Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR OŽP - Oznámení - Zahájení stavebního řízení - oprava hráze rybníka Šlégl

 

Oznámení je ke stažení zde. Následuje text oznámení.
 


 

Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí
třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
 
Oprávněná úřední osoba:
Ing. Dušan Šedek
tel.: 491 504 344 / sedek@broumov-mesto.cz
IDDS: mdubzhy
Číslo jednací:
20221/2012/OŽP-Sd-52
V Broumově
dne 10. září 2012
 
 
 
O Z N Á M E N Í
o zahájení stavebního řízení
 
Stavebník, kterým je Česká republika – Pozemkový fond České republiky, IČ: 457 97 072, sídlem Husinecká 11a. č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3, zastoupený na základě plné moci obchodní společností Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, sídlem Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ (dále i „stavebník“), podala dne 18. 07. 2012 u Městského úřadu Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV (dále i „MěÚ Broumov“), žádost podle ustanovení § 15 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o vydání stavebního povolení k provedení
 
stavby vodního díla
„OPRAVA HRÁZE RYBNÍKA ŠLÉGL,
p.č. 1149, k.ú. Křinice“
(dále i „stavba“)
 
na pozemkových parcelách číslo 1091/1 (1102/1 dle PK), 1091/2, 1091/4 (1102/1 dle PK), 1101, 1149, 1151, 1220, 2706/1, vše dle katastru nemovitostí (dále i „KN“), vše v katastrálním území (dále i „k.ú.“) Křinice, v obci Křinice,
 
která má povahu stavebních úprav stávající vodní nádrže.
 
Účelem stavby vodního díla je obnova funkce stávající zemní sypané hráze tím, že bude zajištěna její mechanická odolnost a stabilita.
 
Stavba sestává z následujících stavebních objektů (dále i „S.O.“):
o   S.O.-02 „Úprava hráze“
o   S.O.-04 „Výpustné zařízení“
o   S.O.-05 „Bezpečnostní přeliv“
 
Stavba je úzce spjata se stavbou „CHKO BROUMOVSKO – Revitalizace rybníků, rybník Šlégl, p.p.č. 1149, k.ú. Křinice“ sestávající ze stavebních objektů S.O.-01 „Obnova zátopy“ a S.O.-03 „Vodní tůně“. Tato stavba (S.O.-01 a S.O.-03) není předmětem tohoto stavebního řízení.
 
Budou provedeny stavební úpravy výpusti vč. provedení tzv. vývaru a stavební úpravy bezpečnostního přelivu tak, aby byl přeliv kapacitní pro převedení povodňových průtoků Q100. Bezpečnostní přeliv bude tvořen betonovými rámy o průtočném profilu 2,5 m x 1,0 m. Navrženo je také vybudování nové lávky k novému prefabrikovanému požeráku. Nový požerák bude osazen na spodní výpust z betonového hrdlového potrubí DN 400 mm. Toto potrubí bude obetonované.
 
Výše uvedená stavba vodního díla bude provedena v obci Křinice, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém.
 
            Provedení výše uvedené stavby řeší projektová dokumentace „CHKO BROUMOVSKO – OPRAVA HRÁZE RYBNÍKA ŠLÉGR, p.č. 1149, k.ú. Křinice“, kterou v červnu 2012 pod zakázkovým číslem M 12/020 vyhotovila obchodní společnost Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, sídlem Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ; autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (vodní díla) pan Ing. Lubor Dítě, ČKAIT-0602230, místo trvalého pobytu třída Edvarda Beneše 1534/62, Nový Hradec Králové, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ.
 
 
Popis stavby vodního díla :
 
Údaje o stavebním pozemku
Nádrž je průtočná, nachází se na bezejmenném levostranném přítoku Křinického potoka (č.h.p. 2-04-03-017), přímo v prameništní oblasti na samém okraji rozvodí. Nachází se cca 1 km severně od Křinic. Rybník je využíván k sportovnímu rybolovu.
Hráz je sypaná výšky 6 m na vzdušné straně. Koruna hráze je široká 10 m a vede po ní komunikace. Návodní i vzdušná strana je zarostlá náletem. Požerák je dřevěný a nepřístupný. Bezpečnostní přeliv je kamenný o stranách 60x 40 cm vedoucí pod komunikací do polí. Odtok z rybníka je na výtoku zasypaný. Hlavní přítok je otevřený vedoucí z lesa.
Šléglův rybník se nachází ve III. zóně ochrany CHKO Broumovsko. Dále je nádrž také významný krajinný prvek (VKP) a je evidován jako funkční lokální biocentrum dle ÚSES.
Udržovací práce jsou navrženy z důvodu zabezpečení provozní bezpečnosti stavby. Jedná se zejména o opravy poruch tělesa hráze, obnovení funkce požeráku a spodní výpusti a zvýšení bezpečnosti stavby za zvýšených průtoků.
 
SO-02 Úprava hráze
Je nezbytné provést opravu hráze v okolí spodní výpusti, kde došlo k průsakům tělesem hráze. Rozbředlé a nevhodné zeminy se odtěží a těleso hráze bude doplněno vhodnými jílovými zeminami. Návodní líc čelní hráze bude upravený ve sklonu 1:3 a opevněný kamenným pohozem. Součástí stavebních prací je úprava příčného profilu hráze v místě stavebního výkopu spodní výpusti.
V rámci stavby se předpokládá odstranění náletů a dřevin a dále provedení zdravotního ořezu stávajících vzrostlých stromů. Nový vegetační doprovod se nepředpokládá.
 
Kácení dřevin:
k.ú. Křinice
Pozemek parcelní č.
Vlastník
Dřevina
1151, 1091/4
Pozemkový fond České republiky
Vrba prům. 43 cm (1ks), prům 75 cm
(1ks)
Keře 20 x 20 m
 
SO 04 Výpustné zařízení
Stávající dřevěný požerák bude odstraněn, a to včetně potrubí spodní výpusti.
Je navržený prefabrikovaný požerák (např. fy. PEMA - METAL s.r.o., Městec Králové). Objekt požeráku bude osazený na betonový základ z prostého betonu třídy C35/30 a obetonovaný do úrovně dna spodní výpusti. Požerák bude na základové patce fixovaný ocelovou armaturou.
Požerák bude doplněný přístupovou lávkou z ocelových prvků doplněných ocelových pochůzným roštem. Ocelové profily budou opatřené ochranným dvouvrstvým nátěrem v zelené nebo hnědé barvě (např. RAL 6001 – smaragdová zeleň, RAL 8028 – zemská (tmavá) hněď).
 
Požerák bude osazený na spodní výpusti z betonového hrdlového potrubí o průměru 400 mm. Potrubí bude obetonované prostým betonem doplněným výztuží z KARI sítě.
Na výtoku ze spodní výpusti je navržený vývar opevněný kamennou rovnaninou. Koryto pod spodní výpustí bude plynule zaústěné do stávající rýhy pod hrází.
V místě spodní výpusti bude odtěžená hráz v celé šířce, a to až na základovou spáru hráze v délce cca 20 m v ose hráze.
Realizace obetonovaného potrubí DN 400 výpustného zařízení omezí příjezdu k nemovitosti v blízkosti hráze maximálně na 14 dní. Zhotovitel výpustného zařízení bude majitele kontaktovat nejméně 1 měsíc před započetím prací, které znemožní přístup k nemovitosti. V době omezení bude majiteli zajištěn alespoň pěší přístup.
 
SO 05 Bezpečnostní přeliv
Nevyhovující nekapacitní nouzový přeliv, bude nahrazen novým bezpečnostním přelivem. Bezpečností přeliv je navržen z rámových propustí IZE se světlou šířkou 2,5 m a světlou výškou 1,0 m. Propust je ukončena na návodní i vzdušné hraně hráze betonovými čely. Betonová čela budou obložena kamenným obkladem a opatřena zábradlím. Dno nátoku do propusti bude z kamenné dlažby tl. 200 mm do betonu tl. 200 mm, zavazovací křídla budou ze zdiva z lomového kamene. Koryto za propustí bude zpevněno ve dně i na březích záhozem z lomového kamene 100 - 200 kg a ukončeno betonovým prahem. Dále bude ještě pročištěn odtok v délce 30 m. Bezpečností přeliv je navržen tak, aby převedl Q100 (4,5 m3/s). Při tomto průtoku bude výška přepadového paprsku 0,95 m.
Při výstavbě přelivu dojde ke kácení dřevin.
 
Pozemek parcelní č.
Vlastník
Dřevina
1149 2706/1
Pozemkový fond České Obec Křinice
Bříza - prům. 32 cm (1 ks), 43 cm (1 ks),
 
Technické závěry:
Rybník je dotován prameništěm erozního uzávěru o odhadované kolísavé vydatnosti v řádu několika málo až více desítel vteřinového litru.
Rybniční hráz Z-V směru je zhruba 200 m dlouhá a ve střední části zhruba 5 m vysoká.
Podle vrtbou zastiženého vrstevního profilu je těleso hráze navršeno ze zemin místní provenience.
Spodní část hráze tvoří vyhrnuté náplavy dna erozní rýhy charakteru prachovitých hlin s občasnými štěrky s místně vtroušenými organickými zbytky .Přirozenou vlhkostí odpovídají tuhým až měkkým konzistencím. Geneticky jde o přeplavená eluvia permských prachovců a pískovců.
Horní část hráze tvoří hlinitá deluvia a eluvia předkvarterního permského podloží - prachovité až prachovito-písčité hlíny s proměnlivou příměsí úlomků sedimentárních hornin. Přirozená vlhkost zemin odpovídá konzistenci tuhé, směrem nahoru pevné.
V obou případech jde o málo propustné materiály o odhadovaném koeficientu filtrace v řádu x . 10-7 – 10-8 m/s.
Těleso hráze i její podloží je s ohledem na stáří rybníka zcela jistě definitivně konsolidované.
Hráz je založena na původním dně erozní rýhy pokrytém hlinito-jílovitými až písčito-hlinitými zeminami s organickou příměsí soliflukčního původu o mocnosti okolo 1 - 1,5 m, spočívajícími na úlomkovito-hlinitě zvětralých permských prachovcích. Propustnost podloží hráze je obdobně malá jako v případě tělesa hráze.
Šíře koruny hráze jest dneska zhruba 7 - 7,5 m, dříve byla menší.
K rozšíření hráze došlo více méně chaotickým přísypem líců hráze demoličním odpadem z blízkého Broumova, dle pamětníků ze zrušeného hřbitova apod., čemuž odpovídají bloky pískovců, zbytků náhrobních kamenů apod. poházených na vzdušném líci hráze.
Původní generelní sklony hráze odhadujeme okolo 1 : 1,5 - 1 : 2 , návodní líc je místo od místa upraven dřevěnými konstrukcemi do lomeného profilu .
Hráz nejeví příznaky porušování stability, krom rozplaveni přísypu při patě hráze na bezvodém líci v okolí propustě.
Podle místních obyvatel ktomu došlo při instalaci plastové roury skrz druhotný přísyp původního líce, jejím převlečením přes mnohem menší původní dřevěnou propust. Ucpáním ústí plastové roury vnikl, prý, přetlak vody do mezikruží a rozplavil patu hráze.
Podle morfologie poruchy je to možné .
Přestože průzkumný vrt byl vyhlouben v bezprostřední blízkosti propustě, podle které byla podezření na průsaky, nebyly příznaky   průsaků   zjištěny.
Přirozená vlhkost zemin v tělese hráze stoupá plynule s hloubkou tedy konformně s aktuálním zavodněním spodku hráze . V profilu hráze nebyly zjištěny oblasti rozbředlé zeminy s náhle rapidně zvýšenou saturací vodou. Do vrtu nebyla vplavována žádná zemina proudovým tlakem vody z případných průsaků .
 
Závěr:
Provedený průzkum byl zpracován na základě výsledků průzkumných prací v rozsahu jedné vrtané sondy situované v tělese hráze, v místech podezřelých z průsaků .
Vrtbou příznaky průsaků zjištěny nebyly.
Těleso hráze bylo navršeno ze zemin z přilehlého okolí, vesměs jde o soliflukcí redeponované zvětraliny permských prachovců a jemnozrnných pískovců hlinité povahy.
S ohledem na snadnou dostupnost těchto materiálů a jejich malou propustnost soudíme, že rybniční hráz je hrází homogenní bez těsnícího jádra popř. těsnící clony.
Takovéto hráze jsou málo náchylné k průsakům z konstrukčních příčin protože jsou odolné k rozdílnému sedání, nehrozí rizika zpřetrhání těsnících prvků, případné gradienty propustnosti, vedoucí k vyplavování zeminných částic apod., jsou velmi malé atd.
Při rekonstrukci hráze, jež by měla spočívat zejména v úpravě návodního líce proti rozplavování hráze při nižších vodních stavech   hladinovou erozí a vzdušného líce proti dešťovému ronu při srážkových přívalech doporučujeme prošetřit stav dřevěné propustě (kamerou apod.).
Pokud byla trvale zaplavena vodou, měl by být její stav dobrý. O její dobré funkčnosti svědčí fakt, že na ústí propustě nejsou patrný žádné příznaky vyplavování zeminy z nitra hráze, koruna hráze v její ose není nikterak deformována apod.
Chce-li mít investor jistotu, zeje hráz v dobrém stavu resp. není postižena průsaky, lze do tělesa v podezřelých místech instalovat sensory vlhkosti popř. pórového tlaku, štíhlé piezometry apod. ke kontinuálnímu sledování případných změn.
 
 
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební řízení o povolení stavby
výše uvedeného vodního díla.
 
Městský úřad Broumov, sídlem Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV (dále i „MěÚ Broumov“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní zákon“), a speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 112 odst. 1 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 
o z n a m u j e
 
zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
 
            Zároveň v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona MěÚ Broumov upouští od ústního jednání a místního šetření, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a zákon mu to přímo nenařizuje.
 
Vzhledem k tomu, že jsou shromážděny téměř všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí, přistoupí MěÚ Broumov
 
po uplynutí lhůty 10 dnů od doručení tohoto oznámení,
 
a
ü předložení smlouvy o provedení stavby nebo jiného opatření sepsanou s Obcí Křinice (p.p.č. 2706/1 dle KN, k.ú. Křinice),
ü předložení hydrovýpočtů, které odpovídají bezpečnému přechodu povrchových vod přes tzv. bezpečnostní přeliv o průtoku Q100 = 4,5 m3/sec. (uveden je přechod o hodnotě 3,99 m3/sec. s tím, že zbytek je převeden výpustným zařízením),
ü předložení výkresu projektové dokumentace týkající se bezpečnostního přelivu, který bezpečně převede průchod povrchových vod o výše uvedeném průtoku Q100 (viz § 6 odst. 9 vyhlášky č. 590/2002 Sb., kde je mimo jiné uvedeno, že: „Konstrukce a kapacita bezpečnostního přelivného zařízení je dána mírou bezpečnosti odpovídající kategorii vodního díla.“), a s kterým počítá i správce vodního toku.
 
k vydání rozhodnutí ve věci a povolí výše uvedenou stavbu.
 
            Účastníci řízení jsou podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí u Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství (adresa pracoviště: K Ráji č.p. 220, 2. patro, číslo dveří číslo 307) v úřední dny (pondělí a středa 8,00 – 11,30 hod a 12,30 – 17,00 hod.) a v neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek) po dohodě se zaměstnancem MěÚ Broumov.
 
 
MěÚ Broumov byly spolu se žádostí předloženy následující podklady :
 
·         Projektová dokumentace „CHKO BROUMOVSKO – OPRAVA HRÁZE RYBNÍKA ŠLÉGR, p.č. 1149, k.ú. Křinice“, kterou v červnu 2012 pod zakázkovým číslem M 12/020 vyhotovila obchodní společnost Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, sídlem Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ; autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (vodní díla) pan Ing. Lubor Dítě, ČKAIT-0602230, místo trvalého pobytu třída Edvarda Beneše 1534/62, Nový Hradec Králové, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ.
·         Územní rozhodnutí č. 819 Městského úřadu Broumov, stavební odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, o umístění stavby a změně vlivu stavby na využití území vydané dne 15. 02. 2012 pod č.j. PDMUBR 3648/2012 (spis. zn.: MUBR 44470/2011 OV/MA), které je pravomocné ode dne 22. 03. 2012.
·         Vyjádření Městského úřadu Broumov, stavební odbor, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 01 BROUMOV, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona vydané dne 17. 08. 2012 pod spis. zn.: MUBR 22047/2012 /OV/MA (č.j.: PDMUBR 23324/2012).
·         Rozhodnutí MěÚ Broumov o povolení k nakládání s vodami, k jejich akumulaci pro vodní dílo „Šlégrův rybník“ na pozemkové parcele číslo 1149 dle KN, k.ú. Křinice, vydané dne 29. 05. 2006 pod č.j. 7301/2005/OŽP-Ku-22, které je pravomocné ode dne 18. 07. 2006 a platné do 18. 07. 2016.
·         Vyjádření Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, vydané dne 23. 12. 2011 pod č.j. 33118/2011/OŽP-Sd-10.
·         Závazné stanovisko Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na p.p.č. 1091/1, 1101, obě dle KN, obě v k.ú. Křinice, vydané dne 26. 01. 2012 pod č.j. 769/2012/OŽP-Ar-10.
·         Závazné stanovisko Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, souhlas se stavbou do 50 m od okraje lesa na p.p.č. 1221, 1222/2, 1223/1, vše dle KN, vše v k.ú. Hejtmánkovice, vydané dne 05. 12. 2012 pod č.j. 42227/20111/OŽP-Hv-6.
·         Sdělení Městského úřadu Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, vydané pod č.j. MUBR 39564/2011/ÚP ze dne 05. 12. 2011.
·         Hydrologická data Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Hradec Králové, sídlem Dvorská č.p. 410, 503 11 HRADEC KRÁLOVÉ, vydaná pod č.j. P10551000744-B ze dne 11. 10. 2010.
·         Vyjádření obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 481 72 928, sídlem Kladská č.p. 1521, 547 01 NÁCHOD, vydané dne 01. 10. 2011 pod zn.: 1004827/St a vydané dne 14. 10. 2011 pod zn.: 1105400/St.
·         Vyjádření o existenci energetického zařízení obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlem Teplická 8, č.p. 874, Podmokly, 405 02 DĚČÍN, vydané dne 27. 09. 2011 pod zn.: 0100003466 a dne 29. 11. 2011 pod zn.: 1038995931.
·         Stanovisko obchodní společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, sídlem Plynárenská  1, č.p. 499, 657 02 BRNO, vydané dne 19. 10. 2011 pod zn.: 5000537500 a dne 10. 11. 2011 pod zn.: 5000537555 a vydané dne 10. 11. 2011 pod zn.: 5000547205.
·         Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací obchodní společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 601 93 336, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 PRAHA 4, vydané dne 10. 10. 2011 pod zn.: 154453/11.
·         Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury obchodní společnosti ČD - Telematika a.s., IČ: 614 59 445, sídlem Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 PRAHA 3, vydané dne 21. 09. 2010 pod zn.: 17574/2010-0.
·         Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury obchodní společnosti MERO ČR, a.s., IČ: 601 93 468, sídlem Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 KRALUPY NAD VLTAVOU, vydané dne 23. 09. 2010 pod zn.: 2010/9/205-1.
·         Závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany České republiky, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, sídlem Teplého č.p. 1899, Zelené Předměstí, 530 02 PARDUBICE, vydané pod č.j. 7562/10501-ÚP/2010-1420 ze dne 15. 10. 2010.
·         Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení v majetku obchodní společnosti UPC Česká republika, a.s., IČ: 005 62 262, sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 PRAHA 4, vydané dne 20. 09. 2011 pod zn.: 9907.
·         Vyjádření o existenci podzemních sítí obchodní společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ: 274 44 902, sídlem U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 PRAHA 3, vydané dne 22. 09. 2011 pod zn.: ÚPTS/OS/72144/2011.
·         Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací obchodní společnosti Nej TV a.s., IČ: 281 28 338, sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 PRAHA 2, ze dne 04. 11. 2011 pod zn.: BR 016/11.
·         Vyjádření příspěvkové organizace Technické služby města Broumova, IČ: 712 37 321, sídlem Smetanova č.p. 178, Nové Město, 550 01 BROUMOV, k projektové dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení vydané dne 12. 10. 2011 pod zn.: 18-11-PD.
·         Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591 - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, sídlem Ledhujská č.p. 59, Velká Ledhuje, 549 54 POLICE NAD METUJÍ, o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů, ze zákazu škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, a to rušením a dále uvedenými zásahy do jejich biotopů v rámci realizace revitalizačních opatření, vydané dne 28. 11. 2011 pod č.j. 02079/BR/2011/AOPK.
·         Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591, Nuselská 236/39, Nusle, 140 00 PRAHA 4, ke vstupu na pozemky ve správě AOPK ČR k revitalizaci rybníka Šlégl a Telecí a jejich přilehlých území, vydané dne 08. 12. 2011 pod zn.: 08584/SOPK/2011.
·         Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591 - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, jako orgánu ochrany přírody a krajiny, k povolení stavby vydané dne 15. 12. 2012 pod č.j. 02233/BR/2011/AOPK.
·         Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, sídlem Víta Nejedlého 8, č.p. 951, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, vydané dne 14. 11. 2011 pod zn.: PVZ/11/27156/Řa/0.
·         Stanovisko SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 275 02 988, sídlem Kutnohorská č.p. 59, Plačice, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ, vydané dne 14. 10. 2011 pod zn.: 21899/11/SUSKHK/803/11/VMSSNA.
·         Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany vydané Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, sídlem Náchodská č.p. 530, 549 32 VELKÉ POŘÍČÍ, vydané dne 13. 10. 2011 pod č.j. HSHK-981/NA-OP-2011 a č.j. 1152/NA-OP-2011 ze dne 30. 11. 2011.
·         Stanovisko orgánu veřejného zdraví, které vydala Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, sídlem Českoskalická č.p. 254, 547 01 NÁCHOD, dne 17. 10. 2011 pod zn.: KHSHK 29653/2011/2/HOK.NA/Ri.
·         Stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, sídlem Prokopa Velikého č.p. 639, 547 45 NÁCHOD, vydané dne 19. 10. 2011 pod č.j. KRPH-92-303/ČJ-2011-050506 a č.j. KRPH-92-329/ČJ-2011-050506 ze dne 30. 11. 2011.
·         Vyjádření Českého rybářského svazu, místní organizace Broumov, ze dne 08. 11. 2011 bez zn.
·         Vyjádření Obce Křinice, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV, vydané bez zn. dne 27. 09. 2010.
·         Vyjádření Obecního úřadu Křinice, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV, vydané dne 26. 10. 2011 pod č.j. 416/2011.
·         Vyjádření Obce Hejtmánkovice, sídlem Hejtmánkovice č.p. 118, 550 01 BROUMOV, vydané dne 29. 09. 2010 pod zn.: OU/517/2010 a dne 26. 10. 2011 bez zn.
·         Stanovisko Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 709 94 234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 PRAHA 1, vydané dne 01. 10. 2010 pod č.j. 7230/10-SDC HKR-150.
·         Písemný souhlas pana Karla Romana, nar. 1969, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 145, 550 01 BROUMOV, ze dne 31. 10. 2011, se vstupem na p.p.č. 1220 dle KN, k.ú. Křinice.
·         Písemný souhlas pana Viktora Sejkory, nar. 1973, místo trvalého pobytu Dělnická kolonie č.p. 232, Velká Ves, 550 01 BROUMOV, ze dne 10. 12. 2011 se vstupem na p.p.č. 1144/3 (PK 1147) dle KN, k.ú. Křinice.
·         Písemný souhlas pana Antonína Suchánka, místo trvalého pobytu Plavecké Podhradie 30, 906 36 PLAVECKÉ PODHRADIE, SLOVENSKO, ze dne 09. 11. 2011 se vstupem na pozemek p.p.č. 1153/4 dle KN (1211/3 dle PK), k.ú. Hejtmánkovice.
·         Písemný souhlas uživatele zemědělských pozemků dotčených stavbou a to subjektu Zemědělské družstvo OSTAŠ, IČ: 001 26 918, sídlem Žďár č.p. 141, 549 55 ŽĎÁR NAD METUJÍ, se vstupem na tyto pozemky ze dne 06. 12. 2011.
·         Smlouva o provedení stavby nebo opatření na p.p.č. 1220 dle KN, k.ú. Křinice, s vlastníkem pozemku, kterým je pan Karel Roman, nar. 1969, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 145, 550 01 BROUMOV, ze dne 13. 12. 2011.
·         Smlouva o provedení stavby nebo opatření na p.p.č. 1091/2, 1101, 1161 (PK 1152), vše dle KN, vše v k.ú. Křinice, s vlastníkem pozemků, kterým je pan Jiří Sejkora, nar. 1971, místo trvalého pobytu Malé náměstí č.p. 188, 550 01 BROUMOV, ze dne 19. 12. 2011.
·         Smlouva o provedení stavby nebo opatření na p.p.č. 1144/3 (PK 1147) dle KN, k.ú. Křinice, s vlastníky pozemků, kterými jsou pan Jiří Sejkora, nar. 1971, místo trvalého pobytu Malé náměstí č.p. 188, 550 01 BROUMOV, a pan Viktor Sejkora, nar. 1973, místo trvalého pobytu Dělnická kolonie č.p. 232, Velká Ves, 550 01 BROUMOV, ze dne 19. 12. 2011.
·         Smlouva o provedení stavby nebo opatření na p.p.č. 1153/4 dle KN (1211/3 dle PK), k.ú. Hejtmánkovice, který vlastní pan Antonín Suchánek, místo trvalého pobytu Plavecké Podhradie 30, 906 36 PLAVECKÉ PODHRADIE, SLOVENSKO, ze dne 08. 12. 2011.
·         Závěrečná zpráva o výsledcích inž. Geologického průzkumu pro revitalizaci skupiny rybníků v okolí Broumova, v CHKO Broumovsko vyhotovená v červnu 2012 pod zakázkovým číslem 022-044-12 panem RNDr. Zdeňkem Šafránkem, odborná způsobilost v oboru inženýrská geologie č. 0231/1977a hydrogeologie č. 1674/2003.
·         Technická zpráva statiky vyhotovená bez čísla zakázky dne 14. 08. 2012 autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb panem Ing. Jiřím Otčenáškem, ČKAIT-0600011, místo trvalého pobytu Třída SNP 612/45, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ.
·         Plná moc ze dne 06. 12. 2011, kterou p. Mgr. Radim Zika, ředitel Pozemkového fondu České republiky zmocňuje obchodní společnost Multiaqua s.r.o. k zastupování Pozemkového fondu České republiky při výkonu inženýrské činnosti související s přípravou a veřejnoprávním projednání akce „CHKO BROUMOVSKO – Revitalizace rybníků“. Platnost plné moci končí dne 31. 12. 2012.
 
Městskému úřadu Broumov jsou do vydání tohoto oznámení o zahájení stavebního řízení známi níže uvedení účastníci stavebního řízení :
 
Účastník řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“) :
- Česká republika – Pozemkový fond České republiky, IČ: 457 97 072, Husinecká 11a, č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3, zastoupený na základě plné moci obchodní společností Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
 
Účastník řízení podle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona :
- Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 8, č.p. 951, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, Teplická 8, č.p. 874, Podmokly, 405 02 DĚČÍN
- Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 PRAHA 4
 
Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. c, e) stavebního zákona :
- Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591, Nuselská 236/39, Nusle, 140 00 PRAHA 4
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 004 34 141, Kovová č.p. 1121, Pouchov, 503 41 HRADEC KRÁLOVÉ
- Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, Pivovarské náměstí 2, č.p. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, zastoupený svojí organizační složkou SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 275 02 988, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ
- Město Broumov, IČ. 002 72 523, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
- Obec Hejtmánkovice, IČ: 006 53 594, Hejtmánkovice č.p. 118, 550 01 BROUMOV
- OBEC KŘINICE, IČ: 006 53 608, Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV
- Roman Karel, nar. 1969, Křinice č.p. 145, 550 01 BROUMOV
- Sejkora Jiří, nar. 1971, Malé náměstí č.p. 188, 550 01 BROUMOV
- Sejkora Viktor, nar. 1973, Dělnická kolonie č.p. 232, Velká Ves, 550 01 BROUMOV
 
Podle ustanovení § 109 odst. 2 stavebního zákona není účastníkem stavebního řízení nájemce pozemku.
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení v řízení zastupovat, předloží jeho zástupce řádnou písemnou plnou moc.
 
 
 
„otisk úředního razítka“
 
 
 
Ing. Marcela Žouželková
vedoucí odboru životního prostředí
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu nejméně po dobu 15 dnů
 
 
 
 
Vyvěšeno dne ……………………..
 
 
 
 
 
Sejmuto dne ……………………….
 
 
 
Obdrží (žadatel) :
- Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
 
Obdrží (správce vodního toku) :
- Česká republika – Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 8, č.p. 951, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
 
Obdrží na dodejku k vyvěšení veřejné vyhlášky :
- Městský úřad Broumov, odbor správní, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
- Obecní úřad Křinice, Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV
 
Obdrží prostřednictvím veřejné vyhlášky :
- výše uvedení účastníci stavebního řízení
 
Dále obdrží (dotčené orgány) :
- Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591 - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská č.p. 59, 549 54 POLICE NAD METUJÍ
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská č.p. 530, 549 32 VELKÉ POŘÍČÍ
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická č.p. 254, 547 01 NÁCHOD
- Městský úřad Broumov, stavební odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
 
 
Na vědomí veřejnou vyhláškou (§ 115 odst. 6 vodního zákona) :
- Česká společnost ornitologická, IČ: 496 29 549, Na Bělidle 252/34, Smíchov, 150 00 PRAHA 5
- Česká společnost ornitologická, IČ: 708 04 974, Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č.p. 2, 530 02 PARDUBICE
- Živá Voda, IČ: 269 96 391, Horní č.p. 3, Horní Teplice, 549 57 TEPLICE NAD METUJÍ

 

Datum sejmutí: 29. 9. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie