Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR - Stavební odbor - Oznámení - Zahájení územního řízení - Rozšíření vodovodního řádu a splaškové kanalizace pro p.p.č. 302/4 a 302/5

 

Vyhláška je ke stažení zde. Mapový výkres je ke stažení zde. Následuje výpis textu vyhlášky.

 


MUBRX004DI57
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R O U M O V
stavební odbor, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov

SPIS. ZN.: MUBR 26605/2012 KO
Č.J.: PDMUBR 26632/2012

Oprávněná úřední osoba: TEL.:
E-MAIL:

Jan Kopecký, DiS.
491 504 336 kopecky@broumov-mesto.cz
 

DATUM: 19.9.2012
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Obec Křinice, IČO 00653608, Křinice 45, 550 01 Broumov 1,
kterou zastupuje Broumovské stavební sdružení s.r.o., Miroslav Netík, IČO 46504303, U Horní brány 29, 550 01 Broumov 1

(dále jen "žadatel") podal dne 24.8.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Rozšíření vodovodního řádu a splaškové kanalizace pro p.p.č. 302/4 a 302/5 k.ú. Křinice
na pozemku parc. č. 302/1, 302/2, 311/2, 334, 331, 2623/13 v katastrálním území Křinice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Broumov, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

26. října 2012 (pátek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 306 MěÚ Broumov, K Ráji 220 Broumov.

Stavba obsahuje:

Předmětem dokumentace je rozšíření veřejné infrastruktury pro uvažované rozdělení pozemku p.p.č.
302/1 na pozemky p.p.č. 302/4 a 302/5, k.ú. Křinice. Tyto pozemku budou určené pro zástavbu RD. Rozšíření sítí technické infrastruktury bude provedeno v rozsahu vodovodního řádu a nové splaškové
kanalizace, která bude napojena na již povolenou COV pro 50EO umístěné vedle objektu č.p. 176.

Napojovacím bodem pro rozšíření vodovodního řádu bude provedeno v nejbližším možném místě na vodovodním řádu LT DN 100 tj. na pozemku p.p.č. 331, k.ú. Křinice. Rozšíření bude provedeno vysazením T kusu a uzavírací armatury. Ukončení této nové větve bude provedeno nadzemní technickým hydrantem.

Nově navržená splašková kanalizace bude provedena v souběhu s rozšířením vodovodního řádu. Kanalizace bude obsahovat počáteční revizní šachtu v blízkosti společné hranice pozemku p.p.č. 302/5,
302/3 a 302/1 a bude zakončena ve stávající šachtě Š5 (již povolené kanalizace). Mezi těmito revizními šachtami budou rozmístěny šachty na lomu směru kanalizace a v delším úseku bude osazena v cca ½ vzdálenosti.


Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Broumov, stavební odbor, úřední dny: pondělí a středa od
7.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00, ostatní dny dle dohody).

Č.j. PDMUBR 26632/2012 str. 2


Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. otisk úředního razítka
Jan Kopecký, DiS.
referent stavebního odboru Městského úřadu Broumov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Obec Křinice, IDDS: fgfbnr8 – č.j.: 448/2012/R
Broumovské stavební sdružení s.r.o., IDDS: iacswhv
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) doručí: Městský úřad Broumov, správní odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14  Broumov Obecní úřad Křinice, IDDS: fgfbnr8
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy – n.z.: 001038280192
ČEZ ICT, IDDS: zbsdk9i
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 – n.z.: 5000648735
Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h – č.j.: 145188/11
Vodovody a kanalizace Náchod a.s., IDDS: d7tgx37 – n.z.: 1105016/Zo, 1203291/Zo
dotčené správní úřady
Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Broumovsko, IDDS: nu3dydw – č.j.:
01252/BR/2012/AOPK
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e – č.j.: HSHK-
804/NA-OP-2012
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14  Broumov 1 – č.j.:
23653/2012/OŽP-Ar-6, 19450/2012/OŽP-Žo-6
Městský úřad Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14  Broumov 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 – n.z.: PVZ/12/16011/Vn/0
 

Datum sejmutí: 13. 10. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie