Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

KÚHK - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Oznámení o vyhlášení je ke stažení zde.

Vyhlášení je ke stažení zde.

 

Následuje výňatek textu oznámení a následně vyhlášení.

 


 

 

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod
Hrašeho 11, 547 01 Náchod
 
 
 
 
Obec Křinice
Křinice 45
 
550 01 Broumov 1
 
 


 

Číslo jednací: PUP-2/2008-605

Vaše č. j.:             Ze dne:                        Vyřizuje:
Ing. Martin Tauchman
Tel. 491 407 869

Dne:
18.12.2012


 

 
 
Oznámení  o  vyhlášení  platnosti  obnoveného  katastrálního  operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav
 
 
Podle § 62 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických  a  jiných  věcných  práv  k nemovitostem,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), Vám v příloze zasíláme na vědomí vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu na podkladě výsled pozemkových úprav na části katastrálního území Křiniceobce Křinice ze dne 18.12.2012 vydané pod č.j. PUP-2/2008-605
 
 
Dovolujeme si Vás požádat o:
  • zveřejnění sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu způsobem obvyklým ve Vaší obci, a to po dobu 30 dnů,
  • zaslání tohoto sdělení s údaji o době jeho zveřejnění.
 
 otisk úředního razítka

 
Ing. Martin Tauchman, v.r. vedoucí oddělení aktualizace KN
 
Příloha: Sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
 
tel.: 491407855                                                       fax: 491426666                                               e-mail: kp.nachod@cuzk.cz


 

Za správnost vyhotovení: Kylarová Kateřina

 


 


 

 
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod
Hrašeho 11, 547 01 Náchod
 
 


 

V Náchodě dne 18.12.2012
Číslo jednací: PUP-2/2008-605

  
V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I
 
obnoveného katastrálního operátu
Katastrální  úřad  pro  Královéhradecký  kraj,  katastrální  pracoviště  chod  v  souladu s ustanovením  § 17 odst. 3  zákona  č. 344/1992 Sb.,  o katastru  nemovitostí  České  republiky (katastrální  zákon),  ve znění  pozdějších  předpisů  a  §  11  odst.  10  zákona  č.  139/2002  Sb.,  o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 
 
v y h l a š u j e
 
 
platnost  obnoveného  katastrálního  operátu  na  podkladě  výsled  pozemkových  úprav  na  části katastrálního území Křinice obce Křinice dnem 18.12.2012.
 
V souladu s ustanovením § 17 odst. 2 katastrálního zákona se tímto dnem stává neplatným dosavadní operát katastru nemovitostí a závazným operátem katastru nemovitostí se stává obnovený soubor popisných a geodetických informací.
 
 
 
 
otisk úředního razítka
 
 
Ing. Jiří Habr, v.r.
ředitel katastrálního pracoviště
 
 
Podpis a razítko :
 
Oznámení vyvěšeno dne:                                                                                 Oznámení sňato dne:
 
 
tel.: 491407855                                                       fax:491426666                                               e-mail: kp.nachod@cuzk.cz


 

Za správnost vyhotovení: Kylarová Kateřina

 

Datum sejmutí: 20. 1. 2013 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie