Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR - Rozhodnutí - umístění stavby - kanalizace

Rozhodnutí je ke stažení zde.

Následuje výňatek textu.


M Ě S T S K Ý    Ú Ř A D B R O U M O V
                                stavební odbor, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov                                              
 
SPIS. ZN.:                                 MUBR 26605/2012 KO
Č.J.:                                           PDMUBR 33820/2012

Oprávněná úřední osoba: TEL.:
E-MAIL:

Jan Kopecký, DiS.

 
DATUM:                                  28.11.2012
V E Ř E JN Á  V Y H L Á Š K A
 
ROZHODNUTÍ
 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍč. 844
 
 
roková část:
 
stský úřad Broumov, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.9.2012 podala
 
Obec Křinice, IČO 00653608, Křinice 45, 550 01 Broumov 1,
kterou zastupuje Broumovské stavební sdružení s.r.o., Miroslav Netík, IČO 46504303, U Horní brány29, 550 01 Broumov 1
 
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
 
 
I.     Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 
ro z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y
 
Rozšíření vodovodního řádu a splaškové kanalizace  prop.p.č. 302/4 a 302/5 k.ú. Křinice (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 302/1, 302/2, 311/2, 331, 334, 2623/13 v katastrálním území Křinice.
 
 
Popis stavby:
-      Předmětem dokumentace je rozšíření veřejné infrastruktury pro uvažované rozdělení pozemku p.p.č.
302/1 na pozemky p.p.č. 302/4 a 302/5, k.ú. Křinice. Tyto pozemky budou určené pro zástavbu RD. Rozšíření  sítí  technické  infrastruktury  bude  provedeno  v  rozsahu  vodovodního  řádu  a  nové
splaškové kanalizace, která bude napojena na již povolenou ČOV pro 50EO umístěné vedle objektu
č.p. 176.
-      Napojovacím bodem pro rozšíření vodovodního řádu bude provedeno v nejbližším možném místě na vodovodním řádu LT DN 100 tj. na pozemku p.p.č. 331, k.ú. Křinice. Rozšíření bude provedeno vysazením T kusu a uzavírací armatury. Ukončení této nové větve bude provedeno nadzemním technickým hydrantem.
-      Nově navržená splašková kanalizace bude provedena v souběhu s rozšířením vodovodního řádu.
Kanalizace bude obsahovat počáteční revizní šachtu v blízkosti společné hranice pozemku p.p.č.
302/5, 302/3 a 302/1 a bude zakončena ve stávající šachtě Š5 (již povolené kanalizace). Mezi těmito revizními šachtami budou rozmístěny šachty na lomu směru kanalizace a v delším úseku bude
osazena v cca ½ vzdálenosti.

 
II.    Stanoví podmínky  proumístění stavby:
 
1.    Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí „Rozšíření vodovodního řádu a splaškové kanalizace pro p.p.č. 302/4 a 302/5, k.ú. Křinice“ datum 04/2012, číslo zakázky: 111148 vypracovanou Ing. Vladimírem Kuderou – autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a vodohospodářské  stavby  *ČKAIT  –  0600459*,  která  obsahuje  výkres  současného  stavu  území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2.    Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Stavba bude navržena v souladu  s NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.
3.    Technické řešení stavby musí být navrženo v souladu  s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných  požadavcích  na  využívání  území  a  jejími  změnami,  vyhlášky    č.  268/2009  Sb.  o technických požadavcích na stavby,    a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravích životních podmínek a životního prostředí. Stavba musí splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence.
4.    Žadatel ( stavebník ) provádějící stavbu  nebo zabezpečující její přípravu ihned ohlásí dle ustanovení
§ 176 stavebního zákona stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče popř. archeologickému ústavu nebo orgánu státní ochrany přírody nález ( kulturně cenné předměty, detaily stavby nebo chráněné části přírody, archeologický nález ) a učiní nezbytná opatření aby nebyl poškozen nebo zničen.
5.    Stavba bude navržena v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění ,  kterým se upravují další požadavky  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovněprávních vztazích  a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .
6.    Předmětnou stavbou  nesmí být ohroženy veškeré  sítě a zařízení  technického vybavení ani nedojde k jejich poškození . Za tímto účelem zajistí stavebník vytýčení všech sítí před zahájením prací a jejich ochranu před poškozením. Veškeré práce musí ( včetně projektových  ) být prováděny v souladu především s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákonem č.
458/2000 Sb.energetický zákon, v úplném platném znění  zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
7.    Podmínky  Městského  úřadu  Broumov, odborživotního  prostředí dle závazného  stanoviska  –
č.j.: 23653/2012/OŽP-Ar-6:
    před zahájením stavební  činnosti  při  stavbě  podzemního vedení  splaškové  kanalizace  zajistí investor stavby skrývku kulturní vrstvy půdy v šíři manipulačního pásu 0,8 m, mocnost skrývané vrstvy bude 0,15 m. Skrytá zemina bude pokládána během stavby podél výkopové rýhy (zvlášť ornice a zvlášť výkopek). Výkop bude proveden v hloubce cca 1,85 m, v délce cca 185 m,
    před zahájením stavební činnosti při stavbě podzemního vedení vodovodního řadu zajistí investor stavby skrývku kulturní vrstvy půdy v šíři manipulačního pásu 0,8 m, mocnost skrývané vrstvy bude 0,15 m. Skrytá zemina bude pokládána během stavby podél výkopové rýhy (zvlášť ornice a zvlášť výkopek). Výkop bude proveden v hloubce cca 1,5 m, v délce cca 196 m,
•  práce budou prováděny tak, aby na vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
•  kopové práce na pozemcích zemědělského půdního fondu budou prováděny především v době
vegetačního klidu a po jejich skončení budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu,
    při  stavební  činnosti  musí  být  učiněna  taková  opatření,  aby  nemohlo  dojít  k  úniku  látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt, nebo jiné situaci poškození zemědělského půdního fondu,
    investor musí včas projednat zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci stavbou dotčených zemědělských pozemků,

 
    pokud si práce spojené se stavbou podzemního vedení srážkové a splaškové kanalizace vyžádají odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení  půdy do  původního stavu, je investor  této  stavby povinen  požádat  Městský úřad Broumov o souhlas k dočasnému odnětí pozemků zemědělského půdního fondu podle ustanovení
§ 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
8.    Podmínky  Městského  úřadu  Broumov,  odbor  životního  prostředí  dle  vyjádření  –  č.j.:
19450/2012/OŽP-Žo-6:
    Během realizace shora uvedeného záměru budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti povrchových nebo podzemních vod.
    K vydání stavebního povolení pro stavbu splaškové kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu dle  ustanovení  §  15  odst.  1  vodního  zákona je  příslušný MěÚ  Broumov,  jako  příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 vodního zákona a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené vodní dílo bude povoleno na základě žádosti a příslušných dokladů, uvedených v ustanovení § 4 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a v ustanovení § 6 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
    K žádosti o povolení stavby splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodu pro veřejnou potřebu  bude  předložena  projektová  dokumentace,  která  bude  vyhotovena  v  souladu  s ustanovením § 2 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která bude respektovat ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství číslo 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 19 a § 20 vyhlášky Ministerstva zemědělství číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
    Dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je vlastník kanalizace povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru  znečistění  odpadních  vod  vypouštěných  do  kanalizace,  popřípadě  nejvyšší  přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád, zde jeho změnu, je vlastník kanalizace povinen předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení.
    Při provádění stavby kanalizační stoky a vodovodu pro veřejnou potřebu jako vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství číslo 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 19 a § 20 vyhlášky Ministerstva zemědělství číslo
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 169 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
    Revizní šachty na stokové síti budou provedeny v souladu s ustanovením čl. 4.10.2 „Vstupní šachty“ (ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“).
    Odpady,  vzniklé  provedením  stavby,  budou  předány  pouze  právnické  nebo  fyzické  osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle
§ 14 odst. 2 zákona o odpadech.
    Po  dokončení  provedení  stavby  budou  doklady  o  předání  odpadů  oprávněným  osobám předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce výše uvedené stavby.
9.    Podmínky  Agentury ochrany přírody a krajiny Správa CHKO  Broumovsko  dle závazného stanoviska  – č.j.: 01252/BR/2012/AOPK:

 
    Při provádění prací (zejména při hloubení rýh pro kanalizaci) bude postupováno v souladu s ČSN
839061 „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti“.
10.  Podmínky  Vodovody a kanalizace  Náchod, a.s. – č.j.: 1203291/Zo:
    Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a.s.
Vytýčení zajistí (p. P.Hejzlar, M.Zeman tel.: 606 754 303).
    Při křížení a ukládání dalšího zařízení respektujte příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73
6005.
    Při  souběhu  inženýrských  sítí  s  podzemním  vedením  VaK  Náchod,  a.s.  dodržte  minimální vodorovný odstup dle předložené PD - vzorový řez..
    Ve vzdálenosti do 2,0 metrů od zařízení VaK Náchod, a.s. nesmí být umístěny žádné pevné stavby - sloupy, ploty, HUP atd.
    Projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k předchozímu odsouhlasení.
    Do  doby  žádosti  o  vyjádření  ke  stavebnímu  povolení  bude  vyřešen  způsob  provozování vodovodního řadu, a to v souladu se směrnicí VaK Náchod,a.s. č. S/06/10 ze dne 1.6.2010
11.  Podmínky  Telefonica Czech Republic, a.s. dle vyjádření – č.j.: 145188/11:
    Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
    Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefonica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefonica pověřeného ochranou sítě - Pavel Rejmont, tel.: 720 752 323, e-mail: rejmont.pavel@o2.com (dále jen POS).
    Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefonica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefonica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
    Pro  účely  přeložení  SEK  dle  bodu  (3)  tohoto  Vyjádření  je  stavebník  povinen  uzavřít  se společností Telefonica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
    Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
    Společnost Telefonica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
    Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat,  rozšiřovat,  pronajímat,  půjčovat  či   jinak  užívat  bez  souhlasu  společnosti Telefonica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
 
Všeobecné podmínky  ochrany SEK společnosti Telefonica
 
I. Obecná ustanovení
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefonica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

 
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefonica vzniknou porušením jeho povinnosti.
 
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto
Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
 
5. Bude-li žadatel na společnosti Telefonica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
 
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 
3. Stavebník, nebo jím pověřená  třetí  osoba, je  povinen upozornit jakoukoliv třetí  osobu, jež bude provádět  zemní  práce,  aby zjistila nebo ověřila stranovou  a  hloubkovou  polohu  PVSEK  příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí
+/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 
5. Při  zjištění  jakéhokoliv rozporu  mezi  údaji  v projektové  dokumentaci  a  skutečností  je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
 
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 
7. Při  provádění  zemních  prací,  u  kterých nastane  odkrytí  PVSEK, je  povinen stavebník,  nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefonica.
 
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK.  Při  přepravě  vysokého  nákladu  nebo  mechanizace  pod  trasou  NVSEK  je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1,0m od NVSEK.
 
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech

 
případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefonica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 
13. Stavebník,  nebo  jím  pověřená  třetí  osoba,  není  oprávněn  užívat,  přemísťovat  a  odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 
14. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca lm.
 
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefonica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
 
III.       Práce v objektech  a odstraňování objektů
1.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefonica bezpečné odpojení SEK.
 
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen  v souladu  s  právními  předpisy,  technickými  a  odbornými  normami  (včetně  doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
 
IV.Součinnost  stavebníka při přípravě stavby
1.  Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
 
2.  V  případě,  že  pro  činnosti  stavebníka,  nebo jím  pověřené  třetí  osoby,  není  třeba  povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
 
3.  Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických  trakcí  vlaků  a  tramvají,  nejpozději  však  před  zahájením správního  řízení  ve  věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení ěi poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
 
4.  Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefonica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři
50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách  radiového  paprsku  v  celé  jeho  délce,  resp.  25  m kruhem  kolem  vysílacího  radiového zařízení.
 
5.  Pokud  se  v  zájmovém  území  stavby  nachází  podzemní  silnoproudé  vedení  (NN)  společnosti Telefonica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
 
6.  Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
 
V. Přeložení SEK
1.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

 
2.  Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
 
3.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
 
4.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
 
5.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
           pokud  plánované  stavby nebo  trasy  sítí  technické  infrastruktury  budou  umístěny  v  blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
          neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
          předložit  POS  vypracovaný  odborný  statický  posudek  včetně  návrhu  ochrany  tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
          nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
          projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
12.  Podmínky  ČEZ Distribuce, a.s. dle vyjádření – n.z.: 0100070156:
    Na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: NADZEMNÍ SÍTĚ
    V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
    Energetické  zařízení  je  chráněno  ochranným  pásmem  podle  §  46  zákona  č.  458/2000  Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
    V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení,  je  nutné  písemně  požádat  o  souhlas  s  činností  v  ochranném pásmu  (formulář  je  k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
    Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
    Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
PODMÍNKY  PRO  PROVÁDĚNÍ   ČINNOSTÍ   V  OCHRANNÝCH  PÁSMECH  NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle 46, odst. (3), Zák. Č. 453/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany;
a) U napětí nad 1 kV a do 35kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného clo 31. 12. 1994), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12.
1994).
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:

 
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemni práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst (8) a (11) Zákona č.
458/2000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN
50110-1).
2. Jeřáby ani jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů
sloupů nebo stožárů.
5, Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedeni.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body Č. 1 až 4, je možně požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční  soustavy  o  další  řešení  (zajištění  odborného  dohledu  pracovníka  s  elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých Částí...), pokud nejsou tyto podmínky jíž součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnuti zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedeni nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování ( Části vedení)
Případné nedodrženi uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s 93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona.
PODMÍNKY  PRO  PROVÁDĚNÍ  ČINNOSTÍ   V  OCHRANNÝCH  PÁSMECH  PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedeni elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedeni řídící, měřici a zabezpečovací techniky je stanoveno v 46, odst. (5), Zák. Č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle 46 odst. (8) a (10) zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízeni stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízeni, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemni práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízeni nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přistup k těmto zařízením, e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedeni těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedeni, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízeni na základě 46, odst. (8) a (11) Zákona č.
458/00 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedeni je třeba dále dodržovat následující podmínky:

 
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčeni podzemního zařízeni a prokazatelně seznámit  pracovníky,  jichž  se  to  týká  s  jejich  polohou  a  upozornit  na  odchylky  od  výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě
provedeni sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemni práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/98 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE
333302.
5.  Dodavatel  prací  musí  oznámit  příslušnému  provozovateli  distribuční  soustavy  zahájeni  prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedeni vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškozeni.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškozeni a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uloženi. Pokud toto organizace provádějící zemni práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno kryti proti mechanickému poškozeni.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11.  Každé  poškozeni  zařízeni  provozovatele  distribuční  soustavy  musí  být  okamžitě  nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840) 12. Ukončeni stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízeni provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízeni nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činnosti v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §3, zákona č. 458/00 Sb. jako porušeni zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
 
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje  rozhodnutí správního orgánu:
 
Obec Křinice, Křinice 45, 550 01 Broumov 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEZ ICT, Fugnerovo náměstí 1866, 120 00 Praha 2
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, Michle, 140 00 Praha 4
Vodovody a kanalizace  Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod 1
 
 
Odůvodnění:
 
Dne 19.9.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
 
Stavební  úřad  oznámil  zahájení  územního  řízení  známým  účastníkům  řízení  a  dotčeným  orgánům. K projednání  žádosti  současně  nařídil  veřejné  ústní  jednání  spojené  s ohledáním  na  místě  na  den
26.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
 
Podkladem pro toto rozhodnutí byly následující  doklady:
-     Žádost o vydání územního rozhodnutí

 
-     Plná moc k zastupování – BSS, s.r.o.
-     Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rozšíření vodovodního řádu a splaškové kanalizace pro p.p.č.
302/4 a 302/5, k.ú. Křinice“ datum 04/2012, číslo zakázky: 111148 vypracovanou Ing. Vladimírem
Kuderou – autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby *ČKAIT –
0600459*
-     Závazné stanovisko ČR-Státní energetická inspekce – n.z.: 1420/12/52.103/Ul
-     Závazné stanovisko Městského úřadu Broumov, odbor životního prostředí – č.j.: 23653/2012/OŽP- Ar-6
-     Vyjádření Městského úřadu Broumov, odbor životního prostředí – č.j.: 19450/2012/OŽP-Žo-6
-     Závazné stanovisko AOPK Správa CHKO Broumovsko – 01252/BR/2012/AOPK
-     Stanovisko Povodí Labe, s.p. Hradec Králové – n.z.: PVZ/12/16011/Vn/0
-     Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – č.j.: HSHK-804/NA-OP-2012
-     Vyjádření Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. – n.z.: 1105016/Zo, 1203291/Zo
-     Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. – n.z.: 5000648735
-     Vyjádření Obce Křinice – č.j.: 448/2012/R
-     Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. – n.z.: 0100070156
-     Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. – n.z.: 0200038879
-     Vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. – č.j.: 145188/11
 
Stavební  úřad  zajistil  vzájemný  soulad  předložených  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-      Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
 
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
-     Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.
 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-     Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
 
 
 
 
Poučení účastníků:
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
 
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

 
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
 
 
 
 
 
 
Bc. Iveta Pírová
vedoucí stavebního odboru Městského úřadu Broumov
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
 
 
 
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1 000,- Kč byl zaplacen.
 
Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Obec Křinice, IDDS: fgfbnr8
Broumovské stavební sdružení s.r.o., IDDS: iacswhv
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) doručí: Městský úřad Broumov, správní odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov Obecní úřad Křinice, IDDS: fgfbnr8
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT, IDDS: zbsdk9i
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace  Náchod a.s., IDDS: d7tgx37
dotčené správní úřady
Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Broumovsko, IDDS: nu3dydw
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e
stský úřad Broumov, odbor životního prostředí, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1
stský úřad Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Datum sejmutí: 20. 12. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie