Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - poplatek za odpady

Vyhláška je ke stažení zde.
 

Následuje text vyhlášky.


 

 

 
OBEC Křinice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Křinice se na svém zasedání dne 10. prosince 2012 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)     Obec Křinice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,   sběru, přepravy, třídění,
          využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen   „poplatek“).
 
 (2)     Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“)
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí    
         podle § 10b:
            a) fyzická osoba,
1.    která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový
        dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou   povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek
        odvádějí,
2.     které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
        než 90 dnů,
3.    která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
4.    které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
      dočasnou ochranu cizinců
           b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo    rodinný dům, ve kterých není
       hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
       k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a 
       nerozdílně.
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
     povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
     od poplatku.
      (2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
        (3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 
                               
                                                                            Čl.4
Sazba poplatku
(1)       Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky činí 550,- Kč a je tvořena:
a)       z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b)       z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
(2)       Skutečné náklady roku 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 215.447,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 215.447,- děleno 433 ( 408 počet osob s  pobytem na území obce + 25 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba) = 528,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 300,- Kč.
(3)       V případě změny místa pobytu osoby, změny vlastnictví stavby, která je určena k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)       Poplatek je splatný do 30.června příslušného kalendářního roku nebo maximálně ve dvou splátkách ve lhůtách do 30.června a 30. září příslušného kalendářního roku.
(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku .
 
                                
                                                              Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)        Od poplatku se osvobozují:
a)       fyziké osoby s pobytem na ohlašově, kteří se v obci nezdržují
(2)        nárok na úlevu na poplatků má:
a)        studenti VŠ ve výši    300,- Kč
b)       poplatník, který zaplatí celý poplatek do 31. března příslužného kalendářního roku, ve výši 150,- Kč na občana. Tato úleva se týká pouze poplatníků dle čl.2,odst.1, písm.a)
c)       úlevy se nesčítají
 
 
Čl.7
Navýšení poplatku
(1)        Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2)        Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na jednonásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
(3)        Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně. Zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(4)        Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.
(5)        Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.
 
 
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
          Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1./2011, ze dne .15.12.2011
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2013, 
                       
                       
           místostarostka                                                                                                                        starostka
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.12.2012
 
Sejmuto z úřední desky dne:

 

Datum sejmutí: 27. 12. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie