Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

CHKOBR - Správní řízení - vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost

Vyhláška je ke stažení zde.

Následuje výňatek textu vyhlášky.


 

 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉOBLASTI BROUMOVSKO
 


 

Ledhujská59
549 54  Police n. Metují tel.: 491 549 020
fax: 491 549 034
ID datové schránky : nu3dydw

 
 
Dle rozdělovníku


 

 
 
 


 

POČET STRAN

VÁŠ DOPIS ČÍSLO JEDNACÍ/
ZE DNE                         NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ                   VYŘIZUJE                      VYPRAVENO DNE


 

4                                                                      00113BR2013AOPK
spis
S01521BR2012AOPK

Ing. Luboš Němeček, lesník, 491 549 030, lubos.nemecek@nature.cz

21.1.2013


 

 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
SprávaCHKO Broumovsko(dále  jen „Správa“) sesídlem  v Polici nad  Metují jako příslušný orgán  ochranypřírody  dle  ust.  §  78  odst.  1 zák.  č.  114/1992Sb.  o ochraněpřírody  a  krajiny v platnémznění  (dále  jen  „zákon“),  na  základě žádosti Českého  horolezeckého  svazu,  se sídlem Zátopkova 100/2,  P.S.  40, 160 17 Praha6 - Strahov,IČ: 004 60 001 (dále  „žadatel“),  ze dne 11.7.2012
uvědomuje
 
podle ust. § 83 odst.  1 zákona účastníky řízení o zahájení správního řízení ve věci
 
I.
vyhrazení  terénů  pro  horolezeckou  činnost  a  vyznačení  přístupových  cest  na  území národní přírodní rezervace Broumovské stěny ve smyslu  § 29 písm.  d) a f) zákona a
 
II.
udělení souhlasu  se  značením horolezeckých terénů, umísťováním nebo  údržbou horolezeckých zařízení včetně osazování  trvalých  jistících  prostředků  a  prováděním horolezecké  činnosti  mimo  horolezecké  terény    podle  § 44  odst.  3  záko na  a  v  souladu s vyhláškou č. 260/2009 Sb. o vyhlášení národní přírodní památky Polické stěny.
 
Správní řízení  bylo podle  ustanovení§ 44 odst.  1 zák. č. 500/2004Sb.,  správnířád (dále  jen
„správní řád“) zahájenodnem  doručení žádosti (13.7.2012). Správa již oznámila zahájení řízení dopisemč.j.  01521BR2012AOPKa  01520BR2012AOPKze  dne  9.10.2012. Postupovala však v rozporu  s ust.  §  83  odst.  1  zákonaa  neoznámila zahájení  řízení  formou  veřejnévyhlášky, přestože provozování horolezectví může  ovlivnit přírodní poměry  v územních obvodech něko lika obcí  a  bylo  nařízenoústní  jednání.Z tohoto  důvodu  Správa  oznamuje zahájení řízení  znovu formou veřejné vyhlášky.
V průběhuprvního  ústního jednání žadatel zúžil  územní rozsah žádosti na  horolezecké
obvody  Velká  Kupa,    Kamenná  brána,  Jitřenka,  Hájek,    Třešňová  rokle  na  území    NPR Broumovskéstěny  a na obvody  Mezi Hvězdoua Kovářovou  roklí, Kovářova  rokle, Pískovárokle, U Václava,  Za vyhlídkou,  Zaječí  ro kle, U dobytčí  stezky,  Nad rozcestím, Třešňová rokle a celou oblast  V horáchv NPP  Polické stěny. Uvedené obvody Správa zakreslila do mapy.  Červenějsou zakreslenyjiž dříve povolenéobvody  a modře  nově  požadované. Současně žadatel navrhl,  aby jím  podané  žádosti  pro   NPP  Polické  stěny  a  NPR  Broumovské  stěny  byly  sloučenya projednáványv jednom  správnímřízení.  Správamá za to, že sloučeníobou  řízení  dle  ust.  § 83 odst.  4 zákonanic nebrání.
Z důvodu  územního zúžení žádosti Správa zasílá oznámení obci Božanov,Křinice a Police nad  Metují jen  na vědomí,  protože dotčené horolezecké obvody  se nenacházejí v jejich územní
působnosti.


 

Podle  ustanovení§ 49 odst.  1 správního řádu Správave výše uvedené věci
 
nařizuje
ústní jednání,které se uskuteční ve středu20. února 2013 od 10.00  hodin  v budově Správy
CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, Police nad Metují.
Žádáme účastníky, aby  si vyhradili  na  účastv jednání dostatečný čas  a  vhodně se oblékli pro případ  nutnosti  zjistit skutečnýstav věcí při ohledánív terénu.V rámci ústního jednání budou znovu  projednány  věci  uvedené  v zápisu  z jednání  uskutečněného  dne  8.11.2012.  Budo u
upřesněny  hranice  horolezeckých obvodů  dotčených žádostí. Provede se  případné ohledání v terénu. Správa seznámí účastníky jednání s podklady  řízení  a dá  jim prostor  pro jejich návrhy. Správa  uvítá  pokud  žadateldoplní  údaje  o  návštěvnosti  horolezeckých obvodů  (např.  údaji z vrcholových  knížek)  a  ČSO  doloží  případné  rušení  zvláště  chráněných  druhů  ze  strany horolezců na území  Broumovskýcha Polických stěn.
 
Účastníkyřízení jsou:
1)Podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Český  horolezecký svaz, Zátopkova 100/2,  P.S.  40, 160 17 Praha6 - Strahov, IČ: 004 60 001
2)Podle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu a § 71 odst. 3 zákona: Městys Machov,  č.p. 119, 549 63 Machov
Obec  Martínkovice,  Martínkovice  186, 549 73
Obec  Suchý  Důl, č.p. 15, 549 62 Suchý  Důl
Východočeská pobočkaČSO při Východočeském muzeu Pardubice, Zámek  2, 530 02
Pardubice
 
Za den oznámeníse považuje v souladuust. § 70 odst.  3 ZOPK první den zveřejnění na úřední  desceSprávy  a současně způsobem umožňujícímdálkový přístup.
 
Za den vyvěšeníse považuje v souladuust. § 25 odst.  3 správníhořádu první den zveřejnění na úřední  desceSprávy  a současně způsobem umožňujícímdálkový přístup.
 
Do podkladůpro vydání rozhodnutímohou  účastníci nahlédnoutv sídle Správy  v Polici nad Metují, Ledhujská59, nejlépe v pondělí  a ve středuod 8:00 do 17:00 hodin (mimo tyto dny po předchozí domluvě).  Nechá-li seněkterý  z účastníků zastupovat,předloží  jeho zástupce plnou moc.
S tímto oznámením je také možné se seznámit na SprávěCHKO Broumovskov Polici nad Metují (Ledhujská59, 549 54 Police nad Metují) nebo  na internetových stránkách Správy  CHKO Broumovskohttp://broumovsko.nature.cz
 
Obce  uvedenév rozdělovníku žádáme dle ust. § 25 odst.  3 správního řádu  o vyvěšenítéto písemnostipo dobu  nejméně15 dní na svých úředních deskách.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Hana Heinzelová
 
VEDOUCÍ SPRÁVY
 
 
Příloha:
Mapa dotčených horolezeckých obvodů.


 

Rozdělovník:
Český  horolezecký svaz, Zátopkova 100/2,  P.S.  40, 160 17 Praha6 - Strahov, IČ: 004 60 001
- doručení na doručenku
Městys  Machov,  č.p. 119, 549 63 Machov doručení do DS Obec  Martínkovice,  Martínkovice  186, 549 73  doručenído DS Obec  Suchý  Důl, č.p. 15, 549 62 Suchý  Důl doručenído DS
Východočeská pobočkaČSO při Východočeském muzeu Pardubice, Zámek  2, 530 02 Pardubice
doručení do DS
Obec  Křinice, Křinice 45 550 01 Broumov - doručení do DS
Obec  Božanov, Božanov110, 549 74 - doručení do DS
 Vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost 1
 

Vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost 2

 

 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno  dne    na  úřední    desce  Správy    a  způsobem  umožňující  dálkový  přístup
(elektronickádeska):
 
Sejmuto dne z úřední  desky  Správy  a z elektronickédesky:

 

Datum sejmutí: 16. 2. 2013 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie