Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis z OZ 26.5.2008

                                                                                    Z á p i s

 

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva, konaného dne 26.5.2008 v 18.00 hod v hospůdce U sládka v Křinicích.

Přítomni : viz prezenční listina

Oveřeovatelé zápisu : Borna Petr, Plná Jitka

Zapisovatel : Simonová Jana


Program : Program obnovy venkova

                  Řešení odpadních vod v obci

                  Rozprava, Usnesení, závěr

 

 

            Schůzi zahájíïla a řídila paní starostka Libuše Rosová, přivítáním všech přítomních -

účast všech 7 členů zastupitelstva, hosté : paní ing. Žouželková, vedoucí odboru ŽP MÚ Broumov  a paní  Strnadová, pracovnice  odboru Ž P  MÚ  Broumov .

             

1) Program Obnovy  venkova - obec opožádala o dotaci z fondu obnovy venkova na úpravu budovy čp. 45 - Obecní úřad - žádosti bylo vyhověno

a byla schválena dotace ve výši 75.000.- Kč - na provedení opravy a úpravy domu čp. 45  -   OZ jednohlasně schvaluje přijetí dotace -přijato usnesení

 

2) Odpadní vody v obci  - obec zadala studii na vypouštění odpadních vod v obci - ve studii jsou zpracvovány dvě varianty :Paní starostka informovala občany o možnostech a způsobu realizace :

A -  vybudování kanalizace a napojení všech domácností - náklady cca 23 270 tis Kč - je možnost získat dotaci ve výši  80 %

B -  vybudování domácích ČOV nebo septik SM3 nepropustný s tím, že se budou  muset  žádosti  o vypouštění odpadních vod obnovovat  a  úhradit  všechy  náklady  na provedení rozborů  -

 

Diskuze :

p. Černý - v případě varianty B - jak bude vedeno vyústění -

p. Kuře - zda bude nutné stavení povolení

             - do plnánu  nejsou zahrnuty všechny domácenosti - jedná se hořejší konec obce

             -  nové domy -které musí mít ČOV budou zahrnuty  nebo se mohou vyloučit z projektu - lze Vyhláškou nařídit napojení na kanalizaci

p. Šleis - v současné době je povolení vypouštění odpadních vod do roku 2010-v případě, že se bude provádět kanalizace, budeme moci vypouště vody do doby než bude stavba dokončena - udělí na ŽP výjimku ?

p. Zelený - dotaz, zda přípojky si bude hradit každý sám

 

na dotazy občanů odpověděla paní  starostka a ing. Žouželková : 

- sleduje se čistota potoka a do roku 2015  je nutné splnit limit čištění  - jednotlivé přípojky budou na náklady občana - dle propočtu činí náklady na 1 bm cca 1200.- Kč - dotace na veřejnou kanalizaci musí být v souladu  s nařízením  -

- domy v hořejší části obce jsou ve vlastnictví Lesů,které se musí rozhodnout o připojit se k projektu - u právnických osob lze nařídit, u nových domů je na jejich rozhodnutí, jak budou s odpadními vodami nakládat - a to buď do kanalizace, nebo do podmoku -

- na přípojky musí být stavební povolení - obec bude řešit vyřízení žádostí u stavebního odboru MÚ prostřednictvím obce, aby usnadnila občanům

jednání na úřadech -

- pro schválení dotace je nutné, aby se na kanalizaci připojilo min. 95% občanů, jinak nebude dotace poskytnuta -

 

 

 

                                                                                   

                                                                                               

 2 strana  : Zápis z OZ 26.5.2008

 

p. Černý -  CHKO není kanalizaci nakloněno

p. Šleris - není jednotný názor CHKO a ŽP  a vše odnáší občané

p. Žouželková - ŽP se  řídí zákonem životního prostředí a CHKO ochranou přírody  -  rázné změny  by neměly  mít vliv na vypouštění vod

p. Šleis - v obci bylo dříve hodně zvířat, zemědělské podniky , dnes v obci není žádné hospodářství, voda v potoce není znečištěná EU si vzpoměla a občané to odnesou

- správce vodního toku vydává povolení na 10 let, CHKO závazné stanovisko do r. 2010 

p. Kuře - CHKO nedoporučuje ČOV -  varianta C - soustředění malých ČOV - je  náročné, proto není ve studii -

p. Geisler - stížnosti na Lesy  na vypouštění splašek z hořejších domů a nic se neděje -

p. Rosová - předloží na CHKO studii k vypouštění odpadních vod a požádá  o závazné stanovisko k variantě A  -   9.6.2008  na veřejném zasedání se rozhodne o schválení případné  varianty A ke které se přiklání všichni zúčastnění na dnešním jednání OZ - je nutné rozhodnutí co nejdřívě tak, aby se započalo s územním rozhodnutí z důvodu získání dotace na výstavbu kanaliazce.

 

 

 

Usnesení : 

 

 

                                    1)  OZ  schvaluje přijetí dotace z programu obnovy venkova pro rok 2008

                                          ve výši 75.000,- Kč

                                                Vypracování smlouvy s MÚ Broumov - zodpovídá : starostka

                                                                                                                  termín        :  do 31.5.2008                    

                                                                                                                  zodpovídá :  starostka                                                               

 

                                     2) OZ doporučuje  vyžádat  od  CHKO  Police nad Metují závazné stanovisko

                                          ke stavbě kanalizace  -  varianta A

                                           kterou doporučuje veřejné zasedání OZ ze dne 26.5.2008.

                                                                                                                 termín :          do  16.6.2008

                                                                                                                 zodpovídá :    starostka  

 

 

 

Schůze skončena :  20.15 hod.

Zapisovatel :             Simonová

 

 

Ověřovatelé :

           

 

Datum sejmutí: 13. 6. 2008 Zodpovídá: Libuše Rosová