Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Krajská veterinární správa - mimořádná veterinární opatření - varroáza včel

Vyhláška a opatření jsou ke stažení zdezde.

Následuje výňatek textu. Upozorňujeme, že výňatek není přesnou kopií textu (v některých případech se jedná o text získaný automatickým rozeznáváním znaků ze skenovaného originálu, v jiných se jedná o kopii textu z elektronického originálu), je zde umístěn pro rychlý náhled hrubého obsahu dokumentu. Vždy si stáhněte originální dokument výše pro přesné informace.

 


 

 

 

K r a j s k á v e t e r i n á r n í s p r á v a S t á t n í v e t e r i n á r n í s p r á v y

p r o K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j

 

Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové

Tel.: +420 495 279 059

Fax: +420 495 279 059

elektronická adresa podatelny:

epodatelna.kvsh@svscr.cz

ID datové schránky: 85q8cb6

 

Naše č. j.: SVS/2013/008474-H Vyřizuje: MVDr. Alena Hekrlová Telefon: +420 725 524 118 V Hradci Králové dne 22.3.2013

KÚ Královéhradeckého kraje

Všechny OÚ v rámci Královéhradeckého kraje

Všechny OO ČSV v rámci Královéhradeckého kraje

Věc: Vyvěšení na úřední desku - mimořádná veterinární opatření

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj vyhlásila dne

22.3.2013 Mimořádná veterinární opatření (dále jen MVO) při výskytu nebezpečné nákazy – varroázy včel č.j.: SVS/2013/008469-H. Tato MVO jsou platná od 22.3.2013 a jsou vyvěšena na   elektronické   úřední   desce   Státní   veterinární   správy   České   republiky   na   adrese:

www.svscr.cz . Žádáme Vás tímto o vyvěšení MVO na Vaši úřední desku.

 

Zástupce OO ČSV pak prosím o předání informací ohledně vydání výše uvedených MVO

v rámci jejich působnosti v jednotlivých okresech.

 

MVDr. Alena Hekrlová Vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat Elektronicky podepsáno

 

Příloha: MVO Č.j. SVS/2013/008469-H

 

Bankovní spojení: ČNB 9324511/0710

IČ: 00018562


 

 

Č.j.: SVS/2013/008469-H

 

N A Ř Í Z E N Í

Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně   příslušný   správní   orgán   podle   ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a)  a odst. 3 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

 

mimořádná veterinární opatření

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy

varroázy včel

v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.

 

Čl. 1

Základní ustanovení

Toto  nařízení  je  závazné  pro  všechny  chovatele  včel  ve  všech  katastrálních  územích Královéhradeckého kraje, organizované i neorganizované v   Českém svazu včelařů, o.s. (dále jen ČSV).

Čl. 2

Poučení o nákaze

Varroáza včel je nebezpečná nákaza způsobená roztočem Varroa destructor. Roztoč napadá včelí plod

- nejčastěji trubčí, na kterém se rozmnožuje, a rovněž dospělé včely. Roztoč může být přenašečem virových, bakteriálních a plísňových onemocnění včel a včelího plodu. Nákaza se šíří nakaženými

trubci, včelami, roji a loupežením zdravých včel v nemocných včelstvech. Pokud není včelstvo léčeno účinnými prostředky, způsobuje roztoč úhyn včelstva.

 

Čl. 3

Diagnostika

 

Diagnóza se stanoví na základě:

a) laboratorního vyšetření spadu, měli a včel

b) klinického vyšetření zejména zavíčkovaného trubčího plodu

 

Čl. 4

Léčebné ošetřování včelstev

 

(1) Odstranění roztočů v ohniscích nákazy při zjištění nadlimitního počtu roztočů ve vzorcích zimní měli, tj. při nálezu více než 3 samiček roztoče Varroa destructor v průměru na 1 včelstvo se použije emulze přípravku M-1 AER 240 mg/ml koncentrát k nátěru víček plodu (najednou ne větší plochu než

10 dm2) spojené s fumigací přípravkem VARIDOL 125 mg/ml roztok NEBO dvě ošetření přípravkem

VARIDOL  125  mg/ml  roztok  v intervalu 10  dní. Léčebné  ošetření  včelstev musí  být  provedeno

nejpozději do 15. dubna 2013.


(2) Omezování populace roztočů v plodovém období jara a celého léta při venkovních teplotách nad 20 °C použitím přípravku FORMIDOL destičky. Techniku aplikace přípravku je třeba vyzkoušet a zvládnout, aby se neprojevily některé jeho negativní vedlejší účinky.

 

(3) Při používání chemických přípravků k léčebnému ošetřování včelstev musí být vždy dodržen návod k použití přípravku přesně podle pokynů výrobce přípravku. Ošetření včelstev chemickými přípravky (kromě odparných desek s kyselinou mravenčí - FORMIDOL destičky a přípravků na bázi thymolu) do ukončení odběru medu (medobraní) nebo v jiných termínech, než v nařízení stanovených, je zakázáno.

 

(4) Léčebné ošetřování včelstev chemickými přípravky podle článku 4, odst. 1 se provádí ve stejném termínu a na celém katastrálním území obce včetně jejích místních částí.

 

Čl. 5

Opatření v ohnisku nákazy

 

(1) Ohniskem nákazy se vymezuje stanoviště včelstev, kde byla při vyšetření vzorků zimní měli v příslušném kalendářním roce zjištěna přítomnost více jak 3 samiček roztoče  Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo.

 

(2) Seznamy ohnisek nákazy jsou k dispozici na všech místně příslušných okresních pracovištích

KVSSVS-H a rovněž ve všech ZO ČSV v Královéhradeckém kraji.

 

(3) V ohniscích nákazy provedou chovatelé včel léčebné ošetření všech svých včelstev na stanovišti

postupem podle článku 4, odst. 1 (NÁTĚR PLODU, FUMIGACE) nebo odst. 2 (FORMIDOL).

 

Čl. 6

Opatření v ochranném pásmu

 

(1) Výsledky vyšetření zimní měli 2013 v regionu Královéhradeckého kraje prokázaly stále trvající vysokou promořenost stanovišť včel, proto se vymezuje ochranné pásmo se stejnou nákazovou situací na všech katastrálních území Královéhradeckého kraje.

 

(2) Výsledky vyšetření zimní měli jsou k dispozici na všech místně příslušných okresních pracovištích

KVSSVS-H a rovněž ve všech ZO ČSV v Královéhradeckém kraji.

 

(3) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj povolí na základě odůvodněné žádosti provést ošetření včelstev podle článku 4, odst. 1 (NÁTĚR PLODU, FUMIGACE) i na stanovištích včelstev v ochranném pásmu, kde byla při vyšetření zimní měli v roce 2013 zjištěna přítomnost 1 a více samiček roztoče Varroa  destructor v průměru na 1 včelstvo.

 

(4)  Všem chovatelům včel, kteří mají registrovaná trvalá stanoviště svých včelstev na území okresu, ve kterém bylo při vyšetření vzorků zimní měli v roce 2013 zjištěno MÉNĚ NEŽ 25% registrovaných stanovišť bez nálezu roztoče (tj. s nálezem = 0) se nařizuje provést léčebné ošetření všech svých včelstev na stanovištích postupem podle článku 4, odst. 1 (NÁTĚR PLODU, FUMIGACE) nebo 2 (FORMIDOL). Seznam těchto okresů je součástí Přílohy č.1 tohoto nařízení. Opatření se netýká stanovišť, kde nebyli zjištěni žádní roztoči (nález=0).

 

(5) Při zhoršené nákazové situaci je chovatel povinen zajistit léčebné ošetření včelstev postupem podle článku 4, odst. 2 tohoto nařízení (FORMIDOL).


Čl. 7

Trvalé přemístění včelstev

 

(1) Přemístění včelstev z ohniska nákazy vymezeného podle článku 5, odst. 1 bez jejich předchozího léčebného ošetření podle článku 4, odst. 1 nebo 2 je zakázáno.

 

(2) Trvalé přemístění včelstev se povoluje pouze do oblastí se stejnou nebo horší nákazovou situací

za dodržení těchto podmínek:

a) jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebného ošetření

b) jedná se o včelstva, která byla prokazatelně vyšetřena a v případě potřeby i prokazatelně léčebně ošetřena v souladu s ochrannými a zdolávacími opatřeními uvedenými v tomto nařízení.

 

(3) Mají-li být včelstva přemístěna mimo území Královéhradeckého kraje, musí být při přemísťování doprovázena veterinárním osvědčením vystaveným místně příslušným pracovištěm KVSSVS-H.

 

Čl. 8

Přemístění včelstev kočováním

 

(1) Přemístění včelstev z ohniska nákazy vymezeného podle článku 5, odst. 1 bez jejich předchozího léčebného ošetření podle článku 4, odst. 1 nebo 2 je zakázáno.

 

(2) Chovatelům se nařizuje provést preventivní léčebné ošetření kočujících včelstev postupem podle článku 4, odst. 2 tohoto nařízení vždy při změně kočovného stanoviště.

 

Čl. 9

Přemísťování matek a doprovodných včel

 

(1) Přemístění matek a doprovodných včel s ohledem na varroázu může být povoleno po vyšetření a případném  léčebném  ošetření  včelstva  provedeném  v  souladu  s  ochrannými  a  zdolávacími opatřeními uvedenými v tomto nařízení.

 

(2) Přemísťování vajíček a otevřených matečníků nepodléhá žádnému omezení.

 

Čl. 10

Dezinfekce v ohniscích nákazy

 

(1) Před provedením dezinfekce se provede mechanická očista úlů, plástů bez plodu, včelařských potřeb a pomůcek. Úly a plásty bez plodu jsou použitelné za 10 dnů po provedené dezinfekci.

 

(2) V případě úhynu nebo likvidace včelstva v důsledku varroázy musí být plásty s plodem přetaveny

na vosk.

 

Čl. 11

Zvláštní opatření

 

(1) V případě včelstev, která nebyla vyšetřena a léčebně ošetřena na základě nařízených ochranných a zdolávacích opatření a v souladu s nimi, anebo která byla přemístěna do Královéhradeckého kraje bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, nařídí KVSSVS-H (kromě udělení pokuty) mimořádná veterinární opatření, spočívající v

 

a) odběru vzorků a jejich vyšetření na varroázu na náklady chovatele včel,

b) provedení léčebného ošetření včelstva na náklady chovatele včel.

 

Není-li možno provést léčebné ošetření vzhledem k roční době nebo nákazovým důvodům, anebo

mohla-li by být tato včelstva nebezpečným zdrojem nákazy, nařídí utracení těchto včelstev.


Čl. 12

Sankce

 

(1) Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z  těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle § 71 nebo § 72  veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

 

a)   50 000,- Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b)  2 000 000,- Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

 

Čl. 13

Zrušovací opatření

 

Mimořádná veterinární opatření vyhlášená v Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy  pro  Královéhradecký  kraj  č.j.SVS/1868/2012-KVSH  ze  dne  7.3.2012  se  ukončují  a  toto nařízení se zrušuje.

 

Čl. 14

Společná a závěrečná ustanovení

 

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona  platnosti  a  účinnosti  dnem jeho  vyhlášení;  za  den  jeho  vyhlášení  se  považuje  den  jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

 

V Hradci Králové dne 22.3.2013

 

 

 

Otisk úředního razítka

 

 

 

MVDr. Blanka K a r e š o v á ředitelka Krajské veterinární správy Státní veterinární správy

pro Královéhradecký kraj

 

elektronicky podepsáno

 

Vyvěšeno na úřední desce dne………………………          Sejmuto dne……………………………..


 

Příloha č. 1: Výsledky vyšetření zimní měli v roce 2013 v okresech, ve kterých podíl registrovaných stanovišť včel bez nálezu roztoče Varroa destructor nedosáhl množství 25 % stanovišť

 

 

Okres

Podíl stanovišť

 

bez nálezu

Jičín

23,4 %

 

Datum sejmutí: 16. 4. 2013 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Křinický masopust 2017