Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR - ŽP - Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - kanalizace

Vyhláška je ke stažení zde.

Následuje výňatek textu.


 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV

 


Číslo jednací:

18972/2013/OŽP-St-3


Oprávněná úřední osoba:

Blanka Strnadová

491 504 339, strnadova@broumov-mesto.cz


v Broumově dne

14. srpna 2013


 

 

Účastník  řízení  podle  § 109  odst. 1  písm. a)  zákona  číslo  183/2006  Sb.,  o územním plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  i

„stavební zákon“) :

 • Obec Křinice, IČ: 00653608, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV, zastoupená

na základě  plné  moci  fyzickou  osobou   podnikající   panem   Vladimírem   Simonem, IČ: 86673203, místo podnikání Křenkova č.p. 586, 552 03 ČESKÁ SKALICE, adresa pro doručování : Brněnská č.p. 700/25, 500 06 Hradec Králové

 

Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona :

 • SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,  IČ: 27502988, sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice,

500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

 • Pozemkový fond České republiky, IČ: 457970 72, sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 PRAHA 3
 • Český rybářský svaz, místní organizace BROUMOV, 550 01 BROUMOV
 • Obec Křinice, IČ: 00653608, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV
 • Pomezný Jiří, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 260, 550 01 BROUMOV
 • Pomezná Eva, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 260, 550 01 BROUMOV
 • Rosa Jaroslav, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 261, 550 01 BROUMOV
 • Rosová Libuše, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 261, 550 01 BROUMOV
 • Kareš Jiří, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 204, 550 01 BROUMOV
 • Hurdálek   Aleš,   místo   trvalého   pobytu   Štěpařská   č.p.   878/21,   152   00                  PRAHA- HLUBOČEPY
 • Hurdálková  Alena,  místo  trvalého  pobytu  Štěpařská  č.p.  878/21,  152  00  PRAHA- HLUBOČEPY
 • Janatová Libuše, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 257, 550 01 BROUMOV
 • Patrná Ilona, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 274, 550 01 BROUMOV
 • Matějů Miloslava, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 267, 550 01 BROUMOV
 • Vaňková Václava, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 264, 550 01 BROUMOV
 • Vaňková Lucia, , místo trvalého pobytu Křinice č.p. 264, 550 01 BROUMOV
 • Heinzel Pavel, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 47, 550 01 BROUMOV
 • Heinzelová Blanka, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 47, 550 01 BROUMOV
 • Milerová Jana, místo trvalého pobytu Křinické sídl. Č.p. 210, 550 01 BROUMOV
 • Kadrmas Miloslav, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 171, 550 01 BROUMOV
 • Kadrmasová Ludmila, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 171, 550 01 BROUMOV
 • JUDr. Povejšil Josef, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 64, 550 01 BROUMOV
 • Ing. Povejšilová Markéta, místo trvalého pobytu K Dálnici č.p. 167, 104 00 PRAHA- PITKOVICE
 • Štrauch Emil, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 72, 550 01 BROUMOV
 • Štrauch Ladislav, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 72, 550 01 BROUMOV
 • Lamková Helena, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 165, 550 01 BROUMOV
 • Hofmann  Helmut,  místo  trvalého  pobytu  Československé  Armády  č.p.  377,  550  01 BROUMOV

 

 

 • Hofmannová  Alena,  místo  trvalého  pobytu  Československé  Armády č.p.  377,  550  01 BROUMOVˇ
 • Zemědělské družstvo OSTAŠ, IČ: 00126918, sídlem Žďár nad Metují č.p. 141, 549 55 ŽĎÁR NAD METUJÍ
 • Černý Petr, místo trvalého pobytu Lhota č.p. 23, 541 01 TRUTNOV
 • 2.  Brabant  CZ,  spol.  s r.o.,  IČ:  28976184,  sídlem  Martínkovice  č.p.  254,  549  73 MARTÍNKOVICE
 • Borna Miroslav, místo trvalého pobytu K Ráji č.p. 222, 550 01 BROUMOV
 • Gereg Emil, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 144, 550 01 BROUMOV
 • Geregová Jaroslava, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 144, 550 01 BROUMOV
 • Šmída Jiří, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 144, 550 01 BROUMOV
 • Šmídová Květa, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 144, 550 01 BROUMOV
 • Ing. Jindrová Jitka, místo trvalého pobytu Dygrýnova č.p. 825/13, 198 00 PRAHA-ČERNÝ MOST
 • Andrýs Bohuslav, místo trvalého pobytu Martínkovice č.p. 101, 549 73 MARTÍNKOVICE
 • Ing. Nováková Jitka, místo trvalého pobytu Na Úvoze č.p. 1221, 295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ
 • Pohl Zdeněk, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 273, 550 01 BROUMOV
 • Ing. Pohlová Jana, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 273, 550 01 BROUMOV
 • Teiner Zdeněk, místo trvalého pobytu U Plovárny č.p. 341, 549 54 POLICE NAD METUJÍ
 • Teinerová  Jaroslava,  ,  místo  trvalého  pobytu  U  Plovárny  č.p.  341,  549  54  POLICE NAD METUJÍ
 • Janatová Jaroslava, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 270, 550 01 BROUMOV
 • Krmašová Zdeňka, místo trvalého pobytu Malá Kolonie č.p. 17, 550 01 BROUMOV
 • Rosa Josef, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 16, 550 01 BROUMOV
 • Matějů Marcela, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 199, 550 01 BROUMOV
 • Kašpar Pavel, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 235, 550 01 BROUMOV
 • Kašparová Hana, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 235, 550 01 BROUMOV
 • Ph.D. Bařina Vladimír, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 3, 550 01 BROUMOV
 • Trenčanský Pavel, , místo trvalého pobytu Křinice č.p. 30, 550 01 BROUMOV
 • Trenčanská Barbora, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 30, 550 01 BROUMOV
 • Stejskal Luboš, místo trvalého pobytu Na Výsluní č.p. 333, 550 01 BROUMOV
 • Klimeš Josef, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 158, 550 01 BROUMOV
 • Klimešová Alenka, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 158, 550 01 BROUMOV
 • Ing. Roško Radomír, místo trvalého pobytu Vančurová č.p. 67, 550 01 BROUMOV
 • Zelený Oldřich, místo trvalého pobytu Benešov č.p. 4, 550 01 BROUMOV

 

Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona :

 • ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27 23 24 25, Teplická 8, č.p. 874, 405 02 DĚČÍN
 • RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 27 93 53 11, Plynárenská 1, č.p. 499, 657 02 BRNO
 • Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 60 19 33 36, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22

PRAHA 4

 • Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 48 17 29 28, Kladská č.p. 1521, 547 01 NÁCHOD

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

O Z N Á M E N Í

o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

 

Stavebník, kterým je Obec Křinice, IČ: 00 65 36 08, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV, zastoupená na základě plné moci fyzickou osobou podnikající panem Vladimírem Simonem, IČ: 86673203, místo podnikání Křenkova č.p. 586, 552 03 ČESKÁ SKALICE (dále i „stavebník“), podal dne 26. července 2013 u Městského úřadu Broumov, sídlem Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV (dále i „MěÚ Broumov“), žádost podle ustanovení § 115 odst. 4 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 12073/2011/OŽP-St-37 ze dne 27.6.2011, které nabylo právní moci 10.8.2011 pro stavbu vodního díla,

 

„KŘINICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE I. ETAPA A II. ETAPA“

v katastrálním území Křinice, obci Křinice, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém.

 

Účelem stavby vodního díla je odvádění odpadních vod z jednotlivých domácností a budov  podnikatelských  subjektů   v obci   Křinice   do stokové   sítě   města   Broumov za odlehčovací komorou z prostoru Broumov – Kolonie 5. května. Stoková síť města Broumov je zakončena na centrální čistírně odpadních vod. Z centrální čistírny odpadních vod  se  přečištěné   odpadní   vody  vypouštějí   do významného   vodního   toku  Stěnava na pozemkové parcele č. 1139  dle  KN,  k.ú.  Velká  Ves  u Broumova,  levý  břeh,  říční km cca 33,476, číslo hydrologického pořadí 2-04-03-018.

 

Stavba kanalizace pro veřejnou potřebu „KŘINICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

 1. ETAPA A II. ETAPA“ je rozdělená do dvou etap.

 

I.ETAPA sestává z hlavní stoky „A“ a vedlejších stok „A0“, „A1“, „A2“, „A3“,

„A4“, „A5“, „A6“, „A7“, „A8“ a výtlaku „V1“.

Stoka „A“ je umístěna na pozemkových parcelách č. 2631/1, č. 72/1, č. 72/2,

č. 2890/1, č. 84/2, č. 81, č. 2890/4, č. 84/3, č. 89, č. 88, č. 2629/2, č. 2629/1, č. 150, č. 2891, č. 152, č. 2780, č. 2628, č. 2890/3, č. 2900/1, č. 242/3, č. 241/2, č. 253, č. 252/1, č. 250/1, č. 286/1, č. 284/1, č. 284/2, č. 2623/13, č. 331, č. 2623/6, č. 380/1, č. 2892/3, č. 379/1,

č. 2631/3, č. 2623/39 č. 2623/15 a stavebních parcelách č. 100, č. 123 vše dle katastru

nemovitostí (dále i „KN“), vše katastrální území (dále i „k.ú.“) Křinice. Celková délka stoky

„A“ v I. etapě je 1982,5 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „A“ v I. etapě jsou umístěny revizní šachty č. 0 – č. 67.

Stoka „A0“ je umístěna na pozemkové parcele č. 2631/1 dle KN, k.ú. Křinice. Celková délka stoky A0 je 82,5 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „A0“ jsou umístěny revizní šachty č. 116 - 118.

Stoka „A1“ je umístěna na pozemkových parcelách č. 2890/1, č. 27/4, č. 2631/1, č. 2631/3 vše dle KN, vše k.ú. Křinice. Celková délka stoky A1 je 16,0 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „A1“ je umístěna revizní šachta č. 119 a čerpací šachta, která je umístěna na pozemkové parcele č. 2890/1 dle KN, k.ú. Křinice.


 

 

Stoka „A2“ je umístěna na pozemkových parcelách č. 2631/1, č. 58/3 a stavební parcele č. 33 vše dle KN, vše k.ú. Křinice. Celková délka stoky A2 je 65,5 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „A2“ jsou umístěny revizní šachty č. 122 a č. 123.

Stoka „A3“ je umístěna na pozemkových parcelách č. 81,  č. 2891, č. 82/1, č. 2631/1, č. 2778, č. 1822/2 vše dle KN, vše k.ú. Křinice. Celková délka stoky A3 je 58,5 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „A3“ jsou umístěny revizní šachty č. 124 – 126.

Stoka „A4“ je umístěna na pozemkových parcelách č. 2629/1, č. 2890/4, č. 2695/1 vše dle KN, vše k.ú. Křinice. Celková délka stoky A4 je 27,5 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „A4“ je umístěna revizní šachta č. 127.

Stoka „A5“ je umístěna na pozemkových parcelách č. 2900/1, č. 171/5, č. 2947/2 vše dle KN, vše k.ú. Křinice. Celková délka stoky A5 je 16,0 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „A5“ je umístěna revizní šachta č. 129.

Stoka „A6“ je umístěna na pozemkových parcelách č. 286/1, č. 250/1, č. 2900/1, č. 2623/12 vše dle KN, vše k.ú. Křinice. Celková délka stoky A6 je 32,5 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „A6“ jsou umístěny revizní šachty č. 134 – 135.

Stoka „A7“ je umístěna na pozemkových parcelách č. 286/1, č. 2894, č. 287/1, č. 2627 vše dle KN, vše k.ú. Křinice. Celková délka stoky A7 je 15,0 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „A7“ jsou umístěny revizní šachty č. 132 – 133.

Stoka  „A8“  –  je    umístěna na pozemkových parcelách č. 2623/42, č. 2900/1, č. 344/4 vše dle KN, vše k.ú. Křinice. Celková délka stoky A8 je 46,5 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „A8“ jsou umístěny revizní šachty č. 136 – 138.

Hlavní výtlak z čerpací stanice V 1 – je umístěn na pozemkových parcelách

č. 1567/2, č. 2890/1, č. 1540/64, č. 1540/46, č. 2947/1, č. 1673/2, 1673/1 a č. 2631/1         vše

dle KN, vše k.ú. Křinice. Celková délka hlavního výtlačného řadu je 461 m. Materiál PP DN 125 mm. Zaústění výtlaku bude provedeno do stávající kmenové stoky splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu za odlehčovací komorou vedená z prostoru Broumov – Kolonie 5. května, která je ukončena na městské čistírně odpadních vod v Broumově.

 

II.ETAPA sestává z hlavní stoky „A“ a vedlejších stok „A9“, „B1“ a „B“.

 

Stoka „A“ je umístěna na pozemkových parcelách č. 2623/42, č. 395, č. 590/2, č. 589, č. 398, č. 401, č. 418/1, č. 2623/19, č. 2896, č. 449, č. 444/3, č. 2665/3, č. 474/2, č. 468/1, č. 469, č. 2623/24, č. 647/3, č. 618, č. 633, č. 2897, č. 843, č. 2900/1, č. 2623/3 a

stavebních parcelách č. 160, č. 285 vše dle KN, vše k.ú. Křinice. Celková délka stoky „A“

v II. etapě je 1643 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „A“ v II. etapě jsou umístěny revizní šachty č. 68 – č. 114.

Stoka „A9“ je umístěna na pozemkových parcelách č. 2900/1, č. 588/1, č. 2623/7, č. 584/2, č. 986/9 vše dle KN, vše k.ú. Křinice. Celková délka stoky A9 je 167 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „A9“ jsou umístěny revizní šachty č. 145 – 148.

Stoka „B“ je umístěna na pozemkových parcelách č. 2623/20 a č. 2900/1 obě dle KN, obě k.ú. Křinice. Celková délka stoky B je 120,0 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „B“ jsou umístěny revizní šachty č. 139 – 142.

Stoka „B1“ bude umístěna na pozemkové parcele č. 2623/20 dle KN, k.ú. Křinice. Celková délka stoky B1 je 46,5 m. Materiál PP DN 250 mm. Na trase stoky „B1“ jsou umístěny revizní šachty č. 143 – 144.


 

 

Uvedeným dnem podání bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 12073/2011/OŽP-St-37 ze dne 27. června 2011, tedy dne 26. července 2013.

 

Městský úřad Broumov, sídlem Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV (dále i „MěÚ Broumov“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní zákon“), a speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 112 odst. 1 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e

 

zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 12073/2011/OŽP-St-37 ze dne 27. června 2011 všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

 

Zároveň v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona, MěÚ Broumov upouští od ústního jednání a místního šetření, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a zákon mu to přímo nenařizuje.

 

Vzhledem k tomu, že jsou shromážděny všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí, přistoupí MěÚ Broumov

 

po uplynutí lhůty 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku,

 

k vydání rozhodnutí ve věci a prodlouží dobu platnosti stavebního povolení

č.j. 12073/2011/OŽP-St-37 ze dne 27. června 2011 na dobu 24 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí.

 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí u Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství (adresa pracoviště: K Ráji č.p. 220, 2. patro, číslo dveří číslo 307) v úřední dny (pondělí a středa 8.00 – 11,30 hod a 12,30 - 17.00 hod.) a v neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek) po dohodě se zaměstnancem MěÚ Broumov.

 

MěÚ Broumov byly spolu se žádostí předloženy následující podklady :

 

 • Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 12073/2011/OŽP-St-37 ze dne

27. června 2011.

 • Plná moc.

 

 

Nechá-li se některý z účastníků řízení v řízení zastupovat, předloží jeho zástupce

řádnou písemnou plnou moc.

 

„Otisk úředního razítka“

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marcela Žouželková

vedoucí odboru životního prostředí

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu nejméně po dobu 15 dnů

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejmuto dne ……………………….

 

 

 

 

 

 

Obdrží (žadatel) na dodejku :

 • Simon Vladimír, Brněnská č.p. 700/25, 500 06 HRADEC KRÁLOVÉ

 

Obdrží na dodejku k vyvěšení veřejné vyhlášky :

 • Obec Křinice, IČ: 00653608, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV
 • Městský úřad Broumov, odbor správní, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV

 

 

 

Obdrží veřejnou vyhláškou :

 • výše uvedení účastníci řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

 

Dále obdrží (dotčené orgány) na dodejku :

 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 62 93 35 91 - Správa chráněné

krajinné   oblasti   Broumovsko,   Ledhujská   č.p. 59,   Velká   Ledhuje,   549 54   POLICE NAD METUJÍ

 • Krajská   hygienická   stanice   Královéhradeckého   kraje,   územní   pracoviště             Náchod,

Českoskalická č.p. 254, 547 01 NÁCHOD

 • Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého  kraje,  územní  odbor Náchod,  Náchodská

č.p. 530, 549 32 VELKÉ POŘÍČÍ


 

 

 • Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70 89 00 05, Víta Nejedlého 8, č.p. 951, Slezské Předměstí,

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

 • Český rybářský svaz, místní organizace BROUMOV, 550 01 BROUMOV
 • RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 27 93 53 11, Plynárenská 1, č.p. 499, 657 02 BRNO
 • Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 60 19 33 36, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22

PRAHA 4

 • Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 48 17 29 28, Kladská č.p. 1521, 547 01 NÁCHOD

 

Na vědomí :

 • Městský úřad Broumov, stavební odbor, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
Datum sejmutí: 4. 9. 2013 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie