Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR - ŽP - Rozhodnutí - povolení k nakládání s povrchovými vodami

Vyhláška je ke stažení zde.

Následuje výňatek textu vyhlášky.


 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
Oprávněná úřední osoba:
Ing. Dušan Šedek
tel.: 491 504 344 / sedek@broumov-mesto.cz
IDDS: mdubzhy
Číslo jednací:
4559/2013/OŽP-Sd-34
v Broumově
dne 13. května 2013
R O Z H O D N U T Í
Výrok:
Městský úřad Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, jako
věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106
zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1
písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
I. uděluje podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní
zákon“), a v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
České republice
právo hospodařit s majetkem státu:
Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774,
sídlem Husinecká 11a, č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3
(dále i „oprávněný“),
p o v o l e n í k n a k l á d á n í s p o v r c h o v ý m i v o d a m i,
A) k jejich vzdouvání o délce vzdutí 300 m při maximální hladině (viz níže) na části
pozemkové parcely číslo 4001 a na částech pozemkových parcel číslo 4003, 4010, vše
dle katastru nemovitostí (dále i „KN“), vše v katastrálním území (dále i „k.ú.“) Křinice,
v korytě drobného vodního toku bezejmenný levostranný přítok Křinického potoka
(IDVT: 10183229), který předmětnou nádrží protéká a současně se nachází
na pozemkových parcelách číslo 4001, 4010, 4012, vše dle KN, vše v k.ú. Křinice, říční
km cca 1,90 až 2,20, číslo hydrologického pořadí 2-04-03-0170,
strana č. 2 rozhodnutí č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne 13. května 2013
2/13
B) k jejich akumulaci o objemu 93.575 m3 při normální hladině o kótě 432,60 m n. m.
(výškový systém Balt po vyrovnání (Bpv)) na části pozemkové parcely číslo 4001 dle
KN, k.ú. Křinice, a na části pozemkové parcely číslo 4003 dle KN, k.ú. Křinice,
a objemu 105.460 m3 při maximální hladině 433,18 m n. m. (Bpv) na části
pozemkové parcely 4001 a na částech pozemkových parcel číslo 4003, 4010, vše dle
KN, vše v k.ú. Křinice, v umělé vodní nádrži průtočné „rybník Šlégl“,
vše v k.ú. Křinice, v obci Křinice, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém.
Povolení k nakládání s vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci bylo vydáno
v tomto rozsahu :
Celkový objem akumulované (vzduté) vody při normální hladině 93.575 m3
Celkový objem akumulované (vzduté) vody při maximální hladině 105.460 m3
Plocha při normální hladině 62.958 m2
Plocha při maximální hladině 78.528 m2
Délka vzdutí při normální hladině 300 m
výška normální hladiny akumulované (vzduté) vody 432,60 m n.m. (Bpv)
výška maximální hladiny akumulované (vzduté) vody 433,18 m n.m. (Bpv)
Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:
Původ (odebírané) vody z vodního toku
Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami :
Účelem nakládání s vodami v předmětné umělé vodní nádrži je akumulace povrchových vod
ve vodní nádrži: požární účely (21*2), jiný – vzdouvání, akumulace (25*2), zabezpečení
ekologických nebo estetických požadavků (43*2); vysvětlivky viz odůvodnění tohoto
rozhodnutí
II. stanovuje podmínky pro povolení k nakládání s vodami, k jejich vzdouvání
a akumulaci, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to :
1. Na vodním díle bude manipulováno dle platného manipulačního řádu, který schvaluje
vodoprávní úřad, pokud v mimořádných situacích vodoprávní úřad nestanoví jinak.
strana č. 3 rozhodnutí č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne 13. května 2013
3/13
2. Normální (stálá, provozní apod.) hladina nadržení povrchových vod ve vodní nádrži
bude udržována v úrovni nadmořské výšky 432,60 m n. m. (výškový systém Balt
po vyrovnání (Bpv)).
3. Pro kontrolu manipulací na vodní nádrži bude na výpustném objektu vodní nádrže
osazena vodočetná lať s dělením stupnice alespoň po 2 cm a decimetrovým
označením a viditelným (barevným) vyznačením výškové úrovně normální (432,60
m n.m. (Bpv)) a maximální hladiny (433,18 m n.m. (Bpv)) vzdouvaných
a akumulovaných povrchových vod; Osazení vodočetné latě bude vytýčeno
a zkontrolováno osobou oprávněnou v zeměměřictví. Vytýčení a kontrola osazení
vodočetné latě bude ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
4. Napouštění a trvalý provoz nádrže budou prováděny tak, aby byl pod nádrží zajištěn
alespoň minimální zůstatkový průtok ve vodním toku stanovený vodoprávním úřadem.
5. Z důvodu zachování bezpečnosti hráze a vyloučení vývoje nežádoucích jevů (pórové
tlaky v zemině apod.) se doporučuje rychlost napouštění maximálně 0,3 m za den.
V případě nezvladatelných průtoků při povodních je možné připustit krátkodobé
překročení této hodnoty.
6. Úplné vypuštění nádrže je možné provést jen a pouze na základě rozhodnutí
vodoprávního úřadu o povolení mimořádné manipulace.
7. Vypouštění nádrže musí být prováděno tak, aby hladina vody v nádrži nebyla snížena
o více než 0,5 m za den (24 hodin), pokud nebude vodoprávním úřadem stanoveno
jinak.
8. O plánovaném vypouštění bude zpraven příslušný vodoprávní úřad a orgán ochrany
přírody a krajiny minimálně 14 dní předem. S příslušným orgánem ochrany přírody
a krajiny bude konsultováno zachování minimální hladiny akumulovaných povrchových
vod ve vodní nádrži za účelem zachování prostředí pro přežití vodních živočichů
a prostředí pro živočichy na vodu vázané; v případě nutnosti úplného vypuštění vodní
nádrže je podmínka č. 11 uvedená v této výrokové části (viz níže) účinná pro celé
území/plochu vypuštěné vodní nádrže.
9. V místě pod zemní sypanou hrází na levostranném přítoku drobného vodního toku
Křinický potok bude zajištěn minimální zůstatkový průtok stanovený příslušným
vodoprávním úřadem.
strana č. 4 rozhodnutí č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne 13. května 2013
4/13
10. Snižování vodní hladiny – vypouštění vodní nádrže nebude prováděno v období
od 1. března do 31. srpna běžného roku, tedy snižování vodní hladiny může být
prováděno v období mimo rozmnožování vodních nebo na vodě závislých živočichů,
pokud nebude vodoprávním úřadem stanoveno jinak.
11. Pokud po vypuštění vodní nádrže na jejím dně budou nalezeni chránění živočichové
(např. mlži, raci apod.), vlastník nádrže, popř. její nájemce na vlastní náklady
pod odborným dohledem orgánu ochrany přírody provede prostřednictvím oprávněné
osoby jejich záchranný přenos a po opětovném napuštění vodní nádrže je do vodní
nádrže vrátí zpět.
12. V případě škod způsobených během provádění nakládání s povrchovými vodami
na vodním díle, nebo v přímé souvislosti s ním způsobených, bude poskytnuta náhrada
škody podle obecných předpisů o náhradě škody, pokud speciální právní předpis
nestanoví jinak.
Toto povolení k nakládání s vodami platí od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
po dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.
Poloha vodního díla (souřadnice Y, X systém Jednotná trigonometrická síť katastrální
(S-JTSK)) je uvedena v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
Účastníkem vodoprávního řízení je podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona číslo
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu
ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, sídlem Husinecká 11a,
č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3, jako žadatel a vlastník vodního díla.
III. stanovuje podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
minimální zůstatkový průtok
v korytě bezejmenného levostranného přítoku Křinického potoka (IDVT 10183229)
na pozemkové parcele číslo 4012 dle KN, k.ú. Křinice, ř. km cca 1,88, číslo hydrologického
pořadí 2-04-03-0170, pod zemní sypanou hrází vodní nádrže „rybník Šlégl“
v množství 2,2 l/sec.
(slovy dva celé dvě desetiny litru za vteřinu).
strana č. 5 rozhodnutí č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne 13. května 2013
5/13
IV. stanovuje podmínky pro dodržování stanoveného minimálního zůstatkového
průtoku podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to :
1. Na břehu pod zemní sypanou hrází vodní nádrže „rybník Šlégl“ bude na pozemkové
parcele číslo 4012 dle katastru nemovitostí, katastrální území Křinice, osazen cejch
ve výšce odpovídající minimálnímu zůstatkovému průtoku v daném profilu koryta
levostranného přítoku drobného vodního toku Křinický potok (IDVT: 10183229),
odborně způsobilou osobou podle ustanovení zákona číslo 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále i „odborně způsobilá osoba
v zeměměřictví“). Povaha osazení a provedení (stabilita a trvanlivost) cejchu bude
taková, aby nebylo možno zpochybnit vypovídací hodnotu následného stanovování
minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku podle takového cejchu.
2. Žadatel bude provádět měsíční záznamy o minimálním zůstatkovém průtoku. Výsledky
měření minimálního zůstatkového průtoku bude předkládat vodoprávnímu úřadu 1 x
ročně k 31. 12 běžného roku.
Účastníkem vodoprávního řízení je podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona číslo
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu
ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, sídlem Husinecká 11a,
č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3, jako žadatel a vlastník vodního díla.
V. ruší podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
výrokové části I, II, III, IV, VII
rozhodnutí Městského úřadu Broumov
vydaného dne 29. 06. 2006 pod č.j. 7301/2005/OŽP-Ku-22,
které je pravomocné ode dne 18. 07. 2006.
Účastníkem vodoprávního řízení je podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona číslo
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu
ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, sídlem Husinecká 11a,
č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3, jako žadatel a vlastník vodního díla.
strana č. 6 rozhodnutí č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne 13. května 2013
6/13
Odůvodnění :
MěÚ Broumov obdržel dne 14. 02. 2013 žádost o povolení k nakládání s povrchovými
vodami, k jejich vzdouvání, akumulaci a k jejich využívání k chovu ryb, bez užití závadných
látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb,
a o zrušení předmětných výrokových částí platného povolení Městského úřadu Broumov
vydaného dne 29. 06. 2006 pod č.j. 7301/2005/OŽP-Ku-22 týkající se nakládání s povrchovými
vodami ve stávající vodní nádrži „rybník Šlégl (Šléglův rybník)“ (odvozeno z něm. výrazu Die
Schlegelflur – Šléglovo role (Šléglova niva)), které toto rozhodnutí nahrazuje, kterou podala
Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, sídlem Husinecká 11a, č.p. 1024,
Žižkov, 130 00 PRAHA 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 08. 02. 2013 obchodní
společností Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí,
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ (dále i „žadatel“).
Žádost byla podána v rozsahu odpovídajícím parametrům stavby „OPRAVA HRÁZE
RYBNÍK ŠLÉGL, p.p.č. 1149, k.ú. Křinice“, které byly stanoveny/povoleny rozhodnutím
Městského úřadu Broumov o povolení stavby vodního díla pod č.j. 20221/2012/OŽP-Sd-66
ze dne 08. 11. 2012, které je pravomocné ode dne 14. 12. 2012. Zejména se jedná o soulad
s podmínkami č. 25, č. 26, uvedenými ve výrokové části předmětného stavebního povolení č.j.
20221/2012/OŽP-Sd-66 ze dne 08. 11. 2012.
Výše citované podmínky stavebního povolení zní:
„25) Městský úřad Broumov jako speciální stavební úřad pro vodní díla bude vyzván
ke kontrolní prohlídce stavby v takové fázi stavby, kdy bude položeno výpustné potrubí
před jeho zásypem, zejména se jedná o důkaz, že výpustné potrubí je obetonováno a je opatřeno
betonovým protiprůsakovým žebrem a v takové fázi stavby, kdy bude prováděn bezpečnostní
přeliv před jeho finálním opevněním. Výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv budou
provedeny až ve fázi stavby, kdy bude v platnosti povolení k nakládání s vodami, které bude
svými parametry odpovídat stavbě vodního díla povolené tímto rozhodnutím (viz níže
podmínka č. 26).
26) Stavební objekt S.O. 04 - „Výpustné zařízení“ a S.O. 05 - „Bezpečnostní přeliv“
budou provedeny podle projektové dokumentace stavby ověřené v tomto stavebním řízení až
ve fázi výstavby vodního díla, kdy bude v platnosti povolení k nakládání s vodami, kterým
bude stanovena normální hladina nadržení 432,60 m n.m. (Bpv), která byla navržena
v projektové dokumentaci stavby předložené ke stavebnímu povolení.“
Na základě výše uvedeného byla žadatelem podána výše citovaná žádost o povolení
k nakládání s povrchovými vodami a o zrušení předmětných výrokových částí dosud platného
rozhodnutí MěÚ Broumov o povolení k nakládání s povrchovými vodami č.j. 7301/2005/OŽPKu-
22 ze dne 29. 06. 2006.
Jedná se o protékanou údolní umělou vodní nádrž se zemní sypanou hrází (01*1, 412*3,
413*3, 04*6, 04*13, 01*14) na části pozemkových parcel číslo 4001, 4003, 4010, vše dle KN, vše
v k.ú. Křinice, kterou protéká bezejmenný levostranný přítok Křinického potoka, IDVT:
strana č. 7 rozhodnutí č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne 13. května 2013
7/13
10183229, na pozemkových parcelách číslo 4001, 4010, obě dle KN, obě v k.ú. Křinice, číslo
hydrologického pořadí 2-04-03-0170, v jeho říčním km cca 1,90 až 2,2, který je ve správě
České republiky - Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, sídlem Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ.
Umělá vodní nádrž „rybník Šlégl“ jako vodní dílo je zařazena osobou pověřenou
Ministerstvem zemědělství do IV. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu
nad vodním díly podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona s návrhem podmínek provádění
technicko-bezpečnostního dohledu (posudek vyhotovený dne 05. 06. 2002 obchodní
společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., IČ: 492 41 648, sídlem Hybernská 1617/40, Nové
Město, 110 00 PRAHA 1). Rozhodnutí vodoprávního úřadu o zařazení předmětného vodního
díla do kategorie IV a o stanovení podmínek technicko-bezpečnostního dohledu vydal MěÚ
Broumov jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve výrokové části V rozhodnutí č.j.
7301/2006/OŽP-Ku-22 ze dne 29. 06. 2006, které je pravomocné ode dne 18. 07. 2006.
Platnost předmětného rozhodnutí o kategorizaci vodního díla „rybník Šlégl“ a o podmínkách
dohledu byla omezena na dobu užívání předmětného vodního díla, pokud vodoprávní úřad
nestanoví jinak.
Předmětná umělá vodní nádrž je ve vlastnictví České republiky – právo hospodařit
s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, sídlem Husinecká 11a, č.p. 1024,
Žižkov, 130 00 PRAHA 3.
Součástí koruny hráze, jejíž max. povolená výška činí 4,35 m a šířka 10 m (rozhodnutí
MěÚ Broumov o povolení stavby „OPRAVA HRÁZE RYBNÍKA ŠLÉGL“ č.j.
20221/2012/OŽP-66 ze dne 08. 11. 2012, které je pravomocné ode dne 14. 12. 2012), je těleso
místní komunikace, která je ve správě Obce Křinice, IČ: 006 53 608, sídlem Křinice č.p. 45,
550 01 BROUMOV.
Účelem nakládání s vodami v předmětné umělé vodní nádrži povoleného tímto
rozhodnutím je akumulace povrchových vod ve vodní nádrži: požární účely (21*2), jiný –
vzdouvání, akumulace (25*2), zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků (43*2).
Předmětná vodní nádrž se nachází v obci Křinice, okrese Náchod, kraji
Královéhradeckém, v blízkosti hranice katastrálního území Hejtmánkovice.
Vysvětl.:
příloha 2 „Číselníky kódování údajů předmětu rozhodnutí“ vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky
číslo 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů (dále i „příloha 2 vyhlášky č. 7/2003 Sb.“).
*1 Číselník 01 Původ vody - zdroj vody podle přílohy 2 vyhlášky č. 7/2003 Sb.
*2 Číselník 02 Účel užití vody podle přílohy 2 vyhlášky č. 7/2003 Sb.
*3 Číselník 03 Vodní díla podle přílohy 2 vyhlášky č. 7/2003 Sb.
*6 Číselník 06 Kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) dle přílohy 2 vyhlášky 7/2003 Sb.
strana č. 8 rozhodnutí č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne 13. května 2013
8/13
*13 Číselník 13 Přehradní hráz, hráz typ hráze podle materiálu podle přílohy 2 vyhlášky 7/2003 Sb.
*14 Číselník 14 Typ vodní nádrže podle přílohy 2 vyhlášky č. 7/2003 Sb.
MěÚ Broumov jsou známy následující doklady k rozhodnutí :
o Platné povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání, akumulaci
a k chovu ryb ve vodní nádrži „Šlégrův rybník“ vydané MěÚ Broumov pod č.j.
7301/2005/OŽP-Ku-22 dne 29. 06. 2006, které je pravomocné ode dne 18. 07. 2006
a platné do 18. 07. 2016, pokud tímto rozhodnutím (č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne
13. 05. 2013) nebude rozhodnuto jinak (norm. hladina byla stanovena rozhodnutím č.j.
7301/2005/OŽP-Ku-22 dne 29. 06. 2006 na kótě 431,61 m n.m. (Bpv), max. hladina
na kótě 432,60 m n.m.(Bpv)).
o Sdělení MěÚ Broumov o ověření zjednodušené dokumentace skutečného stavu
(pasport) stavby vodního díla „Rybník (nádrž) s názvem Šlégrův“ vydané dne
17. 03. 2006 pod č.j. 7301/2005/OŽP-Sl-1.
o Povolení stavby „CHKO BROUMOVSKO – Revitalizace rybníků ŠLÉGL, p.p.č. 1149,
k.ú. Křinice“, které vydal MěÚ Broumov pod č.j. 20222/2012/OŽP-Sd-72 dne
02. 11. 2012, které je pravomocné ode dne 12. 12. 2012.
o Povolení stavby „OPRAVA HRÁZE RYBNÍKA ŠLÉGL, p.p.č. 1149, k.ú. Křinice“,
které vydal MěÚ Broumov pod č.j. 20221/2012/OŽP-Sd-66 dne 08. 11. 2012, které je
pravomocné ode dne 14. 12. 2012.
o Plná moc ze dne 08. 02. 2013, kterou uděluje Státní pozemkový úřad obchodní
společnosti Multiaqua s.r.o., ke všem právním úkonům v rozsahu investorskoinženýrské
činnosti, mimo jiné k zajištění vydání povolení k nakládání s vodami
v rozsahu stavebního povolení č.j. 20221/2012/OŽP-Sd-66.
o Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, vydané dne 30. 01. 2013
pod zn.: VHD/13/402.
o Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ:
629 33 591 - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, vydané dne 06. 02. 2013
pod č.j. 00068/BR/2013/AOPK.
o Stanovisko Obecního úřadu Křinice jako dotčeného orgánu požární ochrany vydané dne
03. 04. 2013 pod č.j. 240/2013.
o Rozhodnutí MěÚ Broumov o schválení manipulačního řádu vodní nádrže „rybník
Šlégl“ vydané dne 27. 06. 2006 pod č.j. 3872/2006/OŽP-Ar-9, které je pravomocné ode
dne 19. 07. 2006.
Toto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami není povolením k nakládání
s povrchovými vodami, k užívání těchto vod pro chov ryb, vodní drůbeže, popř. jiných vodních
živočichů, za účelem podnikání. Ani takové povolení nenahrazuje. Zde by se např. nabízela
možnost provozování extenzivního chovu ryb, tj. nezhuštěné rybí osádky bez krmení za účelem
podnikání, která je uvedena pod číslem/kódem 30 přílohy 2 „Číselníky kódování údajů
předmětu rozhodnutí“ vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky číslo 7/2003 Sb.,
o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů, zde číselník 02 „Účel užití vody“ podle
výše citované přílohy 2 vyhlášky číslo 7/2003 Sb. Takové nakládání s vodami je příslušný
strana č. 9 rozhodnutí č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne 13. května 2013
9/13
povolit jiný správní orgán než je MěÚ Broumov, zde krajský úřad (§ 107 odst. 1 písm. u)
vodního zákona).
Z výše uvedeného důvodu MěÚ Broumov části žádosti ze dne 14. 02. 2013 týkající se
povolení k jejich využívání k chovu ryb, bez užití závadných látek ke krmení ryb
a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb, na části pozemkové
parcely číslo 4001 dle KN, k.ú. Křinice, a na části pozemkové parcely číslo 4003 dle KN, k.ú.
Křinice, v umělé vodní nádrži průtočné „rybník Šlégl“ podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a)
bod 4 vodního zákona, nevyhověl.
Výroková část VI rozhodnutí MěÚ Broumov č.j. 7301/2005/OŽP-Ku-22 ze dne
29. 06. 2006, která je povolením k nakládání s povrchovými vodami, k jejich využívání
k chovu ryb (30*2), je platná do 18. 07. 2016.
MěÚ Broumov stanovil účastníka vodoprávního řízení, kterým je podle ustanovení
§ 115 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní zákon“), ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. a)
zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i „správní řád“),
žadatel o povolení k nakládání s povrchovými vodami ve vodním díle „rybník Šlégl“ a zároveň
vlastník tohoto vodního díla, kterým je:
o Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, Husinecká 11a, č.p. 1024,
Žižkov, 130 00 PRAHA 3 (dotčené pozemky p.p.č. 4001, 4003, obě dle KN, obě v k.ú.
Křinice, sousední pozemky p.p.č. 4012, 4022, obě dle KN, obě v k.ú. Křinice, sousední
pozemek p.p.č. 1737/7 dle ZE (GP), k.ú. Hejtmánkovice).
MěÚ Broumov stanovil účastníky vodoprávního řízení, kterými jsou podle § 27 odst. 2
správního řádu :
o Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591,
Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 PRAHA 4 (sousední parcela p.p.č. 1737/8 dle ZE
(GP), k.ú. Hejtmánkovice),
o Česká republika – Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 19,
č.p. 1106, Nový Hradec Králové, 501 68 HRADEC KRÁLOVÉ (sousední lesní
pozemky 1222/2, 1223/1, obě dle KN, obě v k.ú. Hejtmánkovice, a sousední pozemek
p.p.č. 1222/1 dle ZE (GP), k.ú. Hejtmánkovice),
o Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 004 34 141, Kovová č.p. 1121,
Pouchov, 503 41 HRADEC KRÁLOVÉ (údajný uživatel),
o Matoulek Pavel, nar. 1968, Rybářská č.p. 118, Nové Město, 550 01 BROUMOV
(sousední parcela p.p.č. 1099 dle ZE (GP), k.ú. Hejtmánkovice),
o Obec Hejtmánkovice, IČ: 006 53 594, Hejtmánkovice č.p. 118, 550 01 BROUMOV
(sousední pozemek p.p.č. 1716/1 dle KN, k.ú. Hejtmánkovice, sousední pozemky p.p.č.
1098/1, 1098/2, 1146, 1147/1, 1147/2, 1148, 1149, 1153/3, vše dle ZE (GP), k.ú.
Hejtmánkovice),
o Roman Karel, nar. 1969, Křinice č.p. 145, 550 01 BROUMOV (sousední pozemek
strana č. 10 rozhodnutí č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne 13. května 2013
10/13
p.p.č. 4019 dle KN, k.ú. Křinice),
o Roško Radomír, Ing., nar. 1963, Vančurova č.p. 67, Nové Město, 550 01 BROUMOV
(sousední parcela p.p.č. 4045 dle KN, k.ú. Křinice, sousední parcela p.p.č. 1150 dle ZE
(GP), k.ú. Hejtmánkovice),
o Sejkora Jiří, nar. 1971, Malé náměstí č.p. 188, 550 01 BROUMOV (sousední pozemky
p.p.č. 4002, 4004, 4005, 4007, 4008, 4009, 4011, 4015, 4017, 4018, 4021, 4023, st.p.č.
223 (č.p. 225), vše dle KN, vše v k.ú. Křinice),
o Sejkora Josef, nar. 1949, Stanislava Opočenského č.p. 72, 550 01 BROUMOV (uživatel
st.p.č. 223 (č.p. 225) dle KN, k.ú. Křinice),
o Sejkora Martin, nar. 1967, Obránců míru č.p. 164, 550 01 BROUMOV (sousední
pozemek p.p.č. 4006 dle KN, k.ú. Křinice),
o Sejkora Viktor, nar. 1973, Dělnická kolonie č.p. 232, Velká Ves, 550 01 BROUMOV
(sousední pozemky p.p.č. 4002, 4007, 4009, 4015, st.p.č. 223 (č.p. 225), vše dle KN,
vše v k.ú. Křinice),
o Sejkorová Hana, nar. 1950, Šikmá č.p. 149, 550 01 BROUMOV (sousední pozemek
p.p.č. 4005 dle KN, k.ú. Křinice),
o Suchánek Antonín, nar. 1958, Plavecké Podhradie č.p. 30, 906 36 PLAVECKÉ
PODHRADIE, SLOVENSKO (sousední pozemky p.p.č. 1211/1, 1211/2, obě dle KN,
obě v k.ú. Hejtmánkovice, a sousední pozemky p.p.č. 1211/2, 1211/3, 1213/1, 1213/2,
vše dle ZE (GP), k.ú. Hejtmánkovice,),
o Zelený Oldřich, nar. 1953, Benešov č.p. 4, 550 01 BROUMOV (sousední parcela p.p.č.
4045 dle KN, k.ú. Křinice, sousední parcela p.p.č. 1150 dle ZE (GP), k.ú.
Hejtmánkovice),
o Zemědělské družstvo OSTAŠ, IČ: 001 26 918, Žďár č.p. 141, 549 55 ŽĎÁR
NAD METUJÍ (sousední pozemek p.p.č. 4036 dle KN, k.ú. Křinice),
neboť se jedná o osoby, které jsou vlastníky pozemků sousedící s předmětnou vodní nádrží
a které mohou být výkonem předmětného nakládání s povrchovými vodami a manipulace
na vodním díle přímo dotčeny, tedy mohou být dotčena jejich práva k nakládání s těmito
pozemky.
MěÚ Broumov dále stanovil účastníka vodoprávního řízení podle ustanovení § 115
odst. 1, 4 vodního zákona ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2, 3 správního řádu, a to :
o Obec Křinice, IČ: 006 53 608, Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV,
neboť se jedná o vlastníka pozemku, na němž část vodní nádrže leží, tedy předmětným
nakládáním s vodami je přímo dotčen, a pozemku sousedícího s předmětnou vodní nádrží
(dotčený pozemek p.p.č. 4010 a sousední pozemek p.p.č. 4060, obě dle KN, obě v k.ú.
Křinice), jehož práva k nakládání s takovým pozemkem mohou být výkonem nakládání
s povrchovými vodami a manipulací na vodním díle dotčena. Dále se jedná o obec, v jejímž
územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů
nebo životního prostředí. A v neposlední řadě se jedná o příslušný orgán na úseku požární
ochrany podle ustanovení § 29 zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
strana č. 11 rozhodnutí č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne 13. května 2013
11/13
MěÚ Broumov dále stanovil účastníka vodoprávního řízení podle ustanovení § 115
odst. 5 vodního zákona ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu, a to :
o Česká republika – Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ,
neboť je správcem drobného vodního toku přímo dotčeného nakládáním s vodami.
MěÚ Broumov dále stanovil účastníka vodoprávního řízení podle ustanovení § 115
odst. 4 vodního zákona ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 vodního zákona, a to :
o Město Broumov, IČ: 002 72 523, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV,
neboť se jedná o obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu
k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (jedná se o území na dolním toku
Křinického potoka a v území, kde se nachází soutok Stěnavy s Křinickým potokem).
V daném případě MěÚ Broumov neshledal další osoby a žádné osoby neprohlásily, že
jejich práva, právem chráněné zájmy a povinnosti by mohly být předmětným vodoprávním
řízením přímo dotčeny.
Během vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení žádné námitky. Připomínky
dotčených orgánů uvedené v jejich písemných stanoviscích jsou ošetřeny v podmínkách tohoto
rozhodnutí.
Orientační poloha vodního díla – vodní nádrže, kde dochází k akumulaci a vzdouvání
vody (souřadnice Y, X systém Jednotná trigonometrická síť katastrální (JTSK)) – nátok
do výpustného objektu vodního díla „rybník Šlégl“ pod tzv. požerákem na pozemkové parcele
číslo 4001 dle KN, k.ú. Křinice :
Y = 604 015 m,
X = 1 004 320 m.
Orientační nadmořská výška dna potrubí nátoku do výpustného objektu pod tzv.
požerákem na pozemkové parcele číslo 4001 dle KN, k.ú. Křinice (systém Balt po vyrovnání
(Bpv)):
Z = 429,35 m n.m.
Nadmořská výška normální hladiny akumulovaných povrchových vod na části
pozemkových parcel číslo 4001, 4003, obě dle KN, obě v k.ú. Křinice (systém Balt
po vyrovnání (Bpv)):
Z = 432,60 m n.m.
strana č. 12 rozhodnutí č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne 13. května 2013
12/13
MěÚ Broumov posoudil předloženou žádost a doklady předložené k žádosti o vydání
povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání a akumulaci, jako dostatečný
podklad k vydání rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokových částech tohoto
rozhodnutí.
Poučení :
Toto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami není povolením k nakládání
s povrchovými vodami, k jejich užívání pro chov ryb, vodní drůbeže, popř. jiných vodních
živočichů, za účelem podnikání. Ani takové povolení nenahrazuje.
Poučení účastníků :
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení §§ 81, 82 a 83 zákona číslo 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje, sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, a to ve lhůtě
15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (doručení rozhodnutí). Odvolání se podává u Městského
úřadu Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV. Odvoláním lze
napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle
ustanovení nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má v souladu s ustanovením § 85
odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.
„otisk úředního razítka“
Ing. Marcela Žouželková
vedoucí odboru životního prostředí
Odvolání se podává u Městského úřadu Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239,
550 14 BROUMOV, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Městskému
úřadu Broumov, odboru životního prostředí, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis
(celkový počet 1; slovy jeden).
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu nejméně po dobu 15 dnů
Vyvěšeno dne ……………………..
Sejmuto dne ……………………….
strana č. 13 rozhodnutí č.j. 4559/2013/OŽP-Sd-34 ze dne 13. května 2013
13/13
Obdrží (žadatel) :
- Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC
KRÁLOVÉ
Obdrží (správce vodního toku) :
- Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Obdrží na dodejku k vyvěšení veřejné vyhlášky :
- Obecní úřad Křinice, Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV
- Městský úřad Broumov, odbor správní, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
Obdrží veřejnou vyhláškou :
- výše uvedení účastníci vodoprávního řízení
Dále obdrží (dotčené orgány) :
- Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591 -
Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská č.p. 59, Velká Ledhuje, 549 54
POLICE NAD METUJÍ (orgán ochrany přírody a krajiny)
- Obecní úřad Křinice, Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV (orgán na úseku požární ochrany)
- Městský úřad Broumov, stavební odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
(obecný stavební úřad)
- Městský úřad Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14
BROUMOV (orgán na úseku územního plánování)

Datum sejmutí: 15. 6. 2013 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie