Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

MÚNÁ - Oznámení - projednání - územní plán Police n. M.

Vyhláška je ke stažení zde. Následuje vyňatý text vyhlášky.

Návrh územního plánu je ke stažení zde.

 


 

 

Městský úřad Náchod
Masarykovo náměstí 40   PSČ 547 61 
odbor výstavby a územního plánování,
odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod
    Čj.: Výst. 9596/2012/MN                                                                               
V Náchodě 15. října 2012
Ukládací-skartační znak: 326-A/10
Vyřizuje: Ing. Marie Nývltová
Tel.: 491 405 482, fax: 491 405 483
ID DS : gmtbqhx
 
 
 
V EŘ EJ N Á       V Y H L Á Š KA
 
O Z N Á M E N Í
o    p r o j e d n á n í N á v r h u   z a d á n í
 
 
ú z e m n í h o p l á n u
P  O  L  I  C  E   N  A  D   M  E  T  U  J  Í
 
 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako obecní úřad s rozšířenou působností, ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje na žádost Města Police nad Metují Územní plán Police nad Metují.
 
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje odbor výstavby a územního plánování MěÚ v Náchodě, jako pořizovatel, projednávání Návrhu zadání územního plánu Police nad Metují.
 
Návrh zadání  územního plánu Police nad Metují bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, t.j.
 
od 5. listopadu 2012 do 5. prosince 2012
 
na Městském úřadě v Police nad Metují  a na Městském úřadu v Náchodě, odboru výstavby a územního plánování, ul. Palachova 1303 a na www.meu-police.cza www.mestonachod.cz (úřední deska).
 
Tato vyhláška se doručuje všem fyzickým a právnickým osobám, které by mohly být ve svých právech dotčeny a jednotlivě všem dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové - odboru územního plánování a stavebního řádu a sousedním obcím: Městysi Machov, Obci Bezděkov nad Metují, Obci Velké Petrovice, Obci Žďár nad Metují, Obci Bukovice, Městu Teplice nad Metují, Obci Jetřichov a Obci Křinice.
 
Upozornění:
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý ve lhůtě od 5.11.2012 do 5.12.2012 uplatnit své připomínky.


 

Dle § 47 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány a krajský úřad do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání u pořizovatele uplatnit své požadavky na obsah návrhu zadání územního  plánu  Police  nad  Metují  vyplývajících  ze  zvláštních  právních  předpisů,  a požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce u pořizovatele uplatnit své podněty.
 
Dle § 47 odst. 2 stavebního zákona se k požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrea Lipovská
Otisk úředního razítka                                                                           vedoucí odboru výstavby a územního plánování
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne :                                                            Sejmuto dne:
razítko a podpis                                                                            razítko a podpis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato veřejná vyhláška byla umístěna na stránkách umožňujících dálkový přístup www.mestonachod.cz a nawww.meu-police.cz.
.


 

Rozdělovník:
 
 
 
1. Městský úřad Náchod - odbor tajemníka, k vyvěšení a podání zprávy úřadu územního plánování o datu vyvěšení a sejmutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
2. Městský úřad Police nad Metují, k vyvěšení a podání zprávy úřadu územního plánování o datu vyvěšení a sejmutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
 
Obecpořizujízměnu územního plánu:
3. Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují (00272949)
 
Dotčené orgány státní správy:
4. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (70889546)
5. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (47609109)
6. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 110 10 Praha 5 (00164801)
7. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 (00024341)
8. Ministerstvo dopravy ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (66003008)
9. Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice (60162694)
10. Pozemkový úřad Ministerstva zemědělství Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod (00020478)
11. Městský úřad Náchod - odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod (00272868)
12. Městský úřad Náchod - odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
13. Městský úřad Náchod - odbor výstavby a ÚP - památková péče, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
14. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530,
549 32 Velké Poříčí ( 70882525)
15. Obvodní báňský úřad Hradec Králové, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové (00025844)
16. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254,
547 01 Náchod (71009213)
17. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Náchod, Českoskalická 1836,
547 01 Náchod (00018562)
18. Státní energetická inspekce Hradec Králové, Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové (61387584)
19. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum, Piletická 57, 500 03 Hradec Králové
(48136069)
20. Městský úřad Police nad Metují – odbor výstavby, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují
21. Správa CHKO Police nad Metují, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují (62933591)
 
Sousední územní obvody:
22. Městys Machov, Machov 119, 549 63 Machov  (00272809)
23. Obec Bezděkov nad Metují , Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují (00653691)
24. Obec Velké Petrovice, Velké Petrovice 64,   549 54 Police nad Metují (00273171)
25. Obec Žďár nad Metují, Žďár nad Metují 146, 549 55 Žďár nad Metují (00273279)
26. Obec Bukovice, Bukovce 78, 549 54 Police nad Metují (00653675)
27. Město Teplice nad Metují, Roosweltova 15, 549 20 Teplice nad Metují ( 002733139)
28. Obec Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Jetřichov (00654116)
29. Obec Křinice, Křinice 45, 550 01 Broumov ( 00653608)
 
Zpracovatel – na vědomí :
30. URBAPLAN spol. s r.o., Komenského 266, 500 03 Hradec Králové (421495454) 

 

Datum sejmutí: 2. 11. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie