Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Vyhláška č1/2014, o čistotě, vzhledu a pořádku obce Křinice

O B E C  KŘINICE

1/2014

 

Vyhláška o čistotě, vzhledu a pořádku

obce Křinice

Obecní zastupitelstvo obce Křinice podle § 10, pís. c, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků vydává tuto vyhlášku.

 

Čl. 1

Obecná ustanovení

 

 1. Čistota i  vzhled obce a celková kvalita životního prostředí je věcí každého občana, každého návštěvníka i všech organizací a podniků působících na celém katastru obce.
 2. Za veřejné prostranství se  považují plochy na území obce, jako jsou komunikace, chodníky, zeleň i jiné veřejně přístupné plochy, veřejné silniční komunikace a jejich ochranná pásma na katastrálním území obce. Prostranství je možno používat pouze v souladu s jejich účelem.

Čl. 2

Znečišťování veřejných prostranství

 

 1. Je zakázáno jakkoliv znečišťovat veřejná prostranství zejména:

a/odhazování papírů, obalů i jakéhokoliv smetí, nedopalků cigaret, zápalek,     zbytků jídel, ovoce a zeleniny a podobných věcí.

b/ukládání stavebního materiálu i odpadů ze stavební činnosti mimo vyhrazené plochy staveniště a určené skládky.

c znečišťování splaškovými vodami i jinými znečišťujícími látkami, mytí spodků vozidel i karoserií chemickými a saponátovými čistícími prostředky. Provádění větších déletrvajících oprav motorových vozidel.

d/volné pobíhání psů i jiných domácích zvířat včetně drůbeže. Je zakázáno venčení psů v prostorách kde si hrají děti, tj. pískoviště a podobně. Veškerou nečistotu musí majitel psa okamžitě uklidit.

e/roznášením bláta a jiných nečistot nedokonale očištěnými vozidly, troušení sena, slámy a jiných materiálů ze špatně zajištěných nákladů vozidel.

 

 1. Jakékoliv znečištění musí být neprodleně odstraněno tím, kdo je způsobil, jinak může být odstraněno na jeho náklad.
 2. Je zakázáno vylepovat i jinak umisťovat jakékoliv oznámení a plakáty mimo vylepovací plochy a bez souhlasu obecního úřadu.
 3. V případech zvláštního využití veřejných prostranství a komunikací, které povolil obecní úřad, je uživatel povinen po skončení dočasného užívání neprodleně uvést užívaný pozemek do původního stavu.

Čl. 3

Odpady

 

 1. Nádoby na domovní odpady musí být umístěny mimo veřejné komunikace a prostranství. Majitel objektu odpovídá za vhodné, estetické a hygienické umístění těchto nádob.
 2. Vysypávání odpadu musí probíhat tak, aby veškeré odpadky byly uloženy do příslušných nádob.
 3. Občané Křinic , rovněž tak i chataři, kteří mají chaty a chalupy v obvodu obce, mohou zvlášť objemné odpadky uložit ve svých domovech a poté vždy 2 x v roce jsou zajištěny obcí svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemného odpadu. Jiní uživatelé obecních kontejnerů musí použití dohodnout s obecním úřadem a můžou tak učinit až po zaplacení poplatku.
 4. Do popelnic je zakázáno odkládat nebezpečné odpady / jedy, barvy, ředidla, kyseliny a jiné chemikálie /, zvlášť objemné kovové předměty, dřevo, roští, rostlinné zbytky jako trávu, listí, seno a plevele ze zahrádek.
 5. Každý při ukládání odpadů do kontejnerů odpovídá za jeho uložení v kontejneru tak, aby byla využita jeho kapacita, a za čistotu okolí. Pokud některý občan bude mít nadměrné množství odpadu, zajistí si u příslušné organizace jeho odvoz.
 6. Je zakázáno cokoliv vyhazovat do vodních toků a rybníků, stejně tak je zakázáno vypouštět do vodních toků a rybníků včetně kanalizace, jakkoliv zdravotně závadné a nebezpečné látky, zbytky olejů a žíraviny. Je zakázáno provádět údržbu motorových vozidel a jejich čištění na březích potoků, rybníků nádrží.
 7. Při opravách domů je třeba učinit veškeré opatření, aby nedocházelo k znečišťování okolí a poškozování zeleně.

Čl. 5

Veřejná zeleň

 

 1. Veřejná zeleň slouží obyvatelům i návštěvníkům obce. Všichni jsou povinni ji chránit. K veřejné zelení patří: parčíky, volné travnaté plochy, keře, jednotlivé stromy, které jsou volně přístupné a patří do katastru obce. Patří k ní i lavičky, sochy a jiná umělecká díla.
 2. Pro ochranu veřejné zeleně je zakázáno poškozovat a znečišťovat veškerou zeleň jakýmkoliv způsobem.
 3. Veškerá zeleň musí být soustavně a pečlivě svými majiteli udržována, ať je v kterékoliv části obce. Povinností majitelů je zajistit pravidelné sečení trávy, zabránit kvetení a dalšímu šíření plevelů.
 4. Za škody způsobené na veřejné zeleni a veřejných prostranství způsobené dětmi, odpovídají rodiče nebo jiné osoby, které mají povinnost vykonávat nad nimi dohled.
 5. Vlastník nemovitosti je povinen udržovat ji v dobrém technické a estetickém stavu. Rovněž je povinen pečovat o dobrý vzhled nejen své nemovitosti, ale i nejbližšího okolí.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nedodržení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle zákona o přestupcích ve znění pozdějších doplňků a právních předpisů.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení .


 

Libuše Rosová                                                   Jana Vítová

Starostka                                                            místostarostka                                                   

  

vyvěšeno: 22.1.2014 

sejmuto:    07.2.2014 

Datum sejmutí: 7. 2. 2014 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie