Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis z OZ 30.6.2008

ý

 

 

 

                                                Z á p i s

 

 

 

z veřejného zasedáníOZ konaného dne 30.6.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnostiOÚ Křinice .

Přítomni zastupitelé : paní Rosová Libuše, Černý Jan , Vítová Jana , Borna Petr , Matějů,Plná, Král, Šleis

Přítomni občané : viz prezenční listina

Ověřovatelé zápisu :  Miloslava Matějů,  Král Jaromír

Zapisovatel : Simonová

 

Program : Kontrola zápisu z minulého zasedání OZ

                   Koupě pozemků

                   Přidělení bytu

                   procesí-oraganizace

                   Rozprava

                   Usnesení, závěr

 

1) Kontrola zápisu :   ze dne  26.6. a 9.6.2008  -  Byla provedena kontrola zápisu, Dotaz k projektu  na kanalizaci - musí být provedena malá změna - vybočení z trasy - projednat na KÚ HK - napojení na ČOV v Broumově projednáno se souhlasem MÚ Broumov - nebyly vzneseny další připomínky, zápisy byly podepsány -

2) Nákup pozemků po Kábrtových - bylo jednáno o koupě  pozemků  o výměře 15538 m2   v ceně 80.- Kč/m2 - celková cena za prodej pozemků   1 243.040.- Kč -  pozemeky  budou  využity  k nové  výstavbě  rodinných domků . Vzhledem k zařazení obce do památkové rezervace   od roku 2009   bude  veškerá  výstavba  nových domků  soustředěna  do středu obce . Do konce roku 2008 platí starý územní plán, ve kterém není místo výstavby omezeno -

- zozhořčená  připomínka paní Bažoutové, že  zařazení obce do památkové rezervace  bylo  provedeno na žádost pana Šleise , bez projednání s občany  a jejich souhlasem,   nyní jsou s tím velké potíže a všichni občané tím trpí jsou nespokojeni se stálým omezováním ve výstavbě, tento poznatek má ze zpráv z Broumova i okolních obcí

- p.Šleis-  s tímto výrokem nesouhlasí, nezakládá se na pravdě ,  v době schvalování nebyl ani starostou a žádný souhlas nedával , návrhuje , aby bylo zorganizováno referendum na zrušení  zařazení obce  do památkového  rezervace .Zařazení obce do památková rezervace bylo na základě  rozhodnutí vlády z roku 1995 bez občanů , ( v roce 1956 -  Hvězdecké  stěny  určeny jako památková rezervace  )

V novém  územním  plánu  zařadit sportovní areál za školou,s výstavbou 2 rodinných domků, na pozemku  p. Kábrta  a u Cíglu - nutné výstavbu podporovat, aby se vesnice omladila

- pozemkové úpravy se týkajíz části i těchto  pozemků   -

dotaz   p. Černý -   pozemky po p.. Kábrtovi  budou zařazeny do nového ÚP  - odpovídá paní starostka : ano a  lze na nich postavit 3 domky,typu statku a 2 typu menších

záměr schválen  památkovým úřadem  je   nutné  dořešit nájem  pozemků s panem Panchartkem , jednání je věcí pana Kábrta, vlastníka pozemků, se kterým má uzavřenou nájemní smlouvu .

 hlasování o koupi pozemků : všech 7 přítomných zastupitelů s koupí  pozemků souhlasí  - daň z prodeje uhradí  prodávající, KS sepíse paní JUDr Sedláčková

- prodej pozemků Bažoutovým - návrh 5.- Kč/m2 , daň z prodeje  zaplatí kupující -  cena části  pozemku dle KS  od p. Zeleného  - všichni přítomni zastupitelé  souhlasí s cenou, za kterou byl pozemek odkoupen od předchozího vlastníka

- prodej vozidla AVIA - OZ souhlasí za cenu 12000.- Kč, poplatek za prodej hradí kupující-souhlas všech zastupitelů

 

 

 

 

                        2. strana zápisu z ZO 30.6.2008

 

3)  pronájem bytu v domě čp. 45  - žádosti : Václavíková Křinice, Holeček Broumov ,Rejchlová Meziměstí - návrh pana Šleise :   vyvolávací  cena za nájem  3000.- Kč -kdo dá nejvíc tomu bude byt přidělen - předpoklad dokončení rekonstrukce bytu do 30.8.2008. návrh zastupitelstva : přidělit byt paní Václavíkové, naší občance - 

hlasování : 7 členů zastupitelstva souhlasí s přidělením bytu paní Václavíkové .Výše  nájemného, které bude vypočítáno dle plochy bytu a za cenu za l m2 dle vybavenosti bytu -  stanovení výše nájemného  po dokončení úprav bytu  -  výši nájemného projednat s nájemníkem před uzavřením nájemní smlouvy -

 

4)  2.8.2008   procesí - odpoledne, večer taneční pouťovou  zábavu , v neděli 3.8..2008 pouť u Teinerů  - organizačně bude projednáno ve středu 2.7.2008 na OÚ za účasti pana faráře, přizvat i paní Povejšilovou-středisko RUCE  - pozvánky  - pan Záliš - 100 ks -   Poláci,Němci, rodáci - KÚ HK - 

5) Došlá pošta : v úterý 1.7.2008  předávání vodovodu -  účast za obec paní starostka,  důvod účasti obce na předávání  stavby :  je nutné znát názory občanů na kvalitu  stavby a uvedení pozemků do původního stavu  - záruka  na stavbu 3 roky -  

- Informační tabule v Náchodě pro prezentaci obce -  ne 

- audit  za rok 2007 - přezkoumání  hospodaření   provedl pan Jiří Huml - paní starostka seznámila se zápisem, ke kterému nebyly připomínky    - - Nadační fond HOSPITAL - vybráno  od obcí  841000.- Kč - polohavací postele -  využití  financí pro obnovu  postelí a  opravu objektu  - 

- nabídky na výměnu oken  na Obecním úřadu :   pan Steiner  rozpočet    2171187.- Kč ,  pan  Rosa :189.329.- Kč - nabídka je co druhu a použité technologie shodná :  OZ navrhuje :  výměnu oken zadat panu  Rosovi   -

hlasování : 7 zastupitelů  pro zadání akce panu Rosovi

 

6)  Rozprava :

- pan Černý  - žádost pořadatelů  koncertu v měsíci srpnu  o prodloužení ukončení akce  v 01.oo hod. - OZ souhlasí s tím, že pořadatelů musí dbát  na dodržení  míry hlučnosti ,  v případě připomínek občanů, musí hudbu ztišit  -

- pan Černý - pan Koňarík , spráce rybníků - žádost o souhlas s umístěním reklamy o prodeji a lovu kaprů -  neh¨jsou námitky

- pan - Šleis - doporučuje, aby byly  přehodnoceny investiční akce  - určení priort , přehodnotit důležitost jednotlivých akcí : bytovky  - přístavba ,  škola  rekonstrukce , kanalizace  -  v zastupitelstvu seznámit  s  vyúčtováním  provozu  školy,  hřiště -  přehodnotit  zadání rekonstrukce  Svobodovým   -

odpověď paní starostky  : rekonstrukci  školy   na podzim přihlásit  do LIEDRu -

- OZ doporučuje pozastavit projekt na nástavbě bytovky, provést pouze opravu střechy z důvodu finanční náročnosti zamýšlených staveb

- p. Král - informace o jednání komise kontrolní  a finanční -  nutné schválit nové členy výboru o nezávislé :

složení finanční komise :       Král Jaromír ,Šleis Martin , Novotná Monika   -

složení kontrolní komise  :     Plná Jitka, Simonová Jana , Zelená Petra - 

hlasování  OZ souhlasí jednohlasně  s novými členy výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        3. strana zápisu ZO z 30.6.2008

 

7)     Usnesení :

 

                        1)         OZ  souhlasí s nákupem pozemků  v obci a kat.území Křinice, LV č. 222 :

                                           1) pozemky st. č. 84, st.č. 260 poz.č. 1936/1, poz.č. 2689

                                           2) a  pozemek ve zjednodušené evidenci -  parcela původ přídělový

                                                 plán  ( 6 P)  č. 1940

                                                 od    p.Kábrta   v ceně :  1 243.040.- Kč.

                                        Kupní smlouvu vypracuje JUDr Sedláčková, daň z prodeje nemovitosti

                                        uhradí   prodávající.          

                                                termín :  do 30.8.2008

                                                zodpovídá : starostka

 

 

                         2)         OZ souhlasí s prodejem části  pozemku č.p. : 2623/6  manželům

                                      Bažoutovým ml.,

                                                 termín : 30.8.2008

                                                 zodpovídá : starostka

 

                           3)          OZ souhlasí se složením výboru :

                                            finanční      : Plná Jitka, Zelená Petra, Simonová Jana

                                            kontrolní : Král Jaromír, Šleis Martin , Novotná  Monika

 

                           4)          OZ bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2007 ,

                                                 bez připomínek.

 

                            5)         OZ souhlasí s prodejem montážního vozidla AVIA za cenu 12.000.- Kč,

                                                poplatek za převod uhradí kupující.

 

 

 

Schůze OZ skončila : 20.15 hod.

Zapisovatel :

 

Ověřovatelé  :  Matějů Miloslava

                          Král Jaromír

Datum sejmutí: 17. 7. 2008 Zodpovídá: Libuše Rosová