Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis z OZ 15.10.2008

 

                                                            Zápis

 

 

ze schůze OZ, konané dne 15.10.2008 v 18.00 hod. v  zasedací místnosti OÚ Křinice.

Přítomni  zastupitelé :Rosová, Vítová, Černý, Matějů, Král, Borna

                                     paní Plná  se dostavila do jednání OZ v průběhu jednání     omluven: pan Šleis

Ověřovatelé :

Zapisovatel : Simonová

 

            Program :  Kontrola zápisu z minulé schůze OZ

                               Plnění plánu rozpočtu 1-9/2008           

                 Žádosti občanů   

                            Informace pro zastupitelstvo

                             Nové autobusové jízdní  řády od 1.1.2009

                            Příprava na GRANT-škola

                    

                      

 

 

1)  K zápisu  nebyly připomínky,zápis byl ověřovateli   podepsán

 

2)  Plnění plánu rozpočtu 

 paní starostka informovala OZ o plnění plánu rozpočtu dle finanční uzávěrky k 30.9.2008 -  bylo   diskutováno k čerpání  výdajů , paní starostka informovala  o výdajích, dle jednotlivých kapitol -  OZ s čerpáním souhlasí

 

3)  Žádosti občanů  -

- Vlastimil Bažout - žádost  o odprodej části  pozemku  č.p. :  2623/6  - zaměření pozemku bylo provedeno na náklady žadatele -       

 hlasování :    přítomno  6 členů OZ -   souhlasí  6 členů OZ 

pozemek bude prodán za cenu  9557.- Kč -  KS sepíše OÚ a předá k podpisu

- ZVS Hradec Králové – žádost o prodej pozemků č.p. 328, 331, 2623/13,253 a 2623/6 –  pozemky byly vymezeny geometrickým plánem , jedná se o pozemky pod úpravou Křinického potoka – OZ souhlasí , nutné dát na vědomí Vyhláškou,

 

-  pan Heinzel Pavel čp. 47 - odprodej pozemku 2623/40 a části  pozemku  307/1  , který využívá jako zahradu , žadatel  předložil znalacký posudek

pozemky odhadnuty  na 8 192.- Kč  - návrh prodej odsouhlasit – O návrhu bylo hlasováno : přítomno 6 členů OZ,  žádost jednohlasně  schválena  -  Vyhlášku o prodeji vyvěsit na úřední desce, po té sepsat  Kupní smlouvu - pokud bude sepsána do konce roku, může  KS vypracovat  OÚ ,  po novém roce bude třeba  veškeré smlouvy  od právníka

 

- pan Novotný Jindřich - žádost o odprodej pozemku  2748/10 - břeh u domu čp. 198 -  návrh  : pozemek prodat až po provedených   KPÚ, abychom nemuseli hradit  náklady na geometrický plán -  nyní  sepsat nájemní smlouvu , případně smlouvu o smlouvě budoucí  -  po provedených KPÚ vydat Vyhlášku o prodeji  a pozemek žadateli prodat

 

 

-  žádost pana   Šejbla , bytem Broumov  o poskytnutí bezúročné  půjčky ve výši

 50 000.- Kč na terénní úpravy ke stavbě rodinného domku  v Křinicích -

termín splatnosti do 31.12.2008 -  5 členů zastupitelstva pro., jeden se zdržel hlasování  (Král) – půjčku poskytnout

 

   do jednání OZ v 18.45 hod  se dostavila paní Plná – ( o pozdním příchodu do jednání OZ informovala paní starostku - pracovní směna -)      

 

- zápis nájemníků  o závadách  v domě čp. 271  -neschody  z důvodu vysoké spotřeby vody – požadavek instalace vodoměrů do každého bytu -   s vodoměry  souhlasíme

za předpokladu, že si jej každý nájemník uhradí sám - oprava dveří, u p. Pustaiové oprava radiátorů ,  výměna  vypínačů, okna ve sklepních prostorách - a výměna zadních dveří – kontrolu provede pan Černý

 OÚ zajistí propočet nákladů a možnost provedení instalace vodoměrů

 

- František Geisler , Kř. 103  - žádost o umístění pásů na silnici - OZ nedoporučuje  z důvodu ohrožení kolařů ,  tabule snížení rychlosti

 

-  Michal Foglar, žádost o  prodej pozemku  na stavbu rodinného domku  

 

4) Projednání  nových  autobusových jízdních řádů -   bez připomínek -  7 členů zastupitelstva se stávajícím jízdním řádem souhlasí

 

5) Granty na rekonstrukci školy   pro zajištění provozu je nutné  provést  rozvody vody,topení, střecha, WC, kuchyň -v dezolátním stavu – s tímto postupem  OZ jednohlasně souhlasí

 

6) Využití školy :  o jednání  s vedením  střediska RUCE  podala informace paní starostka :  - fakturace ele.energie -  údržba a další fakturace dle sepsané smlouvy o pronájmu budovy – smlouva končí dnem 31.12.2008  -  doplatek za ele.proud -  dle vyjádření členů sdružení je velký odběr a je nutné provést kontrolu, zda není únik –  paní starostka podala informaci o výdajích , které hradil OÚ ve škole  za 1-9/2008 -  fakturace výdajů -

-  návrhy : využití školy nejen pro středisko, ale pro všechny obyvatele -

-  nutné provést revizi spotřebičů na spotřebu ele.energie - provde středisko za pomoci pana Borny - 

- OZ se přiklání k návrhu , aby OÚ hradil velké opravy , ostatní náklady si bude  hradit  středisko ze svých příjmů s uvedením konkrétní osoby,která zodpovídá za úhradu nákladů

-zrušení  pevné linky ve škole ponechat na vůli střediska

 

7) Rozprava, připomínky, náměty :

-  zimní prohrnování cest - ponechat sazbu 250.- Kč na zimní období – u  občanů,kteří uhradili poplatek za minulý rok, bude poplatek  převeden na zimu 2008/25009 -

- daň z nemovitosti v roce 2009 - koeficient 1, od roku 2010 zvýšení  koeficient 2 -

 

8)  Vyhláška na prodej secího stroje na kukuřici   a vlek 7 t - bez SPZ - obálková metoda - OZ souhlasí – Vydat vyhlášku o prodeji 

- přeložení  telefonního sloupu  na pozemku pana Steinera - cena cca 15 000.- Kč -

- Lesy jsou zaměřeny, pozemky se dělí , do konce roku by měly být zapsány na obec

- 130 let Hasičů - 9.5.2009  -   nákup uniforem projednat na schůzi Hasičů -  GRANT ve spolupráci s Polskem - 

-  sdělení  pana Šleise k prodeji pozemků - 302/1 – nutné podat přiznání k dani z prodeje nemovitosti -

 

  Usnesení :

 

        1)  OZ souhlasí s prodejem pozemku 2623/6 za cenu 9557.- Kč panu Bažoutovi

         2)  OZ   souhlasí s prodejem pozemku 2623/40 a 307/1 – panu Heinzelovi

         3) OZ doporučuje uzavření nájemní smlouvy na pozemek čp. 2748/10 p.Novotný Jindřich           

         4)  OZ souhlasí  s poskytnutím bezúročné půjčky panu Šejkovi-splatnost do 

                        31.12.2008

5)   OZ doporučuje provedení kontroly v domě čp. 271 a určení všech nutných oprav v tomto domě, včetně instalace vodoměrů do všech bytů na náklady nájemníků

6)  OZ  souhlasí s návrhem nových jízdních řádů pro rok 2009/2010

7)  OZ doporučuje vypracování nové nájemní smlouvy pro středisko RUCE , do budoucna využití budovy pro všechny obyvatele obce, včetně přemístěním Obecního úřadu a knihovny    ?????

 

 

 

 

 

Schůze skončena ve 21.25 hod.

 

Ověřovatelé zápisu :

Datum sejmutí: 2. 11. 2008 Zodpovídá: Libuše Rosová