Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Zápis z OZ 9.6.2008

 

 

 

                                                            Z á p i s

 

 

z veřejného zasedání OZ, konaného dne 9.6.2008 v 18.00 hod v hospůdce u sládka v Křinicích

 

Přítomni zastupitelé : paní Rosová,Vítová,Černý,Král,Borna,Matějů, během jednání se dostavila paní Plná

 

Přítomni občané a hosté : viz i prezenční listina

Ověřovatelé zápisu : paní Vítová Jana, pan Černý Jan

 

Program : Odpadní splaškové vody

                   KÚP - informace

                   Rozprava ,usnesení, závěr

 

            Schůzi zahájila a řídila paní starostka Libuše Rosová,přivítáním přítomných, je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,zasedání je usnášeníschopné a lze v jednání pokračovat.

 

l) Odpadní splaškové vody -paní starostka informovala všechny přítomné o jednání na CHKO Police nMet. - závazné stanovisko k návrhu na vybudování kanalizace - varianta A, tak jak bylo rozhodnuto v OZ ze dne 26.5.2008 nebylo vydáno, CHKO požaduje lhůtu na projednání, dle zákona, předběžné stanovisko je zamítavé, z důvodu zatížení ČOV Broumov, na kterou se má zapojit i odpadové vody z Veby -připomínky jsou i k vedení trasy kanalizace -

-p. Povejšilová -  pokud studie počítá s napojením na ČOV Broumov , tak je to pro projektanta závazné a není důvod, aby ji CHKO zpobybňovalo

- p. Šleis - doporučuje zadat projekt bez ohledu na vyjádření pana Malíka z CHKO

- p. starostka -  CHKO žádali o změnu u EU  v  příslibu dotací na akce pod 5 mil. Kč - není rozhodnuto, ale doporučuje zastupitelstvu souhlas s vypracováním projektu l. etapy  kanalizace  - řešení napojení na ČOV je věcí projaktanta -

Hlasování : 5 členů zastupitelstva souhlasí, l člen se zdržel hlasování (pan Černý),  v průběhu jednání se dostavila paní Plná18.50 hod,( která rovněž s vypracováním projektu na kanalizaci souhlasí ).

 

2)  KPÚ informace občanům  - započíná se digitalizace pozemků v kat.území Křinice, všichni občané, kterých se pozemkové úpravy týkají, byli písemně upozorněni Pozemkovým úřadem v Náchodě o započetí prací ke zjišťování hrnic vnitřního obvodu upravovaného území KPÚ Křinice

 

3) Rozprava :

- informace paní starostky s přípisem CHKO o porušení povolení vstupu do lesa pouze na vyznačených stezkách při konání Pochodu HP v květnu 2008 - upozornění pro občany na dodržování zákazu chůze mimo vyznačené trasy

- pan Janata - dotaz, zda přípojky od hlavní větve si budou muset vlastníci domů hradit sami

- pan Dašek - řešení pozemků kolem školy  - odpověď : pan Lázňovský provede zaměření  potoka a od toho se bude odvíjet zaměření pozemku a pak bude provedena směnná smlouva

- pan Šleis - kdy bude veřejné projednávání územního plánu - odpověď :  ÚP je zadán na AURUMu Pardubice, zadání ÚP plán je k nahlédnutí na obecním úřadě Křinice  a MÚ odbor územního plánování Broumov -

projednání s občany bude v další etapě, na veřejném zasedání dne 19.3.2008 bylo  zatím schváleno zadání ÚP

 

 

 

 

 

                                                2 strana : Zápis OZ ze dne 9.6.2008

 

- p. Černý  výstavba je omezena s přihlédnutím k přírodní rezervaci

- pan Mach - s občany nebylo o  ÚP  jednáno veřejně - jsme v památkové rezervaci, ve všem nás omezují, ale žádné finanční příspění nedostáváme     -   pro občany ani obec  není žádný přínos, jen samé problémy a potíže -                                                                         

- pan Rosa doporučuje, konání veřejného zasedání zastupitelstva v hospodě, na úřad chodí málo občanů -

  - zákaz používání sekaček a jiných motorových zařízení v neděli

  - veřejný rozhlas, obměna hraných písní, hrajeme stále  stejné

Pokud  se vydá vyhláška,která musí být schválena Krjským úředem, musí být dodržována a následně  sledována,v případě porušení pokutována tak, jak je uvedeno ve vyhlášce,jinak se obec vystavuje sankcím ze strany nadřízených orgánů -                                                                                    

- p. Kadrmasová,Škvrna - upozornění na řádné třídění odpadů

- p. Černý informace pro občany : v roce 2008 se nezvyšoval poplatek za odvoz odpadů v domnění, že občané budou ukáznění a odpady budou třídit, bohužel předpoklad se nesplnil a my budeme nuceni poplatek v roce 2009 zvýšit

- pan Kopič - při svozu velkoobjemových a nebezpečných odpadů se vše smíchá na jeden vůz

- pan Janata - malý kontejner na nebezpečný odpad - baterie -  nebude na úřadu využíván - při nákupu nových zářivek nebo baterii jsou občané zvyklí v prodejně vracet   použité -

- paní Poláčková - dotaz na sběrný dvůr - zda se ukládání platí nebo je zdarma - úhrady jsou dle druhu odpadů - v Heřmánkovicích otevřeno ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne -

- pan Šleis - jak nakládat  s biologickým odpadem -  buď jej kompostovat nebo mulčovat -

- pan Mach - u "Brátů" stále více aut, teče tam olej, kapalina - lze s tím něco dělat ? - odpovídá paní starostka : s majitele panem Kuřem bylo vyvoláno jednán´na MÚ Broumov    a nařízeno opatření k nápravě -

 

                         

Usnesení :

                        1)   OZ schvaluje zadání projektu na vybudování kanalizace v obci .

 

                                    termín : do 30.6.2008

                                    zodpovídá : starostka

 

 

                        2 )  OZ  schvaluje  nepsané  právo o zákazu používání motorových sekaček v neděli a o svátcích.

                                     termín : od 1.1.2009

                                     zodpovídá : starostka

 

 

Schůze OZ skončena v 19,40 hod.

 

Ověřovatelé : zápisu :  Jan Černý

 

                                       Jana Vítová

 

Zapisovatel :                 Jana  Simonová               

Datum sejmutí: 27. 6. 2008 Zodpovídá: Libuše Rosová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Křinické Dožínky 2022