Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR - Rozhodnutí - Cyklistický stezka pasa - změna rozhodnutí

Rozhodnutí je ke stažení zde.

Následuje výňatek textu.


 
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R O U M O V
stavební odbor, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov
 
 
SPIS. ZN.:                               MUBR 29045/2012 OV/JK
Č.J.:                                        PDMUBR 34909/2012

Oprávněná úřední osoba: TEL.:
E-MAIL:

Jiřina Kučerová 491 504 337

 
DATUM:                                  4.1.2013
 
 
ROZHODNUTÍ
 
Změna územního rozhodnutí č. 809
 
 
Výroková část:
 
Městský úřad Broumov, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 11.10.2012 podal
 
Město Broumov, Masarykova 239, 550 14 Broumov, IČO 00272523
 
(dále jen "žadatel"), a na základětohoto posouzení:
 
I.        Vydává podle § 79 , § 92, § 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravěúzemního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 
z m ěn u  územního rozhodnutí o umístění stavby č. 809, spis.zn. MUBR 25650/2010OV/JK ze dne
13. 10. 2011 pro stavbu „ Cyklistická stezka Pasa v katastrálních územích Jetřichov a Hony“
na pozemcích  parc. č. 1203, 1231/3, 1232, 1266/1, 1266/6, 1266/7, 1266/8, 1303/1, 1305, 1306/1, 1531,
1536/2, 1544, 1548 v katastrálním území Jetřichov a p.p.č. 271, 302/2, 269/2, 130/2, 130/1 ( dle PK 106 a 290 ), 100/1 ( dle PK 109/1 ) v kat.území Hony.
 
 
Popis změny:
-          Změna trasování v km 0,160-0,300 - Stezka je posunuta mimo stávající polní cestu, blíže k navrhované stavbě"II/303 - rozšíření o stoupací pruhy". Posunutí trasy činí cca 10 m, z důvodu požadavku správce vysokotlaké plynovodní sítěnekřížit plynovodní vedení s navrhovanou stezkou. Změnou trasy nedochází k záboru jiných pozemků, než je definováno v územním rozhodnutí č. 809. Výměra trvalého záboru zůstává beze změn, mění se poloha záboru a to u p.p.č. 302/2 kat.území Hony, p.p.č. 271 kat.území Hony, 1306/1 kat.území Jetřichov.
-          Změna trasování v km 0,560-0,660 - mírná úprava trasy, posunutí propustku
 
 
II.      Stanoví podmínky pro změnu v umístění stavby:
 
1.Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací s vyznačenou změnou v umístění stavby, kterou vypracovala Dopravněinženýrská kancelář, s.r.o. IČ27466868, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové v říjnu 2009, č.zak. 040/09, zodpovědný projektant autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing.Miloš Buriánec, ČKAIT 0600437. Jakákoliv další změna v umístění stavby musí být vždy nejprve projednána se stavebním úřadem.

 
2.   Dle vyjádření zn. 142/11/121 ze dne 24.2.2012 společnosti RWE Distribuční služby , s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno je třeba dodržet následující podmínky :
-        V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení ( PZ) : VTL plynovod DN 250 PN 40 + směrové a měřící zařízení.
-             Protože se na tato zařízení vztahují podle zákonů č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších  předpisů,  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  se  stanovují  v souladu    s těmito  zákony  a s přihlédnutím k ČSN EN 1594 a TPG 70204 následující podmínky pro výstavbu, styk se zařízením RWE a pro provádění prací v blízkosti plynovodu .
-        Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ a vyznačení trasy ( kolíky ) kontakt : www.rwe- ds.cz.
-        Bude respektováno ochranné pásmo VTL plynovodu, které dle zákona č. 458/2000 Sb., činí 4 m na oběstrany, které slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
-         Směrové a měřící zařízení nesmí být při stavběpoškozeno ani přemístěno.
-           Při provádění stavby nesmí stavební vozidla a stroje pojíždět ( přejíždět ) ve volném terénu po trase VTL plynovodu i mimo rozsah stavby ( v opačném případěje nutné osadit na místo přejezdu silniční panel ). Zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojůapod. bude realizováno mimo ochranné pásmo VTL plynárenského zařízení ( 4m na každou stranu plynovodu ).
-         Zemní práce ve vzdálenosti 2 m na každou stranu od plynovodu budou prováděny výhradněručně.
-          Práce v ochranném pásmu VTL plynovodu ( 4 m od potrubí ) budou průběžně kontrolována včetněprovádění zápisu.
Kabely sdělovací :
Křížení : min. 0,3, přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebo korýtku v délce 2m od potrubí na oběstrany
Souběh : min. 2 m
-      Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby musí být dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :
-        Za stavební činnosti se pro účely výše uvedeného stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení ( tzn. i  bezvýkopové technologie )
-        Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve výše uvedením stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popřípaděúpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č. 670/2004 Sb., a zákona č. 458/2000 Sb., za činnosti bez předchozího souhlasu RWE Distribuční služby. Při každé změněprojektu nebo stavby ( zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí ) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
-        Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení Vytýčení provede příslušné regionální centrum ( viz. kontaktní list ). Žádost o vytýčení bude podána minimálně7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel značku výše uvedeného stanoviska ( číslo jednací ) . Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
-        Bude dodržena ČSN 736005, TPG 70204 –tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případnědalší předpisy související s uvedenou stavbou.
-        Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelněseznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
-        Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručněbez použití pneumatických, elektrických , bateriových a motorových nářadí.
-        Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádnězabezpečeno proti jeho poškození

 
-        V případěpoužití bezvýkopových technologií ( např.protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místěkřížení
-        Neprodleněoznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení ( vč.izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd. ) na telefon 1239.
-        Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum ( viz kontaktní list ). Žádost o kontrolu bude podána minimálně5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku ( číslo jednací výše uvedeného stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyl odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly, nesmí být plynovodní potrubí zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základěvýzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby- nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místěstyku stavby s PZ.
-        Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádněpodsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
-        Neprodleněpo skončení stavební činnosti budou řádněosazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
-        Poklopy uzávěrůa ostatních armatur na plynárenském zařízení vč.hlavních uzávěrůplynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční  po  celou  dobu  trvání  stavební činnosti.
-      Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojůapod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení ( není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
-      Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení ( není-li ve stanovisku uvedeno jinak ).
-      Při použití nákladních vozidel, stavebních strojůa mechanizmůzabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelův místěpřejezdu plynárenského zařízení.
 
 
 
3.   Dle vyjádřečj. 20763/11 ze dne 14.2.2011 je třeba dodržet podmínky společnosti Telefonica Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle :
-      Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
I. Obecná ustanovení
 
 
1.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetnědoporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovněsrozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2.   Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhučinností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetnědoporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je        povinen        nepoužívat        mechanizačních        prostředků       a        nevhodného        nářadí.
3.   Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené “Podmínkami  ochrany  SEK  společnosti  Telefónica“,  je  stavebník,  nebo  jím  pověřená  třetí  osoba,
odpovědný  za  veškeré  náklady  a  škody,  které  společnosti  Telefónica  vzniknou  porušením  jeho
povinnosti.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti výše uvedeného vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.

 
5. Bude-li žadatel na společnosti Telefonica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
 
 
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
1. Započečinnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou
PVSEK prokazatelněseznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí
+1- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4, Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změněhloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté
PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelněobdržel souhlas k pokračování v
přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zemědo budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na
ubývající krytí nad PVSEK, Výkopové práce v blízkosti sloupůNVSEK je povinen provádět v takové
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetnědoporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a
technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelněobdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica .
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádnězabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy
PVSEK. Při přepravěvysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetněochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch
(např. komunikací, parkovišť, vjezdůaj.).
1 1 . Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být
vykonávány ve vzdálenost menší než l m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto “Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica “ mohlo
dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv
manipulovat s případněodkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovněsrozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrůkabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříňo hraněcca l m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím

 
pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové služběspolečnosti Telefónica , s telefonním číslem 800 1 84 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
 
III. Pce v objektech a odstraňování objektů
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by se mohly ohrozit stávající SEK, prokazatelněkontaktovat POS a zajistit u
společnosti Telefonica bezpečné odpojení SEK.
2. Při prováděníčinností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetnědoporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
 
IV. oučinnost stavebníka při přípravě stavby
1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu
dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace
stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2.V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlakůa tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení
stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlakůa
tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů(včetněnávrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření O správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větěje stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodůs katodovou ochranou.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetnědočasných objektů
zařízení staveniště(jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci
povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního
orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby,
povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
 
 
V. Křížení a souběh se SEK
1.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK
v souladu se zákonnými předpisy ve stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem
minimálně0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovněsrozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném

 
případě      je      stavebník,      nebo      jím      pověřená      osoba,      povinen      kontaktovat                 POS.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1 ‚5 m od krajního vedení , případněkontaktovat
POS.
 
 
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit( např. zabetonovat).
 
 
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následněs POS projednat zakreslení v příčných řezech,
do příčnéhořezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítětechnické infrastruktury
či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítětechnické infrastruktury,
předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetněnávrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtůa protlakůve vzdálenosti bližší než 1‚5 m
od kabelovodu.
 
 
4.    Dle  vyjádření  ze  dne  19.11.2010  společnosti  ČEZ  Distribuce  a.s.  Děčín  je  třeba  dodržet následující podmínky :
 
 
Stávající zařízeČEZ a.s. musí být respektována .
 
 
5.      Dle závazného stanoviska  čj. 1343/13123-ÚP/2011-1420      ze dne 9.3.2011 ČR- Ministerstva obrany , Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, je třeba dodržet následující podmínky :
 
 
-     Budou dodrženy parametry stavebního a dopravnětechnického stavu dle platných státních norem.
 
 
-   Budou respektována ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
 
 
-      Po dobu realizace akce bude zachována průjezdnost silnice II/303 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, může být omezen průjezdní úsek, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m
 
 
V případěúplné uzavírky silnice budou zabezpečeny objízdné trasy v parametrech : únosnost objektů– min.60t, směrové poměry oblouků– 20-30 m, podjezdná výška 4,5m, šířka vozovky – 7m
 
 
-    Při  úplné  uzavírce  bude  tato  skutečnost  oznámena  Regionálnímu  úřadu  vojenské  dopravy,  ul. Komenského 224, Hradec Králové, min. 3 týdny předem k provedení zvláštního opatření.
 
 
-    Ukončení  uzavírky  silnice  II/303  bude  oznámeno  Regionálnímu  úřadu  vojenské  dopravy,  ul. Komenského 224 Hradec Králové, prap.ing. Marcela Bařinová, tel. č. 973 252 093.
 
 
6. Dle vyjádření  čj. 93/2011/172/Eg ze dne 17.5.2011 Lesy České republiky s.p. Přemyslova 1106 Hradec Králové je třeba dodržet následující podmínky :

 
-   Na dobu výstavby cyklostezky bude vydáno rozhodnutí o dočasném odnětíči omezení části PUPFL potřebných pro provedení stavby a zároveňinvestor / zhotovitel stavby uzavře na dobu výstavby nájemní smlouvu.
 
 
Žadatel zajistí souhlas orgánu státní správy lesa a zároveňtrvalé omezení, popř. trvalé odnětí pozemkůurčených k plnění funkcí lesa.
 
 
-       Lesy  ČR,  s.p.  mají  nárok  na  finanční  náhradu  podle  §  21  odst.3  lesního  zákona  v souvislosti s rozhodnutím orgánůstátní správy. Žadatel předloží výpočet náhrad škod na lesních pozemcích podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., ministerstva zemědělství a způsobu výpočtu výše ujmy nebo škody způsobené na lesích a uhradí škodu na účet LS Dvůr Králové nad Labem.
 
 
-         Místa  křížení  cyklostezky  s komunikací  budou   dimenzována  pro   pohyb  vozidel  sloužících k hospodaření v lese s měrnou zátěží do 12 t včetněna osu stroje.
 
 
-        LesyČR, s.p. nenesou odpovědnost za  případné škody na cyklostezce způsobené v místech křížení s komunikací těžkou lesnickou technikou, pohyb nákladní dopravy pro odvoz dřevní hmoty nebude kolaudací a provozem cyklostezky omezen.
 
 
-            Na okolních lesních pozemcích nebude ukládán stavební aj. materiál mimo dočasněodňatéči omezené části PUPFL.
 
 
-              Kácení dřevin nebylo s Lesy ČR konzultováno,. Lesy ČR vyžadují před prováděním kácení jeho odsouhlasení a označení včetnězajištění provedení prací a prodeje ze strany Lesů ČR – místněpříslušným revírníkem Ing.Středou – tel. 724 524 329.
 
 
-         Po ukončení stavby bude uzavřena nájemní smlouva na dobu provozu cyklostezky ( max. na 5 let s možností opakovaného prodlužování ) nebo smlouva o věcném břemeni s investorem ( Město Broumov
) na plochu zastavěnou cyklostezkou ( strana oprávněná předloží geometrický plán pro zápis rozsahu VB).
 
 
7. Dle stanoviska zn. 8603/11/SÚSKHK/308/11/VMSSNA ze dne 21.4.2011 SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové je třeba dodržet následující podmínky :
 
 
-    Stavba je projektována v souběhu se stavbou stoupacích pruhů silnice č. II/303. Oba projekty musí být koordinovány.
 
 
Ze zpevněných ploch a odvodňovacích zařízení cyklostezky nesmí docházet ke stékání povrchové vody na vozovku silnice č. II/303 ( např. stávajícími hospodářskými výjezdy). Stavbou nedojde k narušení odvodnění silnice. Prostor pod mostem 303-013 bude odvodněn.
 
 
Dopravní značení související s cyklostezkou umístěné na silnici bude odsouhlasené příslušným odborem dopravy a KŘDI PČR Náchod. Kvalita, umístění a rozměr značení bude odpovídat požadavkům příslušných technických podmínek pro umísťovaní dopravního značení, zejména TP65.
 
 
-      V případě, že stavební práce na cyklostezce a silnici č. II/303 budou probíhat zároveň, je nutná koordinace prací na obou stavbách. Při záboru pozemkůsilnice č. II/303 pro stavební činnost bude zažádáno o povolení zvláštního užívání silnice pro stavební činnost u příslušného odboru dopravy.
 
 
 
 
 
8.    Dle koordinovaného závazného stanoviska zn. MUBR20259/2012/ÚP/DK ze dne 17.8.2012 Městského úřadu v Broumově, úřadu územního plánování je třeba dodržet následující podmínky :

 
-dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Stavebník je ve smyslu § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR svůj záměr a umožnit jemu ( případněoprávněné organizaci ) provedení záchranného archeologického výzkumu. V dostatečnémčasovém předstihu stavebník písemněoznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst.2 cit.zákona nejpozději do druhého dne Archeologickému ústavu AV ČR, případněnejbližšímu  oprávněnému  muzeu  buďosobně,  nebo  prostřednictvím obecního  úřadu, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.
 
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
 
Město Broumov, Masarykova 239, 550 14 Broumov, Obec Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3, Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Zdeňek Scholz, Pěkov 43 Police nad Metují, Hana Patzeltová, Hony 52 Police nad Metují, Hilscher Jiří a Hilscherová Edita, Pěkov 45, Police nad Metují, Klůček o.s., Lesní společností Broumov Holding, a.s., Lesy ČR s.p. Hradec Králové, Pozemkový fond ČR Praha , RWE Distribuční služby s.r.o., Brno, Telefonica O2 Czech Republic a.s. Praha, ČEZ Distribuce a.s.Děčín, VČP Net s.r.o. Hradec Králové
 
 
Odůvodnění:
 
Dne 11.10.2012 podal žadatel žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby č. 809, spis.zn. MUBR 25650/2010OV/JK ze dne 13. 10. 2011 pro stavbu „ Cyklistická stezka Pasa v katastrálních územích Jetřichov a Hony“ na pozemcích parc. č. 1203, 1231/3, 1232, 1266/1, 1266/6, 1266/7, 1266/8, 1303/1, 1305, 1306/1, 1531, 1536/2, 1544, 1548 v katastrálním území Jetřichov a p.p.č. 271, 302/2, 269/2, 130/2, 130/1 ( dle PK 106 a 290 ), 100/1 ( dle PK 109/1 ) v kat.území Hony. Důvodem změny byl požadavek správce vysokotlaké plynovodní sítě nekřížit jejich vedení navrhovanou stavbou. Změnou stavby nedošlo k záboru jiných pozemků, než pozemkůdefinovaných v územním rozhodnutí č. 809.
 
Územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila územněplánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím. Návrh na změnu územního rozhodnutí projedná stavební úřad v rozsahu této změny.
 
Stavební úřad  oznámil  zahájení  územního  řízení  známým  účastníkům  řízení  a  dotčeným  orgánům. K projednání žádosti současněnařídil veřejné ústní jednání na den 27.11.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při ústním jednání nebyly k projednávané změněv umístění stavby vzneseny žádné připomínky. Zástupce Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. doporučuje žadateli Městu Broumov zvážit případné doplnění svodidel z důvodu ochrany cyklistů.
 
Ve lhůtěpro vyjádření bylo zdejšímu stavebnímu úřadu doručeno souhlasné vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. a souhlasné závazné stanovisko Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj .
 
le byla doručena připomínka Občanského sdružení Klůček , Pěkov 153 Police nad Metují, 549 54, které nesouhlasí s navrhovanou změnou
 
-        Důvodem nesouhlasu je zhoršení až ohrožení bezpečnosti cyklistů. Nověmá být cyklostezka vedena blíže silnici II/30. Jedná se o úsek, kde je povolena rychlost ve výši 90 km/hod. V tomto úseku dosahují auta i vyšší rychlosti. Není tedy přípustné ohrozit zdraví cyklistůtím, že se cyklostezka přiblíží silničnímu tělesu. Navrhujeme zachovat cyklostezku v místě, kde byla dosud plánována. Pokud to není možné, je potřeba cyklostezku posunou více do luk, ve směru k osaděHony.
 
Klůček o.s. je místněpříslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraněpřírody a krajiny v platném znění .
 
Vzhledem k tomu, že stavební úřad není kompetentní k posuzování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních  komunikacích  požádal  o  součinnost  ve  výše  uvedené  věci  Krajské  ředitelství  Policie

 
Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát . Zároveňbyl požádán o vyjádření projektant stavby.
 
Dne 21.12.2012 obdržel stavební úřad stanovisko Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát toto stanovisko ( čj. KRPH-94-337/ČJ-2012-050506 ) :
 
-        Jedná se o přemístění cyklostezky v km cca 0,160-0,300, z původněplánovaného umístění na nové umístění blíže k silnici II/303. Dopravní inspektorát na podkladě předložené žádosti a místní znalosti včetněkonzultace s projektantem stavby sděluje následující :
 
Dopravní inspektorát z hlediska bezpečnosti silničního provozu neshledal, pochybení ze strany projektové dokumentace pro umístění cyklostezky blíže k tělesu silnice II/303 ve výše uvedeném úseku. Cyklostezka bude umístěna za odvodňovacím zařízením komunikace, tudíž její umístění je v souladu s příslušnými normami. Dle našeho názoru každé vymístění cyklistůmimo průjezdní profil silnice II/303 je  pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
 
Projektant celou věc posoudil a uvádí následující :
 
Cyklistická stezka je v daném úseku oddělena od vozovky silnice II/303 silničním příkopem. Vzájemná vzdálenost obou komunikací činí cca 6m. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude cyklostezka vedena nad úrovní silniční vozovky. Nejvyšší povolená rychlost je v daném úseku 90 km/hod, směrové a výškové parametry trasy však neumožňují projetí úseku touto rychlostí. Doporučená rychlost vyznačená v místědopravním značením je 50 km/hod. Z výše uvedených důvodůneshledáváme takto trasovaný úsek cyklistické stezky za nebezpečný.
 
Orgán ochrany přírody příslušný podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraněpřírody a krajiny v platném znění Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko vydala souhlasné závazné stanovisko.
 
Navržená trasa stezky se vyhýbá Národní přírodní rezervaci Broumovské stěny a Evropsky významné lokalitěBroumovské stěny. Záměr je situován na území Ptačí oblasti Broumovsko, která součástí soustavy NATURA 2000. Z posudku RNDr.Jiřího Veselého, který navržený záměr hodnotil v rámci procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., vyplývá, že záměr nebude mít významný negativní vliv na hlavní předmět ochrany a celistvost Evropsky významné lokality Broumovské stěny a Ptačí oblast Broumovsko. Na základětéto skutečnosti není předmětný záměr dále posuzovat.
 
Trasa stezky v km 0,2 protíná funkční nadregionální biokoridor, který je součástí systému ÚSES. Jelikož je stezka maximálněpřimknutá ke stávající komunikaci a je navržena v celkové šíři 3 m, lze konstatovat, že její realizací nedojde k negativnímu ovlivnění funkčnosti uvedeného prvku ÚSES.
 
Podle odborného podkladu „ Vyhodnocení krajinného rázu CHKO Broumovsko“ se stavba nachází v 1.B pásmu tj. ve velmi cenném území, v němž je nová výstavba přípustná pouze v zastavěném území obce, nebo v návaznosti na stávající zástavbu tak, aby dílčím způsobem doplnila a neporušila urbanistickou strukturu sídla. Nové objekty je doporučeno přednostněumísťovat v místězaniklých staveb. Formu i výraz novostaveb je nutno podřídit charakteristickým znakům dotčeného prostředí, tj. hodnotným objektům a přírodním prvkům v okolí, které spoluvytvářejí ráz krajiny.
 
V posuzované dokumentaci jsou zapracovány podmínky, které Správa CHKO Broumovsko stanovila za účelem ochrany krajinného rázu. Za předpokladu jejich dodržení lze konstatovat, že navrženou stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění dochované hodnoty krajinného rázu místa, jejíž ochrana SprávěCHKO Broumovsko přísluší.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že realizace předmětné stavby nebude mít negativní vliv na hodnoty, k jejichž ochraněbyla CHKO Broumovsko zřízena ani není v rozporu s ostatními zákonem hájenými zájmy ochrany přírody a krajiny.
 
Na základěshora uvedených zjištění a jejich posouzení dospěl stavební úřad k závěru, že stavba cyklostezky by naopak měla cyklistům a pěším zajistit vyšší bezpečnost v daném území než je tomu dosud. Je zřejmé, že stavbou nebude narušována ochrana přírody a krajiny.
 
Posunutí cyklostezky blíže k osaděHony je především na posouzení investora, kde je možné stavbu realizovat. Pak by bylo vhodné oslovit Město Broumov. Stavební úřad projednává pouze konkrétní návrhy, které mu jsou předkládány.

 
Změna v umístění stavby není v rozporu se schválenými územními plány. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
 
Dle koordinovaného závazného stanoviska 10275/2012/VÝST/M/BA ze dne 26.9.2012 Městského úřadu v Náchoděje upozorněno na §22 a §23 zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisůtýkající se záchranného archeologického výzkumu a archeologického nálezu.
 
 
 
 
 
Stavba by měla být koordinována s již povolenou  stavbou „ II/303 – rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5 “ .
 
 
Stanoviska sdělili:
 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Broumovsko, IDDS: dkkdkdj, závazné stanovisko čj. 00625/BR/2011/AOPK ze dne 15.4.2011
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní pracovištěNáchod, IDDS: yvfab6e, koordinované závazné stanovisko čj. HSHK-292/NA-OP-2010 ze dne 24.3.2010
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, DI Náchod, IDDS: urnai6d, stanovisko čj. KRPH-92-
134/ČJ-2011-050506 ze dne 11.5.2011
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC, IDDS: gcgbp3q, 15158/ZP/2010JID86399/2010/KHK ze dne 30.7.2010, stanovisko k posouzení vlivu
provedení záměru na životní prostředí 8330/ZP/2009-ČR ze dne 17.7.2009
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk, závazné stanovisko čj. 1343/13123-ÚP/2011-1420 ze dne 9.3.2011
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS: hq2aev4
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2, stanovisko zn. PVZ/11/4817/Vn/0 ze dne 16.3.2011
 
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1, koordinované závazné stanovisko MUBR 20259/2012/ÚP/DK
Městský úřad Broumov, stavební odbor, pracovištěSPP, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1, koordinované závazné stanovisko MUBR 20259/2012/ÚP/DK
Městský úřad Broumov, stavební odbor, silniční správní úřad, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1, koordinované závazné stanovisko MUBR 20259/2012/ÚP/DK
Městský úřad Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1, koordinované závazné stanovisko MUBR 20259/2012/ÚP/DK
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gmtbqhx, koordinované závazné stanovisko spis.zn. 10275/2012/VÝST/M/BA
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: gmtbqhx, koordinované závazné
stanovisko spis.zn. 10275/2012/VÝST/M/BA
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování – památková péče, IDDS: gmtbqhx, koordinované závazné stanovisko spis.zn. 10275/2012/VÝST/M/BA
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, IDDS: gmtbqhx, koordinované závazné stanovisko
spis.zn. 10275/2012/VÝST/M/BA
Obecní úřad Hejtmánkovice, IDDS: qp5bs7s
Obecní úřad Jetřichov, IDDS: aw5bni8, vyjádření zn. O/10 ze dne 27.4.2011 a 3.6.2011 + ( veřejná vyhláška )
Obecní úřad Křinice, IDDS: fgfbnr8, stanovisko 191/2011/R ze dne 9.5.2011 a 214/2010 ze dne 2.9.2010
 
Správci inženýrských sítí :
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h, vyjádřeníčj. 20763/11 ze dne 14.2.2011 RWE Distribuční služby s.r.o., Brno, 142/11/121 ze dne 24.2.2011
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37, vyjádření zn. 9002996/2009 ze dne 24.6.2009,
9004969-A ze dne 5.10.2010
Technické služby Police nad Metují, vyjádření ze dne 13.10.2010
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, vyjádření ze dne 19.11.2010, zn. 001029574031 ze dne 27.9.2010

 
 
 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánůvyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisůve výroku uvedených.
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
 
, Obec Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3, Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Zdeňek Scholz, Pěkov 43 Police nad Metují, Hana Patzeltová, Hony 52 Police nad Metují, Hilscher Jiří a Hilscherová Edita, Pěkov 45, Police nad Metují, Klůček o.s., Lesní společností Broumov Holding, a.s., Lesy ČR s.p. Hradec Králové, Pozemkový fond ČR Praha , RWE Distribuční služby s.r.o., Brno, Telefonica O2 Czech Republic a.s. Praha, ČEZ Distribuce a.s.Děčín, VČP Net s.r.o. Hradec Králové, Vodovody a kanalizace Náchod a.a.
 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-        Připomínka ( návrh ) občanského sdružení Klůček, Pěkov 153 Police nad Metují, 549 54  je řešeno v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
 
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
-        Veřejnost připomínky neuplatnila.
 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníkůk podkladům rozhodnutí:
 
-   K podkladům rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.
 
 
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případněobecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadětéž speciálnímu stavebnímu úřadu.
 
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
 
 
Poučení účastníků:
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnůode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisůtak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
 

Otisk úředního razítka

 
Bc. Iveta Pírová

vedoucí stavebního odboru Městského úřadu Broumov
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 
Vyvěšeno dne: ..............................                             Sejmuto dne: ....................................
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
 
 
 
 
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
 
 
 
 
Obdrží:
 
 
účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona (dodejky ) :
Město Broumov, Masarykova 239, 550 14 Broumov
Město Police nad Metují, IDDS: 3shbrwf, vyjádřečj. 2011/IMŽP/SCH ze dne 9.5.2011 Obec Jetřichov, IDDS: aw5bni8
 
účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou):
 
Jiří Hilscher, Pěkovč.p. 45, 549 54 Police nad Metují Edita Hilscherová, Pěkovč.p. 45, 549 54 Police nad Metují Hana Patzeltová, Hony č.p. 52, 549 54 Police nad Metují Zdeněk Scholz, Pěkovč.p. 43, 549 54 Police nad Metují
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, vyjádření ze dne 19.11.2010, zn. 001029574031 ze dne 27.9.2010 Klůček o.s., Pěkovč.p. 153, 549 54 Police nad Metují
Lesní společnost Broumov Holding, a.s., IDDS: eikexnp
LesyČeské republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn, vyjádřečj. 93/2011/172/EG ze dne 17.5.2011 Pozemkový fond ČR, IDDS: mrbaiz9
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, vyjádření zn. 142/11/121 ze dne 24.2.2011 Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, stanovisko SÚS zn.
8603/11/SÚSKHK/308/11/VMSSNA ze dne 21.4.2011
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h, vyjádřeníčj. 20763/11 ze dne 14.2.2011 VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37, vyjádření zn. 9002996/2009 ze dne 24.6.2009, 9004969-A ze dne 5.10.2010
Technické služby Police nad Metují, vyjádření ze dne 13.10.2010
 
dotčené správní úřady
 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Broumovsko, IDDS: dkkdkdj, závazné stanovisko čj. 00625/BR/2011/AOPK ze dne 15.4.2011
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní pracovištěNáchod, IDDS: yvfab6e, koordinované závazné stanovisko čj. HSHK-292/NA-OP-2010 ze dne 24.3.2010
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
Krajsředitelství policie Východočeského kraje, DI Náchod, IDDS: urnai6d, stanovisko čj. KRPH-92- 134/ČJ-2011-050506 ze dne 11.5.2011
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC,
IDDS: gcgbp3q, 15158/ZP/2010JID86399/2010/KHK ze dne 30.7.2010, stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí 8330/ZP/2009-ČR ze dne 17.7.2009
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk, závazné stanovisko čj.
1343/13123-ÚP/2011-1420 ze dne 9.3.2011

 
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS: hq2aev4 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2, stanovisko zn. PVZ/11/4817/Vn/0 ze dne 16.3.2011
 
Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby + ( veřejná vyhláška )
 
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1, koordinované závazné stanovisko MUBR 20259/2012/ÚP/DK
Městský úřad Broumov, správní odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov ( veřejná vyhláška ) Městský úřad Broumov, stavební odbor, pracovištěSPP, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1, koordinované závazné stanovisko MUBR 20259/2012/ÚP/DK
Městský úřad Broumov, stavební odbor, silniční správní úřad, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1, koordinované závazné stanovisko MUBR 20259/2012/ÚP/DK
Městský úřad Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1, koordinované závazné stanovisko MUBR 20259/2012/ÚP/DK
 
 
 
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gmtbqhx, koordinované závazné stanovisko spis.zn. 10275/2012/VÝST/M/BA
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: gmtbqhx, koordinované závazné
stanovisko spis.zn. 10275/2012/VÝST/M/BA
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování – památková péče, IDDS: gmtbqhx, koordinované závazné stanovisko spis.zn. 10275/2012/VÝST/M/BA
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, IDDS: gmtbqhx, koordinované závazné stanovisko spis.zn. 10275/2012/VÝST/M/BA
 
Obecní úřad Hejtmánkovice, IDDS: qp5bs7s
Obecní úřad Jetřichov, IDDS: aw5bni8, vyjádření zn O/10 ze dne 27.4.2011 a 3.6.2011 + ( veřejná vyhláška )
Obecní úřad Křinice, IDDS: fgfbnr8, stanovisko 191/2011/R ze dne 9.5.2011 a 214/2010 ze dne 2.9.2010

Datum sejmutí: 1. 2. 2013 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie