Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR - OŽP - Oznámení - zahájení vodoprávního řízení - povolení k nakládání s povrchovými vodami

Vyhláška je ke stažení zde.

Následuje výňatek textu. Upozorňujeme, že výňatek není přesnou kopií textu (v některých případech se jedná o text získaný automatickým rozeznáváním znaků ze skenovaného originálu, v jiných se jedná o kopii textu z elektronického originálu), je zde umístěn pro rychlý náhled hrubého obsahu dokumentu. Vždy si stáhněte originální dokument výše pro přesné informace.

 


MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
Oprávněná úředni osoba: Cís lo jednací: v Broumově
Ing. Dušan Šedek 4559/2013/0ŽP-Sd-31 dne 25. března 2013
491 504 344 I sedek(a).broumov-mesto.cz
IDDS: mdubzhy
OZNÁMENÍ
zahájení vodoprávního řízení
Městský úřad Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV (dále
i "MěÚ Broumov"), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § I 04 odst. 2 písm. c)
a § I 06 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle
ustanovení § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále i "správní řád "),
oznamuje
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení
o žádosti o povolení nakládání s povrchovými vodami
)o> k jejich vzdouvání o délce vzdutí 300m při maximální hladině (viz níže)
na pozemkové parcele číslo 400 I dle katastru nemovitostí (dále i "KN"), katastrální
území (dále i "k.ú.") Křinice, a na částech pozemkových parcel číslo 4003, 40IO, obě
dle KN, obě v k.ú. Křinice , v korytě drobného vodního toku bezejmenný levostranný
přítok Křinického potoka (IDVT: 1 O 183229), který se nachází na pozemkových číslo
4001 , 401 O, obě dle KN, obě v k.ú. Křinice , říční km cca I ,90 až 2,20, číslo
hydrologického pořadí 2-04-03-0170, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2
zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále i "vodní zákon"),
)o> k jejich akumulaci o objemu 93.575 m3 při normální hladině o kótě 432,60 m
n. m. (výškový systém Balt po vyrovnání (Bpv)) na pozemkové parcele 4001 dle
KN, k.ú. Křinice , a na části pozemkové parcely číslo 4003 dle KN, k.ú. Křinice,
a objemu 105.460 m3 při maximální hladině 433,18 m n. m. (Bpv) na pozemkové
parcele 4001 dle KN, k.ú. Křinice , a na částech pozemkových parcel číslo 4003, 4010,
obě dle KN, obě v k.ú. Křinice, v umělé vodní nádrži průtočné "Rybník Šlégl" podle
ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona,
)o> k jejich využívání k chovu ryb bez užití závadných látek ke krmení ryb
a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb na pozemkové
parcele číslo 4001 dle KN, k.ú. Křinice , a na části pozemkové parcely číslo 4003 dle
KN, k.ú. Křinice, v umělé vodní nádrži průtočné "Rybník Šlégl" podle ustanovení§ 8
odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona,
na dobu užívání vodního díla, které toto nakládání s povrchovými vodami umožňuje.
strana 2 oznámení č.j. 455912013/0ŽP-Sd-31 ze dne 25. března 2013
Výše uvedenou žádost podala Česká republika - Státni pozemkový úřad, IČ :
013 12 774, Husinecká 11a, č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3, zastoupená na základě plné
moci ze dne 08 . 02. 2013 obchodní společností Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111 , sídlem
Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ, u zdejšího úřadu dne
14. 02. 2013, kterou doplnila o další doklady k rozhodnutí, předepsané prováděcím
předpisem, dne 25. 03. 2013 .
Účelem nakládání s povrchovými vodami je jejich vzdouvání v bezejmenném
levostranném přítoku Křinického potoka (IDVT: 1 O 183229), ř. km cca 1 ,90, číslo
hydrologického pořadí 2-03-04-0170, jejich akumulace v průtočné umělé vodní nádrži
"Rybník Šlégl" a k jejich využívání pro chov ryb v této vodní nádrži.
Vzhledem k tomu, že jsou shromážděny téměř všechny podklady (kromě
stanoviska orgánu požární ochrany a ochrany obyvatelstva) potřebné pro vydání
rozhodnutí, přistoupí MěÚ Broumov
po uplynutí 15 dnů od doručení tohoto oznámení
k vydání rozhodnutí a povolí nakládání s povrchovými vodami ve výše uvedeném rozsahu
s tím, že mimo jiné
./ bude stanoven minimální zůstatkový průtok v korytě bezejmenného levostranného
přítoku Křinického potoka (IDVT 10183229) na pozemkové parcele číslo 4012 dle
KN, k.ú. Křinice, ř. km cca I ,88, číslo hydrologického pořadí 2-04-03-0170,
v množství 2,2 1/sec.,
./ bude stanovena podmínka, že pro kontrolu manipulací bude na výpustném
objektu vodní nádrže osazena vodočetná lať s dělením stupnice po 1 cm
a vyznačením výškové úrovně normální (432,60 m n.m. (Bpv)) a maximální
hladiny (433,18 m n.m. (Bpv)) vzdouvaných a akumulovaných povrchových vod;
Osazeni vodočetné latě bude vytýčeno a zkontrolováno osobou oprávněnou
v zeměměřictví. Vytýčení a kontrola osazení vodočetné latě bude ověřeno úředně
oprávněným zeměměřickým inženýrem,
./ na vodním díle bude manipulováno dle platného aktuálního a vodoprávním
úřadem schváleného manipulačního řádu,
./ bude na základě stanoviska orgánu požární ochrany a ochrany obvvatelstva
rozhodnuto o tom, zda účelem užití povrchových vod budou uvedeny i "požární
účely" (pozn.: k tomuto řízení je třeba předložit stanovisko orgánu požární ochrany).
Stanovením výše uvedené lhůty, která nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou
dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy, není
dotčeno právo účastníka řízení podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyjadřovat se
k podkladům rozhodnutí, podle ustanovení § 36 odst. 2 správniho řádu vyjadřovat v řízení
své stanovisko, a podle ustanovení § 36 odst. I správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, a to písemně nebo ústně na Městském
úřadě Broumov, odboru životního prostředí, K Ráji č.p. 220, 550 14 BROUMOV,
--------
strana 3 oznámení č.j. 4559/2013/0ŽP-Sd-31 ze dne 25. března 2013
v kanceláři číslo dveří 307, v úřední dny v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30
do 17.00 hodin a v neúřední dny v úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě od 7.00 do
11.30 a od 12.00 do 14.00 hod. Pro realizaci výše uvedeného a z důvodu procesní ekonomie a
rychlosti řízení byla účastníku řízení stanovena výše uvedená lhůta.
MěÚ Broumov jsou známy následující doklady k rozhodnutí :
o Platné povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání a akumulaci
ve vodní nádrži "Šlégrův rybník" vydané MěÚ Broumov pod č.j. 7301 /2005/0ŽP-Ku-
22 dne 29. 05.2006, které je pravornocné ode dne 18. 07.2006 a platné
do 18. 07 . 2016, pokud v tomto řízení nebude rozhodnuto jinak (norm. hladina
stanovena tímto rozhodnutím na kótě 431 ,61 m n.m. (Bpv), rnax. hladina na kótě
432,60 rn n.rn .(Bpv)).
o Sdělení MěÚ Broumov o ověření zjednodušené dokumentace skutečného stavu
(pasport) stavby vodního díla "Rybník (nádrž) s názvem Šlégrův" vydané dne
17. 03. 2006 pod č.j. 7301 /2005/0ŽP-Sl-1 .
o Povolení stavby "CHKO BROUMOVSKO - Revitalizace rybníků ŠLÉGL, p.p.č.
1149, k.ú. Křinice", které vydal MěÚ Broumov pod č .j. 20222/2012/0ŽP-Sd-72 dne
02. ll. 2012, které je pravornocné ode dne 12. 12. 2012.
o Povolení stavby "OPRAV A HRÁZE R YBNÍKA ŠLÉGL, p.p.č. 1149, k.ú. Křinice",
které vydal MěÚ Broumov pod č.j. 20221 /2012/0ŽP-Sd-66 dne 08. ll. 2012, které je
pravomocné ode dne 14. 12. 2012.
o Plná moc ze dne 08. 02. 2013, kterou uděluje Státní pozemkový úřad obchodní
společnosti Multiaqua s.r.o., ke všem právním úkonům v rozsahu investorskoinženýrské
činnosti, mimo jiné k zajištění vydání povolení k nakládání s vodami
v rozsahu stavebního povolení č.j. 20221 /2012/0ŽP-Sd-66.
o Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, vydané dne 30. Ol. 2013
pod zn.: VHD/13/402.
o Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ:
629 33 591 -Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, vydané dne 06. 02. 2013
pod č.j. 00068/BR/2013/AOPK.
Nechá-li se některý z účastníků řízení v řízení zastupovat, předloží jeho zástupce
řádnou písemnou plnou moc.
" otisk razítka"
Ing. Marcela Žouželková
MĚS TSKY ŮŘAD OUMOV
odbor 7ivotního pro..,třf· tí
§' ~
(~~
vedoucí odboru životního prostředí
strana 4 oznámení č.j. 455912013/0ŽP-Sd-31 ze dne 25. března 2013
Toto oznámeni musí být vyvěšeno na úřední desce obecniho úřadu nejméně po dobu 15 dnů
Vyvěšeno dne / .f. b..~. )o ! Jo
/!?~~· ~ Sejmuto dne ........................... .
Obdrží (žadatel) :
- Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC
KRÁLOVÉ, která zastupuje žadatele, kterým je Česká republika- Státni pozemkový úřad,
IČ: 013 12 774, Husinecká 11a, č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3 (dotčené pozemky
p.p.č. 4001, 4003, obě dle KN, obě v k.ú. Křinice, sousedni pozemky p.p.č. 4012, 4022, obě
dle KN, obě v k. ú. Křinice, sousední pozemek p.p.č. 173 717 dle ZE (GP), k. ú.
Hejtmánkovice)
Obdrží (správce vodního toku) :
- Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ (správce dotčeného drobného vodního
toku)
Obdrží (ostatní účastníci řízení prostřednictvím veřejné vyhlášky) :
- Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591,
Kaplanova 193111, Chodov, 148 00 PRAHA 4 (sousední parcela p.p.č. 1737/8 dle ZE (GP),
k.ú. Hejtmánkovice)
-Česká republika- Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 19, č.p. 1106,
Nový Hradec Králové, 501 68 HRADEC KRÁLOVÉ (sousedni lesní pozemky 1222/2,
122311, obě dle KN, obě v k.ú. Hejtmánkovice, a sousedni pozemek p.p.č. 122211 dle ZE
(GP), k.ú. Hejtmánkovice)
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 004 34 141, Kovová č.p. 1121,
Pouchov, 503 41 HRADEC KRÁLOVÉ (údajný uživatel)
- Matoulek Pavel, nar. 1968, Rybářská č.p. 118, Nové Město, 550 Ol BROUMOV (sousední
parcela p.p.č. 1099 dle ZE (GP), k.ú. Hejtmánkovice)
-Město Broumov, IČ: 002 72 523, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
- Obec Hejtmánkovice, IČ: 006 53 594, Hejtmánkovice č.p. 118, 550 Ol BROUMOV
(sousední pozemek p.p.č. 1716/1 dle KN, k.ú. Hejtmánkovice, sousední pozemky p.p.č.
1098/1, 1098/2, 1146, 114711, 1147/2, 1148, 1149, 1153/3, vše dle ZE (GP), k.ú.
Hejtmánkovice)
-OBEC KŘINICE, IČ: : 006 53 608, Křinice č.p. 45, 550 Ol BROUMOV (dotčený pozemek
strana 5 oznámení č.j. 455912013/0ŽP-Sd-31 ze dne 25. března 2013
p .p.č. 4010 a sousední pozemek p.p.č . 4060, obě dle KN, obě v k.ú. Křinice)
-Roman Karel, nar. 1969, Křinice č . p. 145, 550 Ol BROUMOV (sousední pozemek p.p . č .
4019 dle KN, k.ú. Křinice)
- Roško Radomír, Ing., nar. 1963, Vančurova č . p. 67, Nové Město , 550 Ol BROUMOV
(sousední parcela p.p.č. 4045 dle KN, k.ú. Křinice , sousední parcela p.p . č. 1150 dle ZE (GP),
k.ú. Hejtmánkovice)
- Sejkora Jiří, nar. 1971 , Malé náměstí č.p. 188, 550 Ol BROUMOV (sousední pozemky
p.p . č. 4002, 4004, 4005, 4007, 4008, 4009, 4011 , 4015, 4017, 4018, 4021 , 4023, st.p . č. 223
(č.p. 225), vše dle KN, vše v k.ú. Křinice)
- Sejkora Josef, nar. 1949, Stanislava Opočenského č .p. 72, 550 Ol BROUMOV (uživatel
st.p.č. 223 (č.p . 225) dle KN, k.ú. Křinice)
- Sejkora Martin, nar. 1967, Obránců míru č .p . 164, 550 Ol BROUMOV (sousední pozemek
p.p.č . 4006 dle KN, k.ú. Křinice)
- Sejkora Viktor, nar. 1973, Dělnická kolonie č.p. 232, Velká Ves, 550 Ol BROUMOV
(sousední pozemky p.p.č. 4002, 4007, 4009, 4015, st.p.č. 223 (č.p. 225), vše dle KN, vše
v k.ú. Křinice)
-Sejkorová Hana, nar. 1950, Šikmá č.p. 149, 550 Ol BROUMOV (sousední pozemek p.p.č .
4005 dle KN, k.ú. Křinice)
- Suchánek Antonín, nar. 1958, Plavecké Podhradie č.p. 30, 906 36 PLAVECKÉ
PODHRADIE, SLOVENSKO (sousední pozemky p.p.č. 1211/1 , 1211/2, obě dle KN, obě
v k.ú. Hejtmánkovice, a sousední pozemky p.p.č . 1211/2, 121113, 1213/1, 1213/2, vše dle ZE
(GP), k.ú. Hejtmánkovice,)
- Zelený Oldřich , nar. 1953, Benešov č.p . 4, 550 Ol BROUMOV (sousední parcela p.p.č.
4045 dle KN, k.ú. Křinice, sousední parcela p.p.č . 1150 dle ZE (GP), k.ú. Hejtmánkovice)
-Zemědělské družstvo OSTAŠ, IČ: 001 26 918, Žďár č.p. 141 , 549 55 ŽĎÁR NAD METUJÍ
(sousední pozemek p.p.č. 4036 dle KN, k.ú. Křinice)
Dále obdrží (dotčené orgány):
- Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591 -
Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská č.p. 59, Velká Ledhuje, 549 54
POLICE NAD METUJÍ
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská
č.p. 530, 549 32 VELKÉ POŘÍČÍ
-Městský úřad Broumov, stavební odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
Na vědomí veřejnou vyhláškou (§ 115 odst. 6 vodního zákona) :
- Česká společnost ornitologická, IČ: 496 29 549, Na Bělidle 252/34, Smíchov, 150 00
PRAHA 5
- Česká společnost ornitologická, IČ: 708 04 974, Východočeské muzeum v Pardubicích,
Zámek č.p. 2, 530 02 PARDUBICE
-Živá Voda, IČ: 269 96 391 , Horní č .p. 3, Horní Teplice, 549 57 TEPLICE NAD METUJÍ

Datum sejmutí: 16. 4. 2013 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie