Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR - Rozhodnutí - stavební povolení - Rozšíření vodovodního řadu a splaškové kanalizace

Vyhláška je ke stažení zde.

Následuje výňatek textu vyhlášky.


 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
Oprávněná úřední osoba:
Ing. Dušan Šedek
tel.: 491 504 344 / sedek@broumov-mesto.cz
IDDS: mdubzhy
Číslo jednací:
4901/2013/OŽP-Sd-33
v Broumově
dne 22. dubna 2013
R o z h o d n u t í
Výrok :
Městský úřad Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, jako
věcně příslušný speciální stavební úřad pro vodní díla podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d)
zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a ustanovení 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na základě žádosti ze dne 25. 02. 2013 a dokladů k žádosti
žadateli, kterým je
Obec Křinice,
IČ: 006 53 608,
sídlem Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV,
CZ-NACE: 84.11 Všeobecné činnosti veřejné správy
CZ-NACE: 38.1 Shromažďování a sběr odpadů
(dále i „žadatel“ nebo i „stavebník“),
I. uděluje podle ustanovení § 15 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 115 zákona
číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“),
s t a v e b n í p o v o l e n í
k provedení stavby vodního díla
„Rozšíření vodovodního řadu a splaškové kanalizace“
vodovodu z materiálu PE SDR11 90x2,8 mm o celkové délce 382 m včetně jednoho
nadzemního hydrantu,
gravitační kanalizace z materiálu Ultra Rib2 PP 250 až 300 mm SN10 o celkové délce
kanalizačního potrubí 306 m včetně devíti revizních šachet,
strana 2 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
2/23
v rámci stavby „Příprava parcel pro výstavbu 13 rodinných domů na p.p.č. 2905/1 až 2905/6,
2748/5, 2904, k.ú. Křinice“
na pozemkových parcelách číslo 812, 1006/1, obě dle katastru nemovitostí (dále i „KN“), obě
v katastrálním území (dále i „k.ú.“) Broumov, v obci Broumov, části obce Kolonie 5. května,
okrese Náchod, kraji Královéhradeckém,
a na pozemkových parcelách číslo 4433*, 4483*, 4502*, 4529*, vše dle KN, vše v k.ú.
Křinice, v obci Křinice, části obce Křinice, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém.
Vysvětl.:
* Jiné číslování parcel po provedených pozemkových úpravách v k.ú. Křinice
Účelem stavby kanalizace pro veřejnou potřebu jako vodního díla je odvádění
odpadních vod z jednotlivých domácností plánovaných novostaveb rodinných domů (objektů
k bydlení) a srážkových vod z povrchu plánované místní komunikace, obé v lokalitě
nad rybníkem Cihelný, a v obci Křinice, do stokové sítě města Broumov.
Účelem stavby vodovodu pro veřejnou potřebu jako vodního díla je zásobování
domácností v plánovaných rodinných domech (objektech k bydlení) pitnou vodou
z veřejného vodovodu, všechny ve výše uvedené lokalitě.
Toto stavební povolení je platné 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Orientační poloha vodního díla (souřadnice Y, X systém JTSK) je uvedena
v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
II. stanovuje podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky
pro provedení stavby a pro její užívání :
1) Výstavba vodního díla „Rozšíření vodovodního řadu a splaškové kanalizace“ bude
provedena podle projektové dokumentace stavby „Příprava parcel pro výstavbu RD, F2.1.1 –
VODOVODNÍ ŘAD, F2.2.1 – KANALIZAČNÍ STOKA“, kterou v červnu 2012 pod číslem
zakázky 101126 vyhotovila obchodní společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ:
465 04 303; autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby (vodní díla)
pan Ing. Vladimír Kudera, ČKAIT-0600459, místo trvalého pobytu Řezníčkova č.p. 343,
547 01 NÁCHOD, s tím, že
 vodovodní potrubí bude pod silnicí III/302 6 (ulice Křinická) provedeno
protlakem a opatřeno chráničkou,
 vodovodní potrubí bude provedeno tak, aby v budoucnu jeho porucha nebyla
příčinou zásahu do asfaltového povrchu nové místní komunikace (plánovaná nová
ulice s pracovním názvem „Libušina“) na p.p.č. 4502 dle KN, k.ú. Křinice (trasa
vodovodu ne pod povrchem budoucí asfaltové místní komunikace; v místech kde se
nelze eventuelnímu střetu s asfaltovým povrchem vyhnout, bude vodovod osazen do
chráničky tak, aby v budoucnu bylo možno bezproblémově provést výměnu
vodovodního potrubí aniž by se zasahovalo do asfaltového povrchu vozovky; o tomto
strana 3 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
3/23
opatření bude k závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložena
fotodokumentace).
2) Stavba bude provedena organizací, která má oprávnění k provádění
vodohospodářských staveb.
3) Stavba bude dokončena do 31. 12. 2014.
4) Během provádění výstavby výše uvedeného vodovodního a kanalizačního řadu
budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k úniku látek negativně ovlivňujících jakost
a zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod.
5) U křížení vodovodního řadu s kanalizačním řadem budou respektována příslušná
ustanovení technické prostorové normy ČSN 73 6005, „Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení“, zvláště pak čl. 4.5.3.
6) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky
na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
Vlastnosti výrobků pro stavbu mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí
být v souladu s požadavky zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s nařízením vlády číslo 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky.
7) Před zahájením výstavby kanalizace stavebník zajistí vytýčení veškerých sítí
technického vybavení (dále i „inženýrské sítě“) na pozemcích dotčených stavbou, bude
respektovat podmínky jejich správců, které je povinen dodržet, a to:
-seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce, s polohou inženýrských sítí
a na možnou polohovou odchylku uložených vedení inženýrských sítí plus minus 30 cm
od výkresové dokumentace;
-upozornit pracovníky na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali
nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru po stranách krajního vedení
inženýrských sítí nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky
apod.);
-zajistit před zahájením výkopových prací odkrytí míst styků (křížení) ručně kopanými
sondami o oznámit případné nesrovnalosti, zjištěné těmito sondami, správci sítí;
-řádné zajištění odkrytých inženýrských sítí proti poškození při práci a proti poškození
nepovolanou osobou;
-dodržovat zákaz přejíždění tras inženýrských sítí těžkými vozidly (mechanizací) a jejich
patkování, pokud není provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození;
-dodržovat zákaz zřizování skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup
k inženýrským sítím;
-dodržet zákaz snižování či zvyšování vrstvy zeminy nad inženýrskými sítěmi;
-dodržet zákaz poškozování a přemísťování pomocných zařízení inženýrských sítí;
-uložit organizaci, provádějící zemní práce, povinnost vyzvat pracovníka správce
inženýrských sítí k provedení kontroly před zakrytím inženýrských sítí v jeho správě;
-uložit organizaci, provádějící zemní práce, povinnost okamžitě ohlásit každé poškození
inženýrských sítí dotčenému správci sítí.
8) Před zahájením zemních prací je zvláště třeba vytýčit dotčená zařízení ve správě
obchodní společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 601 93 336, obchodní
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, obchodní společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 481 72 928, a obchodní společnosti RWE Distribuční služby,
s.r.o., IČ: 279 35 311. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen písemný
protokol nebo kopie zápisu do stavebního deníku o kontrole křížení předmětných sítí
strana 4 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
4/23
technického vybavení před jejich záhozem provedené zástupcem výše uvedených obchodních
společností.
9) Ke kolaudaci stavby bude předložen schválený kanalizační řád města Broumov,
doplněný o údaje v textové i grafické části řádu týkající se předmětné stoky.
10) Při provádění prací (zejména při hloubení rýh pro kanalizaci) bude postupováno
v souladu s ČSN 839061 „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti“.
11) Budou splněny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech
podzemních vedení sítí technické infrastruktury ve správě obchodní společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., vyplývající ze znění vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlem
Teplická 8, č.p. 874, Podmokly, 405 02 DĚČÍN, vydaném dne 21. 09. 2012 pod zn.:
0100096400, a to :
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „energetický
zákon“), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče
vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného
do 31. 12. 1994),
ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení
postaveného do 31. 12. 1994).
Poznámka :
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet
vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického
zákona zakázáno :
1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4)provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
5) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení
na základě § 46 odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující
podmínky :
strana 5 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
5/23
01) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí
osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům
blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
02) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly
všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
03) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních
vedení vysokého napětí.
04) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita
podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
05) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo
na stožáry elektrického vedení.
06) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN
EN 50110-1.
07) Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu
pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění
zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného
vyjádření ke konkrétní stavbě.
08) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné
požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého
napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení
řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. (5) zák. č. 458/2000 Sb.
a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry
po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10)
energetického zákona zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení,
je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení
na základě § 46 odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující
podmínky:
01) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení
a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit
na odchylky od výkresové dokumentace.
strana 6 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
6/23
02) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být
prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena
na 0,5 m.
03) Zemní práce musí být prováděny v souladu s technickou normou ČSN 73 3050
(zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhláška číslo 324/1990 Sb.
04) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být
vyprojektovány a provedena zejména dle technických norem ČSN 73 6005, ČSN EN
50 341-1, 2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
05) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy
zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
06) Při potřebě přejíždění trasy podzemního vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba
po dohodě s provozovatelem sítí technické infrastruktury provést dodatečnou ochranu
proti mechanickému poškození takových sítí.
07) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí
být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny
výstražnou tabulkou podle technické normy ČSN ISO 3864.
08) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole
uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si
provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
09) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány
a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy
nad kabelem.
11) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě
nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně
na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
12) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
12) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby navrhovatel předloží zápis
o kontrole sítí technického vybavení a zařízení ve správě obchodní společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
13) Pozemky dotčené výše uvedenou výstavbou kanalizačního a vodovodního řadu
budou po dokončení stavebních prací neprodleně na náklad stavebníka uvedeny do takového
stavu, se kterým vlastník dotčeného pozemku souhlasí.
14) Veškeré zemní práce musí být prováděny pod dohledem archeologa, který
zajistí záchranný archeologický výzkum (formou dohledu), v jehož rámci bude zajištěna
odpovídající kresebná měřická a fotografická dokumentace případně odkrytých
archeologických souvrství a fyzická záchrana movitých archeologických nálezů.
15) Budou splněny podmínky písemných vyjádření obchodní společnosti Telefónica
O2 Czech republic, a.s., IČ: 601 93 336, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22
PRAHA 4, vydané pod zn.: 519206/13 ze dne 04. 02. 2013, a to :
Stavebník je povinen dodržovat všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti
Telefónica uvedené ve stanovisku zn.: 519206/13 ze dne 04. 02. 2013.
a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s.,
jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou
chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení
činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
strana 7 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
7/23
b) Při činnostech v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací (dále i „SEK“) je
povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických
komunikací (dále i „PVSEK“) a nadzemního vedení sítí elektronických komunikací
(dále i „NVSEK“) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová
úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 2160 „Předpisy pro
ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení
VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
c) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle
obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně
seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (nařízení vlády číslo
591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3
bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1, 4, 5).
d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické
infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce
i pod ní (nařízení vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha č. 3, kap. XII. čl. 1).
e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě
potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také
na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými
údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m
od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních
prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali
nejvyšší opatrnosti.
f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností
zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci obchodní společnosti Telefónica O2 Czech
republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále i „POS“). V prováděných pracích je
oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného POS.
g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté
vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení, prověšení.
h) V místech , kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup
apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad
PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (nařízení vlády číslo 591/2006 Sb.,
§ 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV čl. 3 a 4).
i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS
ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana,
uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí
vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí
být dotčena ani přemístěna.
k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební
mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.
Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat
výšku vedení nad zemí.
l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu,
vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
strana 8 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
8/23
m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti
od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani
mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275 ČSN 34 2100).
n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby
i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
o) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení
SEK neprodleně oznámit Poruchové službě obchodní společnosti Telefónica O2
Czech republic, a.s. (tel.č. 800 184 084).
16) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby navrhovatel předloží zápis
o kontrole sítí technického vybavení zařízení ve správě obchodní společnosti Telefónica
O2 Czech republic, a.s.
17) Technická řešení stavby musí být provedena v souladu s požadavky vyhlášky číslo
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby
byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila
základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost,
ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku,
bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Stavba musí splňovat požadavky
při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence
stavby.
18) Minimální krytí vodovodního a kanalizačního řadu pod vozovkou bude dle
technické normy ČSN 73 6005, příloha B, 1,50 metru. Vodovodní řad bude pod vozovkou
opatřen chráničkou.
19) Výkopy související s předmětnou stavbou v zastavěné i nezastavěné části obce
Křinice a Broumov budou označeny a zajištěny před možností úrazu osob a zvířat.
20) Po dokončení výstavby vodovodu a kanalizace stavebník uvede dotčené pozemky
do původního stavu. Výkop bude zhutněn, urovnán a oset travní směsí, poškozený asfaltový
povrch místní komunikace bude uveden do takového stavu, se kterým souhlasí správce této
komunikace. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen důkaz o předání
pozemků zpět vlastníkovi dotčených pozemků a staveb.
21) Budou splněny podmínky písemného stanoviska obchodní společnosti RWE
Distribuční služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 BRNO,
vydaného dne 06. 02. 2013 pod zn.: 5000742382, a to:
Na plánované plynovody, plynovodní přípojky a překládané pl. zařízení VČP Net,
s.r.o. se již po vydání územního rozhodnutí vztahují (dle čl. 225 zákona č. 670/2004
Sb. - doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.) - OCHRANNÁ PÁSMA.
Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit
plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým
poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min.
3 cm.
Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání
doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení (PZ)
v minimální vzdálenosti 1 m.
Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo
přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést
strana 9 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
9/23
přeložku těchto plynárenských zařízení (PZ) tak, aby bylo dosaženo požadovaného
krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném
znění jako přeložka plynárenského zařízení (PZ) na náklady investora.
Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího
plynárenského zařízení (PZ) vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy
plynovodu.
Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího
plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců
s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění
prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový
T kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba
ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc
zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci). Plynárenské zařízení (PZ)
je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební
činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení (dále i „PZ“) :
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové
technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat
pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při
každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských síti) je
nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka
840 11 33 55). Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným
vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací") uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení
nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme
za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je
investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito
nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
strana 10 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
10/23
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč.
izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení.
Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete
na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude
podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se
vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník
na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu
s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy
a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních
uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné
a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak),
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit
případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.
22) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby navrhovatel předloží zápis
o kontrole sítí technického vybavení a zařízení ve správě obchodní společnosti RWE
Distribuční služby, s.r.o.
23) Budou splněny podmínky písemného stanoviska obchodní společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s., zn.: 1207218/St ze dne 13. 02. 2013, a to :
23.1) Stavba bude realizována dle ověřené projektové dokumentace a podmínek
uvedených v tomto stanovisku VaK Náchod, a.s.
23.2) V celé délce úpravy terénu v ochranném pásmu podzemních zařízení ve správě
VaK Náchod, a.s., musí být zachována stávající niveleta povrchu zemského.
23.3) Zemní práce v ochranném pásmu sítí VaK Náchod, a.s., musí být prováděny
ručně. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace od vnějšího líce stěny potrubí je
vymezeno vodorovnou vzdáleností a to: do průměru 500 mm včetně – 1,5 m;
nad průměr 500 mm – 2,5 m. Pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m
strana 11 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
11/23
pod upraveným povrchem, šíře ochranného pásma se zvyšuje o 1,0 m na každou
stranu.
23.4) VaK Náchod, a.s., požaduje provedení kontroly souběhu a křížení před zásypem
u vodovodu s vedoucím provozního střediska vodovodů (kontakt uveden ve výše
uvedeném stanovisku) a u kanalizace s vedoucím provozu kanalizace (kontakt uveden
ve výše uvedeném stanovisku). O provedené kontrole musí být proveden samostatný
písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.
23.5) Nejpozději před uvedením stavby do trvalého užívání bude VaK Náchod, a.s.,
předána dokumentace vodovodního řadu a kanalizačních řadů dle skutečného
provedení a geodetické zaměření provedené způsobilou osobou v digitální podobě.
24) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby navrhovatel předloží zápis
o kontrole sítí technického vybavení a zařízení ve správě obchodní společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
25) Materiál z výkopů bude ukládán pouze na pozemcích ve vlastnictví Obce Křinice
nebo se souhlasem vlastníků předmětných pozemků tak, aby nedošlo k provedení terénních
úprav definovaných v ustanovení § 3 odst. 1 stavebního zákona nebo k provedení činnosti
podléhající povolení či ohlášení podle stavebního zákona. Přebytečná zemina bude uložena
oprávněnou osobou na řízenou skládku nebo bude uložena na pozemku stavebníka v souladu
se zákonem číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
26) Při křížení a ukládání dalšího zařízení je nutno respektovat příslušná ustanovení
prostorové normy ČSN 73 6005 (zejména uložení kanalizace hlouběji než vodovodní potrubí
pitné vody a kolmé křížení těchto vedení sítí technického vybavení a řešení souběžného
vedení vodovodu a kanalizace).
27) Při provádění stavby vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu jako vodního
díla budou dodržena ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj číslo 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení
§ 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství číslo 590/2002 Sb., o technických požadavcích
pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 15 a § 19 vyhlášky
Ministerstva zemědělství číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 169 zákona číslo
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
28a) Odpady vzniklé realizací výše uvedeného stavebního záměru budou předány
pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení
k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě,
která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).
28b) Po dokončení stavebních prací budou doklady o předání odpadů oprávněným
osobám předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby výše uvedené stavby příslušnému
speciálnímu stavebnímu úřadu - Městskému úřadu Broumov, sídlem třída Masarykova
č.p. 239, 550 14 BROUMOV.
29) Dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je vlastník kanalizace povinen před podáním
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracování
kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod
strana 12 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
12/23
vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další
podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit
vodoprávnímu úřadu ke schválení před podáním návrhu na kolaudaci stavby (zde
vydání kolaudačního souhlasu).
30) Před zahájením stavebních prací je nutné předložit Policii České republiky,
územnímu odboru Dopravní inspektorát Náchod, návrh dopravně-inženýrského opatření
používaného po dobu výše uvedené stavby, bude-li jakýmkoliv způsobem dotčen provoz
na stávajících komunikacích.
31) Vydání kolaudačního souhlasu k užívání předmětné stavby je podmíněno
vydáním závazného stanoviska Krajského hygienické stanice Královéhradeckého kraje,
územní pracoviště Náchod, Českoskalická č.p. 254, 547 01 NÁCHOD, k užívání stavby.
K žádosti o takové závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k užívání stavby je
třeba předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru vzorku
pitné vody – krácený rozbor vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných
hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – za novou částí vodovodního řadu.
32) Budou splněny následující podmínky MěÚ Broumov jako věcně příslušného
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále i „ZPF“), které jsou uvedeny v závazném
stanovisku č.j. 22326/2012/OŽP-Ar-12 ze dne 18. 09. 2012, a to :
1) Pro stavbu včetně zřízení zeleně bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy
na pozemkových parcelách číslo (dále i „p.p.č.“) 2905/2, 2905/3, 2905/4, 2905/5, 2905/6,
2904 a 2911/1 vše dle katastru nemovitostí (dále i „KN“) vše katastrální území (dále
i „k.ú.“) Křinice celkové výměře 0,4024 ha odnímané plochy. Mocnost skrývané vrstvy
bude 0,15 m. Celkový objem skrývky bude činit cca 604 m3.
2) Celkem bude skryto cca 604 m3 skrývky. Z toho po dobu stavebních prací bude cca
528 m3 skrývky uloženo na mezideponii na p.p.č. 375/1 dle KN a p.p.č. 1940 k.ú. dle
grafického přídělu obě k.ú. Křinice ve vlastnictví žadatele a bude využito Obcí Křinice
pro vlastní potřebu na plochy veřejné zeleně. A dále bude cca 76 m3 skrývky uloženo
na mezideponii poblíž stavby na p.p.č. 2905/3 dle KN k.ú. Křinice ve vlastnictví
žadatele a bude zpětně využito na p.p.č. 2905/2, 2905/3, 2905/4, 2905/5, 2905/9, 2904
a 2911/1 vše dle KN vše k.ú. Křinice, při úpravě okolí obslužné komunikace. Umístění
mezideponii skrývky bude provedeno tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení nebo
zcizení. Za provedení skrývky a její řádné využití zodpovídá žadatel, tedy Obec
Křinice.
3) Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo jiné situaci poškození ZPF.
4) Obec Křinice zajistí nepřekročení záboru odnímané výměry zemědělské půdy.
33) Před užíváním výše uvedeného vodního díla bude příslušnému speciálnímu
stavebnímu úřadu, Městskému úřadu Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14
BROUMOV, předložena žádost o kolaudační souhlas.
34) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník dále předloží doklady podle
ustanovení § 11 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to :
 protokol o provedení zkoušky nepropustnosti kanalizačního potrubí dle ČSN 75 6909
„Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek“,
strana 13 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
13/23
 protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí podle technické normy
ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí,“
 doklady o tom, že veškeré materiály, použité pro styk s pitnou vodou, vyhovují
hygienickým požadavkům,
 stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje jako příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví k užívání stavby vodovodu,
 stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále i „HZS“)
jako orgánu ochrany obyvatelstva k užívání stavby vodovodu,
 kanalizační řád schválený MěÚ Broumov jako příslušným vodoprávním úřadem,
 výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby,
 projektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem ve stavebním řízení,
 výškové a polohové zaměření stavby, které provede odborně způsobilá osoba, a které
bude ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem,
 zápis o předání a převzetí stavby,
 písemné protokoly o provedených kontrolách příslušných zástupců správců
rozvodných sítí technického vybavení, zejména obchodní společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech republic, a.s.,
RWE Distribuční služby, s.r.o.,
 důkaz o převzetí pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkem (zde zejména Město
Broumov),
 důkaz o předání a převzetí stavby silnice III/302 6 a pozemku, na němž se nachází
(zde Správa silnic Královéhradeckého kraje),
 důkaz o splnění podmínky č. 1 z výrokové části II tohoto rozhodnutí (osazení
vodovodu do chrániček v místech křížení pozemních komunikací, i těch ještě
neprovedených),
 důkaz o splnění podmínky č. 28 z výrokové části II tohoto rozhodnutí,
 důkaz o splnění podmínek orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,
 případně další doklady vyplývající z výše uvedených podmínek tohoto rozhodnutí
(např. nakládání s odpady, ochrana ZPF atd.)
35) Při provádění výše uvedené stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se
bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob a zvířat
na staveništi.
36) V případě škod způsobených během provádění stavby nebo v přímé souvislosti
s ní způsobených, bude poskytnuta náhrada škody podle obecných předpisů o náhradě škody.
Účastníkem stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) zákona číslo
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, je Obec Křinice, IČ: 006 53 608, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01
BROUMOV.
Odůvodnění :
Stavebník, kterým je Obec Křinice, IČ: 006 53 608, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01
BROUMOV, který je na základě plné moci ze dne 23. 05. 2011 zastoupen obchodní
společností Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ: 465 04 303, U Horní brány č.p. 29,
550 01 BROUMOV (dále i „stavebník“ nebo „investor“ nebo „žadatel“), podal dne
25. 02. 2013 u Městského úřadu Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14
strana 14 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
14/23
BROUMOV (dále i „MěÚ Broumov“), žádost podle § 15 zákona číslo 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o vydání
stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „Rozšíření vodovodního řadu
a splaškové kanalizace“, z materiálu a rozsahu uvedeném ve výrokové části I tohoto
rozhodnutí a níže v popisu stavby v odůvodnění tohoto rozhodnutí, v rámci stavby „Příprava
parcel pro výstavbu 13 rodinných domů na p.p.č. 2905/1 až 2905/6, 2748/5, 2904, k.ú.
Křinice“, pracovní název „ulice Libušina“, na pozemkových parcelách číslo 812, 1006/1, obě
dle KN, obě v k.ú. Broumov, v obci Broumov, části obce Kolonie 5. května,
a na pozemkových parcelách číslo 4433*, 4483*, 4502*, 4529*, vše dle KN, vše v k.ú.
Křinice, v obci Křinice, části obce Křinice.
Stavba jako celek se bude nacházet v okrese Náchod, kraji Královéhradeckém.
Vysvětl.:
* Jiné číslování parcel po provedených pozemkových úpravách v k.ú. Křinice
Účelem stavby kanalizace pro veřejnou potřebu jako vodního díla je odvádění
odpadních vod z jednotlivých domácností plánovaných novostaveb rodinných domů (objektů
k bydlení) a srážkových vod z povrchu plánované místní komunikace, obé v lokalitě
nad rybníkem Cihelný, a v obci Křinice, do stokové sítě města Broumov.
Stoková síť města Broumov je zakončena na centrální čistírně odpadních vod
Broumov. Z centrální čistírny odpadních vod se přečištěné odpadní vody vypouštějí
do významného vodního toku Stěnava na pozemkové parcele číslo 1139 dle katastru
nemovitostí (dále i „KN“), katastrální území (dále i „k.ú.“) Velká Ves u Broumova, levý
břeh, říční km cca 33,476, číslo hydrologického pořadí 2-04-03-0180.
Účelem stavby vodovodu pro veřejnou potřebu jako vodního díla je zásobování
domácností v plánovaných rodinných domech (objektech k bydlení) pitnou vodou
z veřejného vodovodu, všechny ve výše uvedené lokalitě.
Popis stavby :
Nová jednotná kanalizace z materiálu PP Ultra-Rib2 DN 250 až 300 mm bude
prioritně odvádět městské (splaškové) odpadní vody z novostaveb rodinných domů a dále
odvádět srážkové vody z nové zpevněné místní komunikace (plánovaná ulice s pracovním
názvem „Libušina“). Srážkové vody z rodinných domů a napojení drenáže na kanalizaci
pro veřejnou potřebu není přípustné. Nová kanalizace bude připojena na stávající stoku
z materiálu beton Js 750 mm, která je zaústěna do centrální (městské) čistírny odpadních vod
Broumov.
Kanalizace PP Ultra Rib2 DN 250 mm je z důvodu výškových poměrů rozdělena
na tři úseky mezi šachtami Š1 (K10) – Š2 (K8) - NBK2 (K6) (z toho úsek Š2-NBK2
ojmenovité světlosti 300 mm), Š4 (K5) - Š6 (K2) – NBK1 (K1) (z toho úsek Š6-NBK1
o jmenovité světlosti 300 mm), Š7 (K3) - Š6 (K2).
Rozšíření stávajícího vodovodního řadu je navrženo z materiálu PE SDR11
90x2,8 mm, armatury budou z litiny. Na potrubí bude uchycen vodič CYKY 4 mm, bude
vyveden v místě uzávěrů pod poklop. Podsyp a obsyp do výše 300 mm nad vrchol potrubí
strana 15 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
15/23
bude proveden ze štěrkopísku, případně jiného materiálu vhodné zrnitosti.
Nový vodovod propojí stávající vodovodní síť města Broumov, v jehož těsné
blízkosti se zájmová lokalita nachází. Rozšíření stávajícího vodovodního řadu bude
provedeno vysazením odbočky ze stávajícího vodovodního řadu z litiny LT 100 mm v části
obce Kolonie 5. května, obci Broumov, ulici Křinická na pozemkové parcele číslo 1006/1 dle
KN, k.ú. Broumov. Druhým vysazením odbočky bude provedeno ze stávajícího vodovodního
řadu PE 90 mm na pozemkové parcele číslo 4433 dle KN, k.ú. Křinice, v těsné blízkosti
křižovatky ulice Větrná a Hesseliova, v části obce Nové Město, obci Broumov.
Na novém úseku vodovodního řadu bude vysazen také jeden nadzemní požární
hydrant na pozemkové parcele číslo 4502 dle KN, k.ú. Křinice, v území vyčleněného
pro veřejnou zeleň. Více hydrantů není na daném úseku vodovodu nutno dále instalovat,
neboť na křižovatce ulic Větrná a Hesseliova je stávající nadzemní hydrant (viz. požární
zpráva číslo akce 101126 vyhotovená panem Ing. Tomášem Notkem v červenci 2012, která je
součástí projektové dokumentace stavby vodního díla). Rozšíření vodovodního řadu bude
provedeno s osazením vytyčovacího vodiče pro zajištění pozdějšího určení polohy sítě.
Údaje charakterizující stavbu vodního díla:
Celková délka nové kanalizační sítě 306 m
z toho:celková délka gravitačních stok 306 m
Počet čerpacích stanic 0 ks
Počet revizních šachet 9 ks
Celková délka nového vodovodu 382 m
Počet nových hydrantů na vodovodu 1 ks (nadzemní)
Celkem ekvivalentních obyvatel (EO) 52 EO
Nadmořská výška stavby povolovaného vodního díla cca 396 – 401 m n.m.
(Bpv)
Stavba vodovodu a kanalizace jako vodního díla v rámci stavby „Příprava parcel
pro výstavbu 13 RD“ je umístěna uzemním rozhodnutím č. 842 Městského úřadu Broumov,
stavebním odborem, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV (dále i „obecný
stavební úřad“), o umístění stavby vydaným dne 14. 11. 2012 pod č.j. PDMUBR 31807/2012
(spis. zn.: MUBR 26668/2012 Ko), které bylo změněno rozhodnutím obecného stavebního
úřadu o opravě zřejmých nesprávností vydaném dne 23. 01. 2013 pod č.j. PDMUBR
1954/2013 (spis.: zn.: MUBR 26668/2012 Ko).
Nová kanalizace pro veřejnou potřebu bude opatřena 7 prefabrikovanými revizními
šachtami (betonové skruže Š1 (K10) – Š7 (K3) o jmenovité světlosti min. 1.000 mm, které
budou zakryty kruhovými poklopy o průměru 625 mm) a 2 prefabrikovanými vstupními
betonovými šachtami NBK1 (K1) a NBK2 (K6) na stávající betonové kanalizaci pro veřejnou
potřebu Js 750 mm, které jsou o shodných parametrech jako výše uvedené revizní šachty.
strana 16 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
16/23
Kapacita vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídající denní produkci
odpadních splaškových vod v množství prům. 4,986 m3/den, max. 8,98 m3/den, vyjádřené
v měrné jednotce 52 ekvivalentní obyvatelé (dále i „EO“).
MěÚ Broumov jsou známy následující doklady k rozhodnutí :
• Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení „Příprava parcel pro výstavbu
RD, F2.1.1 – VODOVODNÍ ŘAD, F2.2.1 – KANALIZAČNÍ STOKA“, kterou
v červnu 2012 pod číslem zakázky 101126 vyhotovila obchodní společnost
Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ: 465 04 303; autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby (vodní díla) pan Ing. Vladimír Kudera,
ČKAIT-0600459, místo trvalého pobytu Řezníčkova č.p. 343, 547 01 NÁCHOD.
• Plná moc udělená Obcí Křinice, IČ: 006 53 608, obchodní společnosti Broumovské
stavební sdružení s.r.o., IČ: 465 04 303, sídlem U Horní brány č.p. 29, 550 01
BROUMOV, k zastupování při jednáních souvisejících s přípravou, umístěním,
povolením pro provedení stavby „Výstavba rodinných domků na p.p.č. 2905/2 –
2905/6 (nyní p.p.č. 4502), k.ú. Křinice“, ze dne 23. 05. 2011.
• Sdělení Městského úřadu Broumov, úřadu územního plánování, sídlem třída
Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, vydané dne 14. 06. 2011 pod č.j. MUBR
17986/2011/ÚP.
• Vyjádření Obecního úřadu Křinice, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV,
k inženýrským sítím, vydané dne 22. 06. 2012 pod č.j. 452/2012.
• Smlouva o právu provedení stavby na p.p.č. 497, 489/6, 802/1, 1006/1, 1007 a st.p.č.
1484, vše dle KN, vše v k.ú. Broumov, uzavřená mezi Městem Broumov a Obcí
Křinice dne 25. 01. 2012 na dobu určitou tří let.
• Smlouva č. 4/NA/Ha/OUN/12/N o podmínkách zřízení stavby a provozu
vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti uzavřená mezi
Královéhradeckým krajem – Správa silnic Královéhradeckého kraje a Obcí Křinice
ze dne 10. 01. 2012.
• Smlouva č. 1/NA/Ha/OUN/12/N o podmínkách zřízení stavby a provozu silničního
sjezdu a o omezení užívání nemovitosti uzavřená mezi Královéhradeckým krajem –
Správa silnic Královéhradeckého kraje a Obcí Křinice ze dne 12. 01. 2012.
• Smlouva č. 1001991213 o bezúplatném převodu pozemku ze strany převádějící,
kterou byla Česká republika – Pozemkový fond České republiky, na nabyvatele,
kterou je Obec Křinice, ze dne 17. 02. 2012.
• Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ:
629 33 591 - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, sídlem Ledhujská č.p. 59,
Velká Ledhuje, 549 54 POLICE NAD METUJÍ, k povolení stavby vydané dne
28. 12. 2012 pod č.j. 00001/BR/2013/AOPK.
• Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, IČ. 708 90 005, sídlem Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, vydané dne 10. 01. 2013 pod zn.:
PVZ/12/33363/Vn/0.
• Územní rozhodnutí č. 842 Městského úřadu Broumov, stavebního odboru, sídlem
třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, vydané dne 14. 11. 2012 pod č.j.
31807/2012, změněné rozhodnutím Městského úřadu Broumov, stavebního odboru,
vydaném dne 23. 01.2013 pod č.j. 1954/2013.
• Vyjádření Městského úřadu Broumov, stavební odbor, sídlem třída Masarykova
strana 17 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
17/23
č.p. 239, 550 14 BROUMOV, jako věcně příslušného silničního správního úřadu,
vydané dne 09. 10. 2012 pod č.j. PDMUBR 28584/2012 (spis. zn.: 27384/2012 Pí).
• Rozhodnutí Městského úřadu Broumov, stavební odbor, sídlem třída Masarykova
č.p. 239, 550 14 BROUMOV, jako věcně příslušného silničního správního úřadu,
o povolení zřízení sjezdu ze silnice č. III/302 6 Křinice vydané dne 10. 10. 2012
pod č.j. PDMUBR 28810/2012 (spis. zn.: 27385/2012 Pí).
• Souhlas Městského úřadu Broumov, stavebního odboru, sídlem třída Masarykova
č.p. 239, 550 14 BROUMOV, jako věcně příslušného obecného stavebního úřadu
k umísťování staveb v daném území, vydaný dne 04. 02. 2013 pod č.j. PDMUBR
2849/2013 (spis zn.: 2787/2013 KO).
• Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní
pracoviště Náchod, sídlem Českoskalická č.p. 254, 547 01 NÁCHOD, vydané dne
28. 01. 2013 pod č.j. S-KHSHK 01995/2013/2/HOK.NA/Ri.
• Závazné stanovisko Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, sídlem
třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, souhlas s odnětím ze zemědělského
půdního fondu, vydané dne 18. 09. 2012 pod č.j. 22326/2012/OŽP-Ar-12.
• Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého
kraje, územní odbor Náchod, sídlem Náchodská č.p. 530, 549 32 VELKÉ POŘÍČÍ,
vydané dne 25. 07. 2012 pod č.j. HSHK-805/NA-OP-2012.
• Stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor
Náchod, Dopravní inspektorát, Plhovská č.p. 1176, 547 45 NÁCHOD, k územnímu a
ke stavebnímu řízení vydané dne 11. 09. 2012 pod č.j. KRPH-94-249/ČJ-2012-
050506.
• Vyjádření obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlem Teplická
874/8, Podmokly, 405 02 DĚČÍN, pod zn.: 0100096400 ze dne 21. 09. 2012.
• Souhlas obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlem Teplická
874/8, Podmokly, 405 02 DĚČÍN, pod zn.: 41/2013 ze dne 05. 02. 2013, s umístění
stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES.
• Vyjádření obchodní společnosti ČEZ ICT Services, a.s., IČ: 264 70 411, sídlem
Duhová 1531/3, 140 53 PRAHA 4, pod zn.: 0200057809 ze dne 21. 09. 2012.
• Vyjádření obchodní společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 279 35 311,
sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 657 02 BRNO, pod zn.: 4799/10/131 ze dne
02. 09. 2010 a zn.: 5000742382 ze dne 06. 02. 2013.
• Vyjádření příspěvkové organizace Technické služby města Broumova, IČ:
712 37 321, sídlem Smetanova č.p. 178, Nové Město, 550 01 BROUMOV, vydané
pod zn.: 16-11-SSP dne 30. 05. 2011 a pod zn.: 38-12-SSP dne 27. 09. 2012
• Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací obchodní společnosti Telefónica
O2 Czech republic, a.s., IČ: 601 93 336, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle,
140 22 PRAHA 4, pod zn.: 519206/13 ze dne 04. 02. 2013.
• Vyjádření obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 481 72 928,
sídlem Kladská č.p. 1521, 547 01 NÁCHOD, vydané dne 13. 02. 2013 pod zn.:
1207218/St.
Podzemní vedení sítí technické infrastruktury se podle obchodní společnosti
Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 601 93 336 (stanovisko zn.: 519206/13 ze dne
04. 02. 2013), v dotčeném území nachází. Ochrana telekomunikačních sítí je ošetřena
zejména splněním podmínek č. 5, 7, 8, 15, 16, 34, 36 uvedených ve výrokové části II
(podmínky k provedení stavby a pro její užívání) tohoto rozhodnutí.
strana 18 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
18/23
Podle obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035 (stanovisko zn.:
0100096400 ze dne 21. 09. 2012), se její energetické zařízení na předmětných pozemcích
nachází. Ochrana těchto zařízení je ošetřena zejména splněním podmínek číslo 5, 7, 8, 11, 12,
34, 36 uvedených ve výrokové části II (podmínky k provedení stavby a pro její užívání)
tohoto rozhodnutí.
Podle obchodní společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, ve svém
stanovisku (stanovisko zn.: 5000742382 ze dne 06. 02. 2013) uvádí, že se v zájmovém území
nachází síť technické infrastruktury a další plynárenská zařízení, která provozuje tato
obchodní společnost nebo obchodní společnost VČP Net, s.r.o. Ochrana těchto zařízení je
ošetřena splněním podmínek číslo 5, 7, 8, 21, 22, 34, 36 uvedených ve výrokové části II
(podmínky k provedení stavby a pro její užívání) tohoto rozhodnutí.
Podle obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 481 72 928,
ve svém stanovisku (stanovisko zn.: 1207218/St ze dne 13. 02. 2013) uvádí, že se
v zájmovém území nachází síť technické infrastruktury, která provozuje tato obchodní
společnost. Ochrana těchto zařízení je ošetřena splněním podmínek číslo 5, 7, 8, 23, 24, 34,
36 uvedených ve výrokové části II (podmínky k provedení stavby a pro její užívání) tohoto
rozhodnutí.
Provedením stavby bude dotčena plánovaná místní komunikace (plánovaná nová ulice
s pracovním názvem „Libušina“), která bude ve vlastnictví a správě stavebníka, tedy Obce
Křinice, IČ: 006 53 608. Ochrana této plánované pozemní komunikace je zajištěna zejména
splněním podmínek číslo 1, 34, 36 uvedených ve výrokové části II (podmínky k provedení
stavby a pro její užívání) tohoto rozhodnutí.
Provedením stavby bude dotčena stávající krajská silnice číslo III/302 6 (ulice
Křinická v Broumově), která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a správě příspěvkové
organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 709 47 996. Ochrana této stávající
pozemní komunikace je zajištěna zejména splněním podmínek číslo 1, 34, 36 uvedených ve
výrokové části II (podmínky k provedení stavby a pro její užívání) tohoto rozhodnutí.
Ostatní správci sítí technické infrastruktury, jejichž stanoviska jsou uvedena výše
v seznamu dokladů k rozhodnutí, uvedli, že nejsou dotčeny sítě a zařízení v jejich správě
(jedná se zejména o příspěvkovou organizaci Technické služby města Broumova, IČ:
712 37 321, obchodní společnost ČEZ ICT Services, a.s., IČ: 264 70 411, a Obec Křinice, IČ:
006 53 608).
Česká republika - Agentura ochrany přírody České republiky, IČ: 629 33 591 –
Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny
vydala závazné stanovisko k povolení předmětné stavby podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona
číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bez podmínek.
Výkonem kontroly splnění podmínek závazných stanovisek Správy chráněné krajinné
oblasti Broumovsko je příslušný tento orgán ochrany přírody a krajiny. Zástupce Správy
chráněné krajinné oblasti Broumovsko bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Příslušný správce povodí, kterým je Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, vydal
své výše uvedené stanovisko bez podmínek.
strana 19 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
19/23
MěÚ Broumov stanovil účastníka stavebního řízení, kterým je podle ustanovení § 109
odst. 1 písm. a) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“), ve smyslu ustanovení § 27
odst. 1 písm. a) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
i „správní řád“), a ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní
zákon“),
o Obec Křinice, IČ: 006 53 608, Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV,
neboť je stavebníkem (žadatelem o stavební povolení).
MěÚ Broumov stanovil účastníka stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1
písm. c, d, e) stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kterým je
o Město Broumov, IČ: 002 72 523, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV,
neboť je vlastníkem pozemku, na kterém má být část stavby prováděna, vlastníkem stavby
na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a dále je vlastníkem pozemků sousedících
s pozemky, na kterých má být předmětná stavba prováděna, a ten, kdo má k takovým
pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno.
Dále MěÚ Broumov stanovil účastníky stavebního řízení podle ustanovení § 109
odst. 1 písm. d) stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, a to :
o ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 DĚČÍN,
o Královéhradecký kraj – Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 709 47 996,
Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ,
o RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
657 02 BRNO,
o Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, Michle,
140 22 PRAHA 4,
o Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 481 72 928, Kladská č.p. 1521, 547 01
NÁCHOD,
jako vlastníky stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a nebo toho, který má
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, neboť mohou být jeho
práva navrhovanou stavbou přímo dotčena.
MěÚ Broumov stanovil účastníky stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1
písm. e) stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kterými jsou
o Bek Josef, nar. 1941, Malá Kolonie č.p. 6, Kolonie 5. května, 550 01 BROUMOV,
o Belančík Milan, nar. 1953, Pod Lipami č.p. 895, Valdické Předměstí, 506 01 JIČÍN,
o Buchta Josef, nar. 1934, Větná č.p. 85, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Buchtová Ladislava, nar. 1947, Větná č.p. 85, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
strana 20 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
20/23
o Čejchan Ladislav, nar. 1954, Malá Kolonie č.p. 7, Kolonie 5. května, 550 01
BROUMOV,
o Černá Monika, nar. 1965, Větrná č.p. 45, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Černý Zdeněk, nar. 1964, Větrná č.p. 45, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Česká republika - Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 130 00 PRAHA 3,
o Egerová Marie, nar. 1937, Větná č.p. 85, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Fischer Pavel, nar. 1964, Příčná č.p. 177, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Fischerová Eva, nar. 1970, Příčná č.p. 177, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Janoušová Libuše, nar. 1935, Větrná č.p. 85, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Jarošová Jana, nar. 1979, Okoř č.e. 41, Okoř, 252 64 VELKÉ PŘÍLEPY,
o Jirman Igor, Ing., nar. 1975, Malá Kolonie č.p. 51, Kolonie 5. května, 550 01
BROUMOV,
o Jirmanová Miroslava, nar. 1974, Malá Kolonie č.p. 51, Kolonie 5. května, 550 01
BROUMOV,
o Kadlec Milan, nar. 1957, Větná č.p. 85, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Kadlecová Anna, nar. 1957, Větná č.p. 85, Nové Město, 550 01 BROUMOV
o Kotrncová Jaromíra, nar. 1962, Malá Kolonie č.p. 4, Kolonie 5. května, 550 01
BROUMOV,
o Kotrnec Milan, nar. 1958, Malá Kolonie č.p. 4, Kolonie 5. května, 550 01
BROUMOV,
o Mareš Zdeněk, nar. 1973, Větná č.p. 85, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Marešová Diana, nar. 1975, Větná č.p. 85, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Pohl Lubomír, nar. 1960, Hesseliova č.p. 329, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Potocs Tomáš, nar. 1982, Křinické sídliště č.p. 210, Nové Město, 550 01
BROUMOV,
o Prokop Vladimír, nar. 1981, Malá Kolonie č.p. 5, Kolonie 5. května, 550 01
BROUMOV,
o Sedláčková Jiřina, nar. 1952, Větná č.p. 85, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Šefc Jaroslav, Ing., nar. 1971, Martínkovice č.p. 278, 549 73 MARTÍNKOVICE,
o Šefcová Romana, Ing., nar. 1975, Kladská č.p. 2, Velká Ves, 550 01 BROUMOV,
o Šnáblová Ivana, nar. 1956, Malá Kolonie č.p. 3, Kolonie 5. května, 550 01
BROUMOV,
o Špitálský Vladimír, nar. 1959, Křinická č.p. 45, Kolonie 5. května, 550 01
BROUMOV,
o Uzel Petr, nar. 1972, Hurbanova 1179/26, Krč, 142 00 PRAHA 4,
o Uzlová Ludmila, nar. 1946, U Jeslí č.p. 189, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Vlach Jiří, Ing., nar. 1939, Křinická č.p. 92, Nové Město, 550 01 BROUMOV,
o Vlachová Marie, nar. 1945, Nádražní č.p. 255, Pražské Předměstí, 551 01
JAROMĚŘ,
neboť tito účastníci stavebního řízení jsou vlastníky sousedních pozemků anebo jsou
osobami, které mají právo nakládat s těmito pozemky, a tyto pozemky mohou být ovlivněny
provedením povolované stavby vodního díla.
V daném případě MěÚ Broumov neshledal další osoby a žádné osoby o sobě
neprohlásily, že jejich práva, právem chráněné zájmy a povinnosti by mohly být předmětným
stavebním řízením přímo dotčeny.
strana 21 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
21/23
Během stavebního řízení nebyly podány žádné námitky účastníků stavebního řízení.
Připomínky dotčených orgánů byly zahrnuty od podmínek tohoto stavebního povolení.
MěÚ Broumov posoudil předloženou žádost, projektovou dokumentaci a doklady
předložené k žádosti o vydání stavebního povolení jako dostatečný podklad rozhodnutí.
Podmínky a připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů, uplatněné v průběhu stavebního
řízení, MěÚ Broumov zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí, a z důvodu, že mu nejsou
známy žádné závažné překážky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
V podmínce č. 34 stavebního povolení (výroková část II. tohoto rozhodnutí) je
citováno ustanovení § 11 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Tato vyhláška byla platná do 29. 03. 2013,
nicméně je v tomto rozhodnutí citována, neboť tato vyhláška byla platná v okamžiku zahájení
stavebního řízení. Zdejší úřad užil institutu přechodného ustanovení o platnosti právních
předpisů, která zanikne v průběhu správního řízení.
Podle názoru MěÚ Broumov byl stavebník (investor) v tomto stavebním řízení
dostatečně poučen o povinnostech vyplývajících z výkonu práva k provedení a užívání
předmětné stavby vodního díla, které je vymezeno tímto rozhodnutím (zásada služby
veřejnosti zakotvená v ustanovení § 4 odst. 2 správního řádu).
Orientační poloha revizní šachty NBK1 (K1) (souřadnice Y, X systém Jednotná
trigonometrická síť katastrální (S-JTSK)) na stávající betonové kanalizaci pro veřejnou
potřebu Js 750 mm na pozemkové parcele číslo 4502 dle KN, k.ú. Křinice :
Y = 601 357,8 m,
X = 1 005 727,5 m.
Orientační nadmořská výška zemského povrchu nad revizní šachty NBK1 (K1)
(systém Balt po vyrovnání (Bpv)) :
Z = 397 m n.m.
Orientační poloha nadzemního hydrantu (bod V11) osazeném na novém vodovodu
pro veřejnou potřebu (souřadnice Y, X systém Jednotná trigonometrická síť katastrální (SJTSK))
na pozemkové parcele číslo 4502 dle KN, k.ú. Křinice :
Y = 601 369,5 m,
X = 1 005 730,0 m.
Orientační nadmořská výška zemského povrchu v místě osazení nadzemního hydrantu
(V11) na novém vodovodu pro veřejnou potřebu (systém Balt po vyrovnání (Bpv)) :
Z = 397,5 m n.m.
strana 22 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
22/23
Poučení :
Při provádění stavby je stavebník povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze
výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní
prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit (§ 152 odst. 3
písm. d) stavebního zákona).
Poučení účastníků :
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona číslo 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, sídlem Pivovarské náměstí 2, č.p. 1245, 500 03 HRADEC
KRÁLOVÉ, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (doručení rozhodnutí).
Odvolání se podává u Městského úřadu Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14
BROUMOV. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, odkladný účinek.
„otisk úředního razítka“
Ing. Marcela Žouželková
vedoucí odboru životního prostředí
Odvolání se podává u Městského úřadu Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239,
550 14 BROUMOV, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
Městskému úřadu Broumov a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (celkový počet max.
1; slovy jeden).
Správní poplatek byl ve výši 3.000,- Kč určený podle položky 18 odst. 1 písm. h)
přílohy zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
zaplacen Městskému úřadu Broumov dne 07. 03. 2013 (číslo výpisu bankovního účtu Města
Broumov 47)
strana 23 rozhodnutí č.j. 4901/2013/OŽP-Sd-33 ze dne 22. dubna 2013
23/23
Toto oznámení rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu nejméně
po dobu 15 dnů
Vyvěšeno dne ……………………..
Sejmuto dne ……………………….
Obdrží (žadatel) na dodejku :
- Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ: 465 04 303, U Horní brány č.p. 29, 550 01
BROUMOV
Obdrží na dodejku k vyvěšení veřejné vyhlášky :
- Obecní úřad Křinice, Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV
- Městský úřad Broumov, odbor správní, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
Obdrží veřejnou vyhláškou :
- výše uvedení účastníci stavebního řízení
Dále obdrží (dotčené orgány) na dodejku :
- Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591 -
Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská č.p. 59, Velká Ledhuje, 549 54
POLICE NAD METUJÍ
- Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 8, č.p. 951,
Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská
č.p. 530, 549 32 VELKÉ POŘÍČÍ
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod,
Českoskalická č.p. 254, 547 01 NÁCHOD
- Městský úřad Broumov, stavební odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV

Datum sejmutí: 16. 5. 2013 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

příprava na dožínky