Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Správa CHKO - Rozhodnutí - Vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a vyznačení přístupových cest

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
BROUMOVSKO

Ledhujská 59

549 54  Police n. Metují

tel.: 491 549 020

 

 Dle rozdělovníku

fax: 491 549 034

e-mail: broumovsko@nature.cz

www.broumovsko.nature.cz

 

 

 

 

POČET STRAN

VÁŠ DOPIS ČÍSLO JEDNACÍ/

ZE DNE

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA

VYPRAVENO DNE

6

41/550/09-Záb

25.2.2009

00678/BR/2009/AOPK

S 00447/BR/2009/AOPK

 

Věra Plná, 491 549 027

vera.plna@nature.cz

 

Police n.M.

15. dubna 2009

 

 

Veřejná vyhláška

     Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují (dále jen „Správa“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 a § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), na základě žádosti Českého horolezeckého svazu, se sídlem Zátopkova 100/2, P.S. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov, IČ: 004 60 001, postoupené Správě dne 2. března 2009 odborem výkonu státní správy MŽP Hradec Králové a po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto

 

ROZHODNUTÍ

 

 

o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a vyznačení přístupových cest ve smyslu  § 29 písm. d) a f) ZOPK v národní přírodní rezervaci Broumovské stěny, o které požádal Český horolezecký svaz, se sídlem Zátopkova 100/2, P.S. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov, IČ: 160 17 001 (dále jen „ČHS“), se povoluje za těchto podmínek:

 1. na území NPR Broumovské stěny lze k horolezectví využívat výhradně vyjmenované terény, a to v těchto časových obdobích:

            A) od 1.5. do 30.11. každého roku je možné provozovat horolezectví v těchto oblastech:

Podoblast „Mezi Hvězdou a Kovářovou roklí“, podoblast „Zaječí rokle“, podoblast „U Dobytčí stezky“, podoblast „ Nad Vodárnou“, podoblast „Mydlářské kameny“; plošný rozsah je vyznačen v mapce, která je nedílnou přílohou,

 

            B) od 1.7. do 30.11. každého roku je možné provozovat horolezectví v těchto oblastech:

Podoblast „Kovářova rokle“, podoblast „Za Vyhlídkou“, podoblast „Nad rozcestím“, podoblast „Třešňová rokle“, podoblast „Božanovský Špičák – jihozápadní oblouk“, podoblast „U Junácké vyhlídky“, podoblast „U Vévody“, podoblast „Spáleniště“, podoblast „U Turka“, podoblast „Barklovy rokle“, podoblast „Pod Signálem“; plošný rozsah je vyznačen v mapce, která je nedílnou přílohou,

 1. každý jednotlivec, který využívá povolené horolezecké oblasti je povinen dodržovat tato pravidla:

a) chovat se na lezeckých objektech a v jejich okolí tak, aby nedocházelo k poškozování přírody (nezasahovat do porostů na skalách a neodstraňovat kameny, naakumulovanou zeminu, organickou hmotu ze spár, terásek a povrchu skal, neodstraňovat dřeviny v blízkosti skal i jinde) a dbát na čistotu a pořádek,

b) k přístupu do oblastí vyhrazených k provozování horolezectví lze využívat pouze značených turistických stezek a vyhrazených přístupových stezek dle mapové přílohy č.1; konec každé vyhrazené přístupové stezky bude v terénu označen příslušnou horolezeckou značkou a lze ji využít pouze za účelem provozování horolezectví v povoleném období,

c) řídit se značením umístěným orgánem ochrany přírody, majiteli pozemků, správci lesa a dalšími oprávněnými subjekty,

            d) nerušit hnízdící ptáky,

            e) lézt pouze na suchých skalách a v botách s měkkou podrážkou,

f) jako jistící pomůcky používat pouze stávající fixní prostředky a textilní smyčky tak, aby nedocházelo k poškozování skal a vegetace, a nepoužívat jistící prostředky poškozující skály (vklíněnce, frendy, skoby, extendery atd.),

g) nepoškozovat a neměnit povrch skal (dřít skálu při manipulaci s lanem, vysekávat chyty, poškozovat voštiny, apod.),

            h) nepoužívat při lezení magnézium nebo jiné chemické prostředky,

            i) lézt pouze za denního světla,

 1. ČHS zajistí šetrné a řádné označení přístupových cest nebo jejích úseků v terénu příslušnými horolezeckými značkami; k  případnému novému značení bude přizván pracovník Správy CHKO Broumovsko a na  pozemcích ve správě LČR, státní podnik (dále jen „LČR“) jejich zástupce,
 2. veškeré prvovýstupy, jakož i osazování skal specifikovaných úseků jistícími prostředky, včetně dojišťování a výměny stávajícího jištění a případné odstraňování těchto prostředků mohou v souladu s pravidly stanovenými ČHS provádět pouze jeho členové, a to v jednotlivých oblastech pouze termínech určených tímto rozhodnutím v bodě 1) a po předchozím projednání se Správou CHKO Broumovsko,
 3. žadatel bude na základě předchozího projednání se  Správou CHKO Broumovsko a zástupcem LČR, jen na pozemcích s právem hospodaření LČR s.p., provádět údržbu horolezeckých přístupových cest a  zajišťovat je proti erozi a sesuvu,
 4. žadatel bude v rámci svých možností kontrolovat čistotu v oblastech povolených k horolezectví a v případě neuspokojivého stavu zajistí úklid odpadků,
 5. u cest na skalních stěnách, které jsou nově osazovány fixními jistícími prostředky a na kterých je měněno trvalé vystrojení, zabezpečí žadatel, aby slaňovací kruhy byly umístěny pod hranou stěn, resp. pod hranou vegetace, těsně nad konci výstupu,
 6. ČHS určí osobu odpovědnou za řádné značení horolezeckých terénů (dále jen „správce skal“), údržbu horolezeckých zařízení včetně přístupových cest ke skalám včetně dodržování podmínek uvedených v rozhodnutí; správce skal zajišťuje kontakt mezi ČHS a  pracovištěm ochrany přírody; jméno, adresu, popř. telefon správce skal oznámí do 15 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí ČHS Správě CHKO Broumovsko, stejná lhůta platí i při změně osoby správce skal,
 7. na místech vyhrazených k provozování horolezectví lze organizovat hromadné horolezecké akce pouze pro členy ČHS a po  předchozí dohodě se Správou CHKO Broumovsko,
 8. organizovat horolezecký výcvik pro osoby, které nejsou členy ČHS je možné pouze za přítomnosti instruktora ČHS a na vyhrazených terénech; při takovýchto akcích připadají na jednoho instruktora maximálně 3 osoby; tato podmínka se nevztahuje na děti nedosahující minimální věkové hranice členství v ČHS ( tj. mladší 6ti let),
 9. žadatel zajistí zveřejnění rozhodnutí na svých internetových stránkách a v terénu (parkoviště na Hvězdě, parkoviště na  Slavném, Machov náměstí), kde budou umístěny orientační tabule povolených lezeckých terénů s doprovodným textem v jazyku českém a anglickém tak, aby bylo přístupné i pro nečleny svazu, v termínu do 1.5.2009 až do konce platnosti tohoto rozhodnutí,
 10. platnost tohoto rozhodnutí je 3 let (tj. do 30.11.2011).

 

 

 

Odůvodnění

 

Správa obdržela žádost Českého horolezeckého svazu, se sídlem Zátopkova 100/2, P.S. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov, IČ: 004 60 001 (dále jen „žadatel“) postoupenou dne 2. března 2009 odborem výkonu státní správy MŽP Hradec Králové, o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a vyznačení přístupových cest v národní přírodní rezervaci Broumovské stěny na území CHKO Broumovsko v souladu § 29 písm. d) a f) ZOPK. Odbor výkonu státní správy MŽP zároveň s postoupením žádosti přenesl na Správu CHKO kompetenci k udělení souhlasu ke vstupu mimo vyznačené cesty (§ 29 písm. d).

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 27 správního řádu. Správa veřejnou vyhláškou č.j. 00469/BR/2009/AOPK ze dne 11. března 2009 uvědomila všechny  jí známé účastníky řízení o  zahájení řízení a zároveň nařídila v uvedené věci ústní jednání na 31.března 2009 v sídle Správy v Polici nad Metují. K účasti ve správním řízení se dopisem ze dne 19. března 2009 (evidovaného pod č.j. 581/BR/2009/AOPK) přihlásilo občanské sdružení Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích, Zámek č.2, 530 02 Pardubice, IČ 708 04 974 (dále jen „VP ČSO“), které splnilo zákonem stanovené podmínky, a stalo se tedy postupem dle § 70 odst. 3 ZOPK účastníkem řízení.

V souladu s § 50 odst. 2 správního řádu jsou účastníci řízení povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost a v souladu s § 52 správního řádu jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Ke dni vydání rozhodnutí se k podkladům rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyjádřil.

 

Správa vycházela při vydání rozhodnutí z těchto podkladů:

1.      žádosti ČHS postoupené Správě a evidované pod č.j. 00447/BR/2009/AOPK dne 2.3.2009,

2.      žádosti o účast ve správním řízení od nevládní organizace VPČSO, evidované Správou pod č.j. 00581/BR/2009/AOPK ze dne 19.3.2009,

3.      protokolu z ústního jednání č.j. 00650/BR/2009/AOPK ze dne 31.3.2009,

4.      dodatkem k žádosti předaného zástupci ČHS během ústního jednání 31.3.2009 a evidovaného pod č.j. 00668/BR/2009/AOPK.

 

Shrnutí podkladů vzešlých z ústního jednání

Vzhledem k tomu, že žádost obsahovala návrh podmínek pro provozování horolezectví v NPR a žadatel rozšířil okruh osob, pro které vyžaduje vyhrazení lezeckých terénů dodatkem k žádosti, který předal Správě během ústního jednání 31.3.2009, kde s ním byli seznámeni ostatní účastníci řízení, Správa při hodnocení žádosti vycházela z podkladů získaných na základě ústního jednání.

 Na ústním jednání se strany dohodly:

- na rozdělení jednoho řízení do dvou řízení, zvlášť pro NPR Broumovské stěny a pro NPR Adršpašsko-teplické skály tak, jak původně byly podány dvě samostatné žádosti na MŽP,

-  že horolezecké terény budou pojmenovány dle horolezeckého průvodce Beneš S. (1995): Broumovské stěny. JUKO. Náchod.

-  že prostorové vymezení podoblastí bude stejné jako v minulosti,

- termínové vymezení v podoblasti „Nad rozcestím“  v oblasti Slavenské skály bude upraveno; lezení zde bude povoleno  od 1.7. běžného roku z důvodu zajištění  klidové oblasti pro hnízdění sokola stěhovavého; severní hranicí této podoblasti bude zelená turistická stezka vedoucí Zaječí roklí, 

- prostorově bude podoblast „Barklovy rokle“ upravena tak, že z horolezeckého terénu bude vyjmuta nejsevernější rokle,

- rozhodnutí o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost bude časově omezeno, a to na 3 roky (tj. do 30.11.2011) z důvodu záměru MŽP vyhlásit NPR Broumovské stěny a NPP Polické stěny,

- novému vyznačení cest a jejích úseků v terénu bude přítomen zástupce Správy CHKO a na pozemcích ve správě LČR s.p. také jejich zástupce, a bude provedeno šetrně k živým organismům,

-  horolezci provozují svoji činnost o vlastní vůli a na vlastní nebezpečí v rozsahu § 19 odst. 1) lesního zákona.

- na ústním jednání nedošlo ke shodě o vyhrazení podoblasti Třešňové rokle. VP ČSO navrhuje podoblast „Třešňová rokle“ v oblasti Slavenské skály nevyhrazovat  pro horolezeckou činnost z důvodu zajištění klidového režimu pro sokola stěhovavého, který sem v posledních letech zalétává. ČHS trvá na vyhrazení.

 

Správa zhodnotila a posoudila žádost ČHS komplexně a z hlediska zákona, se zvláštním zřetelem k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 49 a §50 zákona, a k předmětu ochrany Ptačí oblasti Broumovsko (Nařízení vlády ČR č. 20/2005 Sb. ze dne 15.12.2004, účinné od 13.1.2005). Skalní města na Broumovsku představují v rámci ČR významnou oblast hnízdění sokola stěhovavého. První hnízdní pár byl na území  CHKO Broumovsko zjištěn v roce 2000, od roku 2004 zde hnízdí dva, resp. tři páry. Vlivem rušení je hnízdění opakovaně úspěšné jenom u dvou párů. Kromě sokola stěhovavého se v oblasti vyskytuje řada dalších zvláště chráněných druhů ptáků vázaných na skalní biotopy (výr velký, krkavec velký). Význam skalních oblastí na Broumovsku dokládá zřízení Ptačí oblasti Broumovsko jako součásti evropské soustavy Natura právě pro sokola stěhovavého a výra velkého. Aby byly zachovány uvedené přírodní hodnoty NPR Broumovské stěny a Ptačí oblasti Broumovsko, stanovuje Správa CHKO pro provozování horolezectví  podmínky, které zohledňují charakter výskytu výše citovaných druhů, jejich biologické a etologické nároky a stanovuje územní a časové limity. Sokol stěhovavý obsazuje hnízdiště zpravidla koncem ledna a v únoru, začátek snůšky připadá podle vývoje počasí na březen až duben a mláďata opouštějí hnízdo do konce června. Obsazování hnízdišť je dlouhodobé, ptáci se obvykle na lokalitě zdržují několik sezón, než zahnízdí. Během této doby hodnotí bezpečnost lokality a silněji rušená místa opouštějí. Ochrana pouze těch lokalit, kde ptáci už zahnízdili  je z hlediska zvýšení počtu hnízdících párů nedostatečná. U ostatních výše uváděných druhů vázaných na biotop pískovcových skal probíhá hnízdění přibližně ve stejném období roku.

ČHS požádal o vyhrazení oblastí k provozování horolezecké činnosti v rozsahu větším než bylo vyhrazeno rozhodnutím ministerstva životního prostředí v roce 2005. Navíc požadoval územní vyhrazení v oblasti Hvězda o podoblasti „Hřeben od Strážné hory ke Hvězdě“, „Okolí Supího hnízda“, „Písková rokle“, „Nad Pískovou roklí“, „Okolí Pánovy cesty“, „Severní rokle“, v oblasti Slavenské skály o podoblasti „Za Beránkem“ a v oblasti Velká plošina stěn o celou podoblast „Božanovský Špičák“. S ohledem na výskyt  zvláště chráněných druhů avifauny není možné rozšíření akceptovat a  při ústním jednání zástupci ČHS souhlasili s ponecháním rozsahu vyhrazení z roku 2005. Dále navíc požadovali časnější (od 1.5.) zahájení činnosti v podoblasti „Třešňová rokle“.   Správa s ohledem na potřeby zajištění klidového režimu v době hnízdění avifauny zařazení této podoblasti  mezi terény povolené od 1.5. nevyhovuje a vyhrazuje pro lezeckou činnost od 1. července. V případě, že bude potvrzeno zahnízdění zvlášť chráněných druhů, bude oblast operativně uzavřena přístupu veřejnosti po dobu nutnou k vyvedení mláďat, na základě nařízení Správy. Oblasti nepřístupné turistické veřejnosti  tvoří klidovou část národní přírodní rezervace,  která je z hlediska zachování a ochrany ekosystémů rezervace nezastupitelná.

 Hranice horolezecké podoblasti „Barklovy rokle“ byla stanovena ve dnu  poslední „severní“ rokle (viz mapová příloha rozhodnutí) z důvodu ochrany známého hnízdiště výra velkého. Dále ČHS požadoval stanovit nově začátek činnosti v podoblastech „Za vyhlídkou“, „Třešňová rokle“, „Barklovy rokle“, „Pod Signálem“ již od 1.5. běžného roku; tyto oblasti jsou významnými hnízdišti avifauny a zároveň nejsou zcela zpřístupněny turistickými stezkami, pro tyto přírodní hodnoty není možné požadavku na časnější zahájení horolezectví vyhovět. Z důvodu ochrany hnízdiště sokola stěhovavého ČHS akceptuje návrh VP ČSO na změnu termínu v podoblasti „ Nad rozcestím“. Tato podoblast bude vyhrazena od 1.7. běžného roku a její severní hranici bude tvořit značená turistická stezka Slavný - Martínkovice. Zástupci ČHS byli během ústního jednání seznámeni s nároky zvlášť chráněných druhů a omezení rozsahu žádosti akceptovali. V ostatních oblastech územní i časové vyhrazení v podstatě odpovídá nárokům zvlášť chráněných druhů a respektuje pozdějším zahájením horolezecké činnosti  (od 1.7.) místa s vysokým potenciálem pro zahnízdění sokola a míst, která jsou hnízdními lokalitami dalších zvlášť chráněných druhů ptáků (krkavce velkého, výra velkého) a jsou využívána k hnízdění i dalšími chráněnými ptáky (např. poštolkami).

Požadavku žadatele na zahrnutí podstatných bodů Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech do podmínek rozhodnutí o vyhrazení a stanovení odpovědné osoby tak, aby žadatel zodpovídal pouze za to, co může svým volním jednáním zajistit a přenést zodpovědnost na jednotlivce provozující horolezeckou činnost na základě vyhrazení na žádost ČHS se vyhovuje. Požadovaná platnost rozhodnutí do 30.11.2011 byla zkrácena na 3 roky, a to z důvodu oznámení  záměru  MŽP vyhlásit na území stávající NPR Broumovské stěny dvě maloplošná zvlášť chráněná území, a to  národní přírodní rezervaci Broumovské stěny a národní přírodní památku Polické stěny.

Správní orgán se rozhodl žádosti ČHS vyhovět, protože provozování horolezectví je v oblasti sportem s dlouhou tradicí a všechny vhodné terény jsou zároveň zvlášť chráněnými územími. Dle ustanovení § 28 zákona je využití národní přírodní rezervace možné jen v případě, že se jím uchová nebo zlepší dosavadní stav přírodního prostředí. Při dodržení podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí se nepředpokládá zhoršení dochovaného přírodního prostředí v NPR Broumovské stěny. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

 

Pro úplnost upozorňujeme, že případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů může být důvodem pro operativní omezení přístupu veřejnosti, které bude oznámeno na úřední desce Správy a v terénu.

 

  Při ústním jednání došlo k částečné shodě účastníků řízení o skutečnostech, které dle správního orgánu jsou významné pro rozhodnutí o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a vyznačení přístupových cest v NPR Broumovské stěny v souladu s § 29 písm. d) a f) ZOPK, a proto Správa rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Výše uvedený záměr nebude mít dle § 45i zákona významný vliv na předmět ochrany soustavy Natura 2000, a proto jej není nutno z tohoto hlediska posuzovat.

 

 

 

Poučení o odvolání

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné dle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí a to podáním učiněným u Správy CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují.

 

 

S tímto rozhodnutím je také možné se seznámit na Správě CHKO Broumovsko v Polici nad Metují (Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují) nejlépe v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin (mimo tyto dny po předchozí domluvě), nebo na internetových stránkách Správy CHKO Broumovsko http:/www.broumovsko.nature.cz, popřípadě na portálu veřejné správy http://www.portal.gov.cz.

 

 

Ing. Hana Heinzelová

vedoucí Správy CHKO Broumovsko

 

Příloha: mapa se zákresem vyhrazených terénů a přístupových cest

 

Vyvěšeno dne na úřední desce Správy a způsobem umožňující dálkový přístup (elektronická deska):

 

 

Sejmuto dne z úřední desky Správy a z elektronické desky:

 

 

 

Rozdělovník:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu - na doručenku:

·       Český horolezecký svaz, se sídlem Zátopkova 100/2, P.S. 40, 160 17 Praha 6 - Strahov, IČ: 004 60 001

Ostatní účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu – na doručenku:

·         Lesy České Republiky, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68

·         Obec Křinice, č.p. 45, 550 01 Křinice

·         Obec Martínkovice, č.p. 186, 549 73 Martínkovice

·         Městys Machov, č.p. 119, 549 63 Machov

·         Obec Suchý Důl, č.p. 15, 549 62 Suchý Důl

·         Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

·         Východočeská pobočka ČSO při Východočeském muzeu, Zámek č.2, 530 02 Pardubice

na vědomí:

·         Česká inspekce životního prostředí, Resslova 1229, 500 02  Hradec Králové

·         Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, Masarykova tř. 239, 550 01 Broumov

·         Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

Datum sejmutí: 30. 4. 2009 Zodpovídá: Libuše Rosová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie