Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR - Oznámení - zahájení územního řízení - Cyklistická stezka Pasa

Vyhláška je ke stažení zde a mapa zde.

Následuje vyňatý text vyhlášky.

 


 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
 
M ĚS T S K Ý    Ú Ř A D B R O U M O V
stavební odbor, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov
 
 
 
SPIS. ZN.:                                 MUBR 29045/2012 OV/JK
Č.J.:                                           PDMUBR 29319/2012

Oprávněná úřední osoba: TEL.:
E-MAIL:

Jiřina Kučerová

 
DATUM:                                  16.10.2012
 
 
OZNÁMENÍ
 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
 
Město Broumov, IČO 00272523, Třída Masarykova čp. 239, 550 14 Broumov,
 
(dále jen "žadatel") podal dne 11.10.2012 žádost o vydání    z m ěn y  územního rozhodnutí o umístění stavby č. 809, spis.zn. MUBR 25650/2010OV/JK ze dne 13. 10. 2011 :
 
Cyklistická stezka Pasa v katastrálních územích Jetřichov a Hony
 
 
na pozemcích parc. č. 1203, 1231/3, 1232, 1266/1, 1266/6, 1266/7, 1266/8, 1303/1, 1305, 1306/1, 1531,
1536/2, 1544, 1548 v katastrálním území Jetřichov a p.p.č. 271, 302/2, 269/2, 130/2, 130/1 ( dle PK 106 a
290 ), 100/1 ( dle PK 109/1 ) v kat.území Hony.
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně územního rozhodnutí.
 
stský úřad Broumov, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s § 94 stavebního zákona ,  zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
 
27. listopadu  2012 (úterý) v 9.00 hodin
 
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního odboru Městského úřadu v Broumově. Popis změny:
-  Změna trasování v km  0,160-0,300 - Stezka je posunuta mimo stávající polní cestu, blíže k navrhovanéstavbě  "II/303 - rozšíření o stoupací  pruhy".Posunutí  trasy činí cca 10 m, z důvodu požadavku správce vysokotlaké  plynovodní  sítěnekřížit plynovodní  vedení s navrhovanou stezkou. Změnou trasy nedochází k záborujiných pozemků, než je definováno v územním rozhodnutí č. 809. Výměra trvalého záboru zůstává  beze změn, mění se poloha  záborua to u p.p.č. 302/2 kat.území Hony, p.p.č. 271 kat.území  Hony, 1306/1 kat.území  Jetřichov
 
 Změna trasování v km  0,560-0,660 - mírná úprava trasy, posunutí  propustku

 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Broumov, stavební odbor, úřední dny: pondělí a středa od
7.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00, ostatní dny dle dohody).
 
 
Poučení:
 
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání změny územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
 
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
 
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
 
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
 
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
 
 
 
 
Jiřina Kučerová referent stavebního odboru Městského úřadu Broumov
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: .................................... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona (dodejky ) :
sto Broumov, Masarykova 239, 550 14 Broumov
sto Police nad Metují, IDDS: 3shbrwf, vyjádření čj. 2011/IMŽP/SCH ze dne 9.5.2011
Obec Jetřichov, IDDS: aw5bni8
 
účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou):
 
Jiří Hilscher, Pěkov č.p. 45, 549 54 Police nad Metují
Edita Hilscherová, Pěkov č.p. 45, 549 54 Police nad Metují
Hana Patzeltová, Hony č.p. 52, 549 54 Police nad Metují
Zdeněk Scholz, Pěkov č.p. 43, 549 54 Police nad Metují
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, vyjádření ze dne 19.11.2010, zn. 001029574031 ze dne 27.9.2010

 
Klůček o.s., Pěkov č.p. 153, 549 54 Police nad Metují
Lesní společnost Broumov Holding, a.s., IDDS: eikexnp
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn, vyjádření čj. 93/2011/172/EG ze dne 17.5.2011
Pozemkový fond ČR, IDDS: mrbaiz9
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, vyjádření zn. 142/11/121 ze dne 24.2.2011
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, stanovisko SÚS zn.
8603/11/SÚSKHK/308/11/VMSSNA ze dne 21.4.2011
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h, vyjádření čj. 20763/11 ze dne 14.2.2011
VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37, vyjádření zn. 9002996/2009 ze dne 24.6.2009,
9004969-A ze dne 5.10.2010
Technické služby Police nad Metují, vyjádření ze dne 13.10.2010
 
dotčené správní úřady
 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Broumovsko, IDDS: dkkdkdj, závazné stanovisko čj. 00625/BR/2011/AOPK ze dne 15.4.2011
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, IDDS: yvfab6e, koordinované závazné stanovisko čj. HSHK-292/NA-OP-2010 ze dne 24.3.2010
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, DI Náchod, IDDS: urnai6d, stanovisko čj. KRPH-92-
134/ČJ-2011-050506 ze dne 11.5.2011
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC, IDDS: gcgbp3q, 15158/ZP/2010JID86399/2010/KHK ze dne 30.7.2010, stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí 8330/ZP/2009-ČR ze dne 17.7.2009
Ministerstvo obrany, Vojenská  ubytovací  a stavební správa, IDDS: hjyaavk, závazné stanovisko čj.
1343/13123-ÚP/2011-1420 ze dne 9.3.2011
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS: hq2aev4
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2, stanovisko zn. PVZ/11/4817/Vn/0 ze dne 16.3.2011
 
stský úřad Police nad Metují, odbor výstavby + ( veřejná vyhláška )
 
stský úřad Broumov, odbor životního prostředí, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1, koordinované závazné stanovisko MUBR 20259/2012/ÚP/DK
stský úřad Broumov, správní odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov ( veřejná vyhláška ) Městský úřad Broumov, stavební odbor, pracoviště SPP, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1, koordinované závazné stanovisko MUBR 20259/2012/ÚP/DK
stský úřad Broumov, stavební odbor, silniční správní úřad, třída Masarykova č.p. 239, 550 14
Broumov 1, koordinované závazné stanovisko MUBR 20259/2012/ÚP/DK
stský úřad Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1, koordinované závazné stanovisko MUBR 20259/2012/ÚP/DK
 
 
 
stský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gmtbqhx, koordinované závazné stanovisko spis.zn. 10275/2012/VÝST/M/BA
stský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: gmtbqhx, koordinované závazné
stanovisko spis.zn. 10275/2012/VÝST/M/BA
stský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování – památková péče, IDDS: gmtbqhx, koordinované závazné stanovisko spis.zn. 10275/2012/VÝST/M/BA
stský úřad Náchod, odbor životního prostředí, IDDS: gmtbqhx, koordinované závazné stanovisko spis.zn. 10275/2012/VÝST/M/BA
 
Obecní úřad Hejtmánkovice, IDDS: qp5bs7s
Obecní úřad Jetřichov, IDDS: aw5bni8, vyjádření zn O/10 ze dne 27.4.2011 a 3.6.2011 + ( veřejná vyhláška )
Obecní úřad Křinice, IDDS: fgfbnr8, stanovisko 191/2011/R ze dne 9.5.2011 a 214/2010 ze dne 2.9.2010

 

 

Datum sejmutí: 10. 11. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie