Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Vyhláška č.2/2014, obce o konání akcí

OBEC KŘINICE

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014,

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních akcí v rozsahu nezbytnému k zajištění veřejného pořádku.
 

Zastupitelstvo obce Křinice se na svém zasedání ze dne 22.1.2014 usnesením č.1 usneslo vydat na základě § 10, písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o o obcích,  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

                                                                   Čl. 1

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

 

1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření

směřující k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních zvyklostí

veřejného pořádku.

2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek

v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy a ochranou zdraví.

 

Čl. 2

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních

a kulturních podniků

 

1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní akce, včetně tanečních zábav, diskoték a koncertů a jiných kulturních podniků (dále jen „kulturní akce“), lze provozovat v budovách k tomu určených kolaudačním rozhodnutím, popřípadě kolaudačním souhlasem, pouze v době od 08:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

2) Kulturní akce lze provozovat mimo budovy pouze v době od 08:00 do 22:00 hodin.

 

Čl. 3

Oznamovací povinnost

 

Pořadatel kulturní akce je povinen oznámit nejméně 3 dny před jejím konáním Obecnímu úřadu Křinice:

 

a) jméno, příjmení/název, IČ/datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu

 bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická

 osoba,název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu

 jedná,

b) označení druhu kulturní akce (opakujících se akcí), dobu a místo konání včetně údaje

o jejím počátku a ukončení,

c) předpokládaný počet účastníků kulturní akce,

d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,

e) údaje o osobě pověřené pořadatelem kulturní akce k osobní spolupráci s orgány veřejné

 moci, pokud pořadatel kulturního akce tuto osobu určí,

f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má kulturní akce

 konat,

g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání kulturní akce, a způsob tohoto úklidu, jde-li o

   místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání kulturních akcí,

h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání

   kulturních akcí,

i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární

   ochrany.

 

Čl.4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.


 

Libuše Rosová                                                                       Jana Vítová

     starostka                                                                           místostarosta 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.1.2014


Sejmuto z úřední desky dne:     07.2.2014
 

Datum sejmutí: 8. 2. 2014 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie