Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis z OZ 13.8.2008

 

                                                            Zápis

 

 

ze schůze OZ, konané dne 13.8.2008 v 18.00 hod. v  zasedací místnosti OÚ Křinice.

Přítomni  zastupitelé :Rosová, Vítová, Černý, Matějů, Plná, Král,

                 pan Šleis 

omluven: Borna

Zapisovatel : Středová

Host: ing.Kult - vedoucí pracoviště   Zemědělské  vodohospodářské správy  Náchod

           

Program :  Kontrola zápisu z minulé schůze OZ

                    Výstavba poldrů a legalizace potoka

                    Daň z nemovitostí v roce 2009

                    Nájem z bytů od 1.1.2009

                     Různé

                     Rozprava , Usnesení, závěr

 

 

l) Kontrola zápisu z minulé schůze OZ  - k zápisu nebyly připomínky , zápis podepsán ověřovateli

 

2) Informaci  o záměru  výstavby poldrů a řešení místního potoka   podal pan ing. Kult, vedoucí ZVS  Náchod -   Výstavba poldrů-  kladně hodnotil vstřícné jednání obce k projektu - Obec má zájem o ochranu obce vybudováním poldrů  a tím   zmírnění  následků povodní  - výstavba tří  poldrů

- ZVS Hradec Králové – odkoupení  části pozemků pod Křinickým potokem – 328, 331 2623/13, 253, 2623/6 -  s tímto záměrem OZ souhlasí – oznámení na úřední desce Vyhláškou -

-za  Daškovými, Královými a za bývalým hospodářství st.statku  - doporučil obci provedení kontroly starých rybníků, kde nový majitel provádí stavby bez povolení a zadržuje vodu  v rybnících - 

- ing. Kult předá tiskopis pro občany o žádosti finančních náhrad - potok -

- dále ing. Kult informoval OZ o stavu -  POLDRY, jsou již  připravené k územnímu řízení - projektová dokumentace r. 2008 a stavební povolení bude vyřízerno v roce 2009.

V územním  plánu obce Křinice je již s POLDRy počítáno. Přislíbeno od ing. Kulta - výkup pouze hráze a zavodněné plochy. Jiný poškozený porost na soukromém pozemku  bude nahrazen  v případě škody. Upozornění - obvod KPÚ nebudou dodělány a dořešeny meliorační příkopy.

- digitalizace středu obce - narovnání potoka a vyřešení vlastnických vztahů ,  zaměření potoka a výkup pozemků  -  hlasování k výstavbě poldrů  a zaměření potoka: 6 přítomných členů zastupitelstva  s návrhem souhlasí , nikdo nebyl proti

2. Zvýšení daní z nemovitostí: na návrh zastupitelstva koeficient 2 , platnost vyhlášky od 1.1. 2010  na vědomí fin.úřad

3. Zvýšení nájemného: od 1.1. 2009 o 30%, do konce září na vědomí nájemníkům – současně  projednat a předat domovní řád

4. Prodej auta AVIA - za cenu 12000.- Kč, náklady spojené s prodejem vozidla hradí kupující

 

 

 

 

 

 

2. strana zápisu z 13.8.2008                                                                                              

                                   

5. Prodej rybníka Cígl - provést  změnu  užívání pozemků,  vypracování regulačního plánu -  zastupitelé s návrhem souhlasí  - případný prodej bude projednán v dalším zastupitelstvu

6. Kupní smlouva Kábrt, seznámení s obsahem smlouvy  a   uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se žadateli o výstavbu rodinných domků - prodej pozemků  na výstavbu rodinných domků  za cenu  85 .- Kč / m2  po provedení KPÚ

7. Prodej havarovaného traktoru - provádí   se celková oprava o případném rpodeji  bude jednáno v příštím zastupitelstvu -

8. Provedení  Rozpočtového  opatření - koupě pozemků od p. Kábrta, projekt kanalizace -  k územnímu rozhodnutí zajistí paní Pohlová, účetní

- Informace o plnění rozpočtu podala paní starostka - viz finanční  uzávěrka za měsíc 7/08

 

 

Rozprava :

-  směnná smlouva Šimůnková-Obec - je zasláno na KÚ Náchod k zápisu do vkladu 25.7.2008

-  dar pana Hendrichovskéjo ve výši 500.- Kč  na občansník  -  bude využito k nákupu kancelářského  papíru  k  tisku   Občasníku  -

-  informace paní starostky s jednání  s panem Šimonem  -  využití  VKK  není stále vyřešeno, požadovanou  dotaci neobdržel, nadále v jednání

-  MAS - připravuje LI EDER - přihlášky na dotace - analýzy - vzdělávací programy a pod .

-  zadání územního plánu - je k nahlédnutí na OÚ - připraveno k dalšímu jednání - pokud bude k ÚP  připomínka, bude nutné požádat KÚ Hradec Králové  o prodloužení  termínu vyúčtování  dotace na ÚP - termín je do 31.12.2008

- pozemek č. 2623/6 - Bažout - žádost o dělení pozemků předána na MěstÚ Broumov, stavební odbor -

-  pozemek č.p. 194/1  a 1936/1  - žádost o dělení pozemků  předána na MěstÚ Broumov, stavební odbor

-  pozemek 302/1 - nákupem  od PF získal pan Šleis - s panem Šleisem sepsaná  smlouva o smlouvě budoucí k získání pozemku  do konce roku 2008 - v případě, že by pozemek byl využit jako zeleň a pro výstavbu je možné pozemek získat od PF bezplatně - k projednání v příštím zastupitelstvu, pan Šleis  se k návrhu vyjádří písemně –

- prodej pozemku číslo  stavební parcely 84/ panu Šejkovi- sepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě

- nabídka tepelných čerpadel IVT - ZO informováno o významu čerpadel a jeho využití pro budovu školy - na instalaci je určena dotace, kde je počítáno i se zateplením budovy, včetně výměny oken  - OZ doporučuje získání informací   v obci Hajnice, kde je  toto čerpadlo  již v provozu a dohoda s obcí osobní návštěvu 

 

 

 

                        3. strana zápisu z 13.8.2008

 

- Smlouva o poskytnutí konzultací a zpracování žádostí o dotační pomoc z EU - OZ doporučuje jednání s firmou Frist International Company o poskytování informací a odbornou pomoc při přípravě a zpracování dotační žádosti v rámci fondů EU - sepsání žádosti je  20.000.- kč bez DPH, v případě úspěchu dotace jsou další odměny  na  % vyčíslené

-

 

Usnesení : 1)   OZ souhlasí s výstavbou poldrů a  urovnání vztahů  k potoku - 

 

                   2)    OZ navrhuje  zvýšení daně z nemovitosti od 1.1.2010  o koeficient 2 

                                 Zveřejnění Vyhlášky o dani z  nemovitosti  - termín do 30.6.2009 –

                             OZ souhlasí  s prodejem části pozemků pod Křinickým potokem -  

 

                   3)    OZ navrhuje  a jednohlasně schvaluje zvýšení nájmu z obecních bytech

                              od 1.1.2009 o 30%

                               Písemně  dát  na vědomí nájemníkům s uvedením nové částky nájmu

                                    termín :   do 25.9.2008

                                    zodpovídá : Simonová

 

4)     OZ nařizuje  provedení  rozpočtové opatření  na nákup  pozemků  od          

            p. Kábrta  a na  projekt   kanalizace

                                      termín :  do 30.9.2008

                                                  zodpovídá : Simonová  

 

5)     OZ schvaluje sepsání smlouvy u budoucí Kupní smlouvě  panem  Šejblem na stavební parcelu č. 84 v kat.území Křinice k využití pro stavbu rodinného domku

                                                Zodpovídá : starostka

                                            Termín      : 30.10.2008

Schůze skončena ve 31.15. hod.

 

Zapisovatel :

Ověřovatelé :

Datum sejmutí: 3. 9. 2008 Zodpovídá: Libuše Rosová