Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Min. Zem. - Rozhodnutí - komplexní pozemkové úpravy

Rozhodutí je ke stažení zde.

Následuje výňatek textu.


 

 
 
Ministerstvo zemědělství
P O Z E M K O V Ý   Ú Ř A D   N Á CH O D
 
 
 
 
Čj. 513/07/238/2012 – Hej
 
Vyřizuje: Hejzlarová
Telefon: 491443525
 
 
V Náchodě dne 28. 11. 2012
 
 
 
 
 
 
R O Z H O D N U T Í
 
 
Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Náchod ze dne 28. srpna
2012 č.j. 513/07/162/2012 byl podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a  v souvislosti  se  zákonem  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů, schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křinice a na části katastrálního území Martínkovice, zpracovaný jménem firmy Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o., se sídlem Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl, pod č. zakázky 015 60/08, Ing. Jaroslavem Tmějem,  který  je  osobou  úředně  oprávněnou  k projektování  pozemkových  úprav.  Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. listopadu 2012.
 
V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav  Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Náchod
 
rozhodl
podle ust. § 11 odst. 8 cit. zákona o:
 
1.   výměně nebo přechodu vlastnických práv, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí
 
2.   zřízení  nebo  zrušení  věcného  břemene,  jak  je  uvedeno  v příloze  č. 2 tohoto
rozhodnutí
 
3.   určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona takto:

 

 
Vlastníci  pozemků na LV 23 (Záliš Jan, nar. 2. 3. 1973, Křinice 96, 550 01 Broumov, Záliš Vladimír, nar. 5. 7. 1973, Křinice 96, 550 01 Broumov, Záliš Zbyšek Ing., nar. 5. 5. 1962, Křinice 96, 550 01 Broumov) uhradí Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Náchod, částku ve výši 8,50 Kč (osm korun českých padesát haléřů), představující rozdíl ceny nového a původního pozemku, a to do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 
Vlastník pozemků na LV 116 (SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., IČO 12661, Sokolovská
106,  570  21  Litomyšl-Nedošín)  uhradí  Ministerstvu  zemědělství,  Pozemkovému  úřadu Náchod, částku ve výši 53,70 Kč (padesáttři korun českých sedmdesát haléřů), představující rozdíl ceny nového a původního pozemku, a to do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 
Vlastník  pozemků  na  LV  172  (Kovář  Jaromír,  nar.  24.  9.  1948,  Křinice  43,  550  01
Broumov) uhradí Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Náchod, částku ve výši
648,70 Kč (šestsetčtyřicetosm korun českých sedmdesát haléřů), představující rozdíl ceny nového a původního pozemku, a to do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 
 
 
 Účastní ci  říz ení:   (§  27,  odst.  1  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění pozdějších předpisů):
Seznam účastníků řízení je uveden ve zvláštní příloze rozhodnutí, která je jeho nedílnou součástí.
 
 
 
O d ů v o d n ě n í
 
 
 
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Náchod (dále jen „pozemkový úřad“), schválilo rozhodnutím ze dne 28. srpna 2012  č.j 513/07/162/2012, které nabylo právní moci dne 6. listopadu 2012, návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křinice a na části katastrálního území Martínkovice.
 
ed vydáním tohoto rozhodnutí si pozemkový úřad v souladu s § 11 odst. 9 zákona ověřil, že proti rozhodnutí o schválení návrhu nebyla podána jakákoliv žaloba u Okresního soudu Náchod.
 
Podle ustanovení § 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům, popřípadě o určení výše úhrady a stanovení lhůty podle § 10 odst. 2 zákona.
 
Na základě výše uvedeného, digitální katastrální mapy vyhotovené firmou Geodezie spol. s.r.o. Náchod číslo zakázky 299/2008 pro katastrální území Křinice a geometrického plánu č. 258-299/2008, vyhotoveného firmou Geodezie spol. s.r.o. Náchod dne 25. 7. 2012 pod číslem zakázky 299/2008 pro část katastrálního území Martínkovice, zahrnutou do pozemkové úpravy, se mění vlastnická práva, zřizuje nebo zrušuje se věcné břemeno  tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto rozhodnutí.

 

 

 
 
 
Vlastníci uvedení ve výrokové části č. 3 tohoto rozhodnutí souhlasili ve smyslu § 10 odst. 2 zákona s překročením kritéria ceny původních a navrhovaných pozemků ve prospěch vlastníka  a  s uhrazením  příslušného  rozdílu  ceny  přesahující  stanovené  kritérium  4%. Informace  potřebné  k uhrazení  částky  obdrží  dotčení  vlastníci  v příloze  č.  1  tohoto rozhodnutí. Seznam dotčených LV s údaji týkajícími se výše a způsobu úhrady je též uveden v příloze č. 3 tohoto rozhodnutí.
 
Při zpracování návrhu KPÚ bylo zřízeno jedno nové věcné břemeno na LV 351 na parcelu 4546. Jedná se o věcné břemeno chůze a jízdy pro vlastníka pozemku 1817/3, což je uvedeno v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí. Vlastník pozemků na LV 351 souhlasí se zřízením věcného břemene bezúplatně. Stávající věcná břemena byla převedena na nově navržené pozemky.
 
Zástavní právo, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, přechází podle zákona na pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu.
 
edkupní právo s věcnými účinky, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, schválením návrhu pozemkových úprav zaniká, nedojde-li mezi oprávněnou  osobou  z předkupního  práva  a  vlastníkem  pozemku  zavázaného  předkupním právem k jinému ujednání.
 
edkupní právo pro Pozemkový fond ČR Praha s věcnými účinky, které vázlo na pozemku  zahrnutém  do  pozemkových  úprav,  schválením  návrhu  pozemkových  úprav přechází, na základě ustanovení § 10 odst.5 zákona č.95/1999  Sb. v platném znění,    na nabyvatele.
 
V případě, kdy do vydání tohoto rozhodnutí nebylo projednáno dědictví k pozemkům zahrnutých do pozemkových úprav, bude v katastru nemovitostí ve smyslu § 11 odst. 11 zákona jako vlastník nabývaných pozemků evidován zůstavitel, a to až do doby provedení záznamu o změně vlastnických a jiných věcných práv ve prospěch dědiců.
 
Tímto rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká.
 
Změna  ve  vlastnických  právech  k pozemkům  (změna  čísel  parcel  a  výměry)  je důvodem  pro  podání  daňového  přiznání  k dani  z nemovitosti  pro  následující  zdaňovací období, a to v roce 2013 u příslušného správce daně (finančního úřadu).
 
Výsledek pozemkové úpravy slouží k obnově katastrálního operátu a k vyhotovení digitální  katastrální  mapy.  V souladu  s ustanovením  §  11  odst.  10  zákona  se  obnovený katastrální operát stává platným dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá právní moci posledním dnem 15-ti denní lhůty, která začíná běžet dnem vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

 

 

 
 
 
Poučení o opravném prostředku:
 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat ( ust. § 11 odst. 8 zákona).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
otisk úředního razítka                                                                  Ing. Pavel Kafka
 
ředitel Pozemkového úřadu Náchod
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Obdrží na doručenku vlastníci pozemků a osoby dotčené zřízením nebo zrušením věcného břemene  nebo  změnou  zástavního  práva  (uvedení  ve  zvláštní  příloze),   kteří  jsou pozemkovému úřadu známi, jímž se dle ust. § 11 odst. 10 zákona k rozhodnutí připojuje jen ta část příloh, která se dotýká konkrétního účastníka řízení.
 
 
 
II.Obdrží na doručenku po nabytí právní moci Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod
 
 
 
III.Podle ust. § 11 odst. 10 zákona se rozhodnutí oznamuje veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Náchod, na úřední desce Obecního úřadu Křinice, kde lze do příloh rozhodnutí nahlédnout. Dále bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Martínkovice.

 

 

Příloha jako nedílná součást rozhodnutí:
 S ezn am  ú čas tník ů  řízen í
 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČO 62933591
2. Brabant CZ, spol. s r.o., Martínkovice 254, 549 73 Martínkovice, IČO 25976184
Adamíra Jaroslav , Pionýrská 363, 550 01 Broumov , r.č. 7608273244
Andrýs Bohuslav , Martínkovice 101, 549 73 Martínkovice, r.č. 5807102070
Bařina Vladimír Ph.D. , Křinice 3, 550 01 Broumov, r.č. 5709130196
Bednář Karel, Sídliště Křinické 210, 550 01 Broumov – Nové Město, r.č. 820221/3250
Bednařík Petr , Nad přívozem 1680/1, 147 00 Praha-Braník, r.č. 510726116
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Klášterní 1, 550 01  Broumov, IČO 48648884
Bittner Václav , Třída Masarykova 276, 550 01  Broumov, r.č. 5509132431
Bittnerová Jitka , Třída Masarykova 276, 550 01 Broumov, r.č. 5854190144
Borna Miroslav , K Ráji 222, 550 01 Broumov, , r.č. 441015082
Brabcová Monika , Dlouhá 580, 541 02 Trutnov-Horní Staré Město, r.č. 6755082147
Brát Josef , Křinice 56, 550 01 Broumov, r.č. 321029090
ezina Tomáš, Přadlácká 54, 550 01  Broumov, r.č. 760906/3275
ezinová Monika, Přadlácká 54, 550 01  Broumov, r.č. 765507/3272
Celba Josef , Křinice 242, 550 01 Broumov, r.č. 301025075
Celbová Květuše , Křinice 242, 550 01 Broumov, r.č. 325620108
Černá Hana , Československé armády 374, 550 01 Broumov, r.č. 6654012057
Černý Čestmír , Na Pláni 199, 550 01  Broumov-Nové Město, r.č. 6306210504
Černý Jaroslav , Kostelecká 1826, 547 01 Náchod, r.č. 7710263231
Červenka Josef , Křinice 212, 550 01 Broumov, r.č. 5501170697
Dobiáš Jan Ing. , Upolínová 309/9, 150 00 Praha-Motol, r.č. 6604270079
Dobiášová Monika PhDr. , Nušlova 2296/57, 158 00 Praha 13-Stodůlky , r.č. 6655201729
Eliáš Jan , Křinice 250, 550 01 Broumov, r.č. 5806050701
Eliášová Yvona Ing. , Křinice 250, 550 01  Broumov, r.č. 6153311263
Farma Martínkovice spol. s r.o., Martínkovice 83, 549 73 Martínkovice, r.č. 27508919
Filipciková Eva , Žižkova 338, 550 01  Broumov-Nové Město, r.č. 7552134799
Gábelová Věra , Prokopa Holého 139, 550 01  Broumov-Velká Ves, r.č. 5559291870
Gereg Jaromír , Křinice 77, 550 01  Broumov, r.č. 480930088
Gereg Ladislav , Hejtmánkovice 34, 550 01 Broumov, r.č. 5906180269
Gereg Miroslav , Na Kopci 405, 549 01  Nové Město nad Metují-Krčín, r.č. 420705713
Hájková Alena , Malá Kolonie 42, 550 01 Broumov-Kolonie 5.května, r.č. 6451280935
Heinzel Pavel , Křinice 47, 550 01  Broumov, r.č. 460619114
Heinzelová Maruška , Křinice 163, 550 01  Broumov, r.č. 335808116
Hlubučková Jana , Loučky 45, 511 01  Turnov 1, r.č. 5857022039
HOBRA - Školník s.r.o., Špirkova 524/10, 142 00 Praha-Kamýk, IČO 25623150
Horáček Zdeněk , K Sídlišti 287, 549 54 Police n. M. - Velká Ledhuje, r.č. 510602035
Horáčková Zdenka , Křinice 2, 550 01  Broumov, r.č. 385103056
Hudáková Heinzelová Michaela , Wuppertálská 1373/2, Sídliště KVP, 040 01 Košice, SLOVENSKO, r.č. 821202
Hurdálek Aleš , Štěpařská 878/21, 152 00 Praha-Hlubočepy, r.č. 6701221109
Hurdálková Alena , Štěpařská 878/21, 152 00 Praha-Hlubočepy, r.č. 6259131153
Jagerská Jitka , Strojnická 502, 541 01 Trutnov-Střední Předměstí, r.č. 6353181164
Janatová Jaroslava , Křinice 270, 550 01  Broumov, r.č. 515501037
Jirouš Zbyněk , Křinice 278, 550 01  Broumov , r.č. 7111103582
Jiroušová Jitka , Křinice 278, 550 01 Broumov , r.č. 7260040381
Kačírek Josef , Generála Svobody 43, 550 01 Broumov, r.č. 8004243280
Kačírková Květa , Generála Svobody 43, 550 01  Broumov, r.č. 8059063254
Kadrmas Miloslav , Křinice 171, 550 01  Broumov, r.č. 430704020
Kadrmas Patrik , Pod Velbabou 1042, 542 32  Úpice, r.č. 9405133859
Kadrmasová Ludmila , Křinice 171, 550 01 Broumov, r.č. 465504106
Kadrmasová Nikol , Pod Velbabou 1042, 542 32  Úpice, r.č. 9854273858
Kábrt Evžen Ing. , Družební 1282, 363 01 Ostrov , r.č. 501119031
Kitler Ladislav , Mírové náměstí 114, 550 01  Broumov, r.č. 5507102425
Klikar Tomáš Ing. , Na Drahách 742/3b, 500 09  Hradec Králové-Malšovice, r.č. 8311193044
Klimeš Josef , Křinice 158, 550 01  Broumov, r.č. 330803079
Klimparová Vlasta , Dlouhá třída 827/14, 736 01  Havířov-Město, r.č. 456230055
Knettig Vladislava, Provodov 87, 549 08 Provodov – Šonov, r.č. 7653053254
Koblížková Věra , Křinice 95, 550 01  Broumov, r.č. 495902011
Kohoutová Marta , Na Valince 128/8, 500 03 Hradec Králové-Rusek, r.č. 265710087
Kopič Jaroslav , Větrná 676/IV, 566 01 Vysoké Mýto, r.č. 6903273278
Kopič Petr, Křinice 21, 550 01 Broumov, r.č. 7305043240
Kovář Jaromír , Křinice 43, 550 01  Broumov, r.č. 480924192

 

 

Kratochvílová Drahomíra , Na Příkopech 75, 550 01  Broumov-Poříčí, r.č. 5960161526
Král Jaromír , Křinice 152, 550 01  Broumov, r.č. 7110123251
Král Jiří , Přepychy 20, 517 32 Přepychy, r.č. 7803293399
Král Jiří , Al. Jiráska 271, 517 71 České Meziříčí, r.č. 470223123
Král Libor , Na Ohradech 198, 542 33  Rtyně v Podkrkonoší, r.č. 6905243576
Král Pavel , Na Ohradech 198, 542 33  Rtyně v Podkrkonoší, r.č. 6803250520
Král Rudolf , Velké Svatoňovic 64, 542 35 Velké Svatoňovice, r.č. 430325025
Králová Marie , Křinice 152, 550 01  Broumov, r.č. 285204100
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546
Krmašová Zdeňka , Malá Kolonie 17, 550 01  Broumov-Kolonie 5.Května, r.č. 535420017
Kulich Miroslav MVDr. , Suchý Důl 98, 549 62 Suchý Důl, r.č. 7105193260
Kulichová Iva , Suchý Důl 98, 549 62 Suchý Důl, r.č. 7152103255
Kultová Jana , Velké Svatoňovice 23, 542 35 Velké Svatoňovice, r.č. 436009059
Kuře Miroslav , Křinice 272, 550 01  Broumov, r.č. 7411272242
Kužel Miroslav , sídliště Křinické 211, 55001  Broumov-Nové Město, r.č. 7606173256
Lamková Helena , Křinice 165, 550 01 Broumov, r.č. 5558131942
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, IČO 42196451
Mach Jiří Ing. , Okružní 234, 570 01 Litomyšl-Záhradí, r.č. 420707024
Mach Zdeněk , Křinice 51, 550 01  Broumov, r.č. 431211045
Machek Zdeněk , Černá stezka 47, 550 01 Broumov-Olivětín, r.č. 420728024
Malá Eva , Křinice 194, 550 01 Broumov, r.č. 6355230145
Malý Milan , Křinice 194, 550 01 Broumov, r.č. 5904160009
Matějů Marcela , Křinice 199, 550 01  Broumov, r.č. 7756083236
Matějů Miloslava , Křinice 267, 550 01 Broumov, r.č. 485726270
Matějů Pavel , Křinice 200, 550 01  Broumov, r.č. 7606013239
Matěna Jaroslav , Máchova 4, 471 27 Stráž pod Ralskem, r.č. 5812141621
Matěna Jindřich , Tanvaldská 50, 463 11  Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, r.č. 5605191515
Matoulek Pavel , Rybářská 118, 550 01 Broumov-Nové Město, r.č. 6808170666
MATOULEK v.o.s., Rybářská 118, 550 01  Broumov-Nové Město, IČO 49285122
Minaříková Věra , U Větrolamu 269, 550 01 Broumov-Nové Město, r.č. 515205029
Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha – Nové Město, IČO 00020478
Misinský Antonín , Václavická 1213, 547 01  Náchod, r.č. 7012313231
Misinský Jiří, Hronova 1562, 547 01 Náchod, r.č. 6803250652
Musil Dušan Ing. , Nad Plážou 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, r.č. 6604086115
NadineChristine s.r.o., Křinice 106, 550 01  Broumov, IČO 25953273
NEMEA a.s., Hronov-Žabokrky, 549 31  Hronov, IČO 25963601
Němeček Miroslav , třída Masarykova 252, 550 01 Broumov, r.č. 5408120234
Novák Vlastimil , Na Příkopech 21, 550 01  Broumov-Poříčí, r.č. 6201141078
Nováková Jitka Ing. , Na Úvoze 1221, 295 01 Mnichovo Hradiště, r.č. 6455211763
Novotný Michal , Křinice 271, 550 01  Broumov, r.č. 7103153244
Novotný Petr , Křinice 271, 550 01  Broumov, r.č. 6812091308
Obec Křinice, Křinice 45, 55001, IČO 653608
Obec Martínkovice, Martínkovice 186, 549 73   Martínkovice, IČO 272817
Panchártek Pavel , Křinice 277, 550 01 Broumov, r.č. 7004103271
rová Iveta , Hejtmánkovice 33, 550 01  Broumov, r.č. 6355050141
Plná Jitka , Křinice 60, 550 01  Broumov, r.č. 6854251591
Plný Milan , Křinice 60, 550 01 Broumov, r.č. 6311112060
Podstatová Zdeňka , Křinice 188, 550 01  Broumov, r.č. 505415035
Podveská Ivana , Pionýrská 367, 550 01  Broumov, r.č. 6854012088
Poláček Jiří , Kostelní 43, 518 01 Dobruška, r.č. 6207262248
Poláček Václav , Křinice 4, 550 01  Broumov, r.č. 400413003
Povejšil Martin MUDr. , Stříbrná 604, 357 21 Stříbrná, r.č. 7005310213
Povejšilová Zuzana Bc. , Stříbrná 604, 357 21 Stříbrná, r.č. 7252090032
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové  - Slezské Předměstí, IČO 70890005
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 45797072
Prokeš Jaroslav , Křinice 27, 550 01  Broumov, r.č. 6607071438
Prokop Vladimír , Malá kolonie 5, 550 01 Broumov-Kolonie 5. května, r.č. 8111293234
Rabasová Jana, Pod Homolkou 1940, 547 01  Náchod, r.č. 6159151735
Raková Jana , Generála Svobody 45, 550 01 Broumov, r.č. 5953010008
Roerink Herman Johan Willy , Haaksbergerstraat 1150, 7548 Enschede, NIZOZEMSKO, r.č. 430720492
Rohan Karel , Kirchfeld 2, CH-8910 Affoltern am Albis ZH, ŠVÝCARSKO, r.č. 261211064
Roman Karel , Křinice 145, 550 01  Broumov, r.č. 6904233226
Rosa Jaroslav , Křinice 261, 550 01  Broumov, r.č. 480415011
Rosa Josef , Křinice 16, 550 01 Broumov, r.č. 441114060
Roško Radomír Ing. , Vančurova 67, 55001  Broumov-Nové Město, r.č. 6311182053
Rozinek Jiří Ing. Prof. , Špačkova 817/13, 165 00 Praha-Suchdol, r.č. 430506033
Růčka Drahomír JUDr. , Máchova 187, 550 01  Broumov, r.č. 5801091131

 

 

Růčková Libuše JUDr. , Máchova 187, 550 01  Broumov, r.č. 5761151748
Rydlo František JUDr. , Jarníkova 1895/23, 149 00 Praha-Chodov, r.č. 431202037
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Sokolovská 106, 570 21  Litomyšl-Nedošín, IČO 12661
Sedláčková Petra , Horská 589, 541 01 Trutnov-Střední Předměstí, r.č. 7460173589
Sejkora Jiří , Malé náměstí 188, 550 01 Broumov, r.č. 7112163223
Sejkora Martin , Obránců míru 164, 550 01  Broumov, r.č. 6712091738
Sejkora Viktor , Dělnická kolonie 232, 550 01 Broumov-Velká Ves, r.č. 7308043237
Sejkorová Hana , Šikmá 149, 550 01   Broumov, r.č. 506204167
Sejkorová Věra , Stanislava Opočenského 72, 550 01  Broumov, r.č. 525104010
Stanická Alena , Křinice 105, 550 01 Broumov, r.č. 6055100436
Steiner Bohuslav JUDr. , Křinice 129, 550 01  Broumov, r.č. 470504013
Steiner Miroslav , Křinice 54, 550 01  Broumov, r.č. 380725064
Steinerová Antonie , Křinice 129, 550 01  Broumov, r.č. 225410753
Stejskalová Emilie , U Horní Brány 36, Broumov, 550 01  Broumov, r.č. 425519060
Stiller Josef , Větrná 262, 550 01 Broumov-Nové Město, r.č. 6308072210
Stiller Lubomír Ing. , Hvězdecká 278, 550 01  Broumov-Nové Město, r.č. 5905170007
Stiller Miloš Ing. , Rybářská 273, 550 01  Broumov-Nové Město, r.č. 6110040266
Stiller Vladimír , Dukelská 149, 550 01 Broumov-Olivětín, r.č. 5410180424
Struska František , Nám. Republiky 987, 277 11  Neratovice, r.č. 6310270615
Suchan Jan , Nezamyslova 639/16, 128 00 Praha-Nusle, r.č. 8506110206
Suchan Tomáš , Nezamyslova 639/16, 128 00 Praha-Nusle, r.č. 9605080122
Suchánková Jana , Spálov 15, 513 01 Semily, r.č. 425510053
Suková Eva , Křinické sídliště 209, 550 01  Broumov-Nové Město , r.č. 505807026
Světlík Jan , Konečná 331, 550 01  Broumov, r.č. 430216045
Světlíková Jana , Konečná 331, 550 01 Broumov, r.č. 475330007
Šejbl Zdeněk , Křinice 42, 550 01 Broumov, r.č. 8211063487
Šejblová Monika , Křinice 42, 550 01  Broumov, r.č. 7158063242
Šenfeldová Hana , Raisova 1556, 547 01  Náchod, r.č. 495812015
Škopová Jaroslava , Křinice 256, 550 01  Broumov, r.č. 5452170471
Šolc Bohuslav Ing. , Malá kolonie 58, 550 01 Broumov-Kolonie 5. května, r.č. 6403180839
Šolcová Lada Ing. , Malá kolonie 58, 550 01 Broumov-Kolonie 5. května, r.č. 6255200721
Šleisová Antonie, Křinice 70, 550 01 Broumov, r.č. 355407105
Tauchmann Jaromír Ing. , Sevastopolská 330/12, 625 00  Brno-Starý Lískovec, r.č. 6201171108
Teiner Zdeněk , U Plovárny 341, 549 54 Police nad Metují-Velká Ledhuje, r.č. 5512092355
Tér Martin, Mgr., Zdoňov 17, 549 57  Teplice nad Metují, r.č. 6706231235
Tér Miroslav, 5. května 98, 549 81  Meziměstí, r.č. 360721089
Téra Jan , Božanov 207, 549 74 Božanov, r.č. 7305093389
Téra Josef , Zelená 1954, 547 01 Náchod, r.č. 7109073389
Téra Pavel , Václavická 1220, 547 01  Náchod, r.č. 7805053223
Therová Lenka , Křinice 239, 550 01 Broumov, r.č. 7252193245
Tomek Vladislav Ing. , V Aleji 739, 549 01 Nové Město nad Metují, r.č. 460527108
Trenčanská Barbora , Křinice 30, 550 01  Broumov, r.č. 7652013303
Trenčanský Pavel , Křinice 30, 550 01  Broumov, r.č. 7405023263
Urbancová Věra , Prasek 155, 504 01 Prasek, r.č. 5559061981
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, IČO 69797111
Vaňková Marie , Křinice 63, 550 01  Broumov, r.č. 6561170891
Vaňková Renata , U Větrolamu 270, 550 01 Broumov-Nové Město, r.č. 7258213259
Velká Ves a.s., Lípová 472/10, 120 00   Praha-Nové Město, IČO 46507221
Veselovská Magdalena , Boženy Němcové 28, 550 01 Broumov-Nové Město , r.č. 365604745
Vlachová Františka , Suchý Důl 37, 549 62 Suchý Důl, r.č. 306130103
Winter Jaroslav Ing. , Husova 691, 508 01  Hořice, r.č. 5908081047
Winter Milan , Bratří Čapků 189, 549 01  Nové Město nad Metují - Krčín, r.č. 6607051781
Wolf Radovan , U pošty 1099/4, 180 00 Praha 8 -Libeň, r.č. 6703281585
Z - TRADE s. r. o., třída Soukenická 76, 550 01 Broumov-Olivětín, IČO 45537143
Záliš Jan , Křinice 96, 550 01  Broumov, r.č. 7603023263
Záliš Vladimír , Martínkovice 151, 549 73 Martínkovice, r.č. 490222012
Záliš Vladimír , Křinice 96, 550 01  Broumov, r.č. 7307053226
Záliš Zbyšek Ing. , Křinice 96, 550 01  Broumov, r.č. 6205052161
Zálišová Lenka Ing. , Křinice 96, 550 01  Broumov, r.č. 6158310301
Zálišová Nataša , Martínkovice 151, 549 73 Martínkovice, r.č. 515117027
Zelený Josef , Křinice 174, 550 01  Broumov, r.č. 7002133248
Zelený Josef , Křinice 174, 550 01  Broumov, r.č. 400930027
Zelený Oldřich , Benešov 4, 550 01  Broumov, r.č. 531126004
Zemědělské družstvo OSTAŠ, Žďár nad Metují, IČO 126918
Žoček Petr , Martínkovice 50, 549 73 Martínkovice, r.č. 7705183233
Novotný Vladislav, Provodov 40, 549 08 Provodov-Šonov, r.č. 430210045

 

 

Na vědomí:

 

 
Šleis Jiří, Pionýrská 363, 550 01 Broumov
Kašpar Miloslav, Žďár nad Metují 226, 549 55 Žďár n. Met. Alfa Inkaso s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 – Nusle
CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 – Nové Město
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, 730 00  Ostrava – Vítkovice
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 – Krč
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 – Michle Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 – Staré Město Morávia-Chem, s.r.o., Hrobice 145, 763 15  Hrobice
Okresní správa sociálního zabezpečení, Karlovo nám. 2054, 547 01 Náchod
Okresní správa sociálního zabezpečení, Štemberkova 1433, 516 01 Rychnov n. Kněž.
Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
Profidebt, s.r.o., Jindřišská 941/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE, Čermákova 1951, 272 01  Kladno

 

Datum sejmutí: 24. 12. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie