Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

CHKO - chemický posyp cest - jednání

Vyhláška je ke stažení zde.

Následuje výňatek textu vyhlášky.


 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO
 

Ledhujská 59
549 54 Police n. Metují
tel.: 491 549 020
fax: 491 549 034
ID datové schránky : nu3dydw

 
 
Dle rozdělovníku

 
 
 

POČET STRAN

VÁŠ DOPIS ČÍSLO JEDNACÍ/
ZE DNE                        NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ                   VYŘIZUJE                     VYPRAVENO DNE

4                                                                 00034BR2013AOPK
spis S01285BR2012AOPK

Ing. Luboš Němeček, lesník, 491 549 030, lubos.nemecek@nature.cz

7.1.2013

 
 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
 
Správa CHKO Broumovsko (dále jen „Správa“) jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust.
§ 78 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) v
řízení o žádosti Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 89 546 zastoupeného společností SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500
04 Hradec Králové, IČ: 275 02 988 (dále „žadatel“), ze dne 15.6.2012
 
uvědomuje
 
podle  ust. §  83 odst. 1 zákona účastníky řízení  o zahájení  správního řízení o  povolení výjimky podle § 43 odst. 3 zákona ze zákazů ve zvláště chráněných územích, a to z ustanovení
§ 26 odst. 1 písm. h) zákona v souvislosti s chemickým posypem cest na území chráněné
krajinné oblasti Broumovsko.
Správa rozhodnutím č.j. 01794BR2012AOPK ze dne 4. září 2012 nepovolila výjimku  ze zákazu provádět chemický posyp cest v následujících úsecích komunikací:
 
III/3023 v úseku Lachov – Teplice nad Metují (Dolní Teplice), km 6,916 -7,766
III/30110 v úseku Teplice nad Metují (Dolní Teplice) – Horní Adršpach, km 5,540 – 15,500
III/30322 v úseku Pěkov – Lachov, km 0,000 – 4,566
 
Orientační mapu chemické údržby silnic v CHKO najdete v příloze. Uvedené úseky silnic jsou označeny modře. Proti tomuto výroku se v zákonné patnáctidenní lhůtě odvolala Obec Adršpach, Město Meziměstí, Město Police nad Metují a Město Teplice nad Metují. Výrok I. nebyl odvoláním napaden, proto v souladu s ust. § 82 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen správní řád) nabyl právní moci dne 24.9.2012.
Ministerstvo životního prostředí v odvolacím řízení napadenou část rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo k novému projednání a rozhodnutí. V postupu Správy shledalo několik pochybení, které jí nařídilo  odstranit.  Nově  oznámí  Správa  řízení  formou  veřejné  vyhlášky,  řádně  se  vypořádá
s námitkami účastníků (stav alejí, prašnost inertního posypu …), zjistí všechny okolnosti řízení (doplní stanovisko vodoprávního úřadu), dostatečně definuje veřejné zájmy a následně je poměří a před vydáním rozhodnutí seznámí účastníky se všemi podklady pro jeho vydání.
 
 
Správa podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu ve výše uvedené věci
 
nařizuje
 
ústní jednání, které se uskuteční ve středu 13. února 2013 od 10.00 hodin v budově Správy CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, Police nad Metují.

Účastníkyřízeníjsou:
 
1) Podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 89 546 zastoupený
společností SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 275 02 988
 
2) Podle § 27 odst. 3 správního řádu:
Obceuvedené v rozdělovníku z titulu účastenství podle ust. § 71 odst. 3 zákona podle obsahu podané
žádosti.
 
Občanská sdružení uvedená v rozdělovníku mají právo stát se účastníkem řízení ve věci postupem podle § 70 odst. 2 a 3 ZOPK, tj. pokud ve lhůtě osmi dnů od doručení tohoto oznámení svoji účast v řízení písemně oznámí Správě.
 
Za den oznámení se považuje v souladu s ust. § 70 odst. 3 ZOPK první den zveřejnění na úřední desce Správy a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Za  den  vyvěšení  se  považuje  v souladu  s ust.  §  25  odst.  3  správního  řádu  první  den
zveřejnění na úřední desce Správy a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
 
Do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci nahlédnout v sídle Správy v Polici nad Metují, Ledhujská 59, nejlépe v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin (mimo tyto dny po předchozí domluvě). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
S tímto oznámením je také možné se seznámit na Správě CHKO Broumovsko v Polici nad Metují (Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují) nebo na internetových stránkách Správy CHKO
Broumovsko       http://broumovsko.nature.cz,       popřípadě       na      portálu      veřejné                           správy
 
Obceuvedené v rozdělovníku žádáme dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu o vyvěšení této písemnosti po dobu nejméně 15 dní na svých úředních deskách.
 
Vyvěšeno dne na úřední desce Správy a způsobem umožňující dálkový přístup (elektronická deska):
 
Sejmuto dne z úřední desky Správy a z elektronické desky:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Hana Heinzelová
 
VEDOUCÍ SPRÁVY

 
 
Rozdělovník:
 
Účastníkřízenípodle§27odst.1správníhořádu - doručení datovouschránkou:
·                Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 89 546 zastoupený
společností SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 275 02 988
 
Ostatníúčastníciřízenípodle§27odst.3správníhořádu- doručení datovouschránkou:
·                Obec Adršpach, 549 52 Adršpach
·                Obec Bezděkov, 549 64 Bezděkov nad Metují
·                Město Broumov, 550 01 Broumov
·                Obec Bukovice, 549 54 Police nad Metují
·                Město Červený Kostelec, 549 41 Červený Kostelec
·                Obec Hejtmánkovice, č.p. 118, 550 01 Broumov
·                Obec Heřmánkovice, č.p. 215, 549 84 Heřmánkovice
·                Město Hronov, nám. ČSA 5, 549 31 Hronov
·                Obec Hynčice, čp. 15, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
·                Obec Jetřichov, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
·                Obec Jívka, 549 13 Jívka
·                Obec Křinice, 550 01 Broumov
·                Město Meziměstí, 549 81 Meziměstí
·                Obec Otovice, 549 72 Otovice u Broumova
·                Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98. 549 54 Police nad Metují
·                Obec Radvanice v Čechách, 542 12 Radvanice v Čechách
·                Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují
·                Obec Velké Petrovice, 549 54 Police nad Metují
 
Občanskásdružení:
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 – Smíchov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: orientační mapa chemické údržby cest

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stránka 4 z 4

Datum sejmutí: 1. 2. 2013 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie