Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 - o místních poplatcích

obec Křinice

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Křinice se na svém řádném zasedání dne 25.4.2007  usnesením číslo1 usneslo vydat dle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10, písm. d) a § 84, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Oddíl I

Základní ustanovení

 

Čl. 1

1)   Obec Křinice stanovuje a vybírá tyto místní poplatky:

a)   poplatek ze psů

b)   poplatek z ubytovací kapacity

c)   poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

       2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Křinice (dále jen „správce     poplatku“).

 

 

Oddíl II

Poplatek ze psů

 

Čl. 2

Předmět poplatku

 

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

 

 

Čl. 3

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

 

 

 

Čl. 4

Oznamovací povinnost

 

 

 

1)   Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

2)   Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození  musí poplatník správci poplatku prokázat.

3)   Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo vznik a zánik osvobození,  to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

4)   Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.   

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 

Poplatek činí za kalendářní rok:

a)   za jednoho psa                                               60 Kč

b)   za druhého a každého dalšího psa                   90 Kč

 

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný nejpozději do 31.května  příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 7

Osvobození

 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba, provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl IV

Poplatek z ubytovací kapacity

 

Čl. 13

Předmět poplatku

Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

 

Čl. 14

Poplatník

 

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 

 

Čl. 15

Oznamovací povinnost

 

1)   Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení této činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

2)   Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.  Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3)   Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého pobytu v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovaných ubytovatel uschová po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.

 

Čl. 16

Sazba poplatku

 

Poplatek činí za každé využité lůžko a den             2 Kč.

 

 

Čl. 17

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný nejpozději  do 14. února následujícího roku.

 

Čl. 18

Osvobození

 

1)   Poplatku nepodléhá:

a)   ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b)   ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,

c)   ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

d)   ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

 

 

 

Oddíl V

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Čl. 19

Poplatník

 

Poplatek platí

a)   fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b)   fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

Čl. 20

Oznamovací povinnost

 

1)   Poplatník uvedený v čl. 19 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla:

a)   příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo,

b)   evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

2)   Poplatníci stanovení v čl. 19 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

 

Čl. 21

             Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí 330 Kč a je tvořena

a)   z částky 200,-Kč za kalendářní rok

b)   z částky 130,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

Skutečné náklady za rok 2006 činily  Kč a byly rozúčtovány takto:

 

                        Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

 za rok 2006:                                                              220 461,- Kč

Počet poplatníků dle čl. 19 písm. a) této vyhlášky:       397

Počet poplatníků dle čl. 19 písm. b) této vyhlášky:         25

 

Náklady na 1 poplatníka činily:220 461 : (397 +25) =522,50 Kč.

 

 

Čl. 22

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. kalendářního roku.

 

 

 

 

Oddíl VI

Společná a závěrečná ustanovení, účinnost

 

Čl. 23

Společná a závěrečná ustanovení

 

1)   Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2)   Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3)   Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn.

4)   O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy.

5)   Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout

 

 

Čl. 24

Účinnost

 

1)   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  15. dnem po dni jejího vyhlášení.

2)   Touto obecně závaznou vyhláškou se  ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích.

 

 

 

 

………………………….                                 ……………………………

      Jan Černý                                                                   Libuše Rosová

      místostarosta                                                               starostka obce

 

 

 

 

 

vyvěšeno na úřední desce dne:  26. 4. 2007

 

sejmuto z úřední desky dne: 29.5.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum sejmutí: 2. 7. 2007 Zodpovídá: Libuše Rosová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie