Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR - Rozhodnutí - Příprava parcel pro výstavbu RD

Vyhláška je ke stažení zde.

Následuje výňatek textu vyhlášky.


 

M Ě S T S K Ý    Ú Ř A D B R O U M O V
                                stavební odbor, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov                                              
 
SPIS. ZN.:                                 MUBR 26668/2012 KO
Č.J.:                                           PDMUBR   1954/2013

Oprávněná úřední osoba: TEL.:
E-MAIL:

Jan Kopecký, DiS.

 
DATUM:                                  23.1.2013
V E Ř E JN Á  V Y H L Á Š K A
 
ROZHODNUTÍ
 
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
 
roková část:
stský úřad Broumov, stavební odbor, jako příslušný správní orgán vydal dne 14.11.2012 pod č.j. PDMUBR 31807/2012 rozhodnutí, které se týká územního řízení na stavbu:
 
Příprava parcel pro výstavbu RD
 
 
Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost v určení pozemků dotčených stavbou na straně 1 a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:
 
Příprava parcel pro výstavbu RD
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 353/1, 353/2, 353/3, 489/1, 497, 802/1, 812, 1006/1, 1007 v
katastrálním území Broumov, parc. č. 2902, 2904, 2905/1, 2905/2, 2905/3, 2905/4, 2905/5, 2905/6,
2911/1, 2924 v katastrálním území Křinice.

 
opravuje textem:

 
 
Příprava parcel pro výstavbu RD

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 353/1, 353/2, 353/3, 489/1, 489/4, 489/6, 497, 802/1, 812, 1006/1,
1007 a st.p.č. 1484 v katastrálním území Broumov, parc. č. 2902, 2904, 2905/1, 2905/2, 2905/3, 2905/4,
2905/5, 2905/6, 2911/1, 2924 v katastrálním území Křinice.
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje  rozhodnutí správního orgánu:
 
Obec Křinice, Křinice 45, 550 01 Broumov 1
sto Broumov, třída Masarykova 239, 550 14 Broumov
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024, Žižkov, 130 00 Praha 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové
Tomáš Potocs, nar. 4.5.1982, Sídliště Křinické 210, Nové Město, 550 01 Broumov 1
Vladimír Špitálský, nar. 21.10.1959, Křinická 45, Kolonie 5.května, 550 01 Broumov 1
Pavel Fischer, nar. 25.10.1964, Příčná 177, Nové Město, 550 01 Broumov 1
Eva Fischerová, nar. 6.8.1970, Příčná 177, Nové Město, 550 01 Broumov 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEZ ICT, Fugnerovo náměstí 1866, 120 00 Praha 2
Vodovody a kanalizace  Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod 1
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, Michle, 140 00 Praha 4
 
Odůvodnění:
 
Ve výroku písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost. Správní orgán rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.

Č.j. PDMUBR  1954/2013                                                    str. 2
 
 
Poučení účastníků:
 
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a  stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
 
 
 
 
 
Bc. Iveta Pírová
vedoucí stavebního odboru Městského úřadu Broumov
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: .................................... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
 
 
 
Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Broumovské stavební sdružení s.r.o., IDDS: iacswhv
Obec Křinice, IDDS: fgfbnr8
sto Broumov, IDDS: mdubzhy
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) doručí: Městský úřad Broumov, správní odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov Obecní úřad Křinice, IDDS: fgfbnr8
Pavel Fischer, Příčná č.p. 177, Nové Město, 550 01 Broumov 1
Eva Fischerová, Příčná č.p. 177, Nové Město, 550 01 Broumov 1
Tomáš Potocs, Křinické sídliště č.p. 210, Nové Město, 550 01 Broumov 1
Vladimír Špitálský, Křinická č.p. 45, Kolonie 5.května, 550 01 Broumov 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT, IDDS: zbsdk9i
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IDDS: 6m8k8ey
Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace  Náchod a.s., IDDS: d7tgx37
dotčené správní úřady:
Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Broumovsko, IDDS: nu3dydw
ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS: hq2aev4
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e
Krajské ředitelství  policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d
stský úřad Broumov, odbor životního prostředí, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1
stský úřad Broumov, silniční správní úřad, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1
stský úřad Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Datum sejmutí: 16. 2. 2013 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie