Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚBR - ŽP - Rozhodnutí - stavební povolení - Revitalizace rybníků - ŠLÉGL

Vyhláška je ke stažení zde.

Následuje vyňatý text vyhlášky.  

MĚSTSKÝÚŘADBROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
 

Oprávněná úřední osoba:
Ing. Dušan Šedek
491 504 344 / sedek@broumov-mesto.cz
IDDS: mdubzhy

Číslo jednací:
20222/2012/OŽP-Sd-72

V Broumově
dne 2. listopadu 2012

 
R o z h o d n u t í
 
Výrok :
 
Městský úřad Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 
ro z h o d l
 
v souladu  s ustanovením  § 115  odst. 1  zákona  číslo  254/2001  Sb.,  o vodách  a  o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 67 odst. 1 zákona číslo
500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 18. 07. 2012, a podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 
u d ě l u j e
 
stavebníkovi, kterým je
Česká republika– Pozemkový fond České republiky,IČ: 457 97 072,
sídlem Husinecká  11a. č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3,
 
s t a v e b n í   p o v o l e n í
 
k provedení stavby vodního díla
 
„CHKO  BROUMOVSKO  – Revitalizace rybníků
ŠLÉGL, p.p.č. 1149, k.ú. Křinice“
 
na pozemkových parcelách číslo 1091/1 (1102/1 dle zjednodušené evidence (dále i „ZE“), grafický příděl (dále i „GP“)), 1091/2, 1091/4 (1102/1 dle ZE (GP)), 1101, 1144/3, (1147 dle ZE (GP)), 1148, 1149, 1151, 1220, 2706/1, vše dle katastru nemovitostí (dále i „KN“), vše v katastrálním území (dále i „k.ú.“) Křinice, v obci Křinice,
 
a na pozemkové parcele číslo 1153/4 dle KN (1098/1, 1098/2, 1147/2, 1148, 1149, 1153/3,
1211/3, 1737/8, vše dle ZE (GP), k.ú. Hejtmánkovice, v obci Hejtmánkovice,

 
 
 
vše v obci Křinice a obci Hejtmánkovice, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém, která má povahu stavebních úprav stávající vodní nádrže.
Stavba sestává z následujících stavebních objektů (dále i „S.O.“):
 
oS.O. - 01 „Obnova zátopy“
oS.O. - 03 „Vodní tůně“
 
Stavba je úzce spjata se stavbou „OPRAVA HRÁZE RYBNÍKA ŠLÉGR, p.č. 1149, k.ú. Křinice“, sestávající ze stavebních objektů S.O.-02 „Úprava hráze“, S.O.-04 „Výpustné zařízení“ a S.O.-05 „Bezpečnostní přeliv“. Taková stavba (S.O.-02, S.O.-04 a S.O.-05) není předmětem tohoto stavebního řízení.
 
Účelem stavby vodního díla je obnova stávající průtočné umělé vodní nádrže „Rybník Šlégl“ (odvozeno z něm. Die Schlegelflur) tím, že bude zajištěna její kapacita a doprovodné ekologické funkce.
Realizací  záměru  lze  očekávat  přínos  pro posílení  biodiverzity  v rámci  lokality o zachování litorálního pásma (pásmo stojatých vod) a nové vodní tůně mimo rybník.
 

 
 
stavby.

Popis  stavby vodního  díla  je  uveden  v odůvodnění tohoto  rozhodnutí o povolení

 
Orientační poloha vodního díla (souřadnice Y, X systém Jednotná trigonometrická síť
katastrální (S-JTSK)) je uvedena v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
 
 
 
Stavební povolení se uděluje za těchto podmínek  :
 
1a)  Stavba vodního díla bude provedena podle projektová dokumentace „CHKO Broumovsko – Revitalizace rybníků, ŠLÉGR, p.p.č. 1149, k.ú. Křinice“, kterou v březnu
2012 pod zakázkovým číslem M 10/053 vyhotovila obchodní společnost Multiaqua s.r.o., IČ:
601 13 111, sídlem Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ;
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (vodní díla) pan Ing. Lubor Dítě, ČKAIT-
0602230, místo trvalého pobytu třída Edvarda Beneše 1534/62, Nový Hradec Králové, 500 12
HRADEC KRÁLOVÉ.
 
1b) Stavba vodního díla bude provedena v souladu s platným územním rozhodnutím
č. 819, tedy s následujícími parametry :
           Součástí stavby vodního díla bude sedm tůní o celkové ploše až 700 m2o max. hloubce 1,0 m a litorální pásmo o min. hloubce 0,2 m a max. hloubce 0,6 m.
           Dva ostrovy  zeleného typu  o ploše cca 275 m2  a 280 m2  budou umístěny od břehů vodní nádrže min. 10 m a mezi ním a pobřežím rybníka bude vytvořena zóna hlubších povrchových vod (min. 0,5 m). Provedení dvou zelených ostrovů bude konzultováno s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
           Ostrov štěrkopískového  typu  o ploše cca 300 m2   bude umístěn od břehů vodní nádrže min. 10 m a mezi ním a pobřežím rybníka bude vytvořena zóna hlubších povrchových vod (min. 0,5 m). Na tomto ostrově budou instalovány větší kameny

 
 
o průměru  40-50  cm,  které  budou  sloužit  jako  úkryt  pro  mláďata.  Provedení štěrkopískového ostrova bude konzultováno s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
 
1c) Stavba bude provedena tak, že bude respektovat níže uvedené parametry vodní nádrže, a to:
 
- Kóta normální hladiny                                       431,61 m n.m. (Bpv)
- Objem při normálním nadržení                     93.575 m3
- Plocha při normálním nadržení                     62.958 m2
 
- Kóta maximální hladiny                                    432,60 m n.m. (Bpv)
- Objem při maximálním nadržení                120.102 m3
- Plocha při maximálním nadržení                  77.688 m2
 
- Kóta koruny hráze                                              433,82 – 434,05 m n.m. (Bpv)
- Kóta dna výpusti pod požerákem                       429,35 m n.m. (Bpv)
- Délka koruny hráze                                            200 m
- Kóta přelivné hrany bezpeč. přelivu                  432,60; m n.m. (Bpv)
- Výška hráze                                                   max. 4,35 m
- Hloubka nádrže                                             max. 3,75 m
- Plocha litorální zóny                                     12.000 m2
- Plocha ostrovů zeleného typu                            275 m2, 280 m2
- Plocha ostrova štěrkopískového typu                 300 m2
 
1d) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude nejpozději pře zahájením etapy trvalého provozu  určeného  vodního  díla,  tedy  k závěrečné  prohlídce  stavby,  předložena  celková zpráva    o     dohledu    nad vodním    dílem    (§ 10    vyhlášky    číslo    471/2001    Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů), jejíž náležitosti  budou  v souladu  s přílohou  č. 3  bod 3  k vyhlášce  číslo  471/2001  Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů.
 
1e) Odtěžením nánosů nesmí být narušena těsnost a stabilita vodní nádrže ani hrázového tělesa.
 
2a) Stavba bude dokončena  do konce roku 2013.
2b)  Započetí  stavby  bude  oznámeno  Městskému  úřadu  Broumov,  odboru životního prostředí, minimálně  7 dní předem.
 
3) Během provádění výstavby výše uvedeného vodního díla budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod.
 
4) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení  a    běžné  údržbě  po dobu  předpokládané  existence  splňuje  požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Vlastnosti výrobků pro stavbu mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí

 
 
být v souladu s požadavky zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve znění  pozdějších  předpisů,  a  v souladu s nařízením vlády číslo 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
 
5) Před zahájením výstavby vodního díla stavebník zajistí vytýčení veškerých sítí technického vybavení (dále i „inženýrské sítě“) na pozemcích dotčených stavbou, bude respektovat podmínky jejich správců, které je povinen dodržet, a to:
-seznámit pracovníky, kteří  budou  provádět stavební práce,  s  polohou inženýrských sítí a na možnou polohovou odchylku uložených vedení inženýrských sítí plus minus 30 cm od výkresové dokumentace;
-upozornit pracovníky na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné  nářadí  a  ve  vzdálenosti  nejméně  1,5  metru  po  stranách  krajního  vedení inženýrských  sítí  nepoužívali  žádné  mechanizační  prostředky (hloubící  stroje,  sbíječky apod.);
-zajistit před zahájením výkopových prací odkrytí míst styků (křížení) ručně kopanými sondami o oznámit případné nesrovnalosti, zjištěné těmito sondami, správci sítí;
-řádné zajištění odkrytých inženýrských sítí proti poškození při práci a proti poškození nepovolanou osobou;
-dodržovat zákaz přejíždění tras inženýrských sítí těžkými vozidly (mechanizací) a jejich patkování, pokud není provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození;
-dodržovat zákaz  zřizování skládek a  budování zařízení, která by znemožňovala přístup k inženýrským sítím;
-dodržet zákaz snižování či zvyšování vrstvy zeminy nad inženýrskými sítěmi;
-dodržet zákaz poškozování a přemísťování pomocných zařízení inženýrských sítí;
-uložit  organizaci, provádějící zemní  práce, povinnost vyzvat pracovníka správce inženýrských sítí k provedení kontroly před zakrytím inženýrských sítí v jeho správě;
-uložit organizaci, provádějící zemní práce, povinnost okamžitě ohlásit každé poškození inženýrských sítí dotčenému správci sítí.
 
6) Před zahájením zemních prací je zvláště třeba vytýčit dotčená zařízení ve správě obchodní  společnosti  Telefónica  O2  Czech  republic,  a.s.,  IČ:  601 93 336,  a  obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen písemný protokol nebo kopie zápisu do stavebního deníku o kontrole křížení předmětných sítí technické infrastruktury před jejich záhozem provedené zástupcem výše uvedených správců sítí technické infrastruktury.
 
7)  Místní  komunikace  a  pozemky  ve vlastnictví  Obce  Křinice,  resp.  Města Broumov budou po dokončení stavby vodního díla protokolárně předány zástupci Obce Křinice,  resp. Města  Broumov,  pokud nebude dohodnuto jinak. Kopie protokolu nebo zápisu do stavebního deníku, týkající se předání předmětných pozemků jejich vlastníkovi, bude předložena k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, pokud nebude dohodnuto jinak.
 
8)  Stavba  vodního  díla  bude  realizována s ohledem  na  stávající  vzrostlou  zeleň (při výkopových pracích nebude zasahováno do kořenových systémů ani nadzemních částí zeleně) nebo bude projednáno kácení dřevin rostoucích mimo les s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
 
9) Výkopy budou  označeny a budou  zajištěny podmínky  ochrany života a zdraví osob a zvířat.

 
 
 
10) Po dokončení stavby vodního díla uvede stavebník dotčené pozemky do takového stavu, který bude ze strany vlastníka pozemku a veřejného zájmu možno akceptovat. Výkop bude zhutněn, urovnán a pokud byl pozemek zatravněn, resp. pokrytý zpevňujícím povrchem, bude oset travní směsí kostřavy červené - táborské, resp. bude prokazatelně dohodnuto, jak a kdy bude provedeno zpevnění povrchu za užití materiálu schváleného příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
 
11) Materiál z výkopů bude ukládán pouze na pozemcích ve vlastnictví stavebníka nebo se souhlasem vlastníků předmětných pozemků za podmínek daných zákonem nebo jeho prováděcích  předpisů.  Přebytečná  zemina  bude  uložena  oprávněnou  osobou  na řízenou skládku nebo bude uložena na pozemku stavebníka v souladu se zákonem číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
 
12a)  Budou  splněny  podmínky  závazného  stanoviska  Agentury  ochrany  přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591 - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, sídlem Ledhujská č.p. 59, 549 54 POLICE NAD METUJÍ, k umístění a povolení stavby, které bylo vydáno dne 15. 12. 2011 pod č.j. 02233/BR/2011/AOPK, s přihlédnutím na její písemnou připomínku ze dne 18. 09. 2012, a to:
 
1. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky výjimky Správy CHKO Broumovsko
č.j. 02079/BR/2011/AOPK ze dne 28. 11. 2011.
 
2.  Při  realizaci  navržené  stavby  nedojde  k poškození  dřevin,  která  nejsou  určeny v projektové dokumentaci k pokácení. Při provádění stavebních prací bude dodržena norma ČSN 839061.
 
3. K doplnění ozelenění budou použity domácí druhy dřevin získané z místních zdrojů - nejlépe ze školek v rámci CHKO Broumovsko, které zpravidla produkují sazenice z osiva získaného v oblasti. Je vyloučeno použití jakýchkoliv zahradnických kultivarů, např. pestrolistých, plnokvětých, převislých nebo pyramidálních forem.
 
4. Terénní úpravy navržené k osetí travní směsí budou osety za užití kostřavy červené - táborské.
 
5. Navržené stavební prvky (tělesa hrází, požerák apod.) budou provedeny tak, aby se co nejlépe začlenily do okolního přírodního prostředí (co nejméně pravidelných hran, obklad pohledových částí pískovcem apod.).
 
6. Kámen pro pohledové partie stavebních prvků a na stavbu hrází bude z místních zdrojů – pískovcový lom Božanov nebo Libná.
 
7. Drcené kamenivo bude z lomu Rožmitál.
 
8. Podél upravovaných vodních ploch nebude instalováno zábradlí. V nezbytně nutných případech (např. v okolí výpustních objektů) bude zábradlí řešeno subtilní konstrukcí v kombinaci  dřeva  (madla)  a  kovu  (svislé  částí)  popř.  za  užití  kovových  prků v odstínech RAL 6013 (rákosová zeleň) nebo RAL 7002 (olivová šeď) nebo RAL 7034 (grafitová šeď) v matovém provedení. V případě, že nebude možno užít výše uvedené odstíny barev, budou užity odstíny barvy hnědé v matovém provedení a to RAL 8003

 
 
(hliněná) nebo RAL 8007 (světle hnědá) nebo RAL 8008 (olivově hnědá). Odstín barvy v matovém provedení bude užit jednotně na všechny kovové (dřevěné) prvky stavby.
 
9. Pro případné úpravy obslužných komunikací a korun hrází drceným kamenivem bude použit místní materiál - lom Rožmitál, Libná nebo Božanov.
 
10.  Přebytkový  materiál  ze  stavby  nebude  rozprostírán  v  místě  stavby,  ale  bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech a uložen na řízenou skládku.
 
12b) Časová posloupnost prací se bude řídit pravidly, jež byly stanoveny platným rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – Správy chráněné krajinné oblasti  Broumovsko o výjimce  ze  zákazů  u  zvláště  chráněných živočichů vydaném dne
28. 11. 2011  pod  č.j.  02079/BR/2011/AOPK  a  zejména  pak  podrobně  specifikovanými podmínkami  uvedenými  v Biologickém  hodnocení  vypracovaném  pro  akci  „CHKO Broumovsko – revitalizace rybníků“. Během realizace stavby bude postup prací konzultován se Správou chráněné krajinné oblasti Broumovsko, sídlem Ledhujská č.p. 59, Velká Ledhuje,
549 54 POLICE NAD METUJÍ, a práce budou prováděny dle aktuální situace ve vývoji přírodních  podmínek  a  s ohledem  na  biologické  nároky  zvláště  chráněných  živočichů. K závěrečné  prohlídce  stavby  bude  předložen  důkaz  o  koordinaci  stavby  v souladu s požadavky příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je zde Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko.
 
12c)  K závěrečné    kontrolní  prohlídce    bude    předložen    písemný    souhlas příslušného  orgánu ochrany přírody  a krajiny s trvalým užíváním  předmětné  stavby vodního díla.
 
13a) Budou splněny podmínky písemného vyjádření obchodní společnosti Telefónica
O2 Czech republic,a.s., IČ: 601 93 336, sídlem Za Brumlovkou 2, č.p. 266, Michle, 140 22
PRAHA 4, vydané dne 10. 10. 2011 pod zn.: 154453/11, a to :
 
Při provádění stavebních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení sítě elektronických komunikací (dále i „SEK“), a je srozuměn s tím, že existují podmínky ochrany SEK obchodní společnosti Telefónica O2
Czech republic, a.s., a to :
Podmínky  ochrany SEK společnosti Telefónica O2 Czech republic,a.s. : I. Obecná ustanove
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností,
zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tornu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.  Ochranné  pásmo  podzemního  komunikačního  vedení  činí  1,5  m  po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se

 
 
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené ‘Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.
 
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora  uvedené,  přičemž  takové  oznámení  bude  obsahovat  číslo  Vyjádření, k  němuž  se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +I30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce azjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

 
 
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSBK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než l m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a  to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto “Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13.  Stavebník,  nebo  jím  pověřená  třetí  osoba,  není  oprávněn  užívat,  přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická  rezerva  představuje  několik  desítek  metrů  kabelu  stočeného  do  kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
 
Práce v objektech  a odstraňování objektů
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
 
IV. Součinnost stavebníka při přípravěstavby
1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat  POS,  předat  dokumentaci  stavby a  výpočet  nebezpečných a  rušivých  vlivů (včetně  návrhu  opatření)  ke  kontrole.  Stavebník,  nebo  jím  pověřená  třetí  osoba,  není

 
 
oprávněn  do  doby,  než  obdrží  od  POS  vyjádření  o  správnosti  výpočtu  nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výška 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
4.  Pokud  se  v  zájmovém  území  stavby  nachází  podzemní  silnoproudé  vedení  (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
 
V. Přeložení SEK
1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na rovni stávajícího technického řešení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2
„Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.
 
VI. Křížení a souběh se SEK
1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
3.  Stavebník,  nebo  jím  pověřená  třetí  osoba,  je  povinen  v  místech  křížení  PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v souladu se zákonnými předpisy ve stanovené hloubce  a  chránit  PVSEK  chráničkami s  přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

 
 
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
6.  Stavebník, nebo  jím  pověřená třetí  osoba,  je  při  křížení a  souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: -v případech, kdy plánované stavby  nebo  trasy  sítí  technické  infrastruktury  budou  umístěny  v  blízkosti  kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, -do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou  sítě  technické  infrastruktury  či  stavby  umístěny  v  blízkosti  kabelové  komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, -neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, -předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, -projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, -projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
 
13b)  Při závěrečné  kontrolní  prohlídce  stavby  navrhovatel  předloží  zápis o kontrole sítí technického  vybavení zařízení ve správě obchodní  společnosti Telefónica O2 Czech republic,a.s.
 
14a)  Budou  splněny  podmínky  pro  provádění  činností  v ochranných  pásmech podzemních vedení sítí technické infrastruktury ve správě obchodní společnosti ČEZ Distribuce,  a.s.,  uvedené  ve  vyjádření  ČEZ  Distribuce,  a.s.,  IČ:  247 29 035,  sídlem Teplická 8,   č.p. 874,  Podmokly,  405 02 DĚČÍN,  vydaném  dne  27. 09. 2011  pod  zn.:
0100003466, a to :
 
Dodavatel  prací  musí  před  zahájením  prací  zajistit  vytýčení  podzemního  zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
14.1)  Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.
14.2)  Zemní práce musí být prováděny v souladu s technickou normou ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhláška číslo 324/1990 Sb.
14.3)  Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle technických norem ČSN 73 6005, ČSN EN
50 341-1, 2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
14.4)  Dodavatel  prací  musí  oznámit  příslušnému  provozovateli  distribuční  soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
14.5)  Při potřebě přejíždění trasy podzemního vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem sítí technické infrastruktury provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození takových sítí.
14.6)  Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou podle technické normy ČSN ISO 3864.

 
 
14.7)  Před  záhozem  kabelové  trasy musí  být  provozovatel kabelu  vyzván  ke  kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
14.8)  Při  záhozu  musí  být  zemina  pod  kabely  řádně  udusána,  kabely  zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
14.9)  Bez  předchozího  souhlasu  je  zakázáno  snižovat  nebo  zvyšovat  vrstvu  zeminy nad kabelem.
14.10) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno  příslušnému  provoznímu  útvaru  (v mimopracovní  době  případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
14.11) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
14.12) Při závěrečné  kontrolní prohlídce  stavby  navrhovatel předloží zápis o kontrole sítí  technického  vybavení  a  zařízení  ve správě  obchodní  společnosti  ČEZ Distribuce, a.s.
PODMÍNKY     PRO     PROVÁDĚNÍ     ČINNOSTÍ     V OCHRANNÝCH    PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedeni elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedeni řídící,
měřici a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zák. č. 458/00 Sb. a činí
1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:
     zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízeni stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízeni, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
    provádět bez souhlasu vlastníka zemni práce,
    provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízeni nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
     provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přistup k těmto zařízením,
     vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedeni těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedeni, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízeni na základě
§ 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/00 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedeni je třeba dále dodržovat následující podmínky:
        Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčeni podzemního zařízeni a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
         Výkopové  práce  do  vzdálenosti  1  metr  od  osy  (krajního)  kabelu  musí  být prováděny ručně. V případě provedeni sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
         Zemni  práce  musí  být  prováděny v  souladu  s  ČSN  73  3050  (zemní  práce)
a při zemních pracích musí být dodržena vyhl.. č. 324/90 Sb.
         Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN EN
50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 333302.
         Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájeni prací minimálně 3 pracovní dny předem.
        Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedeni vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškozeni.

 
 
        Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškozeni a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
         Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uloženi. Pokud toto organizace provádějící zemni práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
         Při  záhozu musí  být  zemina pod  kabely řádně  udusána, kabely zapískovány a provedeno kryti proti mechanickému poškozeni.
         Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
         Každé poškozeni zařízeni provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno  příslušnému  provoznímu  útvaru  (v  mimopracovní  době  případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840)
       Ukončeni stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
          Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízeni provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízeni nebude provozovatel distribuční soustavy provádět  na  výjimku  z  ochranného  pásma  nebo  na  základě  souhlasu  s  činnosti v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §3, zákona č. 458/00 Sb. jako porušeni zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
PODMÍNKY    PRO     PROVÁDĚNÍ    ČINNOSTÍ    V    OCHRANNÝCH    PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
        u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
        u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad I kV a menši než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů, c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad I kV a menši než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,
      u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
V ochranné pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst (8) a (10) zakázáno:
     zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízeni stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízeni, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
    provádět bez souhlasu vlastníka zemni práce,
      provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízeni nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
     provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přistup k těmto zařízením. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízeni na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohroženi bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

 
 
         provádět  výkopové  práce  ohrožující  zaústěni  podzemních  vedeni  vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz, podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedeni),
        skladovat  či  umisťovat předměty bránicí  přístupu  do  elektrické stanice  nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
       umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
       zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el, stanice.
Případné nedodrženi uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
 
 
PODMÍNKY    PRO     PROVÁDĚNÍ    ČINNOSTÍ    V    OCHRANNÝCH    PÁSMECH NADZEMNÍCH  VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §  46, odst. (3), Zák. Č. 453/2000 Sb. je souvislý  prostor  vymezený   svislými  rovinami  vedenými  po  obou  stranách  vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany;
        U napětí nad 1 kV a do 35kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného clo 31. 12. 1994), pro vodiče s izolací základní 2 metry,
pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
       u  napětí  nad  35  kV  do  110  kV  včetně 12  metrů (resp. 15  metrů u  zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:
         zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
        provádět bez souhlasu vlastníka zemni práce,
         provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a  bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
         provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
        vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě
§ 46, odst (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
        Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,  předměty,  prostředky  nemající  povahu  jeřábu  přiblížit  k  živým  částem vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
       Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

 
 
       Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
       Je  zakázáno,  provádět  veškeré  pozemní  práce,  při  kterých  by  byla  narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
       Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
       Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
       Pokud není možné dodržet body Č. 1 až 4, je možně požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka  s  elektrotechnickou  kvalifikací  dle  Vyhlášky  č.  50/78  Sb.,  vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých Částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
       V případě požadavku na vypnuti zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedeni nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
Případné nedodrženi uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
 
14b)  Při závěrečné  kontrolní  prohlídce  stavby  navrhovatel  předloží  zápis o kontrole  sítí  technického  vybavení  zařízení  ve správě  obchodní  společnosti  ČEZ Distribuce, a.s.
 
15)  Jelikož  dotčené  území  je  územím  s archeologickými  nálezy,  je  stavebník ve smyslu  ustanovení  § 22  odst. 2  zákona  číslo  20/1987  Sb.,  o státní  památkové  péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Veškeré zemní práce musí být  prováděny pod dohledem  archeologa, který zajistí  odpovídající kresebnou, měřickou a fotografickou  dokumentaci  odkrytých  archeologických  souvrství  a  fyzickou  záchranu movitých archeologických nálezů.
 
16a) Odpady, vzniklé provedením stavby, budou předány pouze právnické nebo fyzické  osobě  oprávněné  k podnikání,  která  je  provozovatelem  zařízení  k využití  nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech.
16b) Po dokončení provedení stavby budou doklady o předání odpadů oprávněným osobám  předloženy speciálnímu stavebnímu  úřadu  k závěrečné  kontrolní  prohlídce  výše uvedené stavby.
 
17) Technická řešení stavby musí být provedena v souladu s požadavky vyhlášky číslo
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Stavba musí splňovat požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence stavby.

 
 
 
18) Při provádění stavby vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní  rozvoj číslo 268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení vyhlášky Ministerstva zemědělství číslo
590/2002  Sb.,  o technických  požadavcích  pro vodní  díla,  ve znění  pozdějších  předpisů, ve smyslu § 169 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
19a) Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí a správce dotčeného bezejmenného vodního toku, kterým je Povodí Labe, státní podnik (zn.: PVZ/11/27156/Řa/0 ze dne 14. 11. 2011), a to :
 
    Dotčenou činností nebude ohrožena jakost podzemních a povrchových vod.
    Bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících nádrží po dobu stavby.
    Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, TNV 75 2401
Vodní nádrže a zdrže, ČSN 75 2310 – Sypané hráze, TNV 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni.
    Při vypouštění rybníka je nutné zamezení nebo omezení zanášení koryta vodního toku pod hrází sedimenty uvolněnými ze dna rybníka na co nejvyšší míru.
    Po skončení prací bude případný sediment z toku odstraněn, aby nedošlo ke zmenšení průtočné kapacity koryta vodního toku.
 
19b) Při závěrečné  kontrolní prohlídce  stavby  bude  MěÚ Broumov  předložen důkaz  o splnění  výše uvedených  podmínek  správce  povodí  a  správce  vodního  toku, např. protokol o převzetí pozemku, zápis do stavebního deníku apod.
 
20a) Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce krajské silnice číslo
II/303, kterým je nyní příspěvková organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ:
709 47 996, sídlem Kutnohorská č.p. 59, Plačice, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ (stanovisko zn.:  21899/11/SUSKHK/803/11/VMSSNA  ze  dne  14. 10. 2011,  které  t.č.  vydala  SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 275 02 988, sídlem Kutnohorská č.p. 59, Plačice, 500 04
HRADEC KRÁLOVÉ), a to :
 
oInvestor stavby zajistí nepřetěžování vozidel odvážející sedimenty v případě, že bude k odvozu sedimentů použita krajská silnice č. II/303 nebo jiná silnice (např. II/302 6). V případě škod na vozovce v důsledku nadměrné dopravy požadujeme opravu škod na náklad  investora  (§ 39  zákona  číslo  13/1997  Sb.,  o pozemních  komunikacích). V případě,  že  vozidla  stavby  budou  vyjíždět  na  krajské  silnice  z nezpevněných výjezdů, místních nebo účelových komunikací (bez asfaltového povrchu apod.), zajistí investor zpevnění krajnice krajských silnic tak, aby nedošlo k odlamování okrajů vozovky a po ukončení stavby uvede výjezdy do stavu odsouhlaseného správcem krajské silnice (např. osazení panelů nebo jiná i trvalá opatření). Investor zabrání poškození i protilehlých krajnic silnice v místě stavby.
oInvestor zajistí provoz na stavbě a přístupech tak, aby nedošlo ke znečišťování silnice číslo II/303 nebo jiných silnic v dosahu stavby. V opačném případě bude dodavatel stavby postihován za správní delikty v souladu s příslušnými zákony.
oPřístup  na  stavbu  bude  realizován  stávajícími  sjezdy,  místními  nebo  účelovými komunikacemi.
oSilnice a její pozemky nebudou užívány ke skladování materiálů, stání mechanizace, vozidel a zařízení stavby. V případě stavební činnosti na pozemcích a tělesech silnic

 
 
bude zažádáno o povolení zvláštního užívání silnice podle ustanovení § 25 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích u příslušného silničního správního úřadu na základě uzavřených majetkových smluv se správcem silnic.
oPro úsek krajské silnice č. II/303 v úseku Jetřichovská křižovatka – Broumov je ve výhledu předpoklad realizace rekonstrukce. Při souběhu obou akcí má přednost režim rekonstrukce krajské silnice.
 
20b) Při závěrečné  kontrolní prohlídce  stavby  bude  MěÚ Broumov  předložen důkaz  o tom,  že správce  silnice  č. II/303  či jiných  silnic  (např.  II/302 6) dotčených prováděním předmětné  stavby souhlasí s provedenými pracemi, např. písemný souhlas správce silnice s užíváním stavby vodního díla apod.
 
21) Nejpozději v den konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude předloženo povolení  k nakládání  s vodami  odpovídající  povolované  stavbě  (objem  akumulovaných a vzdouvaných povrchových vod při normální a maximální hladině nadržení).
 
22) Nejpozději v den konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude předložen manipulační řád odpovídající povolované stavbě schválený příslušným vodoprávním úřadem.
 
23) Před užíváním výše uvedeného vodního díla bude příslušný speciální stavební úřad  -  Městský úřad  Broumov, sídlem  třída  Masarykova č.p. 239,  550 14  BROUMOV, požádán  o kolaudační souhlas.
 
24) K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží doklady podle ustanovení § 11 vyhlášky číslo  526/2006 Sb.,  kterou  se  provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to :
 
ovýkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby,
oprojektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem ve stavebním řízení,
ovýškové a polohové zaměření SO 03 Vodní tůně. Výškové a polohové zaměření bude provedeno  oprávněnou  osobou  ověřené  úředně  oprávněným zeměměřickým inženýrem,
ostanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje k užívání stavby, pokud bude vodní nádrž užívána jako nádrž požární,
ozápis  o předání  a  převzetí  stavby,  písemné  protokoly  o provedených  kontrolách příslušných zástupců správců sítí technické infrastruktury,
ozápis  o předání  a  převzetí  stavby,  písemné  protokoly  o provedených  kontrolách příslušných zástupců správce místní komunikace a silnice II/303, pokud jím není sám stavebník,
odůkaz o předání odpadů oprávněné osobě (např. uložení dnových sedimentů na řízené skládce  odpadů,  jejichž  kvalita  není  v souladu  s limity  umožňujícími  zapravení takových sedimentů do zemědělské půdy, které jsou stanoveny platnými právními předpisy  na úseku  ochrany  zemědělského  půdního  fondu  a  úseku  odpadového hospodářství),
odůkaz o uložení zeminy (dnových sedimentů) na místo k tomu určené (mezideponie), v souladu s platným územním rozhodnutím o změně využití území,
odůkaz  o zapravení  dnových  sedimentů  na místo  k tomu  určené  a na dobu  k tomu určenou (dle platného územního rozhodnutí č. 837 na dobu jednoho roku po započetí navážení  dnových  sedimentů  na mezideponii),  pokud  uplynutí  stanovené  lhůty k zapravení  dnových  sedimentů  do  zemědělské  půdy  nenastane  později  než  den konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby vodního díla,

 
 
ocelková zpráva o dohledu nad vodním dílem před zahájením etapy trvalého provozu určeného vodního díla,
oplatné povolení k nakládání s vodami, k akumulaci a ke vzdouvání povrchových vod, spjaté s předmětnou stavbou vodního díla,
oschválený manipulační řád předmětného vodního díla,
opřípadně další doklady vyplývající z výše uvedených podmínek tohoto rozhodnutí (např. protokoly o předání staveb sítí technické infrastruktury, pozemků, pozemních komunikací vč. tzv. polních cest, silnice a jiných staveb jejich správcům, popř. majitelům, souhlas správce silnice II/303 s provedenými pracemi, souhlas orgánu
ochrany přírody a krajiny s užíváním stavby, doklad o tom, že veškeré zemní práce byly prováděny pod dohledem archeologa, apod.).
 
25) Při provádění výše uvedené stavby vodního díla je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob a zvířat na staveništi.
 
26) V případě škod způsobených během provádění stavby nebo v přímé souvislosti s ní způsobených, bude poskytnuta náhrada škody podle obecných předpisů o náhradě škody.
 
Toto stavební povolení je platné 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 
 
 
Rozhodnutí  o námitkách :
 
Během stavebního řízení nebyly účastníky řízení ani dotčenými orgány uplatněny takové námitky či připomínky, které by nebyly v plném rozsahu zohledněny v podmínkách uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
 
 
 
Účastníkem stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) zákona číslo
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel a stavebník, kterým je Česká republika – Pozemkový fond  České republiky, IČ:  457 97 072,  sídlem Husinecká 11a,  č.p. 1024, Žižkov, 130 00
PRAHA 3,  zastoupená na  základě plné  moci  obchodní společností Multiaqua s.r.o., IČ:
601 13 111, sídlem Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ.
 
 
 
Odůvodnění :
 
Městský úřad Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV (dále i „MěÚ Broumov“), obdržel dne 18. 07. 2012 žádost České republiky – Pozemkový fond České republiky, IČ: 457 97 072, sídlem Husinecká 11a, č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3 (dále i „stavebník“), o povolení stavby vodního díla „CHKO BROUMOVSKO – Revitalizace rybníků, ŠLÉGL, p.p.č. 1149, k.ú. Křinice“.
 
Vlastníkem stavby vodního díla bude stavebník, kterým je Česká republika – Pozemkový fond České republiky, IČ: 457 97 072, sídlem Husinecká 11a, č.p. 1024, Žižkov,
130 00 PRAHA 3.

 
 
Provozovatelem stavby vodního díla bude subjekt, který bude oprávněn nakládat s tímto vodním dílem na základě nájemní smlouvy sepsané s vlastníkem stavby vodního díla.
 
MěÚ  Broumov  vydal  dne  12. 09. 2012  oznámení  pod  č.j.  20222/2012/OŽP-Sd-2 o zahájení stavebního řízení s tím, že po předložení veškerých dokladů k rozhodnutí přistoupí k rozhodnutí o povolení navrhované stavby vodního díla.
 
Ke dni 23. 10. 2012 byly MěÚ Broumov předloženy veškeré doklady k rozhodnutí.
 
Stavba je řešena jako jeden stavební soubor rozdělený na stavební objekty :
 
SO 01 – „Obnova zátopy“ SO 03 – „Vodní tůně“
 
Popis stavby vodního díla :
 
Údaje o stavebním pozemku
Nádrž je průtočná, nachází se na bezejmenném levostranném přítoku Křinického potoka (č.h.p. 2-04-03-017), přímo v prameništní oblasti na samém okraji rozvodí. Nachází se cca 1 km severně od Křinic. Rybník je využíván k sportovnímu rybolovu.
Hráz je sypaná výšky 6 m na vzdušné straně. Koruna hráze je široká 10 m a vede po ní komunikace. Návodní i vzdušná strana je zarostlá náletem. Požerák je dřevěný a nepřístupný. Bezpečnostní přeliv je kamenný o stranách 60 x 40 cm vedoucí pod komunikací do polí. Odtok z rybníka je na výtoku zasypaný. Hlavní přítok je otevřený vedoucí z lesa.
Šléglův rybník se nachází ve III. zóně ochrany CHKO Broumovsko. Dále je nádrž také významný krajinný prvek (VKP) a je evidován jako funkční lokální biocentrum dle ÚSES.
Udržovací práce jsou navrženy z důvodu zabezpečení provozní bezpečnosti stavby. Jedná se zejména o zvýšení bezpečnosti stavby za zvýšených průtoků.
 
Technické ře
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.
Předmětem dokumentace stavby je revitalizace vodní nádrže:
-     odstranění nežádoucích sedimentů,
-     úprava dna nádrže,
-     úprava litorální zóny
-     výstavba zelených a štěrkového ostrova
Technické řešení stavebních úprav vychází z biologického hodnocení lokality (MERTA [2011]) a obvyklých technických standardů uplatňovaných při rekonstrukcích vodních děl obdobného typu.
 
SO-01 Obnova zátopy
Parametrynádrže:
 
Název nádrže                                                           Šlégl
ta koruny hráze                                                    433,82 - 434,05 m n.m. (Bpv) Kóta normální a maximální hladiny                                               431,61 m n.m, 432,60 m n.m. (Bpv)

 
 
Maximální výška hráze                                                      4,35 m Maximální hloubka nádrže                                                 3,75 m Plocha normální hladiny                                           62.958 m2
Objem nádrže při normální hladině                            93.575 m3
Plocha při maximální hladině                                    77.688 m2
Objem nádrže při maximální hladině                       120.102 m3
Délka hráze                                                                      200 m
 
Plocha litorální zóny                                                  12.000 m2
 
Plocha tůní                                                                       700 m2
Plocha ostrovů zeleného typu                                   275 m2, 280 m2
Plocha ostrova štěrkopískového typu                                300 m2
 
V rámci objektu bude provedena úprava dna a břehů zátopy. V zátopě je nutno odstranit veškeré hmoty zhoršující nebo znemožňující z biologického nebo hygienického hlediska plnění účelu nádrže. Při vlastním odtěžování zemin v prostoru zátopy je nutno brát na zřetel, aby nedošlo k porušení přirozených nepropustných pokryvů a zhoršení průsakových poměrů v podloží hráze a případně i zátopě.
Osa příčných profilů nádrže je vedena středem zátopy. Dno zátopy bude vyspádováno v podélném sklonu 1,0% směrem k odvodňovací stoce a v příčném sklonu 1,0% směrem k hrázi. Břehy nádrže budou vysvahovány ve sklonu 1:3-1:10.
Odstraněním  dnového  sedimentu nadměrné mocnosti  je  důležitým předpokladem pro deeutrofizaci (odstranění nadbytku živin) a celkového ozdravení ekosystému nádrže.
Při vypouštění nádrže je nutno zabránit odnosu bahna do odtokové vodoteče.
Při vlastním odtěžování sedimentu v prostoru zátopy by měly platit zejména následující podmínky:
Sediment musí být odstraňován tak, aby nebyla ohrožena stabilita příbřežních litorálů
(jejich sesouváni do hlubších partií nádrže).
 
Sedimenty nesmí být za žádných okolností vyhrnovány do břehů (litorálů) nádrže. Sediment bude ukládán na mezideponie v zátopě mimo odvodňovací strouhu. Nesmí být v okolních (zvláště botanicky hodnotných) místech mezideponován ani trvale uskladněn.
Dnový sediment  není  vhodné  odstraňovat  beze  zbytku.  Je  totiž  bankou  diaspor vodních bezobratlých (vajíček, cyst apod.), ze kterých se po znovuspuštění obnovuje zooplankton a zoobentos. Diaspory vodních živočichů jsou nejpočetněji přítomny ve svrchní vrstvě sedimentu. Proto je vhodné část horní vrstvy bahna (cca 10 cm) ponechat v prostoru nádrže.
Není zcela vyloučeno, že nádrž je osídlena populacemi velkých mlžů (škeble), i když terénní průzkum jejich přítomnost neprokázal. Při vypouštění nádrže je proto třeba zajistit přítomnost biologického dozoru, jež bude monitorovat přítomnost velkých mlžů, a v případě nalezení živé populace zajisti jejich transfer na náhradní lokalitu. Stejné doporučení se týká také raků, i když jejich nález v nádrži je nepravděpodobný.
Dno rybníka je třeba kvalitně vyspádovat tak, aby bylo možno rybník v případě
potřeby bezezbytku slovit. Na nádrži nebude mrtvý prostor (nevypustitelná část nádrže).

 
 
V prostoru přítoku do nádrže v místě nad stávajícím ostřicovým porostem budou vytvořeny tůně o celkové ploše 625 m2.
 
Odtěžený sediment  v množství 23.951 m3 bude odvezen a uložen na vhodném pozemku (p.č. na pozemek k.ú. Křinice p.č. 1271) ve vzdálenosti cca 2 km, který zajistí investor stavby. Pro vhodnost uložení sedimentů na zemědělské pozemky byla provedena analýza  sedimentu  (Bioanalytika  CZ,  s.r.o.,  09/2010),  přičemž  všechny  analyzované parametry vyhovují  limitním  hodnotám  uvedeným  v  příloze  č.  9  zákona  185/2001  Sb. v platném znění a dále nepřekračují limitní hodnoty pro sediment a půdy uvedené v příloze č.1 vyhlášky MZe a MŽP č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě.
Cca 10 % z výše uvedeného množství sedimentů, tedy 2.395 m3, je nevhodných
pro uložení na  pozemcích zemědělského půdního fondu. Toto množství sedimentů bude odvezeno na řízenou skládku.
 
Zachování litorální zóny
v koncové části vzdutí zátopy bude zachována litorální zóna. Celková rozloha litorální
části bude cca 12.000 m2, což je 19,0% plochy při normální hladině.
V litorálu  a  na  přilehlých  podmáčených  loukách  pak  budou  vytvořeny tůně,  jež nebudou vystaveny riziku vnikáni ryb z nádrže. Vzhledem k přístupnosti litorálů bude na nádrži vybudovány 2 ostrovy zeleného typu a jeden ostrov štěrkopískového typu, což umožní bezpečné hnízdění vodního ptactva.
 
Takto je vytvořen předpoklad, že společenstvo nádrže bude druhově pestřejší, ať už se to týká rostlin, bezobratlých nebo obratlovců.
Z hlediska ochrany přírody bude litorální zóna nádrže vytvářet vhodné podmínky k rozvoji  společenstev  vázaných  na  vodu,  především  vodních  rostlin,  k  rozmnožování obojživelníků a hnízdění některých druhů ptáků. Je takto vytvořen předpoklad, že společenstvo nádrže bude druhově pestřejší.
Součástí litorálních zón a břehů nádrží může být také mrtvé dřevo v podobě tlejících klád. Mrtvé dřevo nabízí úkryt i potravní zdroj celé řadě živočichů. Dřevní hmota pro tyto účely bude získána z kácených stromů v zátopě a na hrázi, popřípadě dovezena z jiné místní lokality.
Na základě biologického hodnocení bylo doporučeno do zátopy umístit 3 ostrovy. Vzhledem  k tomu,  že  v  okolí  lokality  se  vyskytují  pouze  běžné  druhy  ornitofauny, charakteristické pro kulturní krajinu, byl zvolen ostrov zeleného typu.
 
 
Požadavky na vybudování ostrova zeleného typu:
-     Půdní substrát nesmí obsahovat semennou banku plevelů či dokonce invazivních druhů rostlin
-     Ostrov bude vybudován z materiálů vhodných pro hutnění hrází a proti rozplaveni
zajištěn  opevněním  rovnaninou  s  urovnáním  líce  s  filtrační  vrstvou  viz  příloha
Vzorový příčný řez ostrovem zeleného typu
-     Vytvoření společenstva rostlin s vysokým zastoupením cílových druhů bylin bude podpořeno výsadbou. Množství vysazovaných rostlin je považováno za iniciální (přibližně  20%  plochy ostrova).  Ostrov  bude  osázen  pouze  bylinnou  mokřadní vegetací a keřovou vegetací s výškou vzrostlých keřů do 1,5m (keře nejlépe získané ze semen  a  řízků  místních  původních  dřevin).  Keře  budou  vysazovány  prioritně po obvodu ostrova.

 
 
-     Cílové druhy bylin: Dominantní druhy - ostřice ostrá (Carex  acutiformis), ostřice štíhlá (Carex gracilis), ostřice pobřežní (Carex riparia), zblochan vodní (Glyceria maxima) Doprovodné druhy - kyprej vrbice (Lythrum salicaria),  karbinec evropsky (Lycopus europaeus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), rod sítina (Juncussp.)
Cílové druhy keřů: zejména keřovité druhy vrb (Salix sp.), jelikož však existuje riziko nadměrného rozrůstání vrbin na úkor bylinného patra je doporučeno keře uměle nevysazovat. Podíl  keřů  by  neměl  ve  výsledné  podobě  přesáhnout 20%  plochy ostrova. V případě expanze keřů nad 50% plochy ostrova bude potřeba přistoupit k jejich redukci.
 
 
Požadavky na vybudování ostrova štěrkopískového typu:
 
-     Ostrov bude vybudován z materiálů vhodných pro hutnění hrází a proti rozplaveni zajištěn opevněním rovnaninou s urovnáním líce s filtrační vrstvou viz příloha Vzorový příčný řez ostrovem štěrkopískového typu
-    Povrch ostrovů bude tvořit směs štěrkopísků. Velikost zrna štěrkové frakce se bude
pohybovat mezi 15-25 mm. Mocnost štěrkopískové vrstvy bude činit alespoň 10 cm.
-     Kromě  štěrkopísků zde  budou  instalovány též  jednotlivé větší  kameny (či  jejich skupiny) s průměrem 40-50 cm, jež budou sloužit jako úkryty hnízdícím ptákům a jejich mláďatům.
-    Také štěrkopískové ostrovy budou časem podléhat sukcesi a postupnému zarůstaní
vegetací. Pokud se tento typ strovu neosvědčí jako hnízdiště ptáků, je možné je ponechat samovolné sukcesi a zarůstání. Pokud však ostrovy budou prokazatelně sloužit k hnízdění bahňáků (např. kulíků), bude třeba náletovou vegetaci mechanicky odstraňovat.
 
 
Společné podmínky pro oba typy ostrovů:
-     Ostrovy budou umístěny dále od břehů nádrže, minimálně pak 10 m. Bude tak snížena přístupnost  ostrovů  pro  většinu  predátorů.  Podle  zahraničních   zkušeností  je za bezpečnou považována vzdálenost od 25 m.
-     Mezi pobřežím rybníka a ostrovy musí být vytvořena zóna hlubší vody (min. 0,5 m).
Důvodem je opět znepřístupnění ostrovů pro predatory (šelmy).
-     S ohledem na stabilitu ostrovů a množství materiálu je vhodnější budovat ostrovy v mělčí, nátokové části nádrže.
-     Alespoň na  několika místech každého ostrova je  potřeba vytvořit pozvolný břeh
do vody s max. sklonem 1:5. pozvolné břehy je nutno vytvořit pro mláďata vodních ptáků, jež se pohybují mezi vodním prostředím a ostrovy.
-     Na každém ostrově je doporučeno vytvořit úkryt v podobě přístřešku z dřevěných desek. Úkryty proti dešti výrazně snižují mortalitu mláďat.
-     Úroveň povrchu ostrovů musí být nízká a dosahovat max. 30 cm nad normální hladinu
vody v rybníce.
-     V rámci ostrovů je možné vytvářet plošně nevelké partie snížené pod úroveň běžné hladiny v rybníce. Vzniknou tak vodou zaplavené části ostrova, jež dále zatraktivní místo pro vodní ptactvo.
 
 
 
SO-03 Vodní tůně

 
 
 
Tůně v okolí nádrže představují významné biotopické obohacení lokality a jsou uměle vytvářeny ze  dvou  důvodů. Zaprvé představují biotop pro vodní a  mokřadní organismy drobných  vod,  pro  které  rybníky nejsou  díky  své  velikosti  a  přítomnosti  rybí  obsádky optimálním  stanovištěm.  Zadruhé  -  tůně  mohou  představovat  lokální  refugium  také pro rybniční druhy živočichů a rostlin v situaci, kdy nádrž momentálně neposkytuje vhodné životní podmínky (vypouštění, přerybnění apod.). Mezi cílové skupiny organismů, pro které jsou tůně budovány, patří submerzní a natantní vegetace, vodní bezobratlí a obojživelníci. Tůně jsou situovány do západní a severní strany rybníka (tůně 1 - 5) a také pod hráz v místě výtoku spodní výpusti (tůně 6,7). Je však třeba vyhnout se botanicky nejcennějším partiím. Do hodnotných ostřicových porostů však nesmí vjíždět těžká technika.
Vodní tůně jsou navrženy jako neprůtočné, syceny pouze spodní a srážkovou vodou. Tůně jsou navrženy na podmáčené nezastíněné lokalitě. Dno větších tůní je navrženo výškově proměnlivé. V okolí tůní nebudou vysazovány žádné stromy a keře, ani žádná emerzní makrofyta (rákos, orobinec).
Hloubka větších tůní je navržena 0,8 m a sklon svahů min. 1:3. Malé tůně jsou navrženy s hloubkou 0,4 m a sklonem svahů min. 1:4.
 
Stavba  je  navržena  ve  výše  uvedeném  rozsahu.  Stavební  objekt  (S.O.)  06  –
„Revitalizace vodního toku“ není předmětem tohoto stavebního řízení. Z tohoto důvodu není v tomto  stavebním  povolení  akceptován požadavek Obce  Hejtmánkovice provést  stavbu lehké dřevěné lávky přes potok za účelem překonání koryta vodního toku pro pěší nebo v zimě  pro  běžkaře  (stanovisko  Obce  Hejtmánkovice  k projektové  dokumentaci  stavby bez zn.  ze dne  26. 10. 2011).  Tento  jistě  bohulibý  požadavek  nemůže  být  stavebníkovi nařízen, neboť takový požadavek je vztažen ke stavbě, která není předmětem tohoto stavebního řízení.
 
MěÚ Broumov byly spolu se žádostí předloženy následující podklady  :
 
    Projektová dokumentace „CHKO BROUMOVSKO – Revitalizace rybníků, ŠLÉGR, p.č. 1149, k.ú. Křinice“, kterou v březnu 2012 pod zakázkovým číslem M 10/053 vyhotovila obchodní společnost Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, sídlem Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ; autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (vodní díla) pan Ing. Lubor Dítě, ČKAIT-0602230, místo trvalého  pobytu  třída  Edvarda  Beneše  1534/62,  Nový  Hradec  Králové,  500 12
HRADEC KRÁLOVÉ.
    Územní  rozhodnutí  č. 819  Městského  úřadu  Broumov,   stavební  odbor,  třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, o umístění stavby a změně vlivu stavby na využití území vydané dne 15. 02. 2012 pod č.j. PDMUBR 3648/2012 (spis. zn.: MUBR 44470/2011 OV/MA), které je pravomocné ode dne 22. 03. 2012.
    Územní  rozhodnutí  č.  837  Městského  úřadu  Broumov,  stavební  odbor,  třída
Masarykova  č.p. 239,  550 14  BROUMOV,  o změně  využití  území,  vydané  dne
19. 09. 2012 pod č.j. PDMUBR 25879/2012 (spis. zn.: MUBR 21190/2012 ST/OM), které je pravomocné ode dne 23. 10. 2012.
    Vyjádření  Městského  úřadu  Broumov,  stavební  odbor,  sídlem  třída  Masarykova č.p. 239,  550 01  BROUMOV,  podle  ustanovení  § 15  odst. 2  stavebního  zákona vydané dne 17. 08. 2012 pod spis. zn.: MUBR 22047/2012 /OV/MA (č.j.: PDMUBR
23324/2012).
    Rozhodnutí  MěÚ  Broumov  o povolení  k nakládání  s vodami,  k jejich  akumulaci

 
 
pro vodní  dílo  „Šlégrův  rybník“  na  pozemkové parcele  číslo  1149  dle  KN,  k.ú. Křinice,  vydané  dne  29. 05. 2006  pod  č.j.  7301/2005/OŽP-Ku-22,  které  je pravomocné ode dne 18. 07. 2006 a platné do 18. 07. 2016.
    Vyjádření Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, třída Masarykova
č.p. 239, 550 14 BROUMOV, vydané dne 23. 12. 2011 pod č.j. 33118/2011/OŽP-Sd-
10.
    Závazné stanovisko Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na p.p.č. 1091/1,
1101,  obě  dle  KN,  obě  v k.ú.  Křinice,  vydané  dne  26. 01. 2012  pod  č.j.
769/2012/OŽP-Ar-10.
    Závazné stanovisko Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí, souhlas se stavbou do 50 m od okraje lesa na p.p.č. 1221, 1222/2, 1223/1, vše dle KN, vše v k.ú. Hejtmánkovice, vydané dne 05. 12. 2012 pod č.j. 42227/20111/OŽP-Hv-6.
    Sdělení  Městského  úřadu  Broumov, úřad  územního  plánování, třída  Masarykova
č.p. 239,  550 14  BROUMOV,  vydané  pod  č.j.  MUBR  39564/2011/ÚP  ze dne
05. 12. 2011.
    Hydrologická data Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Hradec Králové, sídlem  Dvorská  č.p. 410,  503 11  HRADEC  KRÁLOVÉ,  vydaná  pod  č.j. P10551000744-B ze dne 11. 10. 2010.
    Vyjádření obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 481 72 928, sídlem  Kladská  č.p. 1521,  547 01  NÁCHOD,  vydané  dne  01. 10. 2011  pod  zn.:
1004827/St a vydané dne 14. 10. 2011 pod zn.: 1105400/St.
    Vyjádření o existenci energetického zařízení obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlem Teplická 8, č.p. 874, Podmokly, 405 02 DĚČÍN, vydané dne 27. 09. 2011 pod zn.: 0100003466 a stanovisko ke stavbě ze dne 29. 11. 2011 pod zn.: 1038995931.
    Stanovisko obchodní společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, sídlem Plynárenská  1, č.p. 499, 657 02 BRNO, vydané dne 19. 10. 2011 pod zn.:
5000537500 a  dne  10. 11. 2011  pod zn.:  5000537555 a  vydané dne  10. 11. 2011 pod zn.: 5000547205.
    Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací obchodní společnosti Telefónica
O2  Czech  republic,  a.s.,  IČ:  601 93 336,  sídlem  Za Brumlovkou  266/2,  Michle,
140 22 PRAHA 4, vydané dne 10. 10. 2011 pod zn.: 154453/11.
    Vyjádření  o  existenci  sítí  technické  infrastruktury  obchodní  společnosti  ČD  - Telematika  a.s.,  IČ:  614 59 445,  sídlem  Pernerova  2819/2a,  Žižkov,  130 00
PRAHA 3, vydané dne 21. 09. 2010 pod zn.: 17574/2010-0.
    Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury obchodní společnosti MERO ČR, a.s.,  IČ:  601 93 468,  sídlem  Veltruská  č.p. 748,  Lobeček,  278 01  KRALUPY NAD VLTAVOU, vydané dne 23. 09. 2010 pod zn.: 2010/9/205-1.
    Závazné  stanovisko  České  republiky  –  Ministerstva  obrany  České  republiky, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, sídlem Teplého č.p. 1899, Zelené Předměstí, 530 02 PARDUBICE, vydané pod č.j. 7562/10501-ÚP/2010-1420 ze dne
15. 10. 2010.
    Vyjádření  o  existenci  podzemního  vedení  veřejné  komunikační  sítě  a  zařízení v majetku obchodní společnosti UPC Česká republika, a.s., IČ: 005 62 262, sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 PRAHA 4, vydané dne 20. 09. 2011 pod zn.: 9907.
    Vyjádření o existenci podzemních sítí obchodní společnosti České Radiokomunikace a.s.,  IČ:  274 44 902,  sídlem  U nákladového  nádraží  3144/4,  Strašnice,  130 00

 
 
PRAHA 3, vydané dne 22. 09. 2011 pod zn.: ÚPTS/OS/72144/2011.
    Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací obchodní společnosti Nej TV
a.s., IČ: 281 28 338, sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 PRAHA 2, ze dne
04. 11. 2011 pod zn.: BR 016/11.
    Vyjádření    příspěvkové    organizace    Technické    služby    města    Broumova,    IČ:
712 37 321,   sídlem    Smetanova    č.p. 178,    Nové    Město,    550 01    BROUMOV, k projektové  dokumentaci k územnímu řízení  a  stavebnímu povolení  vydané  dne
12. 10. 2011 pod zn.: 18-11-PD.
    Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591 - Správa  chráněné  krajinné  oblasti  Broumovsko,  sídlem  Ledhujská  č.p. 59,  Velká Ledhuje, 549 54 POLICE NAD METUJÍ, o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů, ze zákazu škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, a to rušením a dále uvedenými zásahy do jejich biotopů v rámci realizace revitalizačních opatření, vydané dne 28. 11. 2011 pod č.j. 02079/BR/2011/AOPK.
    Vyjádření  Agentury  ochrany  přírody  a  krajiny České  republiky,  IČ:  629 33 591, Nuselská 236/39, Nusle, 140 00 PRAHA 4, ke vstupu na pozemky ve správě AOPK ČR  k revitalizaci  rybníka  Šlégl  a  Telecí  a  jejich  přilehlých  území,  vydané  dne
08. 12. 2011 pod zn.: 08584/AOPK/2011.
    Závazné  stanovisko  Agentury  ochrany  přírody  a  krajiny  České  republiky,  IČ:
629 33 591 - Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, jako orgánu ochrany přírody        a                krajiny,          k povolení    stavby    vydané    dne    15. 12. 2012    pod    č.j.
02233/BR/2011/AOPK.
    Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, sídlem Víta Nejedlého 8, č.p. 951, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ, vydané dne 14. 11. 2011 pod zn.: PVZ/11/27156/Řa/0.
    Stanovisko SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 275 02 988, sídlem Kutnohorská
č.p. 59, Plačice, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ, vydané dne 14. 10. 2011 pod zn.:
21899/11/SUSKHK/803/11/VMSSNA.
    Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany vydané Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, sídlem Náchodská  č.p. 530,  549 32  VELKÉ  POŘÍČÍ,  vydané  dne  13. 10. 2011  pod č.j. HSHK-981/NA-OP-2011 a č.j. 1152/NA-OP-2011 ze dne 30. 11. 2011.
    Stanovisko  orgánu  veřejného  zdraví,  které  vydala  Krajská  hygienická  stanice
Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, sídlem Českoskalická č.p. 254,
547 01 NÁCHOD, dne 17. 10. 2011 pod zn.: KHSHK 29653/2011/2/HOK.NA/Ri.
    Stanovisko  Krajského  ředitelství  Policie  Královéhradeckého kraje,  územní  odbor Náchod, Dopravní inspektorát, sídlem Prokopa Velikého č.p. 639, 547 45 NÁCHOD, vydané dne 19. 10. 2011 pod č.j. KRPH-92-303/ČJ-2011-050506 a č.j. KRPH-92-
329/ČJ-2011-050506 ze dne 30. 11. 2011.
    Vyjádření    Českého    rybářského    svazu,    místní    organizace    Broumov,    ze dne
08. 11. 2011 bez zn.
    Vyjádření Obce Křinice, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV, vydané bez zn. dne 27. 09. 2010.
    Vyjádření  Obecního  úřadu  Křinice,  sídlem  Křinice  č.p. 45,  550 01  BROUMOV, vydané dne 26. 10. 2011 pod č.j. 416/2011.
    Vyjádření Obce Hejtmánkovice, sídlem Hejtmánkovice č.p. 118, 550 01 BROUMOV, vydané dne 29. 09. 2010 pod zn.: OU/517/2010 a dne 26. 10. 2011 bez zn.
    Stanovisko  Správa  železniční  dopravní  cesty,  státní  organizace,  IČ:  709 94 234,

 
 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 PRAHA 1, vydané dne 01. 10. 2010 pod č.j.
7230/10-SDC HKR-150.
    Písemný  souhlas  pana  Karla  Romana,  nar. 1969,  místo  trvalého  pobytu  Křinice č.p. 145, 550 01 BROUMOV, ze dne 31. 10. 2011, se vstupem na p.p.č. 1220 dle KN, k.ú. Křinice.
    Písemný souhlas pana Viktora Sejkory, nar. 1973, místo trvalého pobytu Dělnická kolonie č.p. 232, Velká Ves, 550 01 BROUMOV, ze dne 10. 12. 2011 se vstupem na p.p.č. 1144/3 (ZE (GP) 1147) dle KN, k.ú. Křinice.
    Písemný souhlas pana Antonína Suchánka, místo trvalého pobytu Plavecké Podhradie
30,  906 36  PLAVECKÉ  PODHRADIE,  SLOVENSKO,  ze  dne  09. 11. 2011  se vstupem na pozemek p.p.č. 1153/4 dle KN (1211/3 dle ZE (GP)), k.ú. Hejtmánkovice.
    Písemný souhlas uživatele zemědělských pozemků dotčených stavbou a to subjektu Zemědělské družstvo OSTAŠ, IČ: 001 26 918, sídlem Žďár č.p. 141, 549 55 ŽĎÁR NAD METUJÍ, se vstupem na tyto pozemky ze dne 06. 12. 2011.
    Smlouva o provedení stavby nebo opatření na p.p.č. 1220 dle KN, k.ú. Křinice, s vlastníkem pozemku, kterým je pan Karel Roman, nar. 1969, místo trvalého pobytu Křinice č.p. 145, 550 01 BROUMOV, ze dne 13. 12. 2011.
    Smlouva o provedení stavby nebo opatření na p.p.č. 1091/2, 1101, 1161 (ZE (GP)
1152), vše dle KN, vše v k.ú. Křinice, s vlastníkem pozemků, kterým je pan Jiří Sejkora, nar. 1971, místo trvalého pobytu Malé náměstí č.p. 188, 550 01 BROUMOV, ze dne 19. 12. 2011.
    Smlouva o provedení stavby nebo opatření na p.p.č. 1144/3 (ZE (GP) 1147) dle KN, k.ú. Křinice, s vlastníky pozemků, kterými jsou pan Jiří Sejkora, nar. 1971, místo trvalého pobytu Malé náměstí č.p. 188, 550 01 BROUMOV, a pan Viktor Sejkora, nar.  1973,  místo  trvalého  pobytu  Dělnická  kolonie  č.p. 232,  Velká  Ves,  550 01
BROUMOV, ze dne 19. 12. 2011.
    Smlouva o provedení stavby nebo opatření na p.p.č. 1153/4 dle KN (1211/3 dle ZE (GP)),  k.ú.  Hejtmánkovice, který  vlastní  pan  Antonín  Suchánek,  místo  trvalého pobytu Plavecké Podhradie 30, 906 36 PLAVECKÉ PODHRADIE, SLOVENSKO, ze dne 08. 12. 2011.
    Závěrečná zpráva o výsledcích inž. Geologického průzkumu pro revitalizaci skupiny rybníků v okolí Broumova, v CHKO Broumovsko vyhotovená v červnu 2012 pod zakázkovým číslem 022-044-12 panem RNDr. Zdeňkem Šafránkem, odborná způsobilost v oboru inženýrská geologie č. 0231/1977a hydrogeologie č. 1674/2003.
    Technická  zpráva  statiky  vyhotovená  bez  čísla  zakázky  dne  14. 08. 2012 autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb panem Ing. Jiřím  Otčenáškem,  ČKAIT-0600011, místo  trvalého  pobytu  Třída  SNP  612/45, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ.
    Plná moc ze dne 06. 12. 2011, kterou p. Mgr. Radim Zika, ředitel Pozemkového fondu České republiky zmocňuje obchodní společnost Multiaqua s.r.o. k zastupování Pozemkového  fondu  České  republiky  při  výkonu  inženýrské  činnosti  související s přípravou  a  veřejnoprávním  projednání  akce  „CHKO  BROUMOVSKO  – Revitalizace rybníků“. Platnost plné moci končí dne 31. 12. 2012.
 
Provedení     výše     uvedené     stavby     řeší     projektová     dokumentace     „CHKO BROUMOVSKO – Revitalizace rybníků, ŠLÉGR, p.p.č. 1149, k.ú. Křinice“, kterou v březnu
2012 pod zakázkovým číslem M 10/053 vyhotovila obchodní společnost Multiaqua s.r.o., IČ:
601 13 111, sídlem Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ;

 
 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (vodní díla) pan Ing. Lubor Dítě, ČKAIT-
0602230, místo trvalého pobytu třída Edvarda Beneše 1534/62, Nový Hradec Králové, 500 12
HRADEC KRÁLOVÉ.
 
Předpokládané dokončení stavby je do 31. 12. 2013.
 
Příslušný obecný stavební úřad k umísťování staveb v k.ú. Křinice - Městský úřad Broumov, stavební odbor, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, vydal k této stavbě výše uvedené rozhodnutí o umístění stavby a výše uvedené územní rozhodnutí o změně  využití  území  k uložení  sedimentů  vytěžených  ze  dna  předmětné umělé  vodní nádrže. Obě územní rozhodnutí jsou v platnosti.
 
Městský úřad Broumov, stavební odbor, vydal výše uvedený souhlas stavebního úřadu příslušného  k umísťování  staveb  k povolení  stavby  speciálním  stavebním  úřadem  podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 
MěÚ Broumov jako věcně příslušný speciální stavební úřad stanovil stavebníkovi ve výrokové části tohoto rozhodnutí (stavebního povolení) podmínku 1a), která mu ukládá povinnost ze zákona, a  to provést předmětnou stavbu vodního díla v souladu s platným rozhodnutím k umístění stavby, které řeší umístění takové stavby. Je tím míněna zejména skutečnost, že stavebník předložil návrh stavby ke stavebnímu povolení v rozsahu, který neodpovídá platnému územnímu rozhodnutí, zde konkrétně plocha navržených ostrovů, která je v návrhu na povolení stavby cca 2 - 3 x menší než byla stanovena platným územním rozhodnutím.
Stavebníkovi není tímto upřeno právo změny stavby před jejím dokončením, které musí být projednáno v řádném stavebním řízení (§ 118 odst. 3 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“)).
 
Podle  ustanovení  § 118  odst. 2  stavebního  zákona  lze  změnu  stavby  před  jejím dokončením povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí.
 
MěÚ Broumov jako věcně příslušný speciální stavební úřad stanovil stavebníkovi ve výrokové části tohoto rozhodnutí (stavebního povolení) podmínku 1c), která mu ukládá povinnost provést stavbu vodního díla tak, aby „bylo ušito na míru“ platnému povolení k nakládání  s vodami.  Tato  podmínka  nekoliduje  s údaji  uvedenými  v projektové dokumentaci stavby vodního díla předložené v tomto stavebním řízení.
Samotná pozemková parcela číslo 1149 dle KN, k.ú. Křinice, kterou v celém jejím rozsahu zaplavují akumulované povrchové vody, má dle údajů katastru nemovitostí plošnou výměru 74.792 m2  Z porovnání tohoto číselného údaje, vztahujícího se k tomuto pozemku, s údaji o povolené zaplavené ploše při normální a při maximální hladině povrchových vod ve vodní nádrži lze  snadno dovodit, že při tzv. maximálním nadržení povrchových vod
v nádrži zaplaví povrchové vody předmětnou pozemkovou parcelu číslo 1149 dle KN, k.ú. Křinice, v celém jejím rozsahu a navíc zaplaví plochu o výměře 2.896 m2ve svém okolí, tedy části sousedních pozemků přímo mezujících (pozemkové parcely číslo 1220, 1148, obě dle KN,  obě  v k.ú.  Křinice  a  pozemkové  parcely  číslo  1153/4,  1221,  obě  dle  KN,  k.ú. Hejtmánkovice).

 
 
 
Zábor  sousedních  mezujících  pozemků,  které  jsou  citovány  výše,  při dosažení maximální hladiny akumulovaných povrchových vod ve vodní nádrži „Rybník Šlégl“ je již značný a je třeba tuto skutečnost zohledňovat zejména při územním plánování. Pokud by daný zábor nebyl později přičleněn k pozemku, jehož druh je vodní plocha, bylo by vhodné, aby takové území mělo povahu území, kde je vyhlášena stavební uzávěra, tedy takové území, kde je v nezbytném rozsahu omezena nebo zakázána stavební činnost.
 
Akceptaci  výše  uvedených  skutečností  ze strany  vlastníků  sousedních  pozemků, zejména  omezení  výkonu  vlastnického  práva  k částem  pozemků  přímo  sousedících s předmětnou vodní nádrží, je možno požadovat na základě platného rozhodnutí o umístění stavby vodního díla „CHKO Broumovsko – revitalizace rybníků – rybník Šlégrův“. Územní rozhodnutí č. 819 bylo vydáno Městským úřadem Broumov, stavebním odborem, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV, dne 15. 02. 2012 pod č.j. PDMUBR 3648/2012 (spis.zn.: MUBR 44470/2011 OV/MA) a je pravomocné ode dne 22. 03. 2012.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že by bylo vhodné, aby si vlastník stavby umělé vodní nádrže Šléglův rybník opatřil doklad o polohovém zaměření maximální hladiny povrchových vod akumulovaných v předmětné vodní nádrži, jako doklad o maximálním rozsahu stavby vodního díla. Tento doklad může dopomoci transparentnosti skutečného vlivu stavby vodního díla na své okolí a tím bude nápomocen nezpochybnitelnému nastavení občansko-právních vztahů vlastníka stavby vodního díla s vlastníky mezujících pozemků.
Předložení takového dokladu o zaměření maximálního rozsahu stavby vodního díla MěÚ  Broumov  jako  věcně  příslušný  speciální  stavební  úřad  stavebníkovi  k závěrečné kontrolní prohlídce stavby přímo nenařídil, neboť tento požadavek podle názoru stavebního úřadu nemá u této projednávané stavby přímou podporu ve vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (zde konkrétně přílohy žádosti o vydání kolaudačního souhlasu), neboť projednávaná část stavby vodního díla nemá povahu stavby, jenž je předmětem katastru nemovitostí (§ 20 vodního zákona) a svojí povahou není ani stavbou technické infrastruktury ani stavbou dopravní infrastruktury.
 
MěÚ Broumov jako věcně příslušný speciální stavební úřad stanovil stavebníkovi ve výrokové části tohoto rozhodnutí (stavebního povolení) podmínku 1d), která mu ukládá povinnost předložit speciálnímu stavebnímu úřadu celkovou zprávu o dohledu nad vodním dílem, jejíž náležitosti budou v souladu s přílohou č. 3 bod 3 k vyhlášce číslo 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději k závěrečné prohlídce stavby, tedy před zahájením etapy trvalého provozu stavby vodního díla.
Splněním této podmínky stavebního povolení bude k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodního díla zajištěn doklad o bezpečnosti a vyhovujícímu technickém stavu stavby vodního díla nejen jako celku, ale též jako hmatatelný doklad o bezpečnosti a přípustném technickém stavu jednotlivých součástí stavby vodního díla, která nejsou předmětem tohoto stavebního povolení. Takovými součástmi stavby vodního díla jsou v tomto případě zejména výpustné zařízení (požerák a výpustné potrubí) a bezpečnostní zařízení (bezpečnostní přeliv). Ověření technického stavu takových součástí stavby vodního díla jsou bezesporu ve veřejném zájmu.
 
MěÚ Broumov jako věcně příslušný speciální stavební úřad pro vodní díla citoval v podmínce č. 12a) stavebního povolení podmínky závazného stanoviska příslušného orgánu

 
 
ochrany přírody a krajiny, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, zde konkrétně podmínku č. 8 závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, která se týká provedení řešení zábradlí v okolí výpustních objektů. MěÚ Broumov si je vědom, že předmětem tohoto stavebního povolení není  řešení  výpustného  či  bezpečnostního  zařízení.  Ustanovení  § 149  správního  řádu neumožňuje stavebnímu úřadu nikterak upravovat či neuvádět podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu do svého rozhodnutí, které je tímto závazným stanoviskem podmíněno  ze  zákona  (ex  lege).  Z tohoto  důvodu  MěÚ  Broumov  jako  věcně  příslušný speciální stavební úřad pro vodní díla zahrnul tuto podmínku do podmínek stavebního povolení s tím, že důkaz o splnění této podmínky nebude k závěrečné kontrolní prohlídce požadovat, neboť předmět podmínky není předmětem tohoto stavebního povolení.
 
Dotčení správci sítí technické infrastruktury, kterým jsou obchodní společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035 (stanovisko vydané dne 27. 09. 2011 pod zn.: 0100003466), obchodní společnost Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 601 93 336 (vyjádření vydané dne  10. 10. 2011  pod  zn.:  154453/11), správce  silnice  č.  II/303,  kterým  je  příspěvková organizace  Správa  silnic  Královéhradeckého  kraje,  IČ:  709 47 996  (stanovisko  zn.:
21899/11/SUSKHK/803/11/VMSSNA ze dne 14. 10. 2011), správce bezejmenného vodního toku dotčeného stavbou, kterým je Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005 (stanovisko zn.:     PVZ/11/27156/Řa/0     ze dne     14. 11. 2011)     ve výše     uvedených     písemných vyjádřeních/stanoviscích uvádějí, že v zájmovém území se nachází podzemní sítě technické infrastruktury či jiné stavby v jejich správě či jsou dotčeny jejich jiné zájmy. Ochrana sítí technické  infrastruktury ve správě  těchto  dvou  obchodních společností a  ochrana  jiných předmětných staveb je ošetřena zejména v podmínkách číslo 5, 6, 7, 9, 10, 13a, 13b, 14a, 14b,
15, 19a, 19b, 20a, 20b, 24, 25, 26, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
 
Níže  uvedení správci  sítí  technické infrastruktury uvádějí, že  v zájmovém území uvedeném  v předložené  dokumentaci  nejsou  umístěna  žádná  stávající  zařízení  v jejich vlastnictví nebo správě :
    Vyjádření obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 481 72 928, sídlem  Kladská  č.p. 1521,  547 01  NÁCHOD,  vydané  dne  01. 10. 2011  pod  zn.:
1004827/St.
    Stanovisko obchodní společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, sídlem  Plynárenská  499/1,  Zábrdovice,  657 02  BRNO,  vydané  dne  10. 11. 2011 pod zn.: 5000547205.
    Vyjádření Obce Křinice, IČ: 006 53 608, sídlem Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV, vydané bez zn. dne 27. 09. 2010.
    Vyjádření  Obce  Hejtmánkovice,  IČ:  006 53 594,  sídlem  Hejtmánkovice č.p. 118,
550 01 BROUMOV, vydané dne 20. 09. 2010 pod zn.: OU/517/2010.
    Vyjádření    příspěvkové    organizace    Technické    služby    města    Broumova,    IČ:
712 37 321, sídlem Smetanova č.p. 178, Nové Město, 550 01 BROUMOV, vydané dne 12. 10. 2011 pod zn.: 18-11-PD.
    Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury obchodní společnosti NET4GAS, s.r.o., IČ:  272 60 364,  sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 21 PRAHA 4, vydané dne 23. 09. 2010 pod zn.: 5311/10.
    Stanovisko  Správa  železniční  dopravní  cesty,  státní  organizace,  IČ:  709 94 234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 PRAHA 1, vydané dne 01. 10. 2010 pod č.j.
7230/10-SDC HKR-150.
    Vyjádření  o existenci  sítí  technické  infrastruktury  obchodní  společnosti  ČD  -

 
 
Telematika  a.s.,  IČ:  614 59 445,  sídlem  Pernerova  2819/2a,  Žižkov,  130 00
PRAHA 3, vydané dne 21. 09. 2010 pod zn.: 17574/2010-0.
    Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury obchodní společnosti MERO ČR, a.s.,  IČ:  601 93 468,  sídlem  Veltruská  č.p. 748,  Lobeček,  278 01  KRALUPY NAD VLTAVOU, vydané dne 23. 09. 2010 pod zn.: 2010/9/205-1.
    Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury obchodní společnosti ČEZ ICT Services, a.s., IČ: 264 70 411, sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, Nové Město, 120 00
PRAHA 2, vydané dne 23. 09. 2010 bez zn.
    Závazné  stanovisko  České  republiky  –  Ministerstva  obrany  České  republiky, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, sídlem Teplého č.p. 1899, Zelené Předměstí, 530 02 PARDUBICE, vydané pod č.j. 7562/10501-ÚP/2010-1420 ze dne
17. 09. 2010.
    Vyjádření  o  existenci  podzemního  vedení  veřejné  komunikační  sítě  a  zařízení v majetku obchodní společnosti UPC Česká republika, a.s., IČ: 005 62 262, sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 PRAHA 4, vydané dne 20. 09. 2011 pod zn.: 9907.
    Vyjádření o existenci podzemních sítí obchodní společnosti České Radiokomunikace a.s.,  IČ:  274 44 902,  sídlem  U nákladového  nádraží  3144/4,  Strašnice,  130 00
PRAHA 3, vydané dne 22. 09. 2011 pod zn.: ÚPTS/OS/72144/2011.
    Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací obchodní společnosti Nej TV
a.s., IČ: 281 28 338, sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 PRAHA 2, ze dne
04. 11. 2011 pod zn.: BR 016/11.
 
Obchodní společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, vydala dne
19. 10. 2011 pod zn.: 5000537500 stanovisko, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází vysokotlaký plynovod ocelový o jmenovité světlosti 200 mm. Ze zákresu, který je nedílnou součástí stanoviska, vyplývá, že vysokotlaký plynovod se nenachází přímo u rybníku Šlégl, ale vede podél krajské silnice II/303 v úseku (Náchod -) Police nad Metují – Broumov. Tato  lokalita je  od  zájmového území  vzdálena v řádech  stovek  metrů. Nicméně, zájmy správce plynárenského zařízení jsou ošetřeny zejména v podmínkách číslo 5 a 24 uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
 
MěÚ  Broumov  stanovil  účastníka řízení  podle  ustanovení § 109  odst. 1  písm. a) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“), a to :
 
oČeská republika – Pozemkový fond České republiky, IČ: 457 97 072, Husinecká 11a, č.p. 1024, Žižkov, 130 00 PRAHA 3, zastoupená na základě plné moci obchodní společností Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111, Veverkova č.p. 1343, Pražské Předměstí,
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ,
 
která je stavebníkem a zároveň vlastníkem pozemku, na kterém se má část předmětné stavby provádět.
 
Dále MěÚ Broumov stanovil účastníky řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona, a to :
 
o Česká republika -  Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 8,
č.p. 951, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ,
o ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, Teplická 8, č.p. 874, Podmokly, 405 02 DĚČÍN,

 
 
o Telefónica O2 Czech republic, a.s., IČ: 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, Michle,
140 22 PRAHA 4,
 
jako vlastníky stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, nebo ty, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, neboť mohou být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, a nebo ty, kteří hájí jiné zájmy stanovené zákonem.
 
Dále MěÚ Broumov stanovil účastníky řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c, e) stavebního zákona, a to :
 
 Česká  republika  –  Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny  České  republiky,  IČ:
629 33 591, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 PRAHA 4,
o    Česká republika - Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 501 68 HRADEC KRÁLOVÉ,
o    Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 004 34 141, Kovová č.p. 1121, Pouchov, 503 41 HRADEC KRÁLOVÉ,
 Královéhradecký  kraj,  IČ:  708 89 546,  Pivovarské  náměstí 2,  č.p. 1245,  500 03
HRADEC      KRÁLOVÉ,      zastoupený      svojí       organizační       složkou       SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 275 02 988, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04
HRADEC KRÁLOVÉ,
 Město Broumov, IČ. 002 72 523, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
 Obec Hejtmánkovice, IČ: 006 53 594, Hejtmánkovice č.p. 118, 550 01 BROUMOV
 OBEC KŘINICE, IČ: 006 53 608, Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV,
 Roman Karel, nar. 1969, Křinice č.p. 145, 550 01 BROUMOV,
 Sejkora Jiří, nar. 1971, Malé náměstí č.p. 188, 550 01 BROUMOV,
 Sejkora Viktor, nar. 1973, Dělnická kolonie č.p. 232, Velká Ves, 550 01 BROUMOV,
o    Suchánek    Antonín,    nar. 1958,    Plavecké    Podhradie    30,    906 36   PLAVECKÉ PODHRADIE, SLOVENSKO,
o    Zemědělské  družstvo  OSTAŠ,  IČ:  001 26 918,  Žďár  č.p. 141,  549 55  ŽĎÁR NAD METUJÍ,
 
jako  vlastníky  pozemku,  na kterém  má  být  část  stavby  prováděna  nebo  jako  vlastníky sousedního  pozemku  nebo  stavby  na něm,  neboť  mohou  být  jejich  vlastnická  práva navrhovanou stavbou přímo dotčena.
 
Občanská sdružení Živá voda a Česká společnost ornitologická, jejichž činností je ochrana životního prostředí, kterým bylo oznámeno zahájení předmětného stavebního řízení, se nepřihlásila jako účastníci stavebního řízení.
 
Podle ustanovení § 109 odst. 2 stavebního zákona není účastníkem stavebního řízení nájemce pozemku.
 
V daném  případě  MěÚ  Broumov  neshledal  další  osoby  a  žádné  osoby  o sobě neprohlásily, že jejich práva, právem chráněné zájmy a povinnosti by mohly být předmětným stavebním řízením přímo dotčeny.

 
 
V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu MěÚ Broumov doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, neboť má za to, že mu nejsou známy veškeré osoby, jejichž práva a povinnosti jsou tímto rozhodnutím dotčeny.
 
MěÚ Broumov posoudil předloženou žádost, projektovou dokumentaci a doklady předložené k žádosti o vydání stavebního povolení jako dostatečný podklad rozhodnutí. MěÚ Broumov uvedl  podmínky a  připomínky účastníků řízení a  dotčených orgánů uplatněné v průběhu stavebního řízení do podmínek tohoto rozhodnutí, a z důvodu, že mu nejsou známy žádné závažné překážky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
 
Orientační poloha vodního díla – vodní nádrže, kde dochází k akumulaci a vzdouvání vody (souřadnice Y, X systém Jednotná trigonometrická síť katastrální (JTSK)) - nátok výpustného objektu pod požerákem vodního díla „Rybník Šlégl“ na pozemkové parcele číslo
1149 dle KN, k.ú. Křinice :
Y =     604 015 m, X = 1 004 320 m.
 
Orientační nadmořská výška dna výustního objektu u požeráku na pozemkové parcele
číslo 1149 dle KN, k.ú. Křinice (systém Balt po vyrovnání (Bpv)) : Z = 429,35 m n.m.
Orientační nadmořská výška koruny hráze na pozemkové parcele číslo 2706/1 dle KN, k.ú. Křinice (systém Balt po vyrovnání (Bpv)) :
 
Z = 433,82 - 434,05 m n.m.
 
Poučení účastníků :
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona číslo 500/2004
Sb.,    správní    řád,    ve znění    pozdějších    předpisů,    odvolat    ke Krajskému    úřadu Královéhradeckého  kraje,  sídlem  Pivovarské  náměstí 2,  č.p. 1245,  500 03  HRADEC KRÁLOVÉ, a  to  ve lhůtě  15  dnů  ode  dne  oznámení rozhodnutí (doručení rozhodnutí). Odvolání se podává u Městského úřadu Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239, 550 14
BROUMOV. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád,  ve znění  pozdějších  předpisů,  nepřípustné.  Včas  podané  a  přípustné  odvolání  má v souladu  s ustanovením  § 85  odst. 1  zákona  číslo  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.
 
 
 
 
„otisk úředního razítka“
 
 
 
 
 
Ing. Marcela Žouželková
vedoucí odboru životního prostředí

 
 
 
 
 
Odvolání se podává u Městského úřadu Broumov, sídlem třída Masarykova č.p. 239,
550 14  BROUMOV,  s potřebným  počtem  stejnopisů  tak,  aby  jeden  stejnopis  zůstal Městskému úřadu Broumov a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (celkový počet 1; slovy jeden).
 
Správní poplatek podle položky 17 odst. 1 písm. i) přílohy zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3.000,- Kč, byl stavebníkem zaplacen dne 19. 03. 2012 (číslo výpisu bankovního účtu Města Broumov 56).
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu nejméně po dobu 15 dnů
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne ……………………..
 
 
 
 
 
 
Sejmuto dne ……………………….
 
 
 
Obdrží(žadatel) :
-  Multiaqua  s.r.o.,  IČ:  601 13 111,  Veverkova  č.p. 1343,  Pražské  Předměstí,  500 02
HRADEC KRÁLOVÉ
 
Obdrží(správce vodního toku) :
- Česká republika – Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
 
Obdržína dodejku  k vyvěšení veřejné vyhlášky :
- Městský úřad Broumov, odbor správní, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV
- Obecní úřad Křinice, Křinice č.p. 45, 550 01 BROUMOV
- Obecní úřad Hejtmánkovice, Hejtmánkovice č.p. 118, 550 01 BROUMOV
 
Obdržíprostřednictvím veřejné vyhlášky :
- výše uvedení účastníci stavebního řízení
 
le obdrží (dotčené orgány) :
- Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 629 33 591 - Správa  chráněné  krajinné  oblasti  Broumovsko,  Ledhujská  č.p. 59,  549 54  POLICE NAD METUJÍ
-  Hasičský záchranný sbor  Královéhradeckého kraje,  územní  odbor  Náchod, Náchodská
č.p. 530, 549 32 VELKÉ POŘÍČÍ
- Městský úřad Broumov, stavební odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 BROUMOV

 

Datum sejmutí: 23. 11. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie