Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR - Rozhodnutí - CHKO revitalizace rybníků - Uložení sedimentů – Lokalita 3

Rozhodnutí je ke stažení zde. Následuje výňatek textu.

Mapa je ke stažení zde.

  

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R O U M O V
stavební odbor, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

SPIS. ZN.: MUBR 23940/2012 /OV/MA
Č.J.: PDMUBR 29037/2012

Oprávněná úřední osoba: TEL.:
E-MAIL:

Kamil Matěj
491 504 335 matej@broumov-mesto.cz
 

DATUM: 15.10.2012


ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 840


Výroková část:

Městský úřad Broumov, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 24.8.2012 podal

Pozemkový fond České republiky, IČO 45797072, Husinecká 1024, Žižkov, 130 00 Praha 3, kterého zastupuje Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova 1343, Pražské Předměstí, 500 02
Hradec Králové 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:


I. Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o  z m ě n ě v y u ž i t í ú z e m í

pro účel

CHKO Broumovsko – revitalizace rybníků - Uložení sedimentů – Lokalita 3 k.ú. Křinice


(dále jen "účel") na pozemku parc. č. 447/2, 449/1, 449/2, 449/3, 451, 798/1, 802/1 v katastrálním území
Broumov, parc. č. 1370/1, 1447/1, 2925, p. p. k. 2700, p. p. p. 1457, 2740 v katastrálním území Křinice.


Plošné vymezení a určení nového využití území:
- Z rybníku Katovna se bude sediment vozit přes pozemky města Broumova - 449/3, 449/1, 449/2,
447/2, 802/1 a 798/1 a po pozemcích Pozemkového fondu ČR - 451, a dále na pozemcích obce
Křinice - 2925 a 1447/1 (PK 2740) a pozemku Pozemkového fondu - 1447/1 (PK 2700).
- Sediment se bude vozit na pozemek p.č. 1457, kde bude vytvořena skládka o rozměrech 60 x 56 metrů, výšky 2 metry. Skládka se bude svahovat 1:3 do výšky 2 m. Vrch skládky bude upraven do střechovitého sklonu 1 % aby byl zajištěn odtok. Kolem celé skládky bude vyhlouben ochranný příkop tvaru V k zajištění odtoku přebytečné vody. Hloubka příkopu je 0,3 m.Dočasné uložení sedimentů proběhne k vyrovnání chemických a fyzikálních vlastností půdy.
- Uložení nebude delší než 1 rok. Sediment bude postupně odebírán a zapravován na pozemky, které jsou určeny.
 

V souladu s ustanovením § 78 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad stanovil, že k realizaci záměru nebude vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení


II. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1. Navrhovaná změna využití území bude realizována v souladu s dokumentací, kterou v červenci
2012 pod zakázkovým číslem M 10/053 vypracovala společnost Multiaqua s.r.o. - Ing. Lenka Čermáková, odpovědný projektant Ing. Lubor Dítě, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - ČKAIT 0602230.
2.  Případné změny nesmí být provedeny bez  předchozího projednání se  stavebním úřadem Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.
3. Stavebník stavebnímu úřadu s předstihem oznámí termín skutečného zahájení realizace záměru.
4.  Komunikace využité pro přepravu sedimentů z jednotlivých rybníků na dočasnou deponii budou po ukončení přepravy uvedeny do původního stavu
5.  Technická řešení záměru musí být navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb. v platném znění, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a dále vyhlášky č. 268/2009 Sb. o  technických požadavcích na stavby, tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití, a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Záměr musí splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence.
6.  Navrhovatel (stavebník) provádějící záměr nebo zabezpečující jeho přípravu ihned ohlásí stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče popř. archeologickému ústavu nebo orgánu státní ochrany přírody nález (kulturně cenné předměty, detaily stavby nebo chráněné části přírody, archeologický nález ) a učiní nezbytná opatření aby nebyl poškozen nebo zničen dle § 176 stavebního zákona.
7. Předmětnou akcí nesmí být ohroženy sítě technického vybavení ani nedojde k jejich poškození.
Zatím účelem zajistí stavebník vytyčení všech sítí před zahájením prací a jejich ochranu před poškozením. Veškerá podzemní vedení budou řádně zabezpečena proti poškození. Případné poškození podzemních vedení bude neprodleně ohlášeno příslušným správcům podzemních vedení. Veškeré práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6005.
8.  Před započetím prací stavebník oznámí stavebnímu úřadu dle § 152 odst. 3, písm. a) termín zahájení a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Navrhovatel (stavebník) provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu ihned ohlásí stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče popř. archeologickému ústavu nález (kulturně cenné předměty, detaily stavby..., archeologický nález) a  učiní nezbytná opatření aby nebyl poškozen nebo zničen dle § 176 stavebního zákona.
9.  Při provádění prací je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a  technických zařízení, zejména zákon č 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dbát o ochranu zdraví osob na  staveništi, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dále nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
10.  Podmínky Městského úřadu Broumov, stavebního odboru, silničního správního úřadu dle vyjádření spis. zn.: MUBR 22182/2012/Pí ze dne 13.8.2012
• Přejezd vozidel bude projednán s vlastníky dotčené komunikace, jedná se o nadstandardní provoz a zatížení dotčené komunikace
• Nutnost případného přechodného dopravního značení bude řešena se silničním správním úřadem
MěÚ v Broumově, žádost bude předložena v dostatečném časovém předstihu a bude obsahovat
 

předepsané náležitosti, stanovené zákonem ( odsouhlasený návrh přechodného dopravního značení od PČR DI Náchod)
• Přejezdy po dotčené komunikaci budou odsouhlaseny PČR DI Náchod
• Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude obsahovat řešení bezpečnosti silničního provozu během odvážení sedimentů z rybníku po dotčené komunikaci
• Stavebník zajistí při převozu sedimentů, aby nedocházelo ke znečišťování dotčených komunikací, pokud by ke  znečištění došlo, je nezbytné zajistit čištění komunikací v  průběhu prací a  po skončení převozu
• Případné zřizování dočasných sjezdů na pozemky musí být povoleno silničním správním úřadem MěÚ v Broumově, (po předchozím odsouhlasení PČR DI Náchod a vlastníkem dotčené komunikace), žádost o vydání rozhodnutí bude předložena v dostatečném časovém předstihu, bude obsahovat předepsané náležitosti dle prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích
• Případné poškození dotčených komunikací bude odstraněno a použité komunikace budou uvedeny do původního stavu
11. Podmínky Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí dle vyjádření č.j.
22186/2012/OŽP-Ar-6 ze dne 21.8.2012
• Odpady vzniklé při manipulaci se sedimentem budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle ustanovení 14 odst. 2 zákona o odpadech
• V případě, že si skládkování sedimentů na deponii (nezemědělské využití pozemku) vyžádá dobu delší než 1 rok je nutné závazné stanovisko — souhlas s dočasným odnětím ZPF orgánu ochrany ZPF dle ustanovení 9 odst. 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Závazné stanovisko bude vydáno MěU Broumov na základě žádosti a podkladů uvedených v ustanovení * 9 odst. 5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
• Při skládkování sedimentu musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo jiné situaci poškození ZPF.
• Po  ukončení činnosti skládkování sedimentu bude pozemková parcela dotčená skládkováním uvedena do původního stavu a využívána v souladu se zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu.
• Během realizace shora uvedeného záměru budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti povrchových nebo podzemních vod.
12. Podmínky obecního úřadu Křinice dle stanoviska č.j. 516/2012 ze dne 16.7.2012
• Na dočasnou stavební činnost na pozemcích požadujeme před zahájením prací písemné předání přepravních tras, jelikož převoz sedimentů je nadměrným zatížením Protokol bude doložen Obecnímu úřadu v Křinicích.
• Před zahájením stavebních prací bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu pozemků za přítomnosti zástupce obce, investora a dodavatele.
• Investor vyčlení finanční prostředky na opravu přepravních tras (vzniklé a zhoršené poklesy konstrukce pozemků p.č. KN 2925 a pozemek č. 1447/1(PK2740) vše v k.ú. Křinice budou uvedeny do stavu, ve kterém budou předány.
• Po ukončení přepravy sedimentů a ukončení všech prací bude dohodnut konečný rozsah oprav.
13. Podmínky Krajského ředitelství Policie Královehradeckého kraje ÚO Náchod Dopravní inspektorát vyplývající ze stanoviska č.j. KRPH-94-233/ČJ-2012-050506 ze dne 27.8.2012
• Vozidla nesmějí znečišťovat komunikace, tzn., že vozidla musejí být před vyjetím na komunikace očištěna a sjezd musí být zpevněn a čistitelný min. na vzdálenost 20 m.
• Bude využíváno stávajících sjezdů. Pokud bude nutno vytvořit nový (dočasný sjezd), musí být předložena žádost se všemi podklady pro stanovisko k dočasnému sjezdu.
• Komunikace budou pravidelně monitorovány a v případě výskytu poškození ihned provedeny opravy.
• Stávající sjezdy budou upraveny (zpevněny) tak, aby nedocházelo k poškozováni komunikací při vyjíždění.
 

• V případě výskytu vegetace, která brání rozhledovým poměrům pro vyjíždění na komunikace, bude provedena úprava této vegetace, aby bylo možně zajistit rozhledové poměry a tím zajištěna bezpečnost silničního provozu.

 

 


Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024, Žižkov, 130 00 Praha 3
Marcela Matějů, nar. 8.6.1977, Křinice 199, 550 01 Broumov 1
Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1
Obec Křinice, Křinice 45, 550 01, Křinice 45, 550 01 Broumov 1

 


Odůvodnění:

Dne 24.8.2012 podal žadatel Pozemkový fond České republiky, IČO 45797072, Husinecká 1024, Žižkov,
130 00 Praha 3, kterého zastupuje společnost Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova 1343, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro výše uvedený účel CHKO Broumovsko – revitalizace rybníků - Uložení sedimentů – Lokalita 3 k.ú. Křinice

Stavební úřad oznámil podle § 87  odst. 1  stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 9.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Změna využití území pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.
Žádost o  vydání územního rozhodnutí o umístění stavby byla doložena těmito rozhodnutími, Závaznými stanovisky, vyjádřeními a souhlasy :

- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. n.č.j. 1204460/St ze dne 20.8.2012

- Vyjádření Technických služeb Broumov spis. zn. 12-12-PD ze dne 14.8.2012

- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, n. zn. 1046145123 ze dne 16. 8.2012
- Telefonica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266, 118 00 Praha 011 čj. 135099/12 ze dne
7.8.2012

- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000673208 ze dne 20. 8 2012

- Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí - vyjádření čj. 22186/2012/OŽP-Ar-6 ze dne 21. srpna 2012

- Správa CHKO Broumovsko Police nad Metují - stanovisko čj. 01668/BR/2012AOPK ze dne 20. srpna
2012

- Stanovisko Povodí Labe s.p.n.zn.: PVZ/12/20519/Do/0 ze dne 22.8. 2012

- Městský úřad Broumov, stavební odbor silniční správní úřad - Vyjádření spis. zn. MUBR
22182/2012/Pí ze dne 13. 8. 2012

- Stanovisko PČP DI Náchod č.j. KRPH-94-233/ČJ-2012-050506 ze dne 27.8.2012
- Závazné stanovisko HZS Náchod – č.j. HSHK-888/NA-OP-2012 ze dne 15.8.2012
- Stanovisko KHS Náchod zn. KHSHK 19200/2012/2/HOK.NA/Be ze dne 9.8.2012
- Sdělení MěÚ Broumov, úřad územního plánování spis. zn. MUBR 22178/2012/ÚP ze dne 27.8.2012
- dále smlouvy o uložení potrubí a o vstupu na pozemky mezi majiteli jednotlivých pozemků, které jsou stavbou dotčeny a obcí Hejtmánkovice

Dále spolu s návrhem na vydání územního rozhodnutí byla předložena dokumentace pro územní řízení , kterou vypracoval Ing. Lubor Dítě *ČKAIT 0602230* autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Plná moc k zastupování
 

Kopii katastrálních map – dotčeného území obce

 

Jako účastníky územního řízení o umístění stavby dle § 85 stavebního zákona stavební úřad stanovil :
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb.:
Pozemkový fond České republiky, IČO 45797072, Husinecká 1024, Žižkov, 130 00 Praha 3, kterého zastupuje společnost Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova 1343, Pražské Předměstí, 500  02
Hradec Králové 2- jako žadatel
Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 14 Broumov,
Obec Křinice, Křinice 45, 550 01, Broumov - jako obce na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb.:
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Jan Světlík, Konečná č.p. 331, 550 01 Broumov 1
Jana Světlíková, Konečná č.p. 331, 550 01 Broumov 1
Jan Záliš, Křinice č.p. 96, 550 01 Broumov 1
Vladimír Záliš, Křinice č.p. 96, 550 01 Broumov 1
Zbyšek Záliš, Křinice č.p. 96, 550 01 Broumov 1
Lenka Zálišová, Křinice č.p. 96, 550 01 Broumov 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Náchod a.s., IDDS: d7tgx37
Marcela Matějů, Křinice č.p. 199, 550 01 Broumov 1
Město Broumov, IDDS: mdubzhy
Obec Křinice, Křinice 45, 550 01, IDDS: fgfbnr8

- jako vlastníky pozemků a nemovitostí a správce technických zařízení v územ v katastrálním území Hejtmánkovice, které jsou přímo dotčeny navrhovanou stavbou


dotčené správní úřady
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, správa CHKO Broumovsko, IDDS: dkkdkdj
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, IDDS: dm5ai4r
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí
Městský úřad Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1
Obecní úřad Křinice, IDDS: fgfbnr8
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

 

Dále stavební úřad stanovil, že do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání v kanceláři stavebního úřadu K Ráji 220 (dříve Zdeňka Nejedlého), Broumov a při ústním jednání. Dále dle § 89 stavebního zákona stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. Potřebuje-li některý z orgánů státní správy pro řádné posouzení návrhu delší dobu, stavební úřad k jeho žádosti stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřeně prodlouží.
Ve  stanovené lhůtě, ani při  ústním jednání na  místě navrhované stavby nikdo z  účastníků
územního řízení a dotčených orgánů nevznesl proti záměru námitky ani připomínky. Proto je také v části tohoto rozhodnutí věnujícímu se  „Rozhodnutí o  námitkách“ uvedeno „V řízení nebyly uplatněny námitky“.

Podle ustanovení § 90 stavebního zákona
Stavební úřad v územním řízení posoudí zda je záměr žadatele v souladu:
 

a) s vydanou územně plánovací dokumentací
Navrhovaná akce je umístěna pouze jako mezideponie na určitou kratší dobu, z tohoto důvodu je v souladu s platným územním plánem obce Křinice.
b) s  cíli a  úkoly územního plánování, zejména s  charakterem území, s  požadavky na  ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území
Pozemky dotčené záměrem budou uvedeny do původního stavu a budou protokolárně předány jejich vlastníkům. Záměr je navržen tak, aby svým charakterem nenarušoval současnou zástavbu a charakter území.
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
Projektová dokumentace záměru je zpracována oprávněnou osobou a je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu jsou v projektu zajištěny. Akce je navržena v trase, ve které je zajištěn co nejmenší zásah do komunikací. Co se týká technické infrastruktury, jedná se o záměr, který nepotřebuje napojení na žádnou další infrastrukturu.
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků
řízení.
Pro posouzení souladu záměru s požadavky zvláštních právních předpisů vycházel stavební úřad ze závazných stanovisek dotčených orgánů, zejména Správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko, která ke
stavbě vydala své souhlasné stanovisko, dalším dotčeným orgánem, který se ke stavbě vyjadřoval byl odbor životního prostředí Městského úřadu Broumov, který stanovil podmínky, které jsou součástí
podmínek pro provedení stavby.
K projektové dokumentaci byla vydána stanoviska jednotlivých vlastníků dotčený pozemků, nemovitostí a inženýrských sítí, při dodržení podmínek vyplývajících z těchto vyjádření, které jsou součástí podmínek
pro umístění a projektovou přípravu stavby je zajištěno nenarušení těchto sítí při vlastním provádění stavby.


Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jan Světlík, Jana Světlíková, Jan Záliš, Vladimír Záliš, Zbyšek Záliš, Lenka Zálišová, ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefonica Czech Republic, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod a.s.


Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.


Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky nebyly vzneseny


Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se  lze odvolat do  15 dnů ode dne jeho oznámení ke  Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Upozornění:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se změna využití území týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně
využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 


Otisk úředního razítka
 

Bc. Iveta Pírová vedoucí stavebního odboru Městského úřadu Broumov
 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

 

 

 


Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Poplatek :
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 3.9.2012.

Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85, odst.1 stavebního zákona (dodejky)
Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g
Město Broumov, IDDS: mdubzhy
Obec Křinice, Křinice 45, 550 01, IDDS: fgfbnr8
účastníci územního řízení dle § 85, odst.2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)
Jan Světlík, Konečná č.p. 331, 550 01 Broumov 1
Jana Světlíková, Konečná č.p. 331, 550 01 Broumov 1
Jan Záliš, Křinice č.p. 96, 550 01 Broumov 1
Vladimír Záliš, Křinice č.p. 96, 550 01 Broumov 1
Zbyšek Záliš, Křinice č.p. 96, 550 01 Broumov 1
 

Lenka Zálišová, Křinice č.p. 96, 550 01 Broumov 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy – 1046145123 ze dne 16.8.2012
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 – 5000673208 ze dne 20.8.2012
Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h – 135099/12 ze dne 7.8.2012
Vodovody a kanalizace Náchod a.s., IDDS: d7tgx37 – 1204460/St ze dne 20.8.2012
Marcela Matějů, Křinice č.p. 199, 550 01 Broumov 1
Město Broumov, IDDS: mdubzhy
Obec Křinice, Křinice 45, 550 01, IDDS: fgfbnr8

dotčené správní úřady
Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Broumovsko, IDDS: nu3dydw –
01668/BR/2012AOPK ze dne 20.8.2012
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e – HSHK-
888/NA-OP-2012 ze dne 15.8.2012
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, IDDS: dm5ai4r – KHSHK 19200/2012/2/HOK.NA/Be ze dne 9.8.2012
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí – 22186/2012/OŽP-Ar-6 ze dne 21.8.2012
Městský úřad Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1 – MUBR22178/2012/ÚP ze dne 27.8.2012
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 – PVZ/12/20519/Do/0 ze dne 22.8.2012
Obecní úřad Křinice, Křinice 4, 550 01 Broumov – 516/2012 ze dne 16.7.2012
Krajské ředitelství Policie Královehradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát – KRPH-94-233/ČJ-2012-050506 ze dne 27.8.2012
 

Datum sejmutí: 2. 11. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

příprava na dožínky