruslení - nad Šmídovými - projednat s ČRS  ) -   a finančních možnostech obce

8)  Inventarizace  majetku -  předseda paní Rosová , členové  Černý ,Vítová, Plná, Šleis ,Simonová, Borna, Král, Matějů, 

- ve škole : Matějů, Šleis, Simonová

- Hasičská zbrojnice : Černý, Vítová, Plná

- Obec : Rosová, Černý, Simonová

 

9)  Balíčky pro starobní  důchodce - počet asi 80 důchodců v hodnotě 300.- Kč  - zajistí pan Král u Šafáře -  předat objednávku

10)  Vítání občánků -  sobota  2.prosince 2006  ve 14 hod. na sále v KD - Kantilena - projednat s paní Vohralíkovou - a Šťovíčkovou - akci společně se střediskem RUCE - pro občánky : v horovosti 500.- Kč/dítě, pro maminku kytičku-zajistí p.Matějů, přípitek -

11)  Vánoční osvětlení - smrk  3 m  před Obecním úřadem - využít stávající  osvětlení  - zajistí pan Černý ( osvětlení na menší strom) - požádat pana Matějů o pomoc

12)  Redakční rada Občasníku - paní Strnadová a  pan Šleis   - náměty od všech zastupitelů a připomínky občanů, které budou podány buď ústně nebo písemně -  OZ souhlasí

 

 

 

13)   Došlá pošta :

-  žádost o pozemek  č.p. 194/1  pan Rozinek  a pan Bittner ( o stejný pozemek) - Vyhlášku o prodeji pozemku, znalecký posudek na pozemek - nejvhodnější dohoda mezi žadateli s tím, že uhradí  náklady spojené s posudkem -  Rozhodnutí : přizvat žadatele a docílit dohodu o prodeji -

-  pan Veverka o odkoupení  části pozemku  stavební  č.p283, pozemková parcela č. 18 /3-   zadat znalecký posudek  a vypracovat  - Vyhlášku .4  o prodeji pozemku - na úřední desce dne 8.3.2006 a sňato dne 8.4.2006 -

- prodej AVIE - není využívána - návrh prodeje - dát na internet -  vyvolávací cena : 30 000.- Kč

OZ s prodejem souhlasí

- CHKO Police nad Metují - Rozhodnutí - souhlas s vyhrazením místa na pozemku č.p. 2300/1 k rozdělávání ohně - Obec nesouhlasí s tímto Rozhodnutím, protože se jedná o lokalitu v chráněné oblasti  - zašleme důrazné odvolání - OZ  vyjadřuje protest   proti tomuto rozhodnutí CHKO bez souhlasu obce -

-  výsadba zeleně k Samotám -  velmi nás mrzí ničení vzrostlých stromků u cesty (Andrýsovo) -

14)    Žádost o VPP pro rok 2007 -  pro dva pracovníky - požadavek o občany obce Křinic -

OZ souhlasí

 Diskuze :

---------

-  p. Matějů - zřízení zastávky autobusu  u MŠ  Broumov - připomínky k jízdním řádům nutné projednat  na  samostatném jednání za účasti zástupce OREDA -

-  p. Vítová - seznámení s katastrem obce - účast nových  zastupitelů - po provedených inventurách -

-  p . Rosová  - termíny  OZ na I. pololetí 2007  dáme na vědomí všem zastupitelům -

 

Usnesení :

   l )  OZ doporučuje provádět zimní údržbu pro občany za úhradu 250.- Kč, pro zimní období           2006/2007

                   Zodpovídá : p. Rosová

  2)   OZ   nařizuje provedení inventarizace majetku ke dni 31.12.2006, dle jednotlivých útvarů

                    termín : do 31.12.2006

                    zodpovídá : starostka

 

   3)  OZ doporučuje zaslat na CHKO Broumovsko nesouhlas s Rozhodnutím CHKO o povolení      stavby ohniště  v prostoru  rybníků .

                    termín do 30.11.2006

                    zodpovídá : starostka

 

Schůze skončena          v 19.15 hod.

Zapsala : Simonová

 

 

Ověřovatelé : Borna, Plná

 

 

Starostka: Rosová Libuše

Datum sejmutí: 25. 4. 2008 Zodpovídá: Libuše Rosová