Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR OŽP - Oznámení - zaháhení stavebního řízení - Revitalizace rybníků, Šlégl

 
  
Vyhláška je ke stažení zde. Následuje text vyhlášky.
 

 
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí
třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
 
Oprávněná úřední osoba:
Ing. Dušan Šedek
tel.: 491 504 344 / sedek@broumov-mesto.cz
IDDS: mdubzhy
Číslo jednací:
20222/2012/OŽP-Sd-2
V Broumově
dne 12. září 2012
 
 
 
O Z N Á M E N Í
o zahájení stavebního řízení
 
Stavebník, kterým je Česká republika – Pozemkový fond České republiky, IČ: 457 97 072, sídlem Husinecká 11a. č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3, zastoupený na základě plné moci obchodní společností Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, sídlem Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ (dále i „stavebník“), podala dne 18. 07. 2012 u Městského úřadu Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV (dále i „MěÚ Broumov“), žádost podle ustanovení § 15 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o vydání stavebního povolení k provedení
 
stavby vodního díla
„CHKO BROUMOVSKO – Revitalizace rybníků,
ŠLÉGL, p.č. 1149, k.ú. Křinice“
(dále i „stavba“)
 
na pozemkových parcelách číslo 1091/1 (1102/1 dle zjednodušené evidence (dále i „ZE“), grafický příděl (dále i „GP“)), 1091/2, 1091/4 (1102/1 dle ZE (GP)), 1101, 1144/3, (1147 dle ZE (GP)), 1148, 1149, 1151, 1220, 2706/1, vše dle katastru nemovitostí (dále i „KN“), vše v katastrálním území (dále i „k.ú.“) Křinice, v obci Křinice,
 
a na pozemkové parcele číslo 1153/4 dle KN (1098/1, 1098/2, 1147/2, 1148, 1149, 1153/3, 1211/3, 1737/8, vše dle ZE (GP), k.ú. Hejtmánkovice, v obci Hejtmánkovice,
 
která má povahu stavebních úprav stávající vodní nádrže.
 
Účelem stavby vodního díla je obnova funkce stávající zemní sypané hráze tím, že bude zajištěna její mechanická odolnost a stabilita.
 
Stavba sestává z následujících stavebních objektů (dále i „S.O.“):
o   S.O.-01 „Obnova zátopy“
o   S.O.-03 „Vodní tůně“
 
Stavba je úzce spjata se stavbou „OPRAVA HRÁZE RYBNÍKA ŠLÉGR, p.č. 1149, k.ú. Křinice“, sestávající ze stavebních objektů S.O.-02 „Úprava hráze“, S.O.-04 „Výpustné zařízení“ a S.O.-05 „Bezpečnostní přeliv“. Taková stavba (S.O.-02, S.O.-04 a S.O.-05) není předmětem tohoto stavebního řízení.
 
Výše uvedená stavba vodního díla bude provedena v obci Křinice a obci Hejtmánkovice, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém.
 
            Provedení výše uvedené stavby řeší projektová dokumentace „CHKO BROUMOVSKO – Revitalizace rybníků, ŠLÉGL, p.č. 1149, k.ú. Křinice“, kterou v březnu 2012 pod zakázkovým číslem M 10/053 vyhotovila obchodní společnost Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, sídlem Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ; autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (vodní díla) pan Ing. Lubor Dítě, ČKAIT-0602230, místo trvalého pobytu třída Edvarda Beneše 1534/62, Nový Hradec Králové, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ.
 
Popis stavby vodního díla :
 
Údaje o stavebním pozemku
Nádrž je průtočná, nachází se na bezejmenném levostranném přítoku Křinického potoka (č.h.p. 2-04-03-017), přímo v prameništní oblasti na samém okraji rozvodí. Nachází se cca 1 km severně od Křinic. Rybník je využíván k sportovnímu rybolovu.
Hráz je sypaná výšky 6 m na vzdušné straně. Koruna hráze je široká 10 m a vede po ní komunikace. Návodní i vzdušná strana je zarostlá náletem. Požerák je dřevěný a nepřístupný. Bezpečnostní přeliv je kamenný o stranách 60x 40 cm vedoucí pod komunikací do polí. Odtok z rybníka je na výtoku zasypaný. Hlavní přítok je otevřený vedoucí z lesa.
Šléglův rybník se nachází ve III. zóně ochrany CHKO Broumovsko. Dále je nádrž také významný krajinný prvek (VKP) a je evidován jako funkční lokální biocentrum dle ÚSES.
Udržovací práce jsou navrženy z důvodu zabezpečení provozní bezpečnosti stavby. Jedná se zejména o zvýšení bezpečnosti stavby za zvýšených průtoků.
 
Technické řešení
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.
Předmětem dokumentace stavby je revitalizace vodní nádrže:
-       odstranění nežádoucích sedimentů,
-       úprava dna nádrže,
-       úprava litorální zóny
-       výstavba zelených a štěrkového ostrova
Technické řešení stavebních úprav vychází z biologického hodnocení lokality (MERTA [2011]) a obvyklých technických standardů uplatňovaných při rekonstrukcích vodních děl obdobného typu.
 
SO-01 Obnova zátopy
Parametry nádrže:
 
Název nádrže
Šlégl
Kóta koruny hráze
433,82 - 434,05 m n.m.
Kóta normální a maximální hladiny
391,85 m n.m, 392,71 m n.m.
Maximální výška hráze
           4,35 m
Maximální hloubka nádrže
           3,75 m
Plocha normální hladiny
 62.958 m2
Objem nádrže při normální hladině
  93.575 m3
Plocha při maximální hladině
 77.688 m2
Objem nádrže při maximální hladině
120.102 m3
Délka hráze
        200 m
Plocha litorální zóny
 12.100 m2
Plocha tůní
        705 m2
Plocha ostrovů zeleného typu
100 m2, 120 m2
Plocha ostrova štěrkopískového typu
        110 m2
V rámci objektu bude provedena úprava dna a břehů zátopy. V zátopě je nutno odstranit veškeré hmoty zhoršující nebo znemožňující z biologického nebo hygienického hlediska plnění účelu nádrže. Při vlastním odtěžování zemin v prostoru zátopy je nutno brát na zřetel, aby nedošlo k porušení přirozených nepropustných pokryvů a zhoršení průsakových poměrů v podloží hráze a případně i zátopě.
Osa příčných profilů nádrže je vedena středem zátopy. Dno zátopy bude vyspádováno v podélném sklonu 1,0% směrem k odvodňovací stoce a v příčném sklonu 1,0% směrem k hrázi. Břehy nádrže budou vysvahovány ve sklonu 1:3-1:10.
Odstraněním dnového sedimentu nadměrné mocnosti je důležitým předpokladem pro deeutrofizaci (odstranění nadbytku živin) a celkového ozdravení ekosystému nádrže.
Při vypouštění nádrže je nutno zabránit odnosu bahna do odtokové vodoteče.
Při vlastním odtěžování sedimentu v prostoru zátopy by měly platit zejména následující podmínky:
Sediment musí být odstraňován tak, aby nebyla ohrožena stabilita příbřežních litorálů (jejich sesouváni do hlubších partií nádrže).
 
Sedimenty nesmí být za žádných okolností vyhrnovány do břehů (litorálů) nádrže. Sediment bude ukládán na mezideponie v zátopě mimo odvodňovací strouhu. Nesmí být v okolních (zvláště botanicky hodnotných) místech mezideponován ani trvale uskladněn.
Dnový sediment není vhodné odstraňovat beze zbytku. Je totiž bankou diaspor vodních bezobratlých (vajíček, cyst apod.), ze kterých se po znovuspuštění obnovuje zooplankton a zoobentos. Diaspory vodních živočichů jsou nejpočetněji přítomny ve svrchní vrstvě sedimentu. Proto je vhodné část horní vrstvy bahna (cca 10 cm) ponechat v prostoru nádrže.
Není zcela vyloučeno, že nádrž je osídlena populacemi velkých mlžů (škeble), i když terénní průzkum jejich přítomnost neprokázal. Při vypouštění nádrže je proto třeba zajistit přítomnost biologického dozoru, jež bude monitorovat přítomnost velkých mlžů, a v případě nalezení živé populace zajisti jejich transfer na náhradní lokalitu. Stejné doporučení se týká také raků, i když jejich nález v nádrži je nepravděpodobný.
Dno rybníka je třeba kvalitně vyspádovat tak, aby bylo možno rybník v případě potřeby bezezbytku slovit. Na nádrži nebude mrtvý prostor (nevypustitelná část nádrže).
V prostoru přítoku do nádrže v místě nad stávajícím ostřicovým porostem budou vytvořeny tůně o celkové ploše 625 m2.
Odtěžený sediment v množství 23.951 m3 bude odvezen a uložen na vhodném pozemku (p.č. na pozemek k.ú. Křinice p.č. 1271) ve vzdálenosti cca 2 km, který zajistí investor stavby. Pro vhodnost uložení sedimentů na zemědělské pozemky byla provedena analýza sedimentu (Bioanalytika CZ, s.r.o., 09/2010), přičemž všechny analyzované parametry vyhovují limitním hodnotám uvedeným v příloze č. 9 zákona 185/2001 Sb. v platném znění a dále nepřekračují limitní hodnoty pro sediment a půdy uvedené v příloze č.1 vyhlášky MZe a MŽP č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě.
Zachování litorální zóny
ü v koncové části vzdutí zátopy bude zachována litorální zóna. Celková rozloha litorální části bude 12.100 m2, což je 19,0% plochy při normální hladině.
ü V litorálu a na přilehlých podmáčených loukách pak budou vytvořeny tůně, jež nebudou vystaveny riziku vnikáni ryb z nádrže. Vzhledem k přístupnosti litorálů bude na nádrži vybudovány 2 ostrovy zeleného typu a jeden ostrov štěrkopískového typu, což umožní bezpečné hnízdění vodního ptactva.
 
Takto je vytvořen předpoklad, že společenstvo nádrže bude druhově pestřejší, ať už se to týká rostlin, bezobratlých nebo obratlovců.
Z hlediska ochrany přírody bude litorální zóna nádrže vytvářet vhodné podmínky k rozvoji společenstev vázaných na vodu, především vodních rostlin, k rozmnožování obojživelníků a hnízdění některých druhů ptáků. Je takto vytvořen předpoklad, že společenstvo nádrže bude druhově pestřejší.
Součástí litorálních zón a břehů nádrží může být také mrtvé dřevo v podobě tlejících klád. Mrtvé dřevo nabízí úkryt i potravní zdroj celé řadě živočichů. Dřevní hmota pro tyto účely bude získána z kácených stromů v zátopě a na hrázi, popřípadě dovezena z jiné místní lokality.
Na základě biologického hodnocení bylo doporučeno do zátopy umístit 3 ostrovy.
Vzhledem k tomu, že v okolí lokality se vyskytují pouze běžné druhy ornitofauny, charakteristické pro kulturní krajinu, byl zvolen ostrov zeleného typu.
Požadavky na vybudování ostrova zeleného typu:
-      Půdní substrát nesmí obsahovat semennou banku plevelů či dokonce invazivních druhů rostlin
-      Ostrov bude vybudován z materiálů vhodných pro hutnění hrází a proti rozplaveni zajištěn opevněním rovnaninou s urovnáním líce s filtrační vrstvou viz příloha Vzorový příčný řez ostrovem zeleného typu
-      Vytvoření společenstva rostlin s vysokým zastoupením cílových druhů bylin bude podpořeno výsadbou. Množství vysazovaných rostlin je považováno za iniciální (přibližně 20% plochy ostrova). Ostrov bude osázen pouze bylinnou mokřadní vegetací a keřovou vegetací s výškou vzrostlých keřů do 1,5m (keře nejlépe získané ze semen a řízků místních původních dřevin). Keře budou vysazovány prioritně po obvodu ostrova.
-      Cílové druhy bylin: Dominantní druhy - ostřice ostrá (Carex acutiformis), ostřice štíhlá (Carex gracilis), ostřice pobřežní (Carex riparia), zblochan vodní (Glyceria maxima) Doprovodné druhy - kyprej vrbice (Lythrum salicaria), karbinec evropsky (Lycopus europaeus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), rod sítina (Juncussp.)
Cílové druhy keřů: zejména keřovité druhy vrb (Salix sp.), jelikož však existuje riziko nadměrného rozrůstání vrbin na úkor bylinného patra je doporučeno keře uměle nevysazovat. Podíl keřů by neměl ve výsledné podobě přesáhnout 20% plochy ostrova. V případě expanze keřů nad 50% plochy ostrova bude potřeba přistoupit k jejich redukci.
Požadavky na vybudování ostrova štěrkopískového typu:
-      Ostrov bude vybudován z materiálů vhodných pro hutnění hrází a proti rozplaveni zajištěn opevněním rovnaninou s urovnáním líce s filtrační vrstvou viz příloha Vzorový příčný řez ostrovem štěrkopískového typu
-      Povrch ostrovů bude tvořit směs štěrkopísků. Velikost zrna štěrkové frakce se bude pohybovat mezi 15-25 mm. Mocnost štěrkopískové vrstvy bude činit alespoň 10 cm.
-      Kromě štěrkopísků zde budou instalovány též jednotlivé větší kameny (či jejich skupiny) s průměrem 40-50 cm, jež budou sloužit jako úkryty hnízdícím ptákům a jejich mláďatům.
-      Také štěrkopískové ostrovy budou časem podléhat sukcesi a postupnému zarůstaní vegetací. Pokud se tento typ strovu neosvědčí jako hnízdiště ptáků, je možné je ponechat samovolné sukcesi a zarůstání. Pokud však ostrovy budou prokazatelně sloužit k hnízdění bahňáků (např. kulíků), bude třeba náletovou vegetaci mechanicky odstraňovat.
Společné podmínky pro oba typy ostrovů:
-      Ostrovy budou umístěny dále od břehů nádrže, minimálně pak 10 m. Bude tak snížena přístupnost ostrovů pro většinu predátorů. Podle zahraničních zkušeností je za bezpečnou považována vzdálenost od 25 m.
-      Mezi pobřežím rybníka a ostrovy musí být vytvořena zóna hlubší vody (min. 0,5 m). Důvodem je opět znepřístupnění ostrovů pro predatory (šelmy).
-      S ohledem na stabilitu ostrovů a množství materiálu je vhodnější budovat ostrovy v mělčí, nátokové části nádrže.
-      Alespoň na několika místech každého ostrova je potřeba vytvořit pozvolný břeh do vody s max. sklonem 1:5. pozvolné břehy je nutno vytvořit pro mláďata vodních ptáků, jež se pohybují mezi vodním prostředím a ostrovy.
-      Na každém ostrově je doporučeno vytvořit úkryt v podobě přístřešku z dřevěných desek. Úkryty proti dešti výrazně snižují mortalitu mláďat.
-      Úroveň povrchu ostrovů musí být nízká a dosahovat max. 30  cm nad normální hladinu vody v rybníce.
-      V rámci ostrovů je možné vytvářet plošně nevelké partie snížené pod úroveň běžné hladiny v rybníce. Vzniknou tak vodou zaplavené části ostrova, jež dále zatraktivní místo pro vodní ptactvo.
 
SO-03 Vodní tůně
 
Tůně v okolí nádrže představují významné biotopické obohacení lokality a jsou uměle vytvářeny ze dvou důvodů. Zaprvé představují biotop pro vodní a mokřadní organismy drobných vod, pro které rybníky nejsou díky své velikosti a přítomnosti rybí obsádky optimálním stanovištěm. Zadruhé - tůně mohou představovat lokální refugium také pro rybniční druhy živočichů a rostlin v situaci, kdy nádrž momentálně neposkytuje vhodné životní podmínky (vypouštění, přerybnění apod.). Mezi cílové skupiny organismů, pro které jsou tůně budovány, patří submerzní a natantní vegetace, vodní bezobratlí a obojživelníci.
Tůně jsou situovány do západní a severní strany rybníka (tůně 1 - 5) a také pod hráz v místě výtoku spodní výpusti (tůně 6,7). Je však třeba vyhnout se botanicky nejcennějším partiím. Do hodnotných ostřicových porostů však nesmí vjíždět těžká technika.
Vodní tůně jsou navrženy jako neprůtočné, syceny pouze spodní a srážkovou vodou. Tůně jsou navrženy na podmáčené nezastíněné lokalitě. Dno větších tůní je navrženo výškově proměnlivé. V okolí tůní nebudou vysazovány žádné stromy a keře, ani žádná emerzní makrofyta (rákos, orobinec).
Hloubka větších tůní je navržena 0,8 m a sklon svahů min. 1:3. Malé tůně jsou navrženy s hloubkou 0,4 m a sklonem svahů min. 1:4.
 
 
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební řízení o povolení stavby
výše uvedeného vodního díla.
 
Městský úřad Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV (dále i „MěÚ Broumov“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní zákon“), a speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 112 odst. 1 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 
o z n a m u j e
 
zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
 
            Zároveň v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona MěÚ Broumov upouští od ústního jednání a místního šetření, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a zákon mu to přímo nenařizuje.
 
Vzhledem k tomu, že jsou shromážděny téměř všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí, přistoupí MěÚ Broumov
 
po uplynutí lhůty 10 dnů od doručení tohoto oznámení,
 
a
ü předložení platného rozhodnutí o změně využití území týkajícího se uložení sedimentů odtěžených ze dna předmětné vodní nádrže,
ü předložení smlouvy o provedení stavby nebo jiného opatření sepsanou s Obcí Křinice (p.p.č. 2706/1 dle KN, k.ú. Křinice),
ü předložení smlouvy o provedení stavby nebo jiného opatření sepsanou s Obcí Hejtmánkovice (p.p.č. 1153/4 dle KN (ZE 1098/1, 1098/2, 1147/2, 1148,. 1149, 1153/3) k.ú. Hejtmánkovice),
ü předložení smlouvy o provedení stavby nebo jiného opatření sepsanou s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (p.p.č. 1553/4 dle KN (ZE 1737/8), k.ú. Hejmánkovice),
 
k vydání rozhodnutí ve věci a povolí výše uvedenou stavbu.
 
            Účastníci řízení jsou podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí u Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství (adresa pracoviště: K Ráji č.p. 220, 2. patro, číslo dveří číslo 307) v úřední dny (pondělí a středa 8,00 – 11,30 hod a 12,30 – 17,00 hod.) a v neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek) po dohodě se zaměstnancem MěÚ Broumov.
 
 
MěÚ Broumov byly spolu se žádostí předloženy následující podklady :
 
·         Projektová dokumentace „CHKO BROUMOVSKO – Revitalizace rybníků, ŠLÉGR, p.č. 1149, k.ú. Křinice“, kterou v březnu 2012 pod zakázkovým číslem M 10/053 vyhotovila obchodní společnost Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, sídlem Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ; autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (vodní díla) pan Ing. Lubor Dítě, ČKAIT-0602230, místo trvalého pobytu třída Edvarda Beneše 1534/62, Nový Hradec Králové, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ.
·         Územní rozhodnutí č. 819 Městského úřadu Broumov, stavební odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, o umístění stavby a změně vlivu stavby na využití území vydané dne 15. 02. 2012 pod č.j. PDMUBR 3648/2012 (spis. zn.: MUBR 44470/2011 OV/MA), které je pravomocné ode dne 22. 03. 2012.
·         Vyjádření Městského úřadu Broumov, stavební odbor, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 01 BROUMOV, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona vydané dne 17. 08. 2012 pod spis. zn.: MUBR 22047/2012 /OV/MA (č.j.: PDMUBR 23324/2012).
·         Rozhodnutí MěÚ Broumov o povolení k nakládání s vodami, k jejich akumulaci pro vodní dílo „Šlégrův rybník“ na pozemkové parcele číslo 1149 dle KN, k.ú. Křinice, vydané dne 29. 05. 2006 pod č.j. 7301/2005/OŽP-Ku-22, které je pravomocné ode dne 18. 07. 2006 a platné do 18. 07. 2016.
·         Vyjádření Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, vydané dne 23. 12. 2011 pod č.j. 33118/2011/OŽP-Sd-10.
·         Závazné stanovisko Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na p.p.č. 1091/1, 1101, obě dle KN, obě v k.ú. Křinice, vydané dne 26. 01. 2012 pod č.j. 769/2012/OŽP-Ar-10.
·         Závazné stanovisko Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, souhlas se stavbou do 50 m od okraje lesa na p.p.č. 1221, 1222/2, 1223/1, vše dle KN, vše v k.ú. Hejtmánkovice, vydané dne 05. 12. 2012 pod č.j. 42227/20111/OŽP-Hv-6.
·         Sdělení Městského úřadu Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, vydané pod č.j. MUBR 39564/2011/ÚP ze dne 05. 12. 2011.
·         Hydrologická data Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Hradec Králové, sídlem Dvorská č.p. 410, 503 11 HRADEC KRÁLOVÉ, vydaná pod č.j. P10551000744-B ze dne 11. 10. 2010.
·         Vyjádření obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 481 72 928, sídlem Kladská č.p. 1521, 547 01 NÁCHOD, vydané dne 01. 10. 2011 pod zn.: 1004827/St a vydané dne 14. 10. 2011 pod zn.: 1105400/St.
·         Vyjádření o existenci energetického zařízení obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlem Teplická 8, č.p. 874, Podmokly, 405 02 DĚČÍN, vydané dne 27. 09. 2011 pod zn.: 0100003466 a dne 29. 11. 2011 pod zn.: 1038995931.
  • Stanovisko obchodní společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, sídlem Plynárenská  1, č.p. 499, 657 02 BRNO, vydané dne 19. 10. 2011 pod zn.: 5000537500 a dne 10. 11. 2011 pod zn.: 5000537555 a  vydané dne 10. 11. 2011 pod zn.: 5000547205.
  • Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací obchodní společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 601 93 336, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 PRAHA 4, vydané dne 10. 10. 2011 pod zn.: 154453/11.
·         Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury obchodní společnosti ČD - Telematika a.s., IČ: 614 59 445, sídlem Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 PRAHA 3, vydané dne 21. 09. 2010 pod zn.: 17574/2010-0.
·         Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury obchodní společnosti MERO ČR, a.s., IČ: 601 93 468, sídlem Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 KRALUPY NAD VLTAVOU, vydané dne 23. 09. 2010 pod zn.: 2010/9/205-1.
·         Závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany České republiky, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, sídlem Teplého č.p. 1899, Zelené Předměstí, 530 02 PARDUBICE, vydané pod č.j. 7562/10501-ÚP/2010-1420 ze dne 15. 10. 2010.
·         Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení v majetku obchodní společnosti UPC Česká republika, a.s., IČ: 005 62 262, sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 PRAHA 4, vydané dne 20. 09. 2011 pod zn.: 9907.
·         Vyjádření o existenci podzemních sítí obchodní společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ: 274 44 902, sídlem U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 PRAHA 3, vydané dne 22. 09. 2011 pod zn.: ÚPTS/OS/72144/2011.
·         Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací obchodní společnosti Nej TV a.s., IČ: 281 28 338, sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 PRAHA 2, ze dne 04. 11. 2011 pod zn.: BR 016/11.
·         Vyjádření příspěvkové organizace Technické služby města Broumova, IČ: 712 37 321, sídlem Smetanova č.p. 178, Nové Město, 550 01 BROUMOV, k projektové dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení vydané dne 12. 10. 2011 pod zn.: 18-11-PD.
·         Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591 - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, sídlem Ledhujská č.p. 59, Velká Ledhuje, 549 54 POLICE NAD METUJÍ, o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů, ze zákazu škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, a to rušením a dále uvedenými zásahy do jejich biotopů v rámci realizace revitalizačních opatření, vydané dne 28. 11. 2011 pod č.j. 02079/BR/2011/AOPK.
·         Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591, Nuselská 236/39, Nusle, 140 00 PRAHA 4, ke vstupu na pozemky ve správě AOPK ČR k revitalizaci rybníka Šlégl a Telecí a jejich přilehlých území, vydané dne 08. 12. 2011 pod zn.: 08584/AOPK/2011.
·         Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591 - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, jako orgánu ochrany přírody a krajiny, k povolení stavby vydané dne 15. 12. 2012 pod č.j. 02233/BR/2011/AOPK.
·         Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, sídlem Víta Nejedlého 8, č.p. 951, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, vydané dne 14. 11. 2011 pod zn.: PVZ/11/27156/Řa/0.
·         Stanovisko SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 275 02 988, sídlem Kutnohorská č.p. 59, Plačice, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ, vydané dne 14. 10. 2011 pod zn.: 21899/11/SUSKHK/803/11/VMSSNA.
·         Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany vydané Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, sídlem Náchodská č.p. 530, 549 32 VELKÉ POŘÍČÍ, vydané dne 13. 10. 2011 pod č.j. HSHK-981/NA-OP-2011 a č.j. 1152/NA-OP-2011 ze dne 30. 11. 2011.
·         Stanovisko orgánu veřejného zdraví, které vydala Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, sídlem Českoskalická č.p. 254, 547 01 NÁCHOD, dne 17. 10. 2011 pod zn.: KHSHK 29653/2011/2/HOK.NA/Ri.
·         Stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, sídlem Prokopa Velikého č.p. 639, 547 45 NÁCHOD, vydané dne 19. 10. 2011 pod č.j. KRPH-92-303/ČJ-2011-050506 a č.j. KRPH-92-329/ČJ-2011-050506 ze dne 30. 11. 2011.
·         Vyjádření Českého rybářského svazu, místní organizace Broumov, ze dne 08. 11. 2011 bez zn.
·         Vyjádření Obce Křinice, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV, vydané bez zn. dne 27. 09. 2010.
·         Vyjádření Obecního úřadu Křinice, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV, vydané dne 26. 10. 2011 pod č.j. 416/2011.
·         Vyjádření Obce Hejtmánkovice, sídlem Hejtmánkovice č.p. 118, 550 01 BROUMOV, vydané dne 29. 09. 2010 pod zn.: OU/517/2010 a dne 26. 10. 2011 bez zn.
·         Stanovisko Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 709 94 234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 PRAHA 1, vydané dne 01. 10. 2010 pod č.j. 7230/10-SDC HKR-150.
·         Písemný souhlas pana Karla Romana, nar. 1969, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 145, 550 01 BROUMOV, ze dne 31. 10. 2011, se vstupem na p.p.č. 1220 dle KN, k.ú. Křinice.
·         Písemný souhlas pana Viktora Sejkory, nar. 1973, místo trvalého pobytu Dělnická kolonie č.p. 232, Velká Ves, 550 01 BROUMOV, ze dne 10. 12. 2011 se vstupem na p.p.č. 1144/3 (ZE (GP) 1147) dle KN, k.ú. Křinice.
·         Písemný souhlas pana Antonína Suchánka, místo trvalého pobytu Plavecké Podhradie 30, 906 36 PLAVECKÉ PODHRADIE, SLOVENSKO, ze dne 09. 11. 2011 se vstupem na pozemek p.p.č. 1153/4 dle KN (1211/3 dle ZE (GP)), k.ú. Hejtmánkovice.
·         Písemný souhlas uživatele zemědělských pozemků dotčených stavbou a to subjektu Zemědělské družstvo OSTAŠ, IČ: 001 26 918, sídlem Žďár č.p. 141, 549 55 ŽĎÁR NAD METUJÍ, se vstupem na tyto pozemky ze dne 06. 12. 2011.
·         Smlouva o provedení stavby nebo opatření na p.p.č. 1220 dle KN, k.ú. Křinice, s vlastníkem pozemku, kterým je pan Karel Roman, nar. 1969, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 145, 550 01 BROUMOV, ze dne 13. 12. 2011.
·         Smlouva o provedení stavby nebo opatření na p.p.č. 1091/2, 1101, 1161 (ZE (GP) 1152), vše dle KN, vše v k.ú. Křinice, s vlastníkem pozemků, kterým je pan Jiří Sejkora, nar. 1971, místo trvalého pobytu Malé náměstí č.p. 188, 550 01 BROUMOV, ze dne 19. 12. 2011.
·         Smlouva o provedení stavby nebo opatření na p.p.č. 1144/3 (ZE (GP) 1147) dle KN, k.ú. Křinice, s vlastníky pozemků, kterými jsou pan Jiří Sejkora, nar. 1971, místo trvalého pobytu Malé náměstí č.p. 188, 550 01 BROUMOV, a pan Viktor Sejkora, nar. 1973, místo trvalého pobytu Dělnická kolonie č.p. 232, Velká Ves, 550 01 BROUMOV, ze dne 19. 12. 2011.
·         Smlouva o provedení stavby nebo opatření na p.p.č. 1153/4 dle KN (1211/3 dle ZE (GP)), k.ú. Hejtmánkovice, který vlastní pan Antonín Suchánek, místo trvalého pobytu Plavecké Podhradie 30, 906 36 PLAVECKÉ PODHRADIE, SLOVENSKO, ze dne 08. 12. 2011.
·         Závěrečná zpráva o výsledcích inž. Geologického průzkumu pro revitalizaci skupiny rybníků v okolí Broumova, v CHKO Broumovsko vyhotovená v červnu 2012 pod zakázkovým číslem 022-044-12 panem RNDr. Zdeňkem Šafránkem, odborná způsobilost v oboru inženýrská geologie č. 0231/1977a hydrogeologie č. 1674/2003.
·         Technická zpráva statiky vyhotovená bez čísla zakázky dne 14. 08. 2012 autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb panem Ing. Jiřím Otčenáškem, ČKAIT-0600011, místo trvalého pobytu Třída SNP 612/45, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ.
·         Plná moc ze dne 06. 12. 2011, kterou p. Mgr. Radim Zika, ředitel Pozemkového fondu České republiky zmocňuje obchodní společnost Multiaqua s.r.o. k zastupování Pozemkového fondu České republiky při výkonu inženýrské činnosti související s přípravou a veřejnoprávním projednání akce „CHKO BROUMOVSKO – Revitalizace rybníků“. Platnost plné moci končí dne 31. 12. 2012.
 
Městskému úřadu Broumov jsou do vydání tohoto oznámení o zahájení stavebního řízení známi níže uvedení účastníci stavebního řízení :
 
Účastník řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“) :
- Česká republika – Pozemkový fond České republiky, IČ: 457 97 072, Husinecká 11a, č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3, zastoupený na základě plné moci obchodní společností Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
 
Účastník řízení podle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona :
- Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 8, č.p. 951, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, Teplická 8, č.p. 874, Podmokly, 405 02 DĚČÍN
- Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 PRAHA 4
 
Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. c, e) stavebního zákona :
- Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 PRAHA 4
- Česká republika - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 501 68 HRADEC KRÁLOVÉ
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 004 34 141, Kovová č.p. 1121, Pouchov, 503 41 HRADEC KRÁLOVÉ
- Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, Pivovarské náměstí 2, č.p. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, zastoupený svojí organizační složkou SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 275 02 988, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ
- Město Broumov, IČ. 002 72 523, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
- Obec Hejtmánkovice, IČ: 006 53 594, Hejtmánkovice č.p. 118, 550 01 BROUMOV
- OBEC KŘINICE, IČ: 006 53 608, Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV
- Roman Karel, nar. 1969, Křinice č.p. 145, 550 01 BROUMOV
- Sejkora Jiří, nar. 1971, Malé náměstí č.p. 188, 550 01 BROUMOV
- Sejkora Viktor, nar. 1973, Dělnická kolonie č.p. 232, Velká Ves, 550 01 BROUMOV
- Suchánek Antonín, nar. 1958, Plavecké Podhradie 30, 906 36 PLAVECKÉ PODHRADIE, SLOVENSKO
 
Podle ustanovení § 109 odst. 2 stavebního zákona není účastníkem stavebního řízení nájemce pozemku.
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení v řízení zastupovat, předloží jeho zástupce řádnou písemnou plnou moc.
 
 
 
„otisk úředního razítka“
 
 
 
Ing. Marcela Žouželková
vedoucí odboru životního prostředí
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu nejméně po dobu 15 dnů
 
 
 
 
Vyvěšeno dne ……………………..
 
 
 
 
 
Sejmuto dne ……………………….
 
 
 
Obdrží (žadatel) :
- Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
 
Obdrží (správce vodního toku) :
- Česká republika – Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 8, č.p. 951, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
 
Obdrží na dodejku k vyvěšení veřejné vyhlášky :
- Městský úřad Broumov, odbor správní, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
- Obecní úřad Křinice, Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV
 
Obdrží prostřednictvím veřejné vyhlášky :
- výše uvedení účastníci stavebního řízení
 
Dále obdrží (dotčené orgány) :
- Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591 - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská č.p. 59, 549 54 POLICE NAD METUJÍ
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská č.p. 530, 549 32 VELKÉ POŘÍČÍ
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická č.p. 254, 547 01 NÁCHOD
- Městský úřad Broumov, stavební odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
 
 
Na vědomí veřejnou vyhláškou (§ 115 odst. 6 vodního zákona) :
- Česká společnost ornitologická, IČ: 496 29 549, Na Bělidle 252/34, Smíchov, 150 00 PRAHA 5
- Česká společnost ornitologická, IČ: 708 04 974, Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č.p. 2, 530 02 PARDUBICE
- Živá Voda, IČ: 269 96 391, Horní č.p. 3, Horní Teplice, 549 57 TEPLICE NAD METUJÍ

 

Datum sejmutí: 29. 9. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie